Startup Girişim Yatırım Hukuku ile ilgili başvurulabilecek kaynaklar nelerdir? Soru 464

786965 SAFİYE PETEKÇİ KARAMAN 2023 Girişimci anlatılarının argümantasyon perspektifinden değerlendirilmesi: İTÜ Big Bang Startup Challenge örneği
Evaluation of startup narratives from the argumentation perspective: Sample of ITU Big Bang Startup Challenge
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
2 636840 YAĞMUR YILDIZ 2020 Explaining startup performance: How do entrepreneur and entrepreneurial team characteristics make the startup successful?
Girişim performansı üzerine: Girişimci ve girişimci takım özellikleri bir girişimi nasıl başarılı kılar?
Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; İşletme = Business Administration
3 511937 SERKAN GÖKTEPE 2018 Fintech startups in Turkey – how Fintech startups will change traditional approval and lending processes of banks in Turkish financial markets?
Türkiye’deki Fintech girişimleri –Fintech girişimleri bankaların geleneksel kredi onay ve kredi verme süreçlerini nasıl değiştirecek?
Yüksek Lisans Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
4 512606 AYDIN YAŞAR 2018 Applied case study of lean startup methodology and continuous delivery methodology to a non- software startup
Yalın gı̇rı̇şı̇m ve süreklı̇ teslı̇m yöntemlerı̇nı̇n yazılım harı̇cı̇ bı̇r gı̇rı̇şı̇mde örnek uygulaması
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
5 473376 LATİF ÇAKIROĞLU 2017 How startups succeed? analyzing Turkish startups based on their lifecycle stages
Girişimler nasıl başarıyor? Türk girişimlerinin yaşam döngülerine dayanarak analiz edilmesi
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
6 778272 MURAT AVCI 2023 Girişimcilerde sosyal kimlik algısının metanet ve iyi oluşa etkisinde farkındalığın aracılık rolü: Startuplar üzerine bir araştırma
The mediating role of mindfulness in the effect of social identity perception on grit and well-being in entrepreneurs: Research on startups
Doktora İşletme = Business Administration
7 775526 ASMAA M A HARAHSHA 2023 The effect of digital marketing evolution on mena startups
Dijital pazarlama gelişiminin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki girisim şirketlerin üzerinde etkisi
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
8 728133 STEFFANY ATİENO OLUDO 2022 The influence of supply chain management practices on operational performance and customer development in startups
Yeni girişimlerde tedarik zinciri uygulamalarının operasyonel performans ve müşteri kazanımı üzerine olan etkisinin incelenmesi
Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
9 745749 HABİBE MELİS KILIÇ 2022 Success and failure in Turkish startups as storytelling
Öyküleri inceleyerek Türk startuplarında başarı ve başarısızlık faktörlerinin belirlenmesi
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
10 718744 MURAT HÜDAVENDİGAR KIZMAZ 2022 Veri analitiği gelişim süreci ile büyük veri tanımlaması ve yeni girişimlerde ürün tespiti için veri analizi uygulaması
Definition of big data with data analytics development process and data analysis application for product detection in startups
Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
11 723641 HAVVA GÜLÇİN BOSTANOĞLU 2022 İş modeli kanvası ve startup performansı ilişkisi üzerine keşifsel bir çalışma
An exploratory study on the correlation of business model canvas and startup performance
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
12 769517 SEYMAN ÇAY 2022 Design thinking in technology startups, an explorative study on design thinking implementations at ITU seed incubation center
Teknoloji girişimlerinde tasarım odaklı düşünce, İTÜ çekirdek kuluçka merkezinde keşfedici bir çalışma
Yüksek Lisans Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
13 774275 FARID BAGHERI 2022 Evaluating the successfulness of startup businesses by data mining techniques
Veri madenciliği teknikleri ile girişim şirketlerinin başarısının değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
14 733438 RAYENE KALLA 2022 The obstacles faced during startup business: The role of policies and monopoly
Startup business sırasında karşılaşılan engeller: Politikaların ve tekelin rolü
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
15 780036 AHMET ŞANLI 2022 Yeni ekonomik paradigmada startupların değerlemesine ilişkin yeni bir yöntem önerisi
Proposal for a new method of assessment of startups in a new economic paradigm
Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology
16 764527 ALİ ÇAĞATAY YILDIRIM 2022 Startup finansmanında katılım bankalarının rolü
The role of participation banks in startup finance
Yüksek Lisans Bankacılık = Banking
17 715317 AUJ ARAFAT 2021 Challenges faced by startup entrepreneurs in Pakistan and Turkey
Pakistan ve Türkiye’deki başlangıç girişimcilerinin karşılaştığı zorluklar
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
18 701798 CEYDA ÇAKIR 2021 Türkiye startup ekosisteminde üniversite kuluçka merkezlerinin ve melek yatırımcılarının değerlendirilmesi
Startup ecosystem assessment of the university incubation centers in Turkey and angel investors
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
19 676676 CANBERK YILMAZ 2021 Filiz girişim (Startup) yatırımlarının hisse senedi değerlerine etkisinin olay çalışması ile analizi
Assessing the impact of investments to Startups on stock prices with event study
Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
20 705403 MOHAMMED MAJID BRISSAM 2021 The effect of product-market fit on strategy implementation in startups in Iraq
Irak’ta başlangıçlarda ürün pazarı uyumunun strateji uygulamasına etkisi
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
21 695391 HAKAN KİBAR 2021 Investment strategies of e-commerce startups
E-ticaret startup’larının yatırım stratejilerinin incelenmesi
Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
22 719810 EMIN SINAN MIMAROGLU 2020 A quantitative study investigating the critical successfactors in relation to software project success amongtechnology based startup companies in the united states Doktora  
23 647804 VAHDET ALTUNDAL 2020 Erken aşama startupların finansmanı ve değerlemesi
Financing and valuation of early stage startups
Doktora İşletme = Business Administration
24 636382 KUBİLAY ERİŞLİK 2020 Girişim şirketlerinin finansal başarısızlıklarının yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analizi ile tahmin edilmesi
Prediction of financial failures of startups by artificial neural networks and logistic regression analysis
Yüksek Lisans İstatistik = Statistics
25 639238 FATMA HACIOĞLU 2020 How entrepreneurship ecosystem affects startup process and success
Girişimcilik ekosistemi girişimcilerin gelişimini ve başarısını nasıl etkiler
Doktora İşletme = Business Administration
26 540938 AYDIN SERCENK HIZAL 2019 Success and failure factors for technology-based startups: Turkish entrepreneurs’ perception
Teknoloji tabanlı girişimler için başarı ve başarısızlık faktörleri: Türk girişimcilerin algısı
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
27 564790 TRİVO MİLİCEVİC 2019 Bilişim teknolojileri girişimlerinde başarı ve başarısızlığa etki eden faktörlerin ortaya konulması: Kalitatif bir araştırma
Success and failure factors of information technology startups: a qualitative research trivo milicevic
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
28 553926 MELDA AKAN 2019 Yeni girişimlerde (Startup) ve kurumsal şirketlerde dönüşümcü liderliğin bireysel yaratıcılık üzerine etkisinde içedönüklüğün/dışadönüklüğün düzenleyici rolü
The moderating role of introversion/extroversion in the relationship between transformational leadership and individual creativity in corporate companies and startups
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
29 557688 OZAN SOYUPAK 2019 Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi ve girişimcilik arasında kurulabilecek etkileşim ve işbirlikleri: İTÜ ekosistemi üzerinden deneysel bir çalışma
Possible interactions and collaborations between industrial design education and startup: An experimental study on ITU ecosystem
Doktora Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
30 789383 MEHMET SADİ NAKİBOĞLU 2019 Comparison of transformational and transactional leadership styles of Turkish generation y startup leaders Yüksek Lisans
 
31 589204 FİKRET BİLİCİ 2019 Startup firmalarındaki başarısızlık nedenleri üzerine bir araştırma
A research on the reasons of the failures in startup companies
Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
32 588022 FATİH AYHAN 2019 Girişimcilik finansmanında dijital bir çözüm olarak kitlesel fonlama platformları ve kitlesel fonlanan girişimler üzerine bir araştırma
The crowdfunding platforms as a digital solution for entrepreneurship financing and a research on crowdfunded startups
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
33 525102 ÖMER HALİT HALİFEOĞLU 2018 A new way to tell stories: Digital storytelling for corporate startups
Hikaye anlatmanın yeni yolu: Startup şirketler için dijital öyküleme
Yüksek Lisans Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
34 512196 ANIL CENGİZ 2018 Analysis of Growth Hacking applications on digital startups and an implementation on an early-stage company
Dijital girişimler için kullanılan Growth Hacking uygulamalarının analizi ve erken aşamadaki bir şirket üzerinde yapılan örnek uygulama
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
35 523206 CEREN ÇUBUKÇU 2018 Teknoloji girişimi hızlandırıcılarının incelenmesi ve etkinliklerinin araştırılması: Türkiye’deki hızlandırıcıların ampirik bir analizi
Research of technology startup accelerators and their effectiveness: an empirical analysis of accelerators in Turkey
Doktora Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; İşletme = Business Administration
36 531841 BEGÜM ŞAHİN 2018 Pazar odaklılığın firma performansına etkisinde cezbedici pazarlamanın moderatör rolü: Ankara’da faaliyet gösteren startuplar üzerine bir uygulama
The effects of market orientation on firm performance and the moderating role of inbound marketing on this relationship: A research on startups in Ankara
Doktora İşletme = Business Administration
37 512617 ALİ CAN ERK 2018 The role of founders’ previous work experience in the success of technology startups in Turkey
Teknoloji girişimlerinin başarısında kurucuların önceki iş tecrübesinin rolü
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
38 497891 HANDE ÖZER 2017 Comparison of corporate brands and startup brands in terms of loyalty programs: A case of organic food sector in Turkey
Sadakat programlarının kurumsal markalar ve girişimlerde karşılaştırılması: Organik gıda sektöründe bir vaka çalışması
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
39 413623 BURCU IŞIKTAŞ 2015 An investigation on reasons of startup failure: The role of entrepreneur
Yeni girişim (Startup) başarısızlığının nedenleri üzerine bir araştırma: Girişimcinin rolü
Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
40 361711 GÜRKAN AÇIKEL 2014 Havayolu şirketi kuruluşu ve gelişimi için parametrik modelleme
Parametric modeling for airline startup and progress
Doktora Sivil Havacılık = Civil Aviation ; İşletme = Business Administration
41 300069 OZAN KADİR BEKMEZCİ 2011 Investigation of prokaryotic community structure of anammox reactors during startup
Anammox reaktörlerinin başlangıç aşamasındaki prokaryotik komünite yapısının incelenmesi
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

Açıkgöz, M. (2020). Sevdiğin İşi Yap- Girişimcinin El Kitabı. İstanbul: Ceres
Yayınları.
Ahmad, N. ve Seymour, R.G. (2008). Defining Entrepreneurial Activity: Definitions
Supporting Frameworks For Data Collection. OECD Working Paper.
Aldağ, H. (2006). Toulmin tartışma modeli. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
15(1), 13-34.
Aldrich, H.E. ve Fiol, C.M. (1994). Fools rush in? The institutional context of industry
creation. Academy Of Management Review, 19(4), 645–670.
Allison, T.H, Davis, B.C., Webb, J.W. ve Short, J.C. (2017). Persuasion İn
Crowdfunding: An Elaboration Likelihood Model Of Crowdfunding
Performance. Journal Of Business Venturing, 32, 707-725.
Anderson, A.R. (2005). Enacted metaphor: The theatricality of the entrepreneurial
process. International Small Business Journal, 23(6), 587–603.
Archibugi, D. (2002). The Economic Challenge For Europe: Adapting To Innovation
Based Growth: Fagerberg, J., Guerrieri, P., Verspagen, B. (Eds.), Edward
Elgar, Cheltenham. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 396.
