DERS 1 – UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2.SINIF 2014 BAHAR DÖNEMİ -HUKUK TERİMLERİ- DERS NOTLARI

NO KELİME AÇIKLAMA
1 ACİZ VESİKASI Borç ödemeden aciz belgesi. Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen belge.
2 AHDE VEFA Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
3 AHZUKABZ Alacaklarının elde olunabilmesi için kişinin bir başkasına verdiğialıp verme yetkisi.Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı
4 ALENİYET Açıklık. Mahkemelerde kimi istisnalar dışında,duruşmaların herkese açık olması
5 ANTREPO Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar
6 APOSTİL Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir
belge onay sistemidir.
7 ARZUHAL Dilekçe
8 AYNİ HAKLAR Kişilere eşyalar üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan mutlak haklar.
9 AZİL-AZİLNAME Azil belgesi, işten uzaklaştırma belgesi.
10 BASİRETLİ TACİR
11 BECAYİŞ İki memurun kendi istekleri ve ilgili makamın onamı ile görev yerlerini değiştirmeleri.
12 BERAAT Aklanma
13 BİLA TEBLİĞ Tebligat yapılmadan
14  BİLANÇO Bir kuruluşun belli bir tarihte alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren kısa muhasebe cetveli, işletmenin belli bir
tarihdeki iktisadi ve mali durumunu yansıtan varlık ve kaynak yapısını gerçeğe uygun ve doğru biçimde gösteren tablo ,
envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak değerleriyle düzenlenmiş özet
15 BONO Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.
16 BUTLAN Geçersizlik
17 CEBRİ İCRA Zorla icra
18 CİRANTA Emre yazılı senedi başkasına devreden kişi.
19 CİRO Ticari senedin, arkasına yazılan yazı ile yada imza ile başkasına devri
20 CÜRÜM Kabahat olmayan
21 ÇEK Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi
22 DEFİ Borçlunun borcunu yerine getirmekten kaçınmak için dayandığı hukuksal neden
23 DELİL Kanıt, tanıt, ipucu. Bir olayı kanıtlamaya yarayan şey.
24 DEPOZİTO Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat.
25 DERÇ Sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme
26 DERDEST Görülmekte olan
27 DESİSE Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika.
28 ECRİMİSİL Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir
zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle
elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır.
29 EDA DAVASI Bir işin yapılması yada yapılmaması istemiyle açılan dava
30 EDİM Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü  bulunduğu bir davranış biçimi
31 FAHİŞ Aşırı, ağır, çok fazla. Ölçü dışı
32 FER-İ Bağımlı , ekli, eklentili.
33 FERAGAT El çekme , vazgeçme, kaçınma
34 FESİH Bir hukuksal işlemin iradi olarak ortadan kaldırılması
35 FEZLEKE Bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir.Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş
raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği şekle de denir.
36 FUZULİ İŞGAL Bir taşınmaz mal üzerinde, mal sahibinin izni olmaksızın işgal
37 FUZULİ ŞAGİL Fuzili işgalde bulunan kişi
38 FAAL NEDAMET Bir kimsenin suçu oluşturan eylemle ilgili tüm hareketleri tamamladıktan sonra kendi iradesiyle sonuçun doğmasını önlemeye çalışması
39 GABİN Bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır
40 GIYAB Hazır ve mevcup bulunmak
41 HACİZ El koyma
42 HACİR Bir kimsenin medeni hakları kullanma yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılması
43 HAKKANİYET Hak ve adalete uygunluk, doğruluk
44 HAKSIZ FİİL Bir kimsenin başkasını zararına neden olan hukuka aykırı eylemi
45 HAKSIZ İKTİSAP(SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME) Bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin mal varlığı alehine meydana gelen artma ya da azalmama durumu
