FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA
BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN (1) (2)
Kanun Numarası : 7258
Kabul Tarihi : 29/4/1959
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/5/1959 Sayı : 10201
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 988
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 – (Değişik: 22/2/2007 – 5583/1 md.)
(Değişik birinci cümle: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek
bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur. 10/7/1953
tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu kuruluşlara verilen müşterek bahis ile şans oyunları oynatma hak ve
yetkileri saklıdır.
Madde 2 – (Değişik: 22/2/2007 – 5583/2 md.)
(Mülga birinci cümle: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya
tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilir.
Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet,
danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.
Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimleri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü, Bayilik Şube
Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden; danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı
Başmüşavirler ile Müşavirlerden; yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bayi
Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Matbaa Şube Müdürlüğünden meydana gelir.
1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dışında spora dayalı bahis ve şans
oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.
——————————
(1) 24/1/1989 Tarih ve 356 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesi ile bu kanunda ve diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine
ilişkin hükümlerde yer alan “Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü” ibareleri “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü”, “Beden
Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri” ibareleri “Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri”, “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
ibareleri “Başbakanlık” ve “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı” ile “Bakan” ibareleri “Başbakan” olarak değiştirilmiştir.
(2) 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu Kanunun başlığı “Futbol Müsabakalarında Müştrek Bahisler Tertibi
Hakkında Kanun” iken “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3200
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri
yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.
c) Fikrî ve sınaî mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak,
kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.
ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve
gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.
d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara
üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya
kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında
gerekli yasal işlemleri yapmak.
f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.
g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda
yapılması gerekli düzenlemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına önermek. (1)
Teşkilat Başkanlığı spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi ve düzenletilmesinde tek yetkilidir. Gençlik
ve Spor Bakanlığının izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi, denetim ve gözetimi altında
düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle
sözleşme yapabilir. (1)
2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak.
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda
çalışma programları hazırlamak.
c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek.
ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek.
d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek.
e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale
kıstaslarını tespit etmek.
f) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek.
g) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak.
ğ) Uygun görülecek yerlerde temsilcilikler kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek.
h) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma
yapmak veya ödenek eklemek.
ı) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak.
i) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek.
j) Gençlik ve Spor Bakanlığınca veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek
veya düşüncesini bildirmek. (1)
––––––––––––––––
(1) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, (g) alt bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Gençlik ve Spor
Bakanlığına”, (g) alt bendinden sonra gelen paragrafta yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, (2)
numaralı bendin (j) alt bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
3201
3) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun amaç ve
hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar
hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda
verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik
yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye
dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.
4) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam faaliyetlerini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
5) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını
düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
6) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
7) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
3202
8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) (Değişik: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek.
c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
9) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşavirliği görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak ve Teşkilat Başkanına
danışmanlık yapmak.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı
tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
10) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından
verilecek diğer görevleri yapmaktır.
11) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu ve
yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini ve diğer görevleri yürütmektir.
12) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevi, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi
için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmaktır.
13) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler
konularındaki görevleri ile yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
14) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek
ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranları
yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/214 md.) Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Müdürü görevlerine 65 yaşını
dolduranların ataması yapılamaz.
(Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Başkan, Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başkan, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından da aynı usule göre görevlendirilebilir. Teşkilat
Başkanlığında başkan yardımcılığı ile birim amirliklerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli
arasından görevlendirme yapılabilir.
Madde 3 – (Değişik: 13/7/1984 – 3040/1 md.)
Müşterek bahis hasılatı iştirakçilerin kolon başına ödeyecekleri iştirak bedellerinin toplamından oluşur. Bu hasılattan
zarurı masraf karşılıkları çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarının Spor Genel
Müdürlüğüne ait olacağı bir yönetmelikle tespit olunur. (1)
Kupon bedeli tahsilatı zaruri masraf karşılıklarına ilave edilir. Her nevi Spor Toto gelirinin bankalarda muhafazası
sonucu elde edilecek faiz gelirleri yıl sonunda zaruri masraf karşılıkları hesabına devredilir.
——————————
(1) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne” ibaresi “Spor
Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3202-1
Madde 4 – (Değişik: 13/7/1984 – 3040/2 md.)
Üçüncü madde gereğince Spor Genel Müdürlüğünce temin olunan meblağın (Değişik ibare : 23/5/2000 – 4568/4
md.) tamamı(1) her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve malzemesi
tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarfedilmek üzere adı
geçen Genel Müdürlük bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur. (2)
(İkinci ve üçüncü fıkralar mülga : 23/5/2000 – 4568/5 md.)
Madde 5 – (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)
Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına
yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının
internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para
nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans
oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük
mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis
veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu
oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin
engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda
bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin
en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
——————————
(1) Bu fıkradaki “yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, bakiyesi” ibaresi 23/5/2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce” ibaresi “Spor
Genel Müdürlüğünce” şeklinde ve “Umum Müdürlük” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3202-2
(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237
sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı
görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,
tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.
Madde 6 – (Mülga: 22/2/2007 – 5583/4 md.)
Ek Madde 1 – (11/1/1983 – 2777/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için
numaralandırılmıştır. Değişik: 22/2/2007 – 5583/5 md.)
Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunları tertip ve
uygulamasından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının tertip
edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.
Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak
açılmış bulunan davalarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır.
Ek Madde 2 – (Ek: 20/2/2014-6525/2 md.)
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme
usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,
b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve esaslar,
c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,
ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük
haklarına ilişkin usul ve esaslar,
d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali
işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,
e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri veya bunların
kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak
harcamalar hakkında uygulanacak usul ve esaslar,
yönetmelikle düzenlenir.
Geçici Madde 1 – (7258 Sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için
numaralandırılmıştır.)
Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis masrafları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesine
konulacak tahsisat ile karşılanır.
Geçici Madde 2 – (13/7/1984 – 3040/3 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde teselsül için
numaralandırılmıştır.)
Kupon geliri olarak Spor – Toto Teşkilatı bünyesinde birikmiş olan kaynaklar Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal
ettirilir.
Geçici Madde 3 – (Ek: 22/2/2007 – 5583/6 md.)
Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve şef
unvanlarıyla görev yapanların unvanları, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Yeniden atama yapılıncaya kadar söz
konusu kişilerin görevleri devam eder. Unvanları sona erenlerin aynı veya başka unvanla atanması mümkündür.
Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden 6 ay sonra mer’iyete girer.
Madde 8 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3202-3
7258 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi
Kararının Numarası
7258 sayılı Kanunun değişen veya iptal
edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
2777 — 13/1/1983
3040 — 28/7/1984
4568 — 26/5/2000
5583 Madde 1, 2, 5, 6, Ek Madde 1 ve
Geçici Madde 3
28/2/2007
5728 5
8/2/2008
6111 2
25/2/2011
KHK/638
1, 2, 3, 4
12/6/2011 tarihinde yapılan
milletvekili seçiminden sonra
kurulan ilk Bakanlar Kurulu
üyelerinin atandığı tarihte
6495 5
2/8/2013
6525 Ek Madde 2 27/2/2014
KHK/694 5
25/8/2017

Yazar Hakkında