Artan, S. ve Kalaycı, C. (2009). İnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: OECD
ülkeleri örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2) , 175-187.
Argumentation (2010). In Oxford Dictionary Of English (3rd ed.). Oxford: Oxford
University Press.
Bah, A. (2021). Impact of Business Model Canvas on the Innovative Capacity of The
Companies. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Baron, R.A., Markman, G.D. (2003). Beyond social capital: The role of entrepreneurs’
social competence in their financial success. Journal of Business Venturing,
18(1), 41–60.
Barry, D. ve Elmes, M. (1997). Strategy retold: Toward a narrative view of strategic
discourse. Academy of Management Review 22(2), 429–452.
Bartel, C.A. ve Garud, R. (2009). The role of narratives in sustaining organizational
innovation. Organization Science 20(1), 107–117.
82
Baykasoğlu, A. , Dereli, T. , Sönmez, A. İ. ve Yağcı, E. (2004). İmaj yönetimi. Çağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1) , 3-18.
Beckert, J. (2013). Imagined futures: Fictional expectations in the economy. Theory and
Society 42(3), 219–240.
Berglund, H. ve Glaser, V. (2021). The artifacts of entrepreneurial practice. Thompson,
N.
Bex, F. ve Verheij, B. (2012). Solving a murder case by asking critical questions: An
approach to fact-finding in terms of argumentation and story schemes.
Argumentation 26(3), 325–353.
Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar.
Ankara: Siyasal Kitapevi.
Billig, M. (1996). Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology.
Cambridge: Cambridge University Press.
Bingöl, G. ve Türkmen, Y.S. (2016). Girişimciliğin finansmanında melek sermaye ve
Türkiye uygulaması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 357-373.
Binkley, R. (1995). Argumentation, education and reasoning. Informal Logic,17(2),
127-143.
Blank, S. (2013). The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products
That Win. California: KetS Ranch Inc.
Boje, D.M. (1991). The storytelling organization: A study of story performance in an
office-supply firm. Administrative Science Quarterly, 36(1), 106–126.
Budzynska, K., Araszkiewicz, M., Bogołȩbska, B., Cap, P., Ciecierski, T. vd. (2014).
The Polish school of argumentation: A manifesto. Argumentation, 28(3), 267–
282.
Carranza, I.E. (1999). Winning the battle in private discourse: Rhetorical-logical
operations in storytelling. Discourse and Society, 10(4), 509–541.
Carrier, C. (1996). Intrapreneurship in small business: An exploratory study.
Entrepreneurship Theory And Practice, 21(1), 5–20.
Chen, X.P., Yao, X. ve Kotha, S. (2009). Entrepreneur passion and preparedness in
business plan presentations: A persuasion analysis of venture capitalists’
funding decisions. Acad of Management J, 521,199–214.
83
Clarke, J. (2011). Revitalizing entrepreneurship: How visual symbols are used in
entrepreneurial performances. Journal of Management Studies, 48(6), 1365–
1391.
Cornelissen, J.P., Clarke, J., Cienki, A. (2012). Sensegiving in entrepreneurial contexts:
The use of metaphors in speech and gesture to gain and sustain support for
novel ventures. International Small Business Journal, 30(3), 213–241.
Coşkun R., Altunışık R. ve Yıldırım E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Coşkun, R. (2019). Nitel Araştırmalarda Tasarım, Örneklem ve Veri Edinme ve
Çözümleme Sorunları. 9th International Socıal Sciences Confrence in The
Balkans, October 27-28, 2019, Kuşadası-Turkey.
Crosby, M. (2000). Patents, Innovation and Growth. The Economic Record, 76(234),
255-262.
Czarniawska, B. (1995). Narration or Science? Collapsing the division in organization
studies. Organization, 2(1), 11–33.
Czarniawska, B. (2004). Introducing Qualitative Methods: Narratives in Social Science
Research. London: Sage Publications.
Çalışkan, O. (2018). Seçmen Tercihlerinin Yönlendirilmesinde Argümantasyon
Faktörü: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu Kapsamındaki
Tartışmalara Dair Örnek Bir Politik Argümantasyon Analizi. Doktora Tezi.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı.
Daly, P. ve Davy, D. (2016). Structural, linguistic and rhetorical features of the
entrepreneurial pitch lessons from Dragon’s Den. J Manage Dev., 35(1), 120–
132.
De Villiers Scheepers, M.J., Barnes, R. ve Garrett, L.K. (2021). Decoding the nascent
entrepreneurial pitch. International Journal Of Entrepreneurial Behavior &
Research, 27(8), 1936-1957.
Dodd, S.D. ve Anderson, A.R. (2007). Mumpsimus and the mything of the
individualistic entrepreneur. International Small Business Journal, 25(4), 341-
360.
Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New
York: Harper Business, Dryden Press.
84
Ebinum, M. (2016). How To: Business Model Canvas Explained.
https://medium.com/seed-digital/how-to-business-model-canvas-explainedad3676b6fe4a. (Erişim tarihi: 25.06.2022)
Eemeren Van F.H. ve Houtlosser, P. (2009). Strategic Maneuvering: Examining
Argumentation İn Context. F.H. van Eemeren, P. Houtlosser (Eds.). Examining
Argumentation İn Context: Fifteen Studies On Strategic Maneuvering.
Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.
Eemeren Van, F.H., Grootendorst, R., Johnson, R.H., Plantin, C. ve Willard, C.A.
(2009). Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical
Backgrounds and Contemporary Developments. New York: Routledge.
Eemeren Van, F.H. ve Grootendorst, R. (2010). A Systematic Theory Of
Argumentation: The Pragma-Dialectical Approach. New York: Cambridge
University Press.
Elçi, Ş. ve Karataylı, İ. (2008). İnovasyon rehberi: kârlılık ve rekabetin elkitabı.
Technopolis Group Türkiye, 1-80.
Elgendy, N., Elragal, A. ve Päivärinta, T. (2021). DECAS: a modern data-driven
decision theory for big data and analytics. Journal of Decision Systems. doi:
10.1080/12460125.2021.1894674.
Emiroğlu, İ. (2009). Klasik Mantığa Giriş. Ankara: Elis Yayınları. Özel Sayı, 155-174.
Ensari, M.Ş. (2017). İş Modeli Kanvası’nı anlamak. Maliye Finans Yazıları.
Epperhart, B. (2015). Developing Key Activities: Business Model Canvas.
https://www.wealthbuilders.org/2015/03/developing-key-activitiesbusinessmodel-canvas/. (Erişim tarihi: 24.06.2022)
Erduran, S., Simon, S. ve Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation:
developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying
science discourse. Science Education, 88, 915-933.
Feldman, M.S. ve Sköldberg, K. (2002). Stories and the rhetoric of contrariety: subtexts
of organizing (Change). Culture and Organization, 8(4), 275–292.
Fenton, C. ve Langley, A. (2011). Strategy as practice and the narrative turn.
Organization Studies, 32(9), 1171–1196.
Feteris, E. (1999). Fundamentals of legal argumentation. Amsterdam: Springer
Dordrecht.
85
Fielt, E. (2013). Conceptualising business models: Definitions, frameworks and
classifications. Journal of Business Models, 1(1), 85-105.
Fisher, W.R. (1987). Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of
Reason, Value, and Action. Columbia: University of Columbia Press.
Fox, J. ve Modgil, S. (2007). From arguments to decisions: extending the Toulmin
view.
Foss, N.J. ve Klein, P.G. (2012). Organizing Entrepreneurial Judgment: A New
Approach to The Firm. Cambridge: Cambridge University Press.
Gallo, C. (2012). How To Pitch Anything İn 15 Seconds.
www.forbes.com/sites/carminegallo/how-to-pitch-anything-in-15-seconds/.
(Erişim tarihi: 31.01.2022)
Gallo, C. (2016). Ted Gibi Konuş. (Çev: F. Bingül). İstanbul: Aganta Kitap.
Gartner, W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new
venture creation. Academy of Management Review, 10, 696–706.
Gartner, W.B. (2010). A new path to the waterfall: A narrative on the use of
entrepreneurial narrative. International Small Business Journal, 28(1).
Gartner, W.B., Bird, B.J. ve Starr, J.A. (1992). Acting as if: Differentiating
entrepreneurial from organizational behavior. Entrepreneurship Theory and
Practice, 16(3), 13–31.
Garud, R., Gehman, J. ve Tharchen, T. (2018). Performativity as ongoing journeys:
İmplications for strategy, entrepreneurship and innovation. Long Range
Planning, 51(3), 500–509.
Garud, R., Schildt, H.A. ve Lant, T.K. (2014). Entrepreneurial storytelling, future
expectations, and the paradox of legitimacy. Organization Science, 25(5),
1479–1492.
Gergen, K.J. (2005). Narrative, Moral İdentity, And Historical Consciousness: A Social
Constructionist Account. In: Straub, J (ed.) Narration, Identity, and Historical
Consciousness. New York; Oxford: Berghahn Books, 99–119.
Golant, B.D. ve Sillince, J.A.A. (2007). The constitution of organizational legitimacy: A
narrative perspective. Organization Studies, 28(8), 1149–1167.
Goldstein, M., Crowell, A. ve Kuhn, D. (2009). What constitutes skilled argumentation
and how does it develop. Informal Logic, 29(4), 379-395.
86
Graham, P. (2012). Startup= Growth. http://www.paulgraham.com/growth.html. (Erişim
tarihi: 05.01.2022)
Griffin, E. (2012). A First Look at Communication Theory, 8th ed., New York:
McGraw-Hill.
Harvard Business Review (2019). Girişimcinin Elkitabı (Çev: L. Göktem). İstanbul:
Optimist Yayın Grubu.
Herman, D., Manfred, J. ve Marie-Laure, R. (2010). Routledge Encyclopedia of
Narrative Theory New York: Routledge.
Holt, R. ve Macpherson, A. (2010). Sensemaking, rhetoric, and the socially competent
entrepreneur. International Small Business Journal, 28(1).
Hudadoff, P. (2009). The Customer Value Proposition, Differentiation through the Eyes
of Your Customer.
https://www.engr.colostate.edu/~marchese/stese/reading2.pdf. (Erişim tarihi:
23.06.2022)
Jeffries, I. (2017). Business models. https://isaacjeffries.com/search?q=business+model.
(Erişim tarihi: 22.06.2022)
Johnson, M., Christensen, C. ve Kagermann, H. (2008). Reinventing your business
model. Harvard Business Review, 86(12), 50-59.
Kalfaoğlu, S. ve Bedük, A. (2018). Türkiye’nin start-up ekosisteminin incelenmesi “Osr
Robotics” firması örnek olay. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek
Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(9), 25-40.
Karaca, M.S. (2015). Chaım Perelman: Bir Hukuk Filozofu. Yüksek Lisans Tezi.
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Karahan, E. (2013). Yatırımcı Sunumu. https://blog.etohum.com/yatirimci-sunumu/.
(Erişim tarihi: 15.04.2022)
Kawasaki, G. (2009). Girişimcinin El Kitabı 2.0. (Çev: D. Tayanç). İstanbul: Kapital
Medya Hizmetleri A.Ş.
Kılıçaslan, E. (2008). Siyasal İletişimde İdeolojik Dil. Yüksek Lisans Tezi. Trakya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Koçak, A. ve Arun, Ö. (2013). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk
İletişim, 4 (3), 21-28.
Kotler, P., Kartajaya H. ve Setiawan I. (2011). Marketing 3.0 From Products To
Customers And Human Perseverance. Helsinki: Talent.
87
Kuhn, D. ve Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child
Development, 74(5), 1245–1260.
Lee, M. ve Lee, K. (2019). Uses of rhetorical reasoning theories in business
communication researches, Business Communication Research and Practice, 2,
28-33.
