Danıştay 11.Daire Başkanlığı 2017/816 Esas, 2017/4906 Karar tarihi 13.06.2017

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE E. 2017/816, K. 2017/4906, T. 13.06.2017 İstemin Özeti : İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2014 tarih ve E:2013/2241; K:2014/2504 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi : Mesai takibi amacıyla yüzün belirli referans noktalarının alınarak bu verilerin sisteme kaydedilmesi, daha sonra personel … Danıştay 11.Daire Başkanlığı 2017/816 Esas, 2017/4906 Karar tarihi 13.06.2017 okumayı sürdür