SORU 289 : 6100 Sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu gereğince düzenlenen Hakem, Tanık, Bilirkişi, Gider Avans Tarifeleri

Av.Özgür Eralp
www.ozgureralp.av.tr
Ekim 2011 – Ankara
 

6100 Sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu gereğince düzenlenen Hakem, Tanık, Bilirkişi, Gider Avans Tarifeleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı” 12 Ocak 2011 tarihinde 6100 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir. Kanun 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna dayanılarak hazırlanan Hukuk Muhakemesi Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi, Bilirkişi Ücret Tarifesi, Gider Avansı Tarifesi 30 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada ilgili tarifeler gereği avukatların pratik olarak bilmesi gereken miktarlar sunulacak ve ekinde de ilgili tarifeler yer alacaktır.

Hukuk Muhakemesi Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Tarifenin 12.maddesine göre hakemlere ödenecek ücret aşağıdaki gibidir. Başkana ödenecek ücret ise tarifenin 4.maddesine göre hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

 

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

ÜCRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM

İlk gelen 500.000,00 TL için

%  5

%  8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL’den yukarısı için

% 0,1

% 0,2

Hukuk Muhakemesi Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Tarifenin 3.maddesine göre Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücret ödenir.

Hukuk Muhakemesi Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

Tarifenin 5.maddesine göre bilirkişilere ödenecek ücretler mahkemelerine göre farklılık arz etmekte olup aşağıdaki gibidir;

a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL.

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

250,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

h) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL.

 

Hukuk Muhakemesi Kanunu Gider Avansı Tarifesi

6011 Sayılı HMK’daki en önemli değişikliklerden birisi gider avansı miktarlarının dava açılırken peşin olarak ödenmesi usulünün getirilmiş olmasıdır. Tarifenin 5.maddesine göre davacı
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise BilirkişÜcret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişücreti, 
d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL, toplamını avans olarak öder.

 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
Amaç ve kapsam
             MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
             MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Hakem ücretinin kapsadığı işler
             MADDE 3  (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararıverilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.
Başkanıücreti
             MADDE 4  (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
             MADDE 5  (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret
             MADDE 6  (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halindeücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
Kısmî kararda ücret
             MADDE 7  (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.
İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
             MADDE 8  (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
Ücretin hak edilme zamanı
             MADDE 9  (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
Ücretin paylaşımı
             MADDE 10  (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, Tarifenin 24 üncü maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
Uygulanacak tarife
             MADDE 11  (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Ücret tablosu
             MADDE 12  (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.

 

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

ÜCRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM

İlk gelen 500.000,00 TL için

%  5

%  8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL’den yukarısı için

% 0,1

% 0,2

Yürürlük
             MADDE 13  (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç ve kapsam
             MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Dayanak
             MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişücreti
             MADDE  3 (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.
Giderler
             MADDE 4  (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.
Bilirkişücretleri
MADDE 5  (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL.

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

250,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

h) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL.

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret
             MADDE 6  (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması
             MADDE 7  (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişücreti
             MADDE 8  (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişiücretlerinde indirim yapılır.
             Ücretin ödenmesi
MADDE 9  (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
Uygulanacak tarife
             MADDE 10  (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Yürürlük
             MADDE 11  (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç ve kapsam
             MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
             MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret
             MADDE 3  (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücretödenir.
Giderler
             MADDE 4  (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığıyerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
             MADDE 5  (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.
Yürürlük
             MADDE 6  (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.
Dayanak
MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Gider avansı
MADDE 3  (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.
Gider avansı miktarı
MADDE 4  (1) Davacı,
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme içinöngörülen bilirkişi ücreti,
d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,
toplamını avans olarak öder.
Gider avansının iadesi
MADDE 5  (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talepüzerine iade edilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 6  (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 7  (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yazar Hakkında