Lewinski, M. ve Mohammed, M. (2016). Argumentation theory. In The International
Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Hoboken, New
Jersey: JohnWiley & Sons.
Lounsbury, M. ve Glynn, M.A. (2001). Cultural entrepreneurship: Stories, legitimacy,
and the acquisition of resources. Strategic Management Journal, 22(6–7), 545–
564.
Lucas, K., Kerrick, S.A., Haugen, J. ve Crider, C.J. (2016). Communicating
entrepreneurial passion: personal passion vs. perceived passion in venture
pitches. IEEE Transactions on Professional Communication, 59(4).
Luenendonk, M. (2020). Business model canvas: A complete guide.
https://www.cleverism.com/business-model-canvas-complete-guide/. (Erişim
tarihi: 24.06.2022)
Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80(5), 86-
92.
Manning, S. ve Bejarano, T.A. (2017). Convincing the crowd: Entrepreneurial
storytelling in crowdfunding campaigns. Strategic Organization, 15(2), 194–
219.
Martens, M.L., Jennings, J.E. ve Jennings, P.D. (2007). Do the stories they tell get them
the money they need? The role of entrepreneurial narratives in resource
acquisition. Academy of Management Journal, 50(5), 1107–1132.
Meriç, G.A. (2019). The Role Of Argumentatıon Theory In Scıentıfıc Reasonıng And
Scıence Educatıon. Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı.
Meyer, R.E., Höllerer, M.A., Jancsary, D. ve ark. (2013). The visual dimension in
organizing, organization, and organization research. Academy of Management
Annals, 7(1), 489–555.
Miller, G.R. ve Roloff, M.E. (1980). Persuasion: New Directions İn Theory And
Research, 6th edn. Beverly Hills: Sage Publications.
88
Nadiri, I. (1993). Innovations and Technological Spillovers. NBER Working Paper
no.4423, Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research.
Navis, C. ve Glynn, M.A. (2011). Legitimate distinctiveness and the entrepreneurial
identity: Influence on investor judgments of new venture plausibility. Academy
of Management Review, 36(3), 479–499.
Nayır, Z.D. ve Gümüştaş, K.N. (2017). Belagat (retorik) ne sağlar? Sosyal girişimcilerin
meşruiyet kazanma çabaları. Yönetim Organizasyon Kongresi.
Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: A proposition in a design science
approach. Yüksek Lisans Tezi. Ecole des Hautes Etudes Commerciales,
Universite de Laussanne, Switzerland.
Osterwalder, A. ve Pigneur, Y. (2010). İş Modeli Üretimi. (Çev. Göktem, L.). İstanbul:
Optimist Yayın Grubu.
Osterwalder, A., Pigneur, Y. ve Tucci, C.L. (2005). Clarifying business models:
Origins, present, and future of the concept. Communications of The
Association For Information Systems, 16(1), 1-25.
Pagliarini, R. (2001). What is an elevator pitch? American Venture Magazine, 31, 31-
32.
Parhankangas, A. ve Ehrlich, M. (2014). How entrepreneurs seduce business angels: An
impression management approach. Journal of Business Venturing, 29(4), 543–
564.
Perelman, C. (1964). On self-evidence in metaphysics. International Philosophical
Quarterly, 4(1), 18.
Perelman, C. (1979). The New Rhetoric and the Humanities. Dordrecht: Reidel
Publishing Company.
Perelman, C. (1982). The Realm of Rhetoric. Indiana: University of Notre Dame Press.
Perelman, C. ve Olbrechts-Tyteca, L. (1971). The New Rhetoric: A Treatise on
Argumentation. London: University of Notre Dame Press.
Pincus, A. (2007). The perfect (elevator) pitch.
http://webs.anokaramsey.edu/widdel/ftp/b1121/Perfect%20Elevator%20Pitch.p
df. (Erişim tarihi: 31.01.2022)
Pollack, J.M., Rutherford, M.W. ve Nagy, B.G. (2012). Preparedness and cognitive
legitimacy as antecedents of new venture funding in televised business pitches.
Entrepreneurship Theory and Practice, 36(5), 915–939.
89
Porter, R. (2011). Crafting a sales pitch for your grant proposal. Research Management
Review, 18(2), 79-84.
Punch, K.F. (2016). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara:
Siyasal Kitapevi.
Raatikainen, L. (2008). Asiakas, Product and Market. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous
İnnovation To Create Radically Successful Businesses, 1st edn. New York:
Crown Business.
Rose, D. (2008). David S. Rose on pitching to VCs.
www.ted.com/talks/david_s_rose_on_pitching_to_vcs.html. (Erişim tarihi:
31.01.2022)
Rowland, R. (1987). On defining argument. Philosophy & Rhetoric, 20(3), 140-159.
Ruebottom, T. (2013). The microstructures of rhetorical strategy in social
entrepreneurship: Building legitimacy through heroes and villains. Journal of
Business Venturing, 28(1), 98–116.
Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. London: Oxford
University Press.
Schumpeter, J.A. (1965). Economic Theory and Entrepreneurial History. In: Aitken HG
(ed) Explorations in Enterprise. Cambridge: Harvard University Press.
Sillince, J.A.A. (1999). The organizational setting, use, and institutionalization of
argumentation repertoires. Journal of Management Studies, 36(6), 795–830.
Slater, R. (2010). Dragons’ Den: Start Your Own Business: From Idea to Income.
London: HarperCollins Publishers.
Smith, R. (2018). Reading liminal and temporal dimensionality in the Baxter family
‘public-narrative’. International Small Business Journal, 36(1), 41–59.
Soublière, J.F. ve Gehman, J. (2019). The legitimacy threshold revisited: how prior
successes and failures spill over to other endeavors on kickstarter. Academy of
Management Journal, 63(2), 472-502.
Spalton, P. (2010). Dragons’ Den: The Perfect Pitch: How to Win Over an Audience?
London: HarperCollins Publishers.
StartUp (2021). Nevzat Aydın söyleşi. Şubat-Nisan, 24- 29.
Stiff, J.B. ve Mongeau, P.A. (2003). Persuasive Communication, 2nd edn. New York:
Guilford.
90
Strauss, A. ve Corbin, J. (1998). Basics Of Qualitative Research: Techniques And
Procedures For Developing Grounded Theory. Cambridge: Sage Publications.
Sull, D.N. (2004). Disciplined entrepreneurship. MIT Sloan Management
Review, 46(1), 71-77.
Schwarz, B. ve Baker, M. (2016). Dialogue, argumentation, and education: history,
theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Şahin, B. (2018). Pazar Odaklılık Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri:
Ankara’da Faaliyet Gösteren Startuplar Üzerine Bir Uygulama. Business and
Management Studies: An International Journal, 6(2), 675 – 693.
Teece, D.J. (2010). Business models, strategy and innovation. Long Range Planning,
43(2-3), 172-194.
Teke, A. (2020). Yetişkin Bireylerin Özyönetimli Öğrenme Yaşantılarının İncelenmesi:
Bir Anlatı Araştırması. Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
Tekin, E. (2021). Türkiye’de start-up ekosistemi üzerine bir değerlendirme.
International Academic Journal, 5(1), 33/48.
Timmons, J.A. (1989). The Entrepreneurial Mind. Andover: Brick House Publishing
Co.
Toulmin, S., Rieke, R. ve Jannik, A. (1984). An Introduction to Reasoning. United
States of Amerika: Macmillan Publishing Company.
Toulmin, S. (2003). The Uses of Argument. United Kingdom: Cambridge Press.
Uğuz, A.Ş. ve Tekindal, M. (2021). Nitel araştırmalarda anlatı araştırmasının tanımı,
kapsamı ve süreci. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 21 (1), 85-124.
Ünal, C. (2018). Sosyal Sorun Yönetiminde Argümantasyon: Kamu spotları Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Analiz. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı.
Üzelgün, M.A., Küçükkural, Ö. ve Oruç, R. (2020). Argüman analizinde dört yaklaşım:
Toulmin modeli, pragma-diyalektik, politik söylem analizi ve argüman
kaynakları modelinin bir karşılaştırması. Istanbul University Journal of
Communication Sciences, 59, 265-297.
van Eemeren, F. (2009). Strategic Maneuvering: Examining Argumentation in Context.
F. van Eemeren, & P. Houtlosser içinde, Examining Argumentation in Context
(s. 1-25). Philadelphia: John Benjamins Company.
91
van Eemeren, F.H., Grootendorst, R. ve Kruiger, T. (1984). The Study of
Argumentation. New York: Irvington Publishers.
van Eemeren, F., Garssen, B., Krabbe, E., Henkemans, A., Verheij, B. ve Wagemans, J.
(2014). Handbook of Argumentation Theory. New York: Springer Reference.
van Werven, R., Bouwmeester, O. ve Cornelissen, J.P. (2015). The power of arguments:
how entrepreneurs convince stakeholders of the legitimate distinctiveness of
their ventures. Journal of Business Venturing, 30(4), 616-631.
van Werven, R., Bouwmeester, O. ve Cornelissen, J.P. (2019). Pitching a business idea
to investors: how new venture founders use micro-level rhetoric to achieve
narrative plausibility and resonance. International Small Business Journal:
Researching Entrepreneurship, 37(3).
Walton, D. (1990). What is reasoning? What is an argument. The Journal of
Philosophy,87(8), 399-419.
Warnecke, T. (2013). Entrepreneurship and Gender: An Institutional Perspective,
Journal Of Economıc Issues. 47, 455-464.
Weber, R.P. (1989). Basic Content Analysis. London: Sage Publications.
Wenzel, J.W. (1990). Three perspectives on argument: rhetoric, dialectic, logic. J.
Schuetz & R. Trapp (Ed.) Perspectives on argumentation: Essays in honor of
Wayne Brockriede. Prospect Heights, IL: Waveland Press.
Wry, T., Lounsbury, M. ve Glynn, M.A. (2011). Legitimating nascent collective
identities: Coordinating cultural entrepreneurship. Organization Science, 22(2),
449–463.
Yazıcı, M. (2019). Türkiye’de melek yatırımcılık ve startuplar. 4.Uluslararası
Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi bildiriler kitabı cilt II içinde
(ss.1126-1133). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, C. (2021). Filiz Girişim (Startup) Yatırımlarının Hisse Senedi Değerlerine
Etkisinin Olay Çalışması ile Analizi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
Zilber, T.B. (2007). Stories and the discursive dynamics of institutional
entrepreneurship: The case of Israeli high-tech after the bubble. Organization
Studies, 28(7), 1035–1054
92
İnternet Kaynakları
http-1:https://blog.etohum.com/tag/sunum/ (Erişim tarihi: 01.05.2021)
http2:https://endeavor.org.tr/wpcontent/uploads/2015/05/Endeavor_Giri%C5%9FimciSunu
m-Teknikleri.pdf (Erişim tarihi: 01.05.2021)
http-3:https://www.youtube.com/@itucekirdek/playlists (Erişim tarihi: 30.12.2020)
http-4:Sozluk.gov.tr. Start. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi:05.01.2022)
http-5:Etymonline.com. Start-up. https://www.etymonline.com/search?q=startup.(Erişim tarihi: 05.01.2022).
http6:https://arinkom.anadolu.edu.tr/public/site/uploads/8c4aa85a2425e8323cb7829c86fe6d
e0.pdf. (Erişim tarihi:05.01.2022)
http-7:https://www.istka.org.tr/haberler/istanbul-kuresel-yukselen-ekosistemlerarasinda-14-sirada/ (Erişim tarihi: 13.12.2022)
http-8:https://bigbang.itucekirdek.com/hakkimizda/ (Erişim tarihi: 04.12.2022)
http-9:İyi Sunum Nasıl Olmalı, Nasıl Hazırlanmalı?.