46 HALEFİYET Bir başkasının yerine geçmek
47 HALENDAR Zarar vermek, zarara uğramak
48 HAPSEN TAZYİK Bir kimseyi yapmak zorunda olduğu edime yerine getirmek amacı ile hapsetmek. Hapsederek zorlamak
49 HASILAT Gelir, kazanç
50 HASILAT KİRASİ Ürün kirası
51 HASIM Bir davada karşılıklı konumlarına göre davacı ve davalının her biri
52 HAVALE Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.
53 HİBE Bağışlama
54 HİMAYE Koruma, korunma
55 HİTAM Son ,bitim , tükenme , nihayet
56 HİZMET SÖZLEŞMESİ İşcinin işverene bağımlı olarak bedeni yada fikri emek sunması ve işverenin de buna karşılık belirli bir ücret ödemesi esasına dayanan sözleşme
57 HÜKMÜN ŞAHSİYETİ
58 HÜKÜMLÜ Hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimse.
59 HÜSNÜNİYET İyi niyet. İyiye çekme.
60 HUSUSİ Özel , kişiye ait
61 İADE-İ MUHAKEME Muhakemenin iadesi,yargılamanın yenilmesi.
62 İBRA Bir kimsenin zimmetini haktan beri kılmaktır ki, iki kısımdır : biri ibra-i iskat, diğeri ibra-i istifadır.
63 İBRAZ Ticari senetler muamelelerinde senedi, hamilin muhataba veya borçluya göstererek kabulünü veya tediyesini istemesine denir.
64 İCAZET İzin, onay, onaylama
65 İCMAL Kısaltma, özetleme, özet. Genel toplam
66 İÇTİHAD Özel görüş, anlayış, kavrayış
67 İÇTİMA Birbirinden tamamen bağımsız olan suçları bir araya getirme
68 İFLAS Borçlarını ödemekten aciz olduğu mahkeme kararı ile saptanmış ve ilan edilmiş olan borçlunun durumu
69 İHKAKI HAK Bir hakkı usulüne göre ortaya koyma
70 İHTİLAT Eski Hukuk’ta iki malın birbiriyle karışma ya da birleşmesi
71 İHTİRAZI KAYIT Bir sözleşmede belirli konularda serbest kalmak isteyen tarafın bu konudaki beyanı, ileri sürdüğü koşul
72 İHTİYARİ İsteğe bağlı , seçmeli , istemli
73 İHTİYATİ TEDBİR Koruyucu önlem
74 İHZAR Hazır bulundurma, hazır hale getirme. Duruşmalarda hâkim önünde hazır bulundurma.
75 İKAMETGAH Bir kimsenin yerleşmek kast ve niyetiyle oturduğu yer
76 İKTİSAP Kazanma, kazanım edinme,bir şeyin mülkiyetini elde etme
77 İLAM Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge.
78 İLLİYET BAĞI Neden -sonuç ilişkisi
79 İMTİYAZ Ayrıcalık, farklılık
80 İNTİFA Yararlanma,faydalanma,bir şeyden istifade etme
81 İNTİHAL Çalıntı
82 İNTİKAL Bir maldaki tasarruf hakkının yasayla belirli kimselere geçmesi
83 İPOTEK Bir alacağın güvence altına alınması için kurulan taşınmaz rehni
84 İRTİFAK HAKLARI Taşınmaz sahibinin ,bir kişi yada başka bir taşınmaz sahibine karşı kendi mülkiyet hakkına ilişkin yetgilerden bir kısımın
kullanılmaz durumuna getirilmesine neden olan yükümlülük
85 İSTİCVAP Sorgu. Sorguya çekme
86 İSTİHKAK Hak istemek,hak ediş, bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma,kazanılan şey hak edilen
87 İŞTİRAK Katılma, ortak olma,ortaklık,herhangibir şirketin,başka şirketteki hissesi sebebiyle o şirkete ortak olması
88 İSTİRDAT Geri alma,alınma,geri isteme. Verilmiş yada gönderilmiş birşeyin geri gönderilmesini istem.
89 İSTİSNA SÖZLEŞMESİ Yüklenicinin ücret karşılığında,iş sahibi için eser ortaya çıkarması borçlandığı sözleşme
90 İTHAM Suçlama. Bir kimseye suç yükleme
91 İZALE-İ ŞÜYU Ortaklığın giderilmesi davası
92 KABULİ RÜCU Rücu edilebilir, dönülebilir.
93 KABZ Alma,elde tutma,edinme
94 KADASTRO Arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi;
95 KADÜK OLMA Değer yitimi.
96 KAGİR Taş yada tuğladan imal edilmiş yapı
97 KAMBİYO SENET Poliçe,bono ve çek’ten oluşan senet türleri
98 KAMBİYO TAAHHÜDÜ Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç
99 KARİNE İpucu,belirti,bilinenbir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması
100 KARZ Ödünç
101 KAT İRTİFAKI Yapılmakta ya da ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması
yükümünü doğuran bir itifak hakkı
102 KAYYUM Belirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya malvarlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişidir.
