SORU 109 : İnternet gazetesinde çalışan kişinin ölüm tazminatı hakkı var mıdır?

İnternet gazetesinde çalışan kişinin ölüm tazminatı hakkı var mıdır?

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un Ölüm tazminatı başlıklı 18.maddesine göre Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir.

Yazar Hakkında