https://startup.capital.com.tr/arastirmalar/en-zor-sinav.html (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
http-10:Yaratıcı Sunum Taslağı. https://endeavor.org.tr/wpcontent/uploads/2015/05/Endeavor_Giri%C5%9Fimci-Sunum-Teknikleri.pdf. (Erişim
tarihi: 10.04.2022)
http-11:5 Adımda Girişimci Sunumu Nasıl Olmalı? Melek Yatırımcı Nasıl Etkilenir?.
https://earnado.com/tr/5-adimda-girisim-sunumu-nasil-olmali-melek-yatirimci-nasiletkilenir/ (Erişim tarihi: 10.04.2022)
http-12:Yatırımcı Sunumu Hakkında Bilmen Gerekenler.
https://startupfon.com/blog/49/yatirimci-sunumu-hakkinda-bilmen-gerekenler. (Erişim
tarihi: 10.04.2022)
http-13:33 Genius Startup Sunum Destesi Örnekleri ve Onlardan Öğrenebilecekleriniz.
https://www.affde.com/tr/startup-pitch-deck-examples-1.html.(Erişim tarihi:
10.04.2022)
http-14:Airbnb Sunumu: En Çok Aranan Yatırımcı Sunumu.
https://makersturkiye.com/airbnb-sunumu-en-cok-aranan-ornek-yatirimci-sunumu/
(Erişim tarihi: 05.11.2022)
93
http-15:https://www.tgbd.org.tr/itu-ari-teknokent-firmasi-231(Erişim tarihi: 04.12.2022)
http-16:https://www.tgbd.org.tr/turkiyede-teknoparklar-icerik-35 (Erişim Tarihi:
04.12.2022)
http-17:https://www.ariteknokent.com.tr/tr/hakkinda/birlikte-ileriye (Erişim tarihi:
04.12.2022)
http-18:https://www.ariteknokent.com.tr/tr/ekosistem/itu-cekirdek (Erişim tarihi:
04.12.2022)
http-19:https://bigbang.itucekirdek.com/ (Erişim tarihi: 04.12.2022)

 

Aernoudt, R. (2004). Incubators: Tool for entrepreneurship? Small Business Economics, 23,
127-135. doi:10.1023/B:SBEJ.0000027665.54173.23
Aerts, K., Matthyssens, P., & Vandenbempt, K. (2007). Critical role and screening practices
of European business incubators. Technovation, 27, 254–267.
Akçomak, I.S., & Taymaz, E. (2004). Assessing the Effectiveness of Incubators: The Case of
Turkey. Ankara: METU Economic Research Center.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman and Company,
New York.
Barbero, J. L., Casillas, J. C., Ramos Garcia, A., & Guitar, S. (2012). Revisiting incubation
performance: how incubator typology affects results. Technological Forecasting and
Social Change, 79, 888–902. doi:10.1016/j.techfore.2011.12.003
Bergek, A., & Norrman, C. (2008). Incubator best practice: A framework. Technovation,
28(1-2), 20–28. doi:10.1016/j.technovation.2007.07.008
Beyhan, B. (2020). Girişimcilik desteklerinde seçim süreçlerinin incelenmesi ve seçimperformans ilişkinin analizi: Türkiye’de kuluçka ve hızlandırma programları örneği
(Project No. 115K204). TUBITAK. Unpublished final report. Retrieved from
http://research.sabanciuniv.edu/40036/2/115K204_Proje_Rapor_Revizyon_20_12_1
9(2).pdf
Beyhan, B., Çetindamar, D., & Akçomak, İ.S. (2020). Selection in accelerators: The case of
Turkey. Unpublished manuscript.
96
Bollinghoft, A., & Ulhoi, J.P. (2005). The networked business incubator – leveraging
entrepreneurial agency? Journal of Business Venturing, 20(2), 265-290.
doi:10.1016/j.jbusvent.2003.12.005
Borrás, S., & Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. Technological
forecasting and social change, 80(8), 1513-1522.
Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., & Groen, A. (2012). The Evolution of Business
Incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across
different incubator generations. Technovation, 32(2), 110-121.
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2011.11.003
Cansız, M. (2013). Türkiye’nin Yenilikçi Girişimcileri: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Örneği, Yayın No.2850. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.
Carayannis, E. G., & Von Zedtwitz, M. (2005). Architecting gloCal (global–local), realvirtual incubator networks (G-RVINs) as catalysts and accelerators of
entrepreneurship in transitioning and developing economies: lessons learned and
best practices from current development and business incubation practices.
Technovation, 25(2), 95–110. doi:10.1016/s0166-4972(03)00072-5
Cardon, M. S., & Kirk, C. P. (2015). Entrepreneurial passion as mediator of the self-efficacy
to persistence relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 39, 1027–1050.
Cardon, M. S., Mitteness, C., & Sudek, R. (2017a). Motivational Cues and Angel Investing:
Interactions among Enthusiasm, Preparedness, and Commitment. Entrepreneurship
Theory and Practice, 41(6), 1057–1085. https://doi.org/10.1111/etap.12255
Cardon, M. S., Post, C., & Forster, W. R. (2017b). Team Entrepreneurial Passion: Its
Emergence and Influence in New Venture Teams. Academy of Management
Review, 42(2), 283–305. doi:10.5465/amr.2014.0356
Carpentier, C., & Suret, J.M. (2015). Angel group members’ decision process and rejection
criteria: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 30(6), 808–821.
doi:10.1016/j.jbusvent.2015.04.002
Cassar, G., & Friedman, H. (2009). Does self-efficacy affect entrepreneurial investment?
Strategic Entrepreneurship Journal, 3(3), 241–260. doi:10.1002/sej.73
97
Chandler, G. N., DeTienne, D. R., McKelvie, A., & Mumford, T. V. (2011). Causation and
effectuation processes: A validation study. Journal of Business Venturing, 26(3),
375–390. doi:10.1016/j.jbusvent.2009.10.006
Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy
distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13(4),
295–316. doi:10.1016/s0883-9026(97)00029-3
Chen, M.H., Chang, Y.Y., & Chang, Y.C. (2017). The trinity of entrepreneurial team
dynamics: cognition, conflicts and cohesion. International Journal of Entrepreneurial
Behavior & Research, 23(6), 934–951. doi:10.1108/ijebr-07-2016-0213
Chen, X., Yao, X., & Kotha, S. (2009). Entrepreneurial passion and preparedness in business
plan presentations. Academy of Management Journal, 52, 199–214.
Chowdhury, S. (2005). Demographic diversity for building an effective entrepreneurial team:
Is it important? Journal of Business Venturing, 20, 727–746.
Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., Velde, E.V., & Vohora, A. (2005). Spinning out new
ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions.
Journal of Business Venturing, 20(2), 183–216.
Cohen, S. (2013). What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels.
Innovations: Technology, Governance, Globalization, 8, 19-25.
doi:10.1162/INOV_a_00184
Cohen, S., Fehder, D. C., Hochberg, Y. V., & Murray, F. (2019). The design of startup
accelerators. Research Policy, 48(7), 1781–1797. doi:10.1016/j.respol.2019.04.003
Cohen, S., & Hochberg,Y.V. (2014). Accelerating startups: The Seed Accelerator
Phenomenon. Available at SSRN 2418000. doi:10.2139/ssrn.2418000
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures
for developing grounded theory (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
https://doi.org/10.4135/9781452230153
98
Cornelius, B., & Bhabra-Remedios, R. (2003). Cracks in the egg: improving performance
measures in business incubator research. 16th Annual Conference of Small
Enterprise Association of Australia and New Zealand (pp. 1-19). Australia:
University of Ballarat.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
Crișan, E. L., Salanță, I. I., Beleiu, I. N., Bordean, O. N., & Bunduchi, R. (2019). A
systematic literature review on accelerators. The Journal of Technology Transfer.
doi:10.1007/s10961-019-09754-9
De Mol, E., Cardon, M. S., de Jong, B., Khapova, S. N., & Elfring, T. (2019).
Entrepreneurial passion diversity in new venture teams: An empirical examination of
short- and long-term performance implications. Journal of Business Venturing,
105965. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.105965
De Mol, E., Khapova, S. N., & Elfring, T. (2015). Entrepreneurial Team Cognition: A
Review. International Journal of Management Reviews, 17(2), 232–255.
doi:10.1111/ijmr.12055
Der Foo, M., Wong, P.K., & Ong, A. (2005). Do others think you have a viable business
idea? Team diversity and judges’ evaluation of ideas in a business plan competition.
Journal of Business Venturing, 20(3), 385–402. doi:10.1016/j.jbusvent.2004.04.001
Demirhan, D., Temel, S., & Durst, S. (2019). The Role of Public Entrepreneurship Programs
in Fostering Technology-based Entrepreneurship: A Turkish Case Study. Dana, L.-P.
& Ratten, V. (Ed.) Societal Entrepreneurship and Competitiveness, Emerald
Publishing Limited, 5-28. https://doi.org/10.1108/978-1-83867-471-720191003
Drover, W., Busenitz, L., Matusik, S., Townsend, D., Anglin, A., & Dushnitsky, G. (2017).
A Review and Road Map of Entrepreneurial Equity Financing Research: Venture
Capital, Corporate Venture Capital, Angel Investment, Crowdfunding, and
Accelerators. Journal of Management, 43(6), 1820–1853.
https://doi.org/10.1177/0149206317690584
Eckhardt, J.T., Shane, S., & Delmar, F. (2006). Multistage Selection and the Financing of
New Ventures. Management Science, 52(2), 220-232.
https://doi.org/10.1287/mnsc.1050.0478
99
Eisenhardt, K. (2013). Top management teams and the performance of entrepreneurial firms.
Small Business Economics, 40 (4), 805–816.
Esfandiar, K., Sharifi-Tehrani, M., Pratt, S., & Altinay, L. (2019). Understanding
entrepreneurial intentions: A developed integrated structural model approach.
Journal of Business Research, 94, 172-182. doi:10.1016/j.jbusres.2017.10.045
European Comission. (2002). Benchmarking of business incubators, Brussels.
Feeney, L., Haines, G. H., & Riding, A. L. (1999). Private investors’ investment criteria:
Insights from qualitative data. Venture Capital, 1(2), 121–145.
doi:10.1080/136910699295938
Foo, M.D., Sin, H.P., & Yiong, L.P. (2006). Effects of team inputs and intrateam processes
on perceptions of team viability and member satisfaction in nascent ventures.
Strategic Management Journal, 27(4), 389–399. doi:10.1002/smj.514
Ganotakis, P. (2012). Founders’ human capital and the performance of UK new technology
based firms. Small Business Economics, 39 (2), 495-515.
https://doi.org/10.1007/s11187-010-9309-0
Giordano Martinez, K.R., Fernandez-Laviada, A., & Herrero Crespo, A. (2018). Influence of
Business Incubators Performance on Entrepreneurial Intentions and Its Antecedents
during the Pre-incubation Stage. Entrepreneurship Research Journal, De Gruyter,
8(2), 1-15. doi: 10.1515/erj-2016-0095
Grimaldi, R., & Grandi, A. (2005). Business Incubators and New Venture Creation: An
Assessment of Incubating Models. Technovation, 25, 111-121. doi:10.1016/S0166-
4972(03)00076-2
Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004a). A real options-driven theory of business incubation.
The Journal of Technology Transfer, 29(1), 41–54.
doi:10.1023/B:JOTT.0000011180.19370.36
Hackett, S. M., Dilts, D. M. (2004b). A systematic review of business incubation research.