103 KAZAİ MERCİ Yargı oranı,mahkeme,yargısal kat,yargı organı
104 KAZUİSTİK Kurala bağlı, kuralcı
105 KONİŞMENTO Taşıma senedi olarak bilinen,üzerinde yükleyici,alıcı,ihbar merci bilgileri olmak üzere söz konusu ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kuvvetli evraktır.
106 KONKORDATO Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla,alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini,tamamı
107 KOVUŞTURMA Soruşturma,tahkikat
108 KÜŞAD Açma; işletmeye açmak
109 LAFZ (LAFIZ) Söz. Yazılı bir hukuk kuralının,metninde kullanılan kelimeler bakımından anlamı
110 LAYİHA Dilekçe,yazılı dilek,istek,tasarı
111 LEHTAR Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir
112 LOKAVT İşveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır
113 LÜKATA Buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey.
114 NAFAKA Bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır.
115 NAİP Vekil.
116 NASI IZRAR Başkasının malına zarar verme suçu
117 NAVLUM Deniz taşımacılığında yük ve yolcu için ödenen para
118 NEMA Büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz
119 NESEP Ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ.
120 NİHAİ KARAR Mahkemenin yargılama sonunda davayı bitirmek üzere verilmiş olduğu son karar
121 NORM Kurallaşmış ilke,yasa,kanun,mevzuat hükü,yasal durum,yerleşmiş kural,nizam,hukuk emri,standart
122 OBJEKTİF İYİNİYET Bir kimsenin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken doğrulukla hareket etmesi.Herkes haklarını kullanmada ve borçlarını yerine getirmede iyi niyet kurallarına uymak zorundadır.
123 OLASI KAST Failin asıl amacı suça ulaşmak değildir fakat işlediği suç olmayan fiil ile meydana bir suçun meydana
gelmesidir
124 ONAMA Onamak işi, uygun bulma, tasvip.
125 ÖLÜME BAĞLI TASARRUF Ölümden sonra  sonuç doğurmak üzere yapılan hukuksal işlemler
126 ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ Taraflardan birinin,ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla,malvarlığını yada bir kısım malları diğerine
geçirme borcu altına girdiği sözleşme
127 PAFTA Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları.
128 PARSEL İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri.
129 PAYDAŞ Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar.
130 PEY SÜRMEK Bir sözleşmeyi yapmak için ileri sürülen taminât miktarı önerilen bedel, şart-ı cezâî miktarı.
131 POZİTİF HUKUK Belirli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kuralların tümü
132 RAYİÇ Sürüm değeri,geçerli olan
133 REDDİYAT Bir görüşü reddetmek için yazılan yazı
134 REHİN Bir alacağın güvence altına alınması için taşınır ya da taşınmaz eşya üzerinde,kurulan ayni hak
135 REPLİK Cevaba cevap
136 RE’SEN  Kendi başına, kendiliğinden.
137 RİZİKO Risk,zarara uğrama,sakınca yaratma tehlikesi
138 RÜSUM Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler
139 RÜÇHAN Öncelik; üstünlük; imtiyaz
140 SAFAHAT Evreler, safhalar
141 SAİK Bir hukuksal işlemin yapılmasında güdülen amaç
142 SARFI NAZAR ETMEK Saymamak,göz ardı etmemek,vazgeçmek
143 SARFİYAT Harcamalar,giderler
144 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME Haksız iktisap
145 SEHVEN Yanlışlıkla.
146 SELEF Önce gelen kimse
147 SEMEN Satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak ödenecek para
148 SEMERE Bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere
149 SİNKAFLI Ağıza alınmayacak küfür cümlesi
150 SIRA CETVELİ İcra Hukuku’nda,alacaklıların birden çok olması halinde,elde edilen paranın alacaklılar arasında nasıl dağıtılacağını gösteren cetvel
151 SORUŞTURMA Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden yapılan inceleme, araştırma ve kanıtların toplanması işleminin tümü.”
