5651 Sayılı Kanun’un 9/A maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin bireysel başvuru işlemi çevrimiçi ortamda yapılmaya başlandı.

 

bireysel_başvuru_duyuru-01Özel hayatın gizliliğine ilişkin bireysel başvuru işlemi TİB internet sitesinde www.tib.gov.tr online işlemler menüsünden yapılmaya başlandı.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ KONUSUNDA BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU

A. GENEL AÇIKLAMALAR

İnternet ortamında yapılan yayınlarda özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin olarak bireysel başvuru yapılmadan önce, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesi dikkatlice okunmalıdır. KANUN MADDESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Söz konusu mevzuat hükmüne göre bireysel başvuru koşullarının gerçekleştiği düşünülüyorsa aşağıdaki adımlar takip edilerek başvuru yapılabilir.

B. BAŞVURU AŞAMALARI

  1. Başvuru Formunun Elektronik Ortamda Doldurulması
  2. Başvuru Formunun Çıktısının Alınması ve İmzalanması
  3. Başvuru formunun Ekleriyle Birlikte Başkanlığa Elden Teslim Edilmesi

Başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru formu aşağıda öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde doldurulmalı ve Başkanlığa elden teslim edilmelidir. Başvuru bir kanuni temsilci tarafından yapılacaksa temsile ilişkin yetki belgesinin, avukat aracılığıyla yapılıyorsa vekâletnamenin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

FORMUN ELEKTRONİK ORTAMDA DOLDURULMASI

Form aşağıdaki açıklamalara göre doldurulmalıdır:

I. KİŞİSEL BİLGİLER

1- ADI:

2- SOYADI: Formun bu alanlarına Özel hayatın gizliliği ihlal edilen T.C. vatandaşlarının nüfus cüzdanlarında yazılı olan adları ve soyadları, yabancılar için ise pasaportlarında yer alan adları ve soyadları yazılacaktır.

3- T.C. KİMLİK NUMARASI: Formdaki kimlik numarası ile ilgili alana T.C. vatandaşlarının 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan başvurucular bu alana pasaport numaralarını gireceklerdir.

4- CİNSİYETİ: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan cinsiyetlerini, yabancılar ise pasaportlarında yer alan cinsiyetlerini yazacaklardır.

5- DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında, yabancılar ise pasaportlarında yer alan bilgileri yazacaklardır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl biçiminde formdaki ilgili kutucuklara aktarılmalıdır. Bu bilgilerin nüfus cüzdanında veya pasaportta yer aldığı şekliyle, kısaltılmaksızın ve değiştirilmeksizin yazılması gerekir.

6- UYRUĞU: Bu alana Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, “T.C.” kısaltmasını yazacaklardır. Yabancı uyruklular, birden fazla uyruğu olanlar, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ile mülteciler durumlarını belirtir açıklamayı bu alana yazmalıdırlar.

7- MESLEĞİ: Başvurucunun mesleğini, yoksa durumunu belirten açıklamayı bu alana yazması gerekir.

8- YAZIŞMA ADRESİ: Başkanlığın başvurucular ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları bu formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Bu nedenle formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gereklidir.

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ (Telefon Numarası ve Elektronik Posta Adresi): Formun bu alanına başvurucunun sürekli olarak kullandığı ve kendisine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek telefon numarası ile elektronik posta adresinin yazılması gerekmektedir.

BAŞVURU VEKALETEN YAPILACAKSA AVUKATININ:
(Başvuru avukat aracılığıyla yapılacak ve takip edilecekse, formun bu alanlarının aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.)

1- ADI:

2- SOYADI: Gerçek kişiler bakımından yukarıdaki “Adı” ve “Soyadı” alanlarının doldurulmasına ilişkin bilgilere bakınız.

3- YAZIŞMA ADRESİ: Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda vekil ile yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvuru sahibine yapılmış sayılmaktadır.