Journal of Technology Transfer, 29, 55–82.
doi:10.1023/B:JOTT.0000011181.11952.0f
100
Hackett, S.M., & Dilts, D.M. (2008). Inside the black box of business incubation: Study Bscale assessment, model refinement, and incubation outcomes. Journal of
Technology Transfer, 33(5), 439-471. doi:10.1007/s10961-007-9056-9
Hisrich, R. D., & Jankowicz, A. D. (1990). Intuition in venture capital decisions: An
exploratory study using a new technique. Journal of Business Venturing, 5(1), 49–
62. doi:10.1016/0883-9026(90)90026-p
Hmieleski, K. M., & Baron, R. A. (2008). When does entrepreneurial self-efficacy enhance
versus reduce firm performance? Strategic Entrepreneurship Journal, 2(1), 57–72.
doi:10.1002/sej.42
Hoffman, D.L., & Radojevich-Kelley, N. (2012). Analysis of Accelerator Companies: An
Exploratory Case Study of Their Programs, Processes, and Early Results. Small
Business Institute® Journal, 8(2), 54-70.
Hoogendoorn, S., Oosterbeek, H., & Van Praag, M. (2013). The Impact of Gender Diversity
on the Performance of Business Teams: Evidence from a Field Experiment.
Management Science, 59(7), 1514–1528. doi:10.1287/mnsc.1120.1674
Kakati, M. (2003). Success criteria in high-tech new ventures. Technovation, 23(5), 447-457.
https://doi.org/10.1016/S0166-4972(02)00014-7
Khan, M.S., Breitenecker, R.J., & Schwarz, E.J. (2014). Entrepreneurial team locus of
control: diversity and trust. Management Decision, 52 (6), 1057-1081.
https://doi.org/10.1108/MD-06-2013-0349
Lumpkin, J. R., & Ireland, R. D. (1988). Screening Practices of New Business Incubators:
The Evaluation of Critical Success Factors. American Journal of Small Business,
12(4), 59–81. https://doi.org/10.1177/104225878801200404
Mazzucato, M. (2011). The Entrepreneurial State, London: Demos.
McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial selfefficacy: Refining the measure. Entrepreneurship Theory & Practice, 33(4), 965–
988. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00304.x
101
Metcalfe J.S. (2005). Systems Failure and the Case for Innovation Policy. In: Llerena P.,
Matt M. (eds) Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy. Springer, Berlin,
Heidelberg.
Mitteness, C., Sudek, R., & Cardon, M.S. (2012). Angel investor characteristics that
determine whether perceived passion leads to higher evaluations of funding
potential. Journal of Business Venturing, 27(5), 592–606.
doi:10.1016/j.jbusvent.2011.11.003
Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of
Business Venturing, 29 (1), 1-16. doi:10.1016/j.jbusvent.2013.06.005
Navis, C., & Glynn, M. (2011). Legitimate Distinctiveness And The Entrepreneurial
Identity: Influence On Investor Judgments Of New Venture Plausibility. The
Academy of Management Review, 36(3), 479-499. Retrieved from
www.jstor.org/stable/41319182
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). Sage
Publications, Inc.
Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & van Hove, J. (2016). Understanding a new
generation incubation model: the accelerator. Technovation, 50-51, 13-24.
doi:10.1016/j.technovation.2015.09.003
Peters, L., Rice, M., & Sundararajan, M. (2004). The role of incubators in the entrepreneurial
process. Journal of Technology Transfer, 29, 83-91.
doi:10.1023/B:JOTT.0000011182.82350.df
Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Vonortas, N.S. (2017). Determinants of young firms’
innovative performance: Empirical evidence from Europe. Research Policy, 46(7),
1312-1326. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.05.011
Salkind, N. J. (2010). Encyclopedia of research design (Vols. 1-0). Thousand Oaks, CA:
SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412961288
Schwartz, M., & Göthner, M. (2009). A Multidimensional Evaluation of the Effectiveness of
Business Incubators: An Application of the PROMETHEE Outranking Method.
Environment and Planning C: Government and Policy, 27(6), 1072–1087.
https://doi.org/10.1068/c0897b
102
Senyard, J., Baker, T., Steffens, P., & Davidsson, P. (2014). Bricolage as a path to
Innovativeness for resource-constrained new firms. Journal of Product Innovation
Management, 31 (2), 211-230. https://doi.org/10.1111/jpim.12091
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of
Research. The Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
doi: 10.2307/259271
Stam, E., & Spiegel, B. (2016) Entrepreneurial Ecosystem, Utrecht School of Economics
Discussion Paper No: 16-13.
Startups.watch. (2020). The State of Turkish Startup Ecosystem. Retrieved from
https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/the-stateof-turkish-startup-ecosystem.pdf
Steffens, P., Terjesen, S., & Davidsson, P. (2012). Birds of a feather get lost together: New
venture team composition and performance. Small Business Economics, 39, 727–
743.
Thiess, D., Sirén, C., & Grichnik, D. (2016). How does heterogeneity in experience
influence the performance of nascent venture teams?: Insights from the US PSED II
study. Journal of Business Venturing Insights, 5, 55–62.
doi:10.1016/j.jbvi.2016.04.001
Trevelyan, R. (2008). Optimism, overconfidence and entrepreneurial activity. Management
Decision, 46 (7), 986-1001. https://doi.org/10.1108/00251740810890177
Vanaelst, I., Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., Moray, N., & S’Jegers, R. (2006).
Entrepreneurial Team Development in Academic Spinouts: An Examination of
Team Heterogeneity. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(2), 249–271.
Visintin, F., & Pittino, D. (2014). Founding Team Composition and Early Performance of
University-Based Spin-Off Companies. Technovation, 34(1), 31–43.
Vogel, R., Puhan, T. X., Shehu, E., Kliger, D., & Beese, H. (2014). Funding decisions and
entrepreneurial team diversity: A field study. Journal of Economic Behavior &
Organization, 107, 595–613. doi:10.1016/j.jebo.2014.02.021
103
Vyakarnam, S., Jacobs, R., & Handelberg, J. (1999). Exploring the formation of
entrepreneurial teams: The key to rapid growth business? Journal of Small Business
and Enterprise Development, 6(2), 153-165.
Vyakarnam, S., & Handelberg, J. (2005). Four Themes of the Impact of Management Teams
on Organizational Performance: Implications for Future Research of Entrepreneurial
Teams. International Small Business Journal, 23(3), 236–256.
doi:10.1177/0266242605052072
WEF. (2013). Entrepreneurial ecosystems around the globe and company growth dynamics,
World Economic Forum.
West, G. P. (2007). Collective Cognition: When Entrepreneurial Teams, Not Individuals,
Make Decisions. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(1), 77–102.
doi:10.1111/j.1540-6520.2007.00164.x
Wiggins, J., & Gibson, D.V. (2003). Overview of US Incubators and the Case of the Austin
Technology Incubator. International Journal of Entrepreneurship and Innovation
Management 3 (1.2), 56-66.
Winston Smith, S., & Hannigan, T. J. (2015). Swinging for the fences: How do top
accelerators impact the trajectories of new ventures? Paper presented at the
DRUID15, Rome. Retrieved from
https://conference.druid.dk/acc_papers/5ntuo6s1r5dvrpf032x24x5on5lq.pdf
Wu, L., Liu, H., & Zhang, J. (2017). Bricolage effects on new product development speed
and activity: the moderating role of technological turbulence. Journal of Business
Venturing, 70, 127-135. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.027
Yin, B., & Luo, J. (2018). How Do Accelerators Select Startups? Shifting Decision Criteria
Across Stages. IEEE Transactions on Engineering Management, 65(4), 574-589.
doi:10.2139/ssrn.2735465
Yu, S. (2016). How Do Accelerators Impact the Performance of High-Technology Ventures?
Management Science. Available at ISSN 1526-5501.
https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3256
104
Yusubova, A., Andries, P., & Clarysse, B. (2019). Entrepreneurial Team Formation and
Evolution in Technology Ventures: Looking Beyond the Top Management Team.
Journal of Small Business Management. doi:10.1111/jsbm.12539
Zhang, J. (2011). The advantage of experienced start-up founders in venture capital
acquisition: evidence from serial entrepreneurs. Small Business Economics, 36,
187–208. https://doi.org/10.1007/s11187-009-9216-4
Zhou, W., & Rosini, E. (2015). Entrepreneurial team diversity and performance: toward an
integrated model. Entrepreneurship Research Journal, De Gruyter, 5 (1), 31–60

automated approval and pricing tools, the user will get the credit immediately.
75
The purpose of fidost is being the digital financial advisor that serves special solutions
for SMEs. SME owners will be able to get professional financial help for their business.
Improved financial literacy is going to help sustainability of all parties.
76
REFERENCES
Books
Akkizidis, I. & Stagars, M., 2016. Marketplace Lending, Financial Analysis and Future
of Credit. Cornwall: Wiley.
Skinner, C., 2014. Digital Bank. s.l.:Marshall Cavendish International.
77
Journals and Periodicals
Arısoy, Ş. E., 2014. Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri. p. 79.
Ashkenas, R. & Finn , P., 2016. The Go-to-Market Approach Startups Need to Adopt.
Harvard Business Review.
Baş, Y., 2008. İstanbul Kapalıçarşısı.
Buckley, R. P. & Webster, S., 2016. FinTech in Developing Countries: Charting New
Customer Journeys.
Çalık, E., 2016. Kobilerin Yaptıkları İşbirliklerinin Aldıkları Desteklerin İnovasyon
Yetenekleri ve Performansları Üzerindeki Etkileri.
Demirci, E., 2014. Basel II Kriterlerinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri:Bursa’daki
KOBİ’ler Üzerine Bir Uygulama. p. 45.
Demirel, A. C., 2017. Dijital Bankacılık ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Analizi.
Haddad, C. & Hornuf, L., 2016. The Emergence of the Global Fintech Market:
Economical and Technological Determinants.
Jenkins, H. & Hussein, M., 2017. An Analysis of the Macroeconomic Conditions
Required for SME Lending : The Case of Turkey.
Kahveci, M., 2012. Finansallaşma ve Ekonomik Kriz İlişkisi Bağlamında 2008 Krizinin
incelenmesi.
Karadağ, H., 2014. The Impact Of Strategic Management On Financial Performance And
Competitiveness Of Small And Medium Sized Enterprises (SMEs) : The Turkish
Case.
Keskin, D. E., İnan, E. A., Mumcu, M. & Erdönmez, P., 2008. 50. Yılında Türkiye
Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi. İstanbul: TBB.
Kocaman, B. E., 2015. Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Kredi
Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Mali Analizi. p. 137.
Odyakmaz, S., 2017. Türkiye’deki KOBİ’lerin İşletme Sermayesi Gereksimi ve Banka
Kredilerine Erişimi.
Oral, N., 2014. KOBİ’lerin Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Ortaya Çıkan Sorunlar:
Çözüme Yönelik Bir Uygulama. p. 20.
Ozer, A., 2016. A Study on SMEs in Turkey with Alternate Financial Sources from
Developing Countries.
78
Özyiğit, H., 2015. KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Avrupa Birliği KOBİ Finansman
Politikalarıyla Çözüm Önerileri : Erzincan Örneği.
Şahan, D., 2017. Platform Ekonomilerinin Bir Uygulaması Olan Finansal Teknoloji
Şirketleri Bankacılık Sektörünü Nasıl Değiştirecek?.
Yen, Y.-S., 2014. The interaction effect on customer purchase intention in e-commerce.
Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics, pp. 472-475.
Yetgin, R., 2017. KOBİ’lere Kredi Verme Davranışı: Türk Bankacılık Sektörü’nde Bir
Uygulama. p. 1.
79
Other Publications
Automotive Distributers’ Association, 2015. Automotive Distributers’ Association Press
Release, s.l.: s.n.
Banking Regulation, 2012. Resmi Gazete. [Online]
Available at: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm
[Accessed 5 2 2018].
BDDK, 2018. ebulten. [Online]
Available at: ebulten.bddk.org.tr
[Accessed 20 4 2018].
BIS, 2018. Bank of International Settlements. [Online]
Available at: https://www.bis.org/bcbs/implementation.htm
[Accessed 6 April 2018].
Fortune Turkey, 2014. [Online]
Available at: http://www.fortuneturkey.com/bankalarin-komisyon-ve-masrafucretlerine-kisitlama-geliyor-801#popup
[Accessed 10 4 2018].
Frederiksen, L., 2017. Professional Services Marketing Today. [Online]
Available at: https://hingemarketing.com/blog/story/how-to-develop-a-winninggo-to-market-strategy-for-your-firm
[Accessed 12 4 2018].
Hurriyet, 2005. Hurriyet Ekonomi. [Online]
Available at: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/akbanktan-cep-telefonu-ilekredi-3643008
[Accessed 10 4 2018].
ING Bank, 2018. ING Bank İhtiyaç Kredisi. [Online]
Available at: https://www.ingbank.com.tr/tr/ihtiyac-kredisi
[Accessed 12 4 2018].
Kantarcı, Ö. et al., 2017. Türkiye E-ticaret Raporu, İstanbul: TUSİAD.
Klapper, L., Lusardi, A. & Oudheusden, P. v., 2016. S&P,2014, Financial Literacy
Around the World Report, s.l.: s.n.
80
Milliyet, 2000. Milliyet Ekonomi. [Online]
Available at: http://www.milliyet.com.tr/2000/11/10/ekonomi/eko02.html
[Accessed 12 10 2017].
Monks, K., 2017. CNN. [Online]
Available at: https://edition.cnn.com/2017/02/21/africa/mpesa-10thanniversary/index.html
[Accessed 22 9 2017].
OECD, 2017. Financing SMEs and Entrepreneurs Report, s.l.: OECD.
Şenerdem, E., 2015. BBC. [Online]
Available at:
http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/06/150609_hsbc_turkiye_cikis
Taşçı, S. Z., 2017. Türkiye’deki Kobilerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredileri
Kullanımının Diğer Finansman Yöntemleri İle Karşılaştırılması.
TAYSAD, 2015. TAYSAD Sektör Raporu, s.l.: s.n.
TBB, 2018. TBB Statictical Reports, İstanbul: s.n.
TÜİK, 2016. [Online]
Available at: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540
[Accessed 9 3 2018].
TUİK, 2017. Türkish Statistical Institude – Main Statictics. [Online]
Available at: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
[Accessed 6 4 2018].
Türk Bankacılık Kanunu, 2005. [Online]
Available at:
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanunu/1540541
1_sayili_bankacilik_kanunu.pdf
[Accessed 3 2 2018].
Tzuo, T., 2015. Every Startup’s Go-To-Market Strategy Has To Answer The $100 Million
Question. [Online]
Available at: https://www.forbes.com/sites/valleyvoices/2015/07/17/everystartups-go-to-market-strategy-has-to-answer-the-100-millionquestion/#66d128975e7e
[Accessed 15 4 2018].
81
Ünsal, S., 2017. Startup Watch. [Online]
Available at: www.fintechistanbul.org
[Accessed 30 10 2017].
We Are Social, 2017. Internet Usage Report. [Online]
Available at: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-globaloverview
[Accessed 8 1 2018].
Yavuz, B. & Cahit, K., 2012. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri (KOBİ’ler.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, p. 9.

94
REFERENCES
Books
Beck, K. (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change, USA: Addison –
Wesley Professional.
Blank, S. G., Blank, S., & Dorf. B. (2012). The Startup Owner’s Manual: The Step- bystep Guide for Building a Great Company, USA: K&S Ranch, Incorporated.
Blank, S. (2006), The Four Steps to the Epiphany, USA: K&S Ranch Press.
Christensen, C. M. (1997). The Innovator’s Dilemma: When new technologies cause
great firms to fail. USA: Harvard Business School Press.
Cooper, R. G. (1986), Winning at New Products, Addison-Wesley, Reading.
Cooper, B., Vlaskovits, P. (2010), The Entrepreneur’s Guide to Customer Development:
A cheat sheet to The Four Steps to the Epiphany, USA: Cooper-Vlaskovits
Publications
Davidson, N. (2009), Don’t Just Roll the Dice – A Usefully Short Guide to Software
Pricing, USA: Red Gate Books
Duvall, P. M., Matyas, S., Glover, A. (2007), Continuous integration: improving
software quality and reducing risk. USA: Pearson Education
Fagerberg, J., Guerrieri, P. and Verspagen, B. (2000) The economic challenge for
Europe: Adapting to innovation-based growth, Edward Elgar Publishing,
Northampton.
Furr, N. and Ahlstrom, P. (2011) Nail it then Scale it: The Entrepreneur’s Guide to
Creating and Managing Breakthrough Innovation, NISI Institute, USA.
Humble, J., Farley, D.(2010), Continuous Delivery: Reliable Software Releases through
Build, Test, and Deployment Automation, USA: Addison-Wesley Professional.
Markides C.C. (1999) All the Right Moves: A Guide To Crafting Breakthrough Strategy,
Harvard Business School Press, Boston
Maurya, A. 2012. Running Lean: Iterate from Plan A to a plan that works. California:
O’Reilly Media, Inc.
Moore, G. (1991), Crossing the Chasm, USA: Harper Collins Publishers.
95
Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production.
Cambridge, Mass.: Productivity Press.
Osterwalder, A, & Pigenur, Y. (2009), Business Model Generation, USA: John Wiley &
Sons. Limited.
Osterwalder, A, Pigenur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2015), Value Proposition
Design, USA: John Wiley & Sons. Limited.
Palmer, Steve R and Felsing, Mac (2001), A practical guide to feature-driven
development, USA: Pearson Education
Poppendieck, Mary and Poppendieck, Tom: Lean software development: an agile
toolkit. Addison-Wesley Professional, 2003.
Rasmussen, J. (2010), The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software,
USA: Pragmatic Bookshelf
Richard, C. (2004) Certain to Win: The Strategy of John Boyd, Applied to Business,
Philadelphia: Xlibris Corporation.
Ries, E. 2011. The Lean Startup. New York: Crown Business, Crown Publishing Group,
Random House Inc.
Robson, C. (2002), Real word research, Oxford: Blackwell
Sahlman W.A. (1999) Entrepreneurial Venture, Harvard Business School Press,
Boston, pp. 238-261.
Stack, J. (1994), The Great Game of Business: Unlocking the Power and Profitability of
Open-Book Management, USA: Currency by Crown Publishing Group
Sutherland, J., Sutherland, J. J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half
the Time, USA: Currency by Crown Publishing Group
Womack, J. (2003). Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation
(2 ed.). New York: Free Press.
Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1991). The Machine that Changed the World :
The Story of Lean Production. USA: Harper Perennial.
96
Periodicals
Acs, Zoltan J.; Amorós, José Ernesto (2008): Introduction: The Startup Process. In
Estudios de Economía. Vol 35 – No. 2. Pags 121-138.
Alvarez, S. A. & Barney, J. B., (2007) ‘Discovery and creation, alternative theories of
entrepreneurial action’, Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 1, pp. 11-26.
Anthony, S. (2012). The new corporate garage (pp. 44–53). September: Harvard
Business Review.
Bach, J., ‘Microdynamics of process evolution’, Computer 31 (1998) 111–113
Baden-Fuller, C., & Morgan, M. S. (2010). Business models as models. Long Range
Planning, 43(2/3), 156–171.
Barney, J. (1991) ‘Firm resources and sustained competitive advantage’ Journal of
Management. Vol. 17, No. 1, pp. 99 -121.
Baron, R. A. (1998). Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When
Entrepreneurs Think Differently Than Other People. Journal of Business
Venturing, Vol. 13, pp. 275-294.
Barron, J. and Hannan, M. (2002) ‘Organizational Blueprints for Success in High-Tech
Start- Ups: Lessons from the Stanford Project on emerging companies’,
California Management Review, Vol. 44, No. 3, pp. 8-36.
Baumol, W. J. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory, The American Economic
Review, Vol. 58, No. 2, Papers and Proceedings of the Eightieth Annual Meeting
of the American Economic Association, pp. 64-71.
Bhide, A. (1999) The origin and evolution of new businesses, Oxford University Press:
Oxford.
Brinckmann, J., Grichnik, D. and Kapsa, D. (2010) ‘Should entrepreneurs plan or just
storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business
planning- performance relationship in small firms’, Journal of Business
Venturing, Vol. 25, No. 1, pp. 24-40.
Brown, M. E., & Gioia, D. A. (2002). Making things click—Distributive leadership in
an online division of an offline organization. The Leadership Quarterly, 13(4),
397–419.
Chesbrough, H. W. (2010). Business model innovation: opportunities and barriers. Long
Range Planning, 43(2/3), 354–363.
Ching, H. Y. & Fauvel, C. (2013). Criticisms, Variations And Experiences with
Business Model Canvas, European Journal of Agriculture and Forestry Research,
97
Vol.1. No.2, pp. 26 -37.
Crosby, M. (2000) ‘Patents, Innovation and Growth’, The Economic Record, Vol. 76,
No. 234, pp. 255-262.
Daganova, L., & Eyquem-Renault, M. (2009). What Do Business Models Do?
Innovation Devices in Technology Entrepreneurship, Research Policy, Vol. 39,
pp. 1559-1570.
Delmar, F., & Shane, S. (2003). Does planning facilitate product development in new
ventures?, Strategic Management Journal, 24(12), 1165–1185.
DelVecchio, J., White, F., Phelan, S. E., (2013). Tools for Innovation Management: A
Comparison of Lean Startup and the Stage Gate System,
Demil, B., & Lecocq, X. (2010). Business model evolution: in search of dynamic
consistency. Long Range Planning, 43(2/3), 227–246.
Dodd, S. D., & Anderson, A. R. (2007). Mumpsimus and the Mything of the
Individualistic Entrepreneur, International Small Business Journal, Vol. 25, No. 4,
pp. 341-360.
Dubois, A., Gadde, L. E. (2002), Systematic combining: an abductive approach to case
research, Journal of business research, Vol. 55, No. 7, pp.553–560.
Dybå, T., Dingsøyr, T., 2008. Empirical studies of agile software development: a
systematic review. Information and Software Technology 50, 833–859.
Ensley, M., Hmieleski, K. and Pearce, C. (2006) ‘The Importance of Vertical and
Shared Leadership within New Venture Top Management Teams: Implications
for the Performance of Startups’, The Leadership Quarterly, Vol. 17, No. 3, pp.
217-231.
Ertemel, A. V. (2016), ‘A New Approach In Technology Enterprise Process
Management: Examination of Lean Enterprise Methodology’, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bol.15, No.29, pp.119-133
George, G., & Bock, A. J. (2011). The business model in practice and its implications
for entrepreneurshipresearch. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 83–
111.
Gruber, M. (2007), ‘Uncovering the value of planning in new venture creation: A
process and contingency perspective’, Journal of Business Venturing, Vol. 22, pp.
782-807.
Harms, R., Kraus, S., & Reschke, C. H. (2007). Configurations of new ventures in
entrepreneurship research: contributions and research gaps. Management
98
Research News, 30(9), 661–673.
Hebert, R. F., & Link, A. N. (1989). In the Search of the Meaning of Entrepreneurship,
Small Business Economics, Vol. 1, Issue 1, pp. 39-49.
Harper, D. A. (1999). How entrepreneurs learn: a Popperian approach and its
limitations. Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi,
Handelshøjskolen i København.
Hills, G. (1988) ‘Variations in university entrepreneurship education: An empirical
study of an evolving field’, Journal of Business Venturing, Vol. 3, No. 2, pp. 109-
122.
Johnson, M. W., Christensen, C. C., & Kagermann, H. (2008). Reinventing your
business model. Harvard Business Review, 86(12), 50–59.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard – measures that drive
performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79.