152 SÜKNA Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir.
153 ŞUFA Önalım; öncelikli alım
154 UHDE Görev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin yapılacağına söz verme
155 ÜST HAKKI Bir kimseye,başkasına ait arazideki yapının maliki olma yetgisi veren bir irtifak hakkı
156 YED-İ EMİN Anlaşmazlık konusunda bir malı koruması için kendisine verilen kişi
157 ZİLYETLİK Bir eşya üzerindeki fiili egemenlik
158 ZİMMET Bir memur kendisine emanet edilen ya da görevi gereği korunması gereken para,senet ya da malları kendine mal etmesi
159 ZİMMİ İslam Hukuku’nda bir İslam devletinin uyruğu olmuş gayrı müslim.
160 ZUHULEN sehven, yanlışlıkla, hata sonucu
161 MAĞDUR Haksızlığa uğramış
162 MAHCUR Vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı
163 MAHCUZ Haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş
164 MAHDUT Sınırlanmış; tahdit edilmiş
165 MAHFUZ Saklı; gizli
166 MAHSUP Hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş
167 MAKTU Götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız
168 MALİK Sahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan
169 MALUMAT Bilgi
170 MAMELEK Malvarlığı
171 MATBU Basılı; basılmış
172 MATRAH Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer.
173 MAZBATA Tutanak
174 MEBLAĞ Para tutarı,akçe
175 MEÇHUL Bilinmeyen; tanınmayan
176 MEHİL Bir ödevin yerine getirilmesi ya da bir işlemin yapılabilmesi için yasa,yargıç ya da ilgili kişinin verdiği,belli ettiği süre
177 MEMNU Menedilmiş; yasaklanmış; yasak
178 MENETMEK Men etmek
179 MENFİ Oumsuz.Sürgün,sürgün edilmiş,sürülmüş kimse
180 MENFİTESPİT Olumsuz saptama davası
181 MER ‘İYET Yürürlük
182 MESNET Dayanak
183 MEŞRUMÜDAFA Bir kimsenin,kendisine ya da başkasına yapılmış haksız bir saldırıya karşı yaptığı savunma
184 MEŞRUHATLI
185 MEZKUR Bahsi geçen, Zikredilen
186 MİNVAL Tarz,şekil,yol
187 MİRAS Ölen kişinin malvarlığının bir bütün olarak bir ya da birkaç kişiye geçmesi
188 MUACCEL Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş
189 MUADİL Denk,eşdeğer,karşılayan,eşit
190 MUAFİYET Affedilmiş olma,bağışık tutulma,bağışıklık,yükümlülüklerin dışında tutulma
191 MUALLAK Havada boşta duran; sürüncemede kalmış
192 MUARAZA Çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga
193 MUAYYEN Belirli; belli; saptanmış
194 MÜBADELE Bir şeyin başka birşeyle değiştirilmesi
195 MÜBAŞİR Tebligatın yapılması,duruşmalarda disiplinin sağlanması vb. Konularda hakimin verdiği görevleri yerine getiren adliya görevlisi
196 MÜCAVİR Komşu olan,yanında bulunan
197 MÜDAFİ Ceza yargılama yönteminde,sanığın haklarını koruma göreviyle yükümlü bir kamu işi gören ve bu bakımdan yasanın aradığı kimi koşulları üstünde toplayan kişi
198 MÜDAHİL Müdahale eden
199 MÜDDEABİH Dava konusu,dava olunan şey
200 MÜEBBET Sonsuz; süresiz
201 MÜESSİR Tesirli,tesir eden,etkili,dokunaklı
202 MÜEYYİDE Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak için yasalara konan zorlayıcı hükümler
203 MÜFLİS İflas eden kişi
204 MUHAKEME Yargılama
205 MUHARRER Yazılı; yazılmış
206 MUHTIRA Bir hususu hatırlamak üzere yazılan yazı,uyarı yazısı,yazılı bildirim,andıç
207 MÜKELLEF Yükümlü; ödevli; görevli
208 MÜKERRER Tekrarlanmış, yenilenmiş
209 MÜKTESEP Kazanılmış kazanılmış hak
210 MÜLAHAZA Düşünce,görüş
211 MÜLGA Kaldırılmış, ilgâ edilmiş.
212 MÜLKİYET Bir eşya üzerinde doğrudan doğruya ve en geniş biçimde egemenlik yetgisi sağlayan ayni hak.
213 MÜMESSİL Başkasını temsil eden kimse,temsilci.temsil yetgisi yasadan velayet,vesayet ya da sözleşmeden doğar.
214 MÜMEYYİZ İyiyi kötüden ayırma yeteneği. Bir hükmü temyiz eden kimse.
215 MÜHASİP Özel şahısların, kurum ve kuruluşların, enstitülerin ve devlet dairelerinin, muhasebe ile ilgili defterlerinin ve dosyalarının tertip ve tanzimlerinin esasa bağlanmasını planlayan, yöneten, muhasebe ile ilgili problemleri
hakkında tavsiyelerde bulunan kişi
216 MÜNDERECAT İçindekiler
217 MÜNFERİT Yalnız olan,tek,ayrı,kendi başına,tek tük
218 MÜRAFAA Sözlü duruşma; genellikle Yargıtay’da veya İdare Mahkemelerinde yapılan duruşmaya verilen ad
219 MURİS Kazandıran,veren,miras bırakan,ölümüyle,hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi
220 MÜRURU ZAMAN Zaman aşımı
221 MÜSADARE Bir kimsenin taşınır ya da taşınmaz malının kendi rızası olmaksızın hükümet kuvvetleri tarafından elinden alınması zoralım
222 MÜŞTEKİ Şikayetçi,yakınıcı
223 MÜŞTEMİLAT
224 MÜSTEMİR Sürekli,kesintisiz
225 MUTAD Alışılmış; âdet olunmuş; normal
226 MUTAKABAT Uzlaşı
227 MÜTALA Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler
228 MÜTEFERRİK Ayrılmış, dağınık.
229 MÜTEKABİLİYET Bir devletin,başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki yada fiilli bir davranış biçimine karşılık,diğer devletinde aynı şekilde davranması
230 MÜTEMMİM CÜZ Bütünleyici parça
231 MÜTESELSİL Danışmalı,zincirleme,artarda
232 MUVAFAKAT Uygun görme; onama; razı olma; rızası olma
233 MUVAZA Bedel,ivaz,karşılık
234 MÜZEKKERE Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı.
235 MÜZAHERET Yardım; koruma
236 MÜZAYAKA Sıkıntı, darlık, parasızlık.
237 VADE Belirlenen süre, borcun ödeme zamanı, ifa zamanı. Ecel, ölüm, ölüm olayı.
238 VALÖR Bankacılıkta, faizin fiili olarak hesabına esas alınan tarihe VALÖR denir. Bankadan çekilen para için aynı günün, yatırılan para için tahsil edilen tarihi izleyen ilk iş günü VALÖR olarak kabul edelir.
239 VARANTİ Rehin senedi
240 VARESTE Kurtulma, kurtulan, yoksun tutma, ilişiğinin kalmaması. Mahkemedeki duruşmalara gelme mecburiyetinin kalmaması.
241 VEDİA Emanet. Saklama
242 VEFA HAKKI Geri alım hakkı
243 VEKALET Vekil bırakanın vekiline yazılı olarak verdiği temsil belgesi. Genelde noterlerce düzenlenen ve hangi konularda ne şekilde
müvekkili temsil edeceğini gösteren yazılı belge.
244 VELAYET Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi.
245 VERASET Mirasçı olma, soya çekim, bir kimsenin kendi atasına çekmesi.
246 VESAYET Küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini taşıyan kurum.
247 VETO Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. Reddetme
248 VİCAHİ Yargılama işlemlerinin davacı ve davalının yüzlerine karşı,onların hazır olduğu sırada yapılması

249 TENFİZ  İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme. Bir şeyi geçerli kılma.
250 TAHKİM : Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
251 : YEDİEMİN : Uyuşmazlık konusu şeyin saklanması ve idaresi kendisine verilen kişi; güvenilir kişi;
252 : VERASET İLAMI : Ölen bir kimsenin mallarına kimlerin ne miktar ve ne nisbetle mirasçı olacağını gösteren mahkeme kararı.
253 : TEMLİK : Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi

Yazar Hakkında