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ (Telefon Numarası ve Elektronik Posta Adresi): Bu alana vekilin sürekli olarak kullandığı ve kendisine en kısa zamanda ulaşılabilecek telefon numaraları ile elektronik posta adresinin yazılması ve iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda en kısa sürede Başkanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

II. İHLALE İLİŞKİN BİLGİLER

(Bu başlık altındaki açıklamalarda başvuru sahibi sadece özet ve özlü bilgiler vermeli, gerektiğinde ekte sunduğu ilgili belgeye atıf yapmak suretiyle taleplerini aktarmalıdır.)

1-İHLALE NEDEN OLAN YAYININ TAM ADRESİ/ADRESLERİ(URL-link):
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden ve bu yayına erişimin engellenmesini talep eden kişiler, ihlale neden olan yayının tam adresini/adreslerini (URL-link) eksiksiz olarak belirtmesi gerekmektedir.

2-HANGİ AÇILARDAN HAKKIN İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bu alanda başvuru sahibinin özel hayatın gizliliğinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeleri açık, sade ve anlaşılır bir tarzda delilleriyle birlikte ortaya koymalıdır. Başvurunun Başkanlıkça kabul edilebilmesi için özel hayatın gizliliği hakkının şahsen ve doğrudan zedeleyen görüntü, ses, resim vb. içeriklerin internet ortamında varlığı ve bu ihlâl nedeniyle meydana gelen mağduriyetin başvuru yapıldığı sırada da devam ediyor olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru konusu bireysel işlemle özel hayatın gizliliği hakkı şahsen ve doğrudan etkilenmeyen kişilerin başvuruları kabul edilemez bulunup reddedilmektedir.

BAŞVURU FORMUNUN ÇIKTISININ ALINMASI VE İMZALANMASI

Web sayfası üzerinde yayınlanan başvuru formu doldurulduktan sonra kayıt butonuna basılarak kayıt edilmesi sağlanmalıdır. Başvuru formu yazıcıdan çıktı alınarak, başvuran tarafından veya varsa temsilcisi ya da avukatı tarafından imzalanıp gerekli diğer belgelerle birlikte imzalı asıl nüshasının Başkanlığa teslim etmesi gerekmektedir.

Formun imzasız olması ya da ıslak imzalı olmaması durumunda başvuru işleme konulmayacağından formun Başkanlığa tesliminden önce bu hususların kontrol edilmesinde yarar vardır.

III. EKLER

(Formun ekine başvurunun esasına dayanak teşkil eden belgelerin başvuru formundaki sıra takip edilmek ve aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle eklenmesi gerekmektedir.)

Başvurucunun ek olarak sunacağı belgeleri ya da örneklerini tarih sırasına göre numaralandırarak, her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlaması gerekir. Belgelerin asıllarının teslim edilmesi hâlinde bunlar başvurucuya iade edilmeyecektir.

Başkanlığa sunulacak belgelerin birbirine tutturmak için zımbalanmaması, yapıştırılmaması ya da bağlanmaması gerekir. Tüm sayfalar sırasına göre numaralandırılmalıdır.

  1. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı örneği ve yabancı uyruklu ise geçerli kimlik belgesi
  2. Başvuru vekalet yoluyla yapılacaksa yetki belgesi ve vekâletname
  3. İhlale ilişkin belgeler ya da örnekleri

BAŞVURU FORMUNUN ÇIKTISININ EKLERİYLE BİRLİKTE BAŞKANLIĞA ELDEN TESLİM EDİLMESİ

Başvurunun geçerli olabilmesi için:
Elektronik ortamda doldurulan formun çıktısı alınıp, imzalandıktan sonra başvuru dilekçesi ile birlikte imza sahibi tarafından Başkanlığa elden teslim edilmelidir. Teslim aşamasında yapılan kontroller sonrasında herhangi bir eksiklik olmaması durumunda başvuru Başkanlık tarafından kabul edilir.

C. BAŞVURU SONRASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Erişimin engellenmesini talep ederek Başkanlığa başvuran kişiler veya vekilleri, başvurularının Başkanlık tarafından kabul edilmesine müteakip yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri adresleri (URL-link) Sulh Ceza Hâkiminin kararına sunması gerekmektedir.

Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.

Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

tib-bireysel

 

Yazar Hakkında