Kitchenham, Barbara A, Pfleeger, Shari Lawrence, Pickard, Lesley M, Jones, Peter W,
Hoaglin, David C., El Emam, Khaled, and Rosenberg, Jarrett: Preliminary
guidelines for empirical research in software engi- neering. Software Engineering,
IEEE Transactions on, 28(8): 721–734, 2002.
Lange, J. E., Mollov, A., Pearlmutter, M., Singh, S. and Bygrave, W. D. (2007) ‘Prestartup formal business plans and post-startup performance: A study of 116 new
ventures’ Venture Capital Journal, Vol. 9, No 4, pp. 1-20.
Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter? Harvard Business Review, MayJune 2002 Issue, pp. 86-92.
McGrath, R. G. (2010). Business models: a discovery driven approach. Long Range
Planning, 43(2/3), 247–261.
Mitchell, D., & Coles, C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing
business model innovation. Journal of Business Strategy, 24(5), 15–21.
McGrath, R. G. and MacMillan, I. C. (1995) ‘Discovery driven planning’, Harvard
Business Review, Vol. 73, pp. 44-54.
Nadiri, I. (1993) ‘Innovations and Technological Spillovers’, NBER Working Paper no.
4423, Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research
Neely, S., Stolt, S. (2013), Continuous delivery? easy! just change everything (well,
maybe it is not that easy), IEEE Agile Conference, pages 121–128.
99
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. (2005). Clarifiying business models;
origins, present, and future of the concept. Communications of the Association for
Information Systems, 15 1–40.
Olsson H. H., Alahyari H., Bosch J. (2012), Climbing the “Stairway to Heaven” — A
Mulitiple-Case Study Exploring Barriers in the Transition from Agile
Development towards Continuous Deployment of Software, 38th EUROMICRO
Conference on Software Engineering and Advanced Applications , pp. 392-399.
Popper, K. R. (1999). All life is problem solving. Psychology Press.
Read, S., Dew, N., Sarasvathy, S.D., and Wiltbank, R. (2009) ‘Marketing under
uncertainty: The logic of an effectual approach’, Journal of Marketing. Vol. 73,
No. 3., pp. 1–18
Runeson, P., Höst, M. (2009), Guidelines for conducting and report- ing case study
research in software engineering, Empirical software engineering, Vol. 14, No.2,
pp.131–164
Sarasvathy, S. (2001) ‘Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from
economic inevitability to entrepreneurial contingency’, The Academy of
Management Review, Vol. 26, No. 2, pp. 243-263.
Sarasvathy, S. and Venkataraman, S. (2011) ‘Entrepreneurship as Method: Open
Questions for an Entrepreneurial Future’, Entrepreneurship Theory and Practice,
Vol. 35, No. 1, pp. 113-135.
Schilling, M. and Hill, C. (1988). ‘Managing the new product development process:
Strategic imperatives, Academy of Management Executive’, Vol. 12, No. 3, pp.
67-81.
Silva, S. E. P., Calado, R. D., Silva, M. B., Nascimento, M.A. (2013), ‘Lean Startup
applied in Healthcare: A viable methodology for continuous improvement in the
development of new products and services’ 6th IFAC Proceedings, Vol.46, No.
24, pp295-299
Sosna, M., Trevinyo-Rodríguez, R. N., & Velamuri, S. R. (2010). Business models
innovation through trial- and-error learning: The Naturhouse case. Long Range
Planning, 43(2/3), 383–407.
Sull, D. (2004) ‘Disciplined Entrepreneurship’, MIT Sloan Management Review, Vol.
46, No. 1, pp. 71-77.
Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range
Planning, 43(2/3), 172–194.
Trimi,S., Berbegal-Mirbent, J. (2012), Business model innovation in entrepreneurship,
International Entrepreneurship and Management Journal, Vol.8, No. 4, pp. 449-
100
465.
Watson, K., Scott, S. and Wilson, N. (1998) ‘Small business start-ups: success factors
and support implications’, International Journal of Entrepreneurial Behaviour &
Research, Vol. 4, No. 3, pp. 217-238.
Zacharakis , A.L. and Meyer, G.D. (2000). ‘The potential of actuarial decision models’,
Journal of Business Venturing, Vol. 15, No. 4, pp. 323-346.
Zelkowitz, M.V., Wallace, D. R. (1998), Experimental models for
validating technology. Computer, Vol.31, No.5,pp. 23–31
Zimmerman, M. and Zeitz, G. (2002) ‘Beyond Survival: Achieving New Venture
Growth by Building Legitimacy’, The Academy of Management Review, Vol. 27,
No. 3, pp. 414-431.
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and
future research. Journal of Management, Vol.37, No.4, pp.1019–1042.
101
Others
Andreessen, M. (2007) ’The Pmarca Guide to Startups, part 4: The only thing that
matters’, blog.pmarca [blog], 2007-06-25,
https://pmarchive.com/guide_to_startups_part4.html, May 1, 2018.
Beck, K. et al. (2001). “Manifesto for Agile Software Development”. Agile Alliance.
Retrieved from http://agilemanifesto.org/ Accessed on 1 January, 2018.
Brigidi, Gabriel Mombach (2009) Knowledge creation in Business Start-up high tech.
In Federal University of Rio Grande do Sul, School of Management, Graduate
Program in Management – MSc in Management.
Coes, B. (2014), Critically Assessing The Strengths And Limitations Of The Business
Model Canvas, Unpublished Master Thesis, University of Twente.
Ellis, S. (2011). The Startup Pyramid. http://startup-marketing.com/the-startup-pyramid/
Ellis, S. (2014). Unlocking Growth: Building a sustainable growth engine
with the new rules of marketing, https://www.slideshare.net/seanellis/unlockinggrowth-building-a-sustainable-growth-engine-with-the-new-rules-of-marketing/9-
Source_Sean_Ellis May, 10, 2018
Hulme, T. (2011a). Startup Tools. http://weijiblog.com/startup-tools/. Accessed 31
December 2017.
Hulme, T. (2011b). The Business Model Framework.
http://hackfwd.com/documents/Business%20Model%20Framework.pdf.
King, R. (2010a). Advanced Business Model Canvas: 3 Questions You Must Ask
Before Mapping Your Business Model. Business model innovation hup. Retrieved
March 10, 2018, from http://businessmodelhub.com/profiles/blogs/advancedbusiness-model-canvas.
King, R. (2010b). Advanced Business Model Canvas. Retrieved March 10, 2018, from
https://www.slideshare.net/RodKing/advanced-business-model-canvas
Kraaijenbrink, J. (2012). What are the shortcomings of the business model canvas?,
http://businessmodelhub.com/forum/topics/what-are-the-shortcomings-of-thebusiness-model-canvas, March 18, 2018.
McClure, D. (2017), https://www.fsology.com/customers-dont-care-about-yoursolution-they-care-about-their-problems-dave-mcclure-500-startups, May 10,
2018.
102
Nabavi, S.H. (2015) Empowering Knowledge Driven Turkish Start-Ups: A Practical
Rule-Based Decision Support System Integrated with Business Model Canvas,
The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University,
Graduate Program in Business Administration.

REFERENCES
Books
Aldrich, H. E., 1999. Organizations evolving. London, UK: Sage Publications.
Audretsch, D.B., Thurik R., Verheul, I. & Wennekers. A.R.M., 2002. Entrepreneurship:
Determinants and policy in a European–US comparison. Boston, MA: Dordrecht
Kluwer Academic.
Blank, S. (2013), The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products That
Win, California, KetS Ranch, Inc.
Blank, S.G. & Dorf, B., 2012. The startup owner’s manual: The step-by-step guide for
building a great company. California, KetS Ranch, Inc.
Bridge, S., O’Neill, K. & Cromie, S., 1998. Understanding Enterprise, Entrepreneurship
& Small Business. London: Macmillan Publishing.
Cooper, A. C., 1982. The entrepreneurship-small business interface. In: Kent CA, Sexton
DL, Vesper KH (Ed.) Encyclopedia of entrepreneurship. Prentice-Hall, Englewood
Cliffs NY, pp 193–208.
Croll, A. & Yoskovitz, B., 2013. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup
Faster, The Lean series. 1st edn. Sebastopol, CA: O’Reilly & Associates.
De Koning, A., & Muzyka, D., 1999. Conceptualising opportunity as a socio-cognitive
process. Stockholm: INSEAD.
De Soto, H., 1989. The other path: The invisible revolution in the Third World. London:
Tauris.
Foss, N. J. & Klein P. G., 2012. Organizing entrepreneurial judgment: a new approach
to the firm. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Karadeniz, E., 2010. Entrepreneurship in Turkey 2010. The Global Entrepreneurship
Monitor. Ankara: TOBB.
Kirchhoff, B. A., 1994. Entrepreneurship and dynamic capitalism, the economics of
business firm formation and growth. Westport, CT: Praeger.
Lynch, R.L. and Cross K.F, 1991. Measure Up- The essential guide to measuring
business performance. London: Mandarin.
Minniti, M., Bygrave, W.D. & Autio. E., 2005. Global entrepreneurship monitor: 2005
executive report. Wellesley, MA: Babson College.
Mintzberg, H., 2004. Managers not MBAs. San Francisco: Berrett-Koehler.
56
Neely, A.D., Kennerley, M.P. & Adams, C., 2007. Performance measurement
frameworks: a review, in Neely, A. (Ed.), Performance Measurement Systems,
Cambridge University Press.
Nerlinger, E. A., 1998. Standorte und Entwicklung junger innovativer Unternehmen.
Empirische Ergebnisse fur West-Deutschland. Nomos Verlagsgesellschaft: BadenBaden.
O’Gorman, C. & Cunningham, J., 1997. Enterprise in Action – An Introduction to
Entrepreneurship in an Irish Context. Dublin: Oak Tree Press.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2011. Business Model Generation: Ein Handbuch für
Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer, Business 2011., Frankfurt am
Main: Campus Verl.
Praag C.M. van, 1996. Determinants of successful entrepreneurship. Amsterdam: Thesis
Publishers.
Penrose, E. T., 1959. The Theory of the Growth of the Firm. New York: John Wiley &
Sons.
Reichheld, F. F. and Markey, R., 2011. The Ultimate Question 2.0: How net promoter
companies thrive in a customer-driven world. Harvard Business Press.
Reynolds, P., and White, S. 1992. Wisconsin’s Entrepreneurial Climate Study. Center for
the Study of Entrepreneurship. Milwaukee, WI: Marquette University.
Ries, E., 2011. The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation
to create radically successful businesses, 1st edn. New York:Crown Business.
Smith, J. K. & Smith, R. L., 1998 Entrepreneurial Finance. New York: Wiley.
Schumpeter J.A., 1934. The Theory of Economic Development. London: Oxford
University Press.
Wever, E., 1984. Nieuwe bedrijven in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Timmons, J. A. 1999 New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 5th
edn. New York: Irwin- McGraw Hill.
57
Journals / Periodicals
Aaronson, D., Bostic, R., Huck, P., & Townsend, R., 2004. Supplier relationships and
small business use of trade credit. Journal of Urban Economic. 55, pp. 46–67.
Bass, F., 1969. A new product growth for model consumer durables. Management
Science.15 (5), pp. 215–227.
Bates, K., and Whittington, M., 2009. The customer is king. Enthroned or in exile? An
analysis of the level of customer focus in leading management accounting
textbooks. Accounting Education: an international journal. 18(3), pp. 291-317.
Beckman, C.M., Burton, M.D., & O’Reilly, C.O., 2007. Early teams, the impact of team
demography on VC financing and going public. Journal of Business Venturing.
22(2), pp.147–173.
Berger, A. and Udell, G., 1995. Relationship lending and lines of credit in small firm
finance. Journal of Business. 68, pp.351–381.
Bhide, A., 1992. Bootstrap finance: the art of start-ups. Harvard Business Review.70, pp.
109–117.
