SORU 142 : İnternet sitesinde yayınlanan ilan sonrasında gerçekleşen dolandırıcılık eylemi bilişim sisteminin aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturur mu?

CEVAP 142 :İnternet sitesinde yayınlanan ilan sonrasında gerçekleşen dolandırıcılık eylemi bilişim sisteminin aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturur mu?

Bir internet sitesinde yayınlanan ilan nedeni ile bir araya gelmiş kişiler arasında gerçekleşecek dolandırıcılık eyleminde bu hususun bilişim sisteminin aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususu tartışmalıdır. Kanun metni incelendiğinde bilişim sisteminin olduğu her dolandırıcılık eyleminde bu fıkranın uygulanması gerektiği düşünülebilir. Ama kanaatimizce her bilişim sisteminin olduğu dolandırıcılık eylemini bu fıkra kapsamında değerlendirmek doğru değildir. Örneğin internet sitesindeki bir ilan nedeniyle tanışmış kişilerin arasında gerçekleşmiş bir eylem böyle değerlendirilmemelidir. Burada önemli olan husus dolandırıcılık eyleminin bilişim sistemlerine özgü kolaylaştırıcı bir şekilde normal kullanıcının anlayamayacağı teknik tuzaklar ve hileler aracılığıyla yapılıp yapılmadığının tespitidir. Her somut olayda bu ince ayrıntılar muhakkak değerlendirilmeli dolandırcılık eyleminin bilişim sistemlerinin kendine has özellikleri kullanılarak işlenip işlenmediği hususu etraflıca araştırılmalıdır
T.C.YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/1704 K. 2012/31436 T. 12.3.2012 tarihli kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:
KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
Somut olayda; sanığın www…com internet sitesi aracılığıyla araç satışı için ilan verdiği, katılanın, bu ilanı görerek sanığı ilanda gösterilen cep telefonundan aradığı, sanığın, 11/08/2008 ve 12/08/2008 tarihlerinde olmak üzere, kaparo bedeli, eşi hastanede olmasından dolayı acilen paraya ihtiyacı olması, hastaneden çıktıktan sonra kendisinin yanına gelmesi için parasının kalmaması gibi bahanelerle, üç defa ayrı ayrı kapora dışı bedel olarak toplam 2.500.00 TL parayı, katılandan istediği, katılanın, parayı, sanığın PTT hesabına gönderdiği eylemde, bilişim sisteminin aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiş ve tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.
SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 12.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında