ETBİS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1.Giriş tebliğ

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi yani kısaca ETBİS, hayatımıza 11.08.2017 tarihinde 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ (‘’Tebliğ’’) ile girmiştir. 

2. ETBİS Nedir?

ETBİS, Tebliğ’de yer alan tanımına göre hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemidir.

3.ETBİS’in Kapsamı Nedir?

Tebliğin 2. maddesi uyarınca Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar.

Tebliğ hükmünden anlaşıldığı üzere, bir internet sitesinde aşağıdakilerden birinin gerçekleştirilebilmesi halinde bu sitenin ETBİS yükümlülüğü doğacaktır:

 • Mal ve hizmet satışına yönelik sözleşme yapılması (Tacirler arası sözleşmeler, tüketici ile sözleşmeler, mesafeli satış sözleşmesi)
 • Mal ve hizmet satışına yönelik sipariş verilmesi

Görüldüğü üzere, ETBİS yükümlülüğü için sitenin B2C (tüketicilere yönelik) olması, ödeme alınması ya da satışın gerçekleşmesi gibi şartlar gerekli olmayıp, tacirler arası faaliyet gösteren ya da sadece sipariş veya rezervasyon alan internet sitelerinin de ETBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.

Tebliğde yer alan tanımına göre hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Yine Tebliğde yer alan tanımına göre aracı hizmet sağlayıcı, başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerdir. 

4. ETBİS’e Kayıt Zorunluluğu Bulunan Kişiler Kimlerdir?

Tebliğin 5. maddesi sisteme kayıt zorunluluğu bulunan kişileri düzenlemiştir. Söz konusu madde uyarınca aşağıda yer alan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerine başlamadan önce ETBİS’e kayıt olmaları zorunludur: 

 • Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar (Örneğin kendisine ait internet sitesinde ürün satışı yapan teknoloji şirketi)
 • Aracı hizmet sağlayıcılar (Örneğin e-ticaret pazaryerleri)
 • Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar (Örneğin yurt içinde yerleşik olan ancak Almanya’da eBay üzerinden satış gerçekleştiren bir teknoloji şirketi)

Belirtmek gerekir ki yurt içindeki aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Örneğin Trendyol, internet sitesi üzerinden satış yapılmasına imkan veren bir platform olması nedeniyle platform sahibinin hem aracı hizmet sağlayıcı olarak, hem de kendi platformu üzerinden kendisine ait markanın satışını gerçekleştirmesi nedeniyle hizmet sağlayıcı olarak ETBİS sistemine bildirimde bulunması gerekmektedir. Ancak Trendyol üzerinden satış yapan mağazaların ETBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5. ETBİS’e Kayıt Olmak İçin Sisteme Girilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tebliğin 5. maddesi uyarınca gerçek veya tüzel kişilerin sisteme kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri ETBİS’e girmesi gerekmektedir:

 • Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
 • Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

6. ETBİS’e Hangi Hususlar Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Bulunmaktadır?

Tebliğin 6. maddesi uyarına ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:

 • Tebligata elverişli KEP adresi.
 • Elektronik ticaretin türü.
 • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
 • Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 • Varsa yukarıdaki maddede zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
 • 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 • Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
 • Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
 • Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
 • Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.

Ayrıca belirtmek gerekir ki kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını yukarıda belirtilen hususlara ek olarak bildirir.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirir. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilir.

ETBİS’e bildirim sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilir.

7. Bildirim Süresi Nedir?

Tebliğin 7. maddesi uyarınca;

 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar yukarıda maddeler halinde yer alan yükümlülüklerden elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacminin bildirilmesi dışında kalan yükümlülüklerin ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde,
 • Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde,
 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi her yıl mart ayı sonuna kadar,

bildirilir. tebliğ

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.

Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir. tebliğ

8. Bildirim Usulü Nasıldır?

Tebliğin 8. maddesi uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılır.

9. ETBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırım Nedir?

ETBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırım Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m.12/1(d) bendinde düzenlenmiştir. İlgili bent, kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 11. maddenin 3. fıkrasına atıfta bulunarak yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin 5.000 TL ila 20.000 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılacağını hüküm altına almıştır. tebliğ

‘’MADDE 11 – (3) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirir.

MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;

d) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.’’

10. Sonuç

 • Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
 • Aracı hizmet sağlayıcılar.
 • Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

 

Maddeler halinde yer alan kişilerin faaliyetlerine başlamadan önce ETBİS’e kayıt olması ve yukarıda ayrıntılı şekilde izah edilen bildirim yükümlülüklerini usulüne uygun bir biçimde Tebliğde belirlenmiş süreler içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. 

Daha fazla okuma için: https://www.eralp.av.tr/e-ticaret-sitelerinde-saklama-sureleri/

E-Ticaret Sitelerinde Saklama Süreleri

Sağlık Sektörünü İlgilendiren Kişisel Verilerin Korunması Karar ve Uygulamaları

Sosyal İçerik Üreticileri ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiricilerine Tanınan Vergi İstisnaları

Yazar Hakkında