SORU 151 : Kayıtlı elektronik posta almak zorunlu mudur?

CEVAP 151 :
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür. (ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ madde 7)
 
Konuya ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan duyuru aşağıdaki gibidir;
http://www.tk.gov.tr/sayfa.php?ID=263
İşletmecilerin KEP Adresi Alma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru
Bilindiği üzere; 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tebligat” başlıklı 64’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun uyarınca Bakanlık ve Kurum tarafından ilgililere yapılacak tebliğler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmü, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.
Bu kapsamda; önümüzdeki günlerde Kurumumuz tarafından elektronik belge yönetim sistemine entegrasyon sağlanacak ve Kurumumuzca işletmecilere yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirilecek olup, şirketinizin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php bağlantısında da yer alan ve Kurumumuz tarafından “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden temin edilecek elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin (Örneğin; …@…kep.tr) 22/11/2013 tarihine kadar Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.
İşletmecilerimize önemle duyurulur.

Yazar Hakkında