Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri TBMM Seçim Sonuçları Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri TBMM Seçim Sonuçları Resmi Gazete’de Yayınlandı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR 07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21.Maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, dokuz üyeden oluşuyor. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üyesi Cumhurbaşkanı, iki üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.

 

Karar No. 1129

Karar Tarihi: 05.10.2016

 

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesinin hükümlerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan beş üyelik için, Genel Kurulun 05.10.2016 tarihli 3’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

ADI VE SOYADI ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

Cabir BİLİRGEN Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Cengiz PAŞAOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Mehmet Niyazi TANILIR Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Turan ARIK Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
Yusuf ALATAŞ Halkların Demokratik Partisi Grubu


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

MADDE 21 – KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu
MADDE 21- (1) Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında,bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi,Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.
(2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üyesi Cumhurbaşkanı, iki üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.
(3) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak.
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.
(4) Kurul üyeliğine seçileceklerin muvafakatleri aranır. Üye seçiminde, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi ve deneyimi bulunanların çoğulcu bir şekilde temsiline özen gösterilir.
(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurula üye seçimini aşağıdaki usulle yapar:
a) Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasi parti gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
b) Kurul üyelerinin seçimi, adayların belirlenerek ilanından sonra on gün içinde yapılır. Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler hâlinde birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Siyasi parti gruplarının ikinci fıkraya göre belirlenen kontenjanlarından Kurula seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır.
c) Karar yeter sayısı olmak şartıyla seçimde en çok oyu alan boş üyelik sayısı kadar aday seçilmiş olur.
ç) Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır.
(6) Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu tarafından seçilen üyelerden birinin görev süresinin bitiminden kırk beş gün önce veya herhangi bir sebeple görevin sona ermesi hâlinde durum, on beş gün içinde Kurum tarafından, Cumhurbaşkanlığına veya Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa bildirilir. Üyelerin görev süresinin dolmasına bir ay kala yeni üye seçimi yapılır. Bu üyeliklerde, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde ise bildirimden itibaren on beş gün içinde seçim yapılır.
(7) Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer. Kurulun Başkanı, Kurumun da başkanıdır.
(8) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
(9) Seçilen üyeler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda “Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler. Yargıtaya yemin için yapılan başvuru acele işlerden sayılır.
(10) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. Ancak, Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler.
(11) Üyelerin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 2/12/1999 tarihli ve
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Başbakan tarafından verilir.
(12) Kurul üyeleri hakkında yapılacak disiplin soruşturması ve kovuşturmasında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(13) Kurul üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Kurul üyelerinin;
a) Seçilmek için gereken şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması,
b) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,
c) Görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak tespit edilmesi,
ç) Görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da bir yılda toplam otuz gün süreyle devam etmediklerinin tespit edilmesi,
d) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam üç, bir yıl içinde toplam on Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi, hâllerinde Kurul kararıyla üyelikleri sona erer.
(14) Kurul üyeliğine seçilenlerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişikleri kesilir. Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez. Bunların Kurumda geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları açısından önceki kurum veya kuruluşlarında geçirilmiş sayılır.


TBMM KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN
YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR BİLGİLERİ

Dönemi ve Yasama Yılı 26 / 2
Karar Numarası 1129
Karar Kabul Tarihi 05/10/2016
Kararın Kabul Edildiği Birleşim Tarih – No 05/10/2016 – 3
Başbakanlığa Yazılan Tezkere Tarih -No 06/10/2016 – 59534
Resmi Gazete Tarih – No 07/10/2016 – 29850
Sıra Sayısı – Eki
Kararın Başlığı KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
Karar Ek Bilgi
Karar Türü TBMM’nin üye seçimi (Sayıştay, RTÜK, KİK) kararları
Oylama Sonuçları Kabul: , Red: , Çekimser: , Geçersiz: , Boş: , Toplam:0

 

 

 

 

 

 

 

TBMM TBMM KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR TUTANAKLARI

 05/10/2016 – 3

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.BAŞKAN – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna beş üye için seçim yapılacaktır.

Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adayların adlarını, soyadı sırasına göre okutuyorum:

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesi:

Ümmet Artuç

Cabir Bilirgen

Orhan Özdemir

Cengiz Paşaoğlu

Şevket Sarıcaoğlu

Mehmet Niyazi Tanalır

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesi:

Turan Arık


Elçin İsetHalkların Demokratik Partisi Grubu aday listesi:Yusuf AlataşFerhat Kabaiş

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesi gereği siyasi parti grupları kendilerine düşen üyeliğin 2 katı kadar aday göstermişlerdir. Adayların adları soyadı sırasına göre birleşik oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden en çok oyu alan 3 aday ile eşit oranda düşen üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi grupları listesinden en çok oyu alan birer aday seçilmiş olacaktır.

