SORU 016: Bir cafe işletiyorum. Buradan müşterilerimize ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunuyoruz. Müşterilerin internette yaptığı hakaret vb. suçlardan biz sorumlu olur muyuz?

Bir cafe işletiyorum. Buradan müşterilerimize ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunuyoruz. Müşterilerin internette yaptığı hakaret vb. suçlardan biz sorumlu olur muyuz?

CEVAP 16:  5651 Sayılı Yasanın 7.maddesi gereğince Ti­carî amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, ma­hal­lî mül­kî amir­den izin bel­ge­si al­mak­la yü­küm­lü­dür. İz­ne iliş­kin bil­gi­ler otuz gün için­de ma­hal­lî mül­kî amir ta­ra­fın­dan Ku­ru­ma bil­di­ri­lir. Bun­la­rın de­ne­ti­mi ma­hal­lî mül­kî amir­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lır. İzin bel­ge­si­nin ve­ril­me­si­ne ve de­ne­ti­me iliş­kin esas ve usûl­ler, yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Ti­ca­rî amaç­la olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın bü­tün top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, ko­nu­su suç oluş­tu­ran içe­rik­le­re eri­şi­mi ön­le­yi­ci ted­bir­le­ri al­mak­la yü­küm­lü­dür.

Yazar Hakkında