Danıştay Yeni İşbölümünü Belirledi

Danıştay Genel Kurulu’nun Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümü kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı, karar 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Karara göre, Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapacak. İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince,Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılacak.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenecek ve daha önce başka dairede görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle 31/01/2013 tarihine kadar ilgili daireye devredilir. İşbölümü kararı sonrası Danıştay’a gelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi talepleri dahil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları da bu kararla belirlenen dairece sonuçlandırılacak.

26 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28509

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Genel Kurulundan:Esas No     : 2012/20

Karar No  : 2012/20

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞBÖLÜMÜ KARARI

2575 sayılı Danıştay Kanununun 27 nci maddesi gereğince, Danıştay Başkanlar Kurulunun 11/12/2012 tarih ve 2012/5 sayılı kararı ile hazırlanan Danıştay dava daireleri arasındaki işbölümü karar tasarısını görüşmek üzere, Danıştay Genel Kurulu 21/12/2012 tarihinde Danıştay Başkanı Hüseyin H. Karakullukcu Başkanlığında (132) üyenin katılımıyla toplandı.

Danıştay dava daireleri arasındaki işbölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

(3) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.

(4) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.

(5) Daha önce başka dairede görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle 31/01/2013 tarihine kadar ilgili daireye devredilir. İşbölümü kararı sonrası Danıştayagelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi talepleri dahil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları da bu kararla belirlenen dairece sonuçlandırılır.

(6) Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanır.

             DAİRELERİİŞBÖLÜMÜ

             İkinci Daire

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil),

b) Kamu görevlilerinin sicillerine ilişkin işlerden,

c) Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olan parasal haklara ilişkin işlerden,

d) 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, bu Kanun kapsamında bulunan personele yapılan ödemelerden,

e) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile diğer personele yapılan ek ödemelerden,

f) Anılan dört bakanlık ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Üçüncü Daire

a) Özel tüketim vergisine (ithalde alınan özel tüketim vergisi hariç) ilişkin davalar ile temyiz başvurularını,

b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep,İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç)  ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

ç) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işleri,

çözümler.

             Dördüncü Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davaları,

b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

çözümler.

             Beşinci Daire

a) Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil),

b) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan,

c) Aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dahil),

ç) Kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay İkinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Altıncı Daire

a) İmar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre, her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

b) İmar mevzuatından doğan ve Ondördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Yedinci Daire

Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, motorlu taşıtlar vergisine ve veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

             Sekizinci Daire

a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan,

b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan,

c) Sınır, iskan ve toprak edinme mevzuatından (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi dahil),

ç) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dahil),

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,

e) Öğrenci ve öğrenim işlerinden,

f) Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanları disiplin ve özlük işleri dahil),

g) Özel öğretim kurumları mevzuatından,

ğ) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan,

h) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu işyerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,

ı) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Dokuzuncu Daire

a) Damga vergisine, emlak vergisine; köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin davalar ile temyiz başvurularını,

b) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

çözümler.

             Onuncu Daire

Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Onbirinci Daire

a) Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatından,

b) Kamu görevlilerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışındaki kanunlarla düzenlenmiş olan parasal haklarına ilişkin işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Onikinci Daire

a) Kamu görevlilerinin, göreve alınma, adaylık, göreve son verme (emeklilik işlemleri hariç), rütbe terfii ve disiplin işlemleri ile sayılan bu işlemlere dayalı tazminat taleplerinden,

b) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin düzenlemelerden,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dahil),

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Onüçüncü Daire

a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

b) Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,

c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan,

ç) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

d) Şeker Kanunundan,

e) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunundan,

f) Evrensel Hizmet Kanunundan,

g) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

ğ) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

h) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

ı) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

i) Sermaye Piyasası Kanunundan,

j) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

k) Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunundan,

l) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

m) Mülga Finansal Kiralama Kanunundan, mülga Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Kanunundan,

n) Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,

o) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,

ö) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundan,

p) Enerji Verimliliği Kanunundan,

r) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,

s) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,

doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Ondördüncü Daire

a) Çevre, boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanmasından,

b) İmar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararlarıile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,

c) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

             Onbeşinci Daire

a) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,

b) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,

c) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,

ç) Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatı hariç sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları dahil),

d) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,

e) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dahil),

f) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,

g) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından,

ğ) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

 

Yazar Hakkında