Oylamanın ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi vermek istiyorum.

Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana’dan başlayarak Denizli’ye kadar, Denizli dâhil ve Diyarbakır’dan başlayarak İstanbul’a kadar, İstanbul dâhil; Hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir’den başlayarak Mardin’e kadar, Mardin dâhil ve Mersin’den başlayarak Zonguldak’a kadar, Zonguldak dâhil, adı okunan milletvekilinin adını defterden işaretleyeceklerdir. Adı işaretlenen milletvekiline mühürlü birleşik oy pusulası ve zarf verilecektir. Oyunu kullanan milletvekili, oy pusulasını içeren zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önünde konulmuş olan oy kutusuna atacaktır. Birleşik oy pusulasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 3 adayın, eşit oranda düşen üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Halkların Demokratik Partisi Grubu aday listesinden birer adayın isimlerinin karşısındaki kareye çarpı işareti konulacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 3’ten fazla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Halkların Demokratik Partisi Grubu aday listesinden ise 1’den fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Bu hususlar birleşik oy pusulasında da dipnot olarak belirtilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edilecektir. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra Komisyon sıralarında yerlerini alacaktır.

Şimdi tasnif komisyonunun üyeleri için seçim yapıyoruz.

Sayın Hasan Turan, İstanbul? Burada.

Sayın Burcu Çelik Özkan, Muş? Burada.

Sayın Mustafa Şahin, Malatya? Yok.

Sayın Ejder Açıkkapı, Elâzığ? Yok.

Sayın Ebubekir Gizligider, Nevşehir? Yok.

Sayın Cemil Çiçek, Ankara? Yok.

Sayın Gaye Usluer, Eskişehir? Yok.

Sayın Necati Yılmaz, Ankara? Yok.

Sayın Aziz Babuşcu, İstanbul? Yok.

Sayın Öznur Çalık, Malatya? Yok.

Sayın İzzet Ulvi Yönter, İstanbul? Yok.

Sayın İbrahim Özdiş, Adana? Burada.

Sayın Şahap Kavcıoğlu, Bayburt? Yok.

Sayın Serkan Topal, Hatay? Yok.

Sayın Ömer Fethi Gürer, Niğde? Burada.

Sayın Hayati Yazıcı, İstanbul? Yok.

Sayın Mehmet Erdoğan, Gaziantep? Yok.

Sayın Vedat Demiröz, Bitlis? Yok.

Sayın İmran Kılıç, Kahramanmaraş? Burada.

Tasnif komisyonunun seçimleri tamamlandı.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını, oy pusulaları ile zarfların da teslim edilmesini rica ediyorum.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Tasnif Komisyonu üyelerinin lütfen yerlerini almalarını rica ediyorum ve Tasnif Komisyonunun isimlerini okuyorum.

Hasan Turan, İstanbul Milletvekili; Burcu Çelik Özkan, Muş Milletvekili; İbrahim Özdiş, Adana Milletvekili; Ömer Fethi Gürer, Niğde Milletvekili; İmran Kılıç, Kahramanmaraş Milletvekili.

Kupaları kaldıralım ve Tasnif Komisyonuna teslim edelim.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Tasnif komisyonu üyelerine tekrar teşekkür ederek Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri için yapılan seçimin

 

tutanağını okutuyorum:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Kişisel Verileri Koruma Kurulundaki 5 üyelik için yapılan seçime 269 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

Üye Üye Üye

Hasan Turan Burcu Çelik Özkan İbrahim Özdiş

İstanbul Muş Adana

Üye Üye

Ömer Fethi Gürer İmran Kılıç

Niğde Kahramanmaraş

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Aday Listesi

Ümmet Artuç 4 oy

Cabir Bilirgen 255 oy

Orhan Özdemir 7 oy

Cengiz Paşaoğlu 252 oy

Şevket Sarıcaoğlu 8 oy

Mehmet Niyazi Tanılır 256 oy

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Aday Listesi:

Turan Arık 234 oy

Elçin İset 5 oy

Halkların Demokratik Partisi Grubu Aday Listesi

Yusuf Alataş 218 oy

Ferhat Kabaiş 6 oy

Boş 1

Geçersiz 2

Toplam 269

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden Cabir Bilirgen, Cengiz Paşaoğlu ve Mehmet Niyazi Tanılır; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesinden Turan Arık; Halkların Demokratik Partisi Grubu aday listesinden Yusuf Alataş Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hayırlı olmasını diliyorum.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.12

 

https://www.eralpdanismanlik.com.tr/web/egitim/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kurumsal-egitim-programi/

Yazar Hakkında