Bisbe, J. and Malagueño, R., 2012. Using strategic performance measurement systems
for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?. Management
Accounting Research. 23 (4), pp. 296–311.
Bosma, N., van Praag, M., Thurik, R., & Wit G., 2004. The Value of Human and Social
Capital Investments for the Business Performance of Startups. Small Business
Economics. 23, pp. 227–236.
Brockhaus, R., 1980. Risk-taking propensity of entrepreneurs. Academy Of Management
Journal. 23, pp.509–520.
Brush, C.G., Manolova, T.S., & Edelman, L.F., 2008. Properties of emerging
organizations: An empirical test. Journal of Business Venturing. 23 (5), pp.547–
566.
Brush, C.G., Greene, P.G., & Hart, M.M., 2001. From Initial Idea to Unique Advantage:
The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base. Academy of
Management Executive. 15 (1), pp. 64–78.
Brüderl, J. and Schüssler, R., 1990. Organizational mortality: the liabilities of newness
and adolescence Adm. Sci. Q., 35, pp. 530–547.
58
Carrier, C., 1996. Intrapreneurship in small business: An exploratory study.
Entrepreneurship Theory and Practice. 21 (1), pp. 5–20.
Castrogiovanni, G.J., 1996. Pre-startup planning and the survival of new small
businesses: Theoretical linkages. Journal of Management. 22,pp. 801–822.
Chandler, G.N., Honig, B., & Wiklund, J., 2005. Antecedents, moderators, and
performance consequences of membership change in new venture teams. Journal
of Business Venturing. 20 (5), pp. 705–725.
Cheng, M., Chan, W., & Mahmood, A., 2009. The effectiveness of entrepreneurship
education in Malaysia. Education + Training. 51 (7), pp. 555–566.
Chenhall, R.H. and Langfield-Smith, K., 2007. Multiple Perspectives of Performance
Measures”, European Management Journal. 25 (4), pp. 266–282.
Cohen, W.M. and Klepper S., 1996. Firm size and the nature of innovation within
industries: the case of process and product R&D. Revıew Of Economıcs And
Statistics. 78, pp. 232–243.
Cohen, W.M. and Klepper S., 1996. A reprise of size and R&D. Economic Journal. 106,
pp. 925–951.
Cooper, A., Dunkelberg, W. & Woo, C., 1988. Entrepreneurs’ perceived chances for
success. Journal of Business Venturing. 3, pp. 97 – 108.
Cooper, A.C., Gimeno-Gascon, F.J. & Woo, C.Y., 1994. Initial human and financial
capital as predictors of new venture performance. Journal of Business Venturing.
9, pp. 371–395.
Dahlqvist, J., Davidsson, P., & Wiklund, J., 2000. Initial conditions as predictors of new
venture performance: A replication and extension of the Cooper et al. study.
Enterprise & Innovation Management Studies. 1 (1), pp. 1–17.
Davidsson, P. and Honig, B., 2003. The role of social and human capital among nascent
entrepreneurs. Journal of Business Venturing. 18 (3), pp.301–331.
DeBusk, G.K., Brown, R.M. & Killough, L.N., 2003. Components and relative weights
in utilization of dashboard measurement systems like the Balanced Scorecard. The
British Accounting Review. 35 (3), pp. 215–231.
Delmar, F., and Shane S., 2006. Does Experience Matter? The Effect of Founding Team
Experience on the Survival and Sales of Newly Founded Ventures. Strategic
Organization. 4 (3), pp.215–247.
59
DeTienne, D.R., McKelvie, A., & Chandler, G.N., 2015. Making sense of entrepreneurial
exit strategies: a typology and test. Journal of Business Venturing. 30, pp. 255–272.
Dyke, L.S., Fischer, E.M., & Reuber, A.R., 1992. An interindustry examination of the
impact of owner experience on firm performance. Journal of Small Business
Management. 30(4), pp. 72–87.
Ebben, J. and Johnson, A., 2006. Bootstrapping in small firms an empirical analysis of
change over time. Journal of Business Venturing. 21, pp. 851–865.
Eisenhardt, K.M., 1989. Making Fast Strategic Decisions in High-Velocity
Environments. Academy of Management Journal. 32(3), pp. 543–576.
Ertuna, Z.I. and Gurel, E., 2011. The moderating role of higher education on
entrepreneurship. Education + Training. 53(5), 387–402.
Florin, J., Lubatkin, M. & Schulze, W., 2003. A social capital model of high-growth
ventures. Academy of Management Journal. 46, pp. 374–384.
Franke, N., and Lüthje, C., 2004. Entrepreneurial intentions of business students: A
benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology
Management. 1 (3), pp. 269–288.
Freeman, J., Carroll, G.R. & Hannan, M.T., 1983. The liability of newness: age
dependence in organizational death rates. American Sociological Review. 48, pp.
692–710.
Gartner, W.B., 1985. A conceptual framework for describing the phenomenon of new
venture creation. Academy of Management Review. 10, pp. 696–706.
Greene, P.G., and Brown T.E., 1997. Resource Needs and the Dynamic Capitalism
Typology. Journal of Business Venturing. 12 (3), pp. 161–173.
Gurol, Y., Aydinlik, A., & Atsan, N. 2008. Entrepreneurship education in Turkish
universities. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability. 4 (4), pp. 134–
145.
Gurol, Y., and Atsan, N., 2006. Entrepreneurial characteristics amongst university
students: Some insights for entrepreneurship ducation and training in Turkey.
Education+ Training.48 (1), pp. 25-38.
Gorman, G., Hanlon, D., & King, W., 1997. Some research perspectives on
entrepreneurship education, enterprise education and education for small business
60
management: a ten year literature review. International Small Business Journal. 15
(3), pp. 56-78.
Gupta, S. and Zeithaml, V., 2006. Customer Metrics and their impact on Financial
performance. Marketing Science. 25 (6), pp. 718–739.
Henry, C., Hill, F. & Leitch, C., 2005. Entrepreneurship education and training: can
entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training. 47 (2), pp. 98–111.
Haber, S. and Reichel, A., 2005. Identifying performance measures of small ventures—
the case of the tourism industry. Journal of Small Business Management. 43, pp.
257–286.
Honig, B. (1998). What determines success? Examining the human, financial, and social
capital of Jamaican microentrepreneurs. Journal of Business Venturing. 13, 371–
394.
Hogan J.E., Lemon, K.N., & Libai, B., 2003. What Is the True Value of a Lost Customer?.
Journal of Service Research. 35, pp.196-208.
Hyytinen, A., Pajarinen, M. and Rouvinen, P., 2015. Does innovativeness reduce startup
survival rates. Journal of Business Venturing . 30 (4), pp. 564–581.
Jo, H., and Lee, J., 1996. The relationship between an entrepreneur’s background and
performance in a new venture. Technovation. 16 (4), pp. 161–171.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 2000. Having Trouble With Strategy? Then Map It.
Harvard Business Review. pp. 167–176.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 1992. The Balanced Scorecard – Measures That Drive
Performance. Harvard Business Review, pp. 70–79.
Keegan, D.P., Eiler, R.G., & Jones, C.R., 1989. Are your performance measures
obsolete?. Management Accounting Research. 70(12), pp. 45–50.
Kim, P. H., Aldrich, H. E., & Keister, L. A., 2006. Access (not) denied: The impact of
financial, human, and cultural capital on entrepreneurial entry in the United States.
Small Business Economic., 27, pp. 5–22.
Kolvereid, L., and Moen, Ø., 1997. Entrepreneurship among business graduates: Does a
major in entrepreneurship make a difference?. Journal of European Industrial
Training. 21 (4), pp. 154–160.
61
Lichtenstein, B. M. B., & Brush, C. G., 2001. How Do ‘Resource Bundles’ Develop and
Change in New Ventures? A Dynamic Model and Longitudinal Exploration,.
Entrepreneurship Theory and Practice. 25 (3), pp. 37–58.
Long, M., Malitz, I., & Ravid, A., 1993. Trade credit, quality guarantees, and product
marketability. Financ. Manage. 22, pp. 117–127.
Low, M. B., and Abrahamson, E., 1997. Movements, bandwagons, and clones: Industry
evolution and the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing. 12 (6),
pp. 435–457.
Lussier, R. N. and Halabi, C. E., 2010. A Three-Country Comparison of the Business
Success versus Failure Prediction Model. Journal of Small Business Management.
48 (3), pp. 360–377.
Maltz, A.C., Shenhar, A.J. & Reilly, R.R. (2003), Beyond the Balanced Scorecard. Long
Range Planning. 36 (2), pp. 187–204.
Miettinen, M. and Littunen, H., 2013. Factors contributing to the success measured by
two dimensions or multi dimensions in micro startup firms. Entrepreneurship
Research Journal. 3 (4), pp. 449–481.
Matook, S., 2013. Measuring the performance of electronic marketplaces: An external
goal approach study. Decision Support Systems. 54 (2), pp. 1065–1075.
McMullan, W.E. and Long, W.A., 1987. Entrepreneurship education in the nineties.
Journal of Business Venturing. 2 (3), pp. 61-275.
Miller, D. and Friesen, P.H., 1984. A longitudinal study of the corporate life cycle.
Management Science. 30 (10), pp. 1161-1183.
Monroy, T.G., 1995. Education getting closer to a descriptive model of entrepreneurship
education. The Art and Science of Entrepreneurship Education. 3, pp. 205-17.
Moreno, A.M., and Casillas, J.C., 2007. High-growth SMEs version non-high-growth
SMEs: A discriminant analysis. Entrepreneurship & Regional Development. 19,
pp.69–88.
Myers, S., 1984. The capital structure puzzle. J. Finance. 39, pp. 575 – 592.
Naude ́, W., Gries, T., Woody, E. & Meintjies, A., 2008. Regional determinants of
entrepreneurial start-ups in a developing country. Entrepreneurship & Regional
Development, 20, pp.111–124.
Neely, A., Gregory, M. & Platts, K., 2005. Performance measurement system design: A
62
literature review and research agenda. International Journal of Operations &
Production Management. 25 (12), pp. 1228–1263.
Newbert, S. L., 2005. New firm formation: A dynamic capability perspective. Journal of
Small Business Management. 43 (1), pp. 55–77.
Ng, C., Smith, J. & Smith, R., 1999. Evidence on the determinants of credit terms used
in interfirm trade. Journal of Finance. 54, pp. 1109–1129.
Oe, A. and Mitsuhashi, H., 2013. Founders experiences for startups fast break-even.
Journal of Business Research.66 (11), pp. 2193–2201.
Özdemir, Ö. and Karadeniz, E., 2011. Investigating the factors affecting total
entrepreneurial activities in Turkey. METU Studies in Development. 38, pp. 275-
290.
Packham, G., Jones, P., Miller, C., Pickernell, D., & Brychan, T., 2010. Attitudes towards
entrepreneurship education: A comparative analysis. Education+Training. 52 (8/9),
pp. 568–586.
Patir, S., and Karahan, M., 2010. A field research on entrepreneurship education and
determination of the entrepreneurship profiles of university students. Business and
Economic Research Journal, 1 (2), pp. 27–44
Petersen, J.A., McAlister, L., Reibstein, D.J., Winer, R.S., Kumar, V. & Atkinson, G.,
2009. Choosing the Right Metrics to Maximize Profitability and Shareholder Value,
Journal of Retailing. 85 (1), pp. 95–111.
Praag C.M. van, 1999. Some classic views on entrepreneurship. De Economist. 147,
pp.311–335.
Pawliczek, A., 2015. Lifecycle of Enterprises and its Dynamics Using Fractal Analogy
Model in Empirical Study of Czech and Slovak Enterprises. Procedia – Social and
Behavioral Sciences. 181, pp. 331 – 341
Rajan, R. and Zingales, L., 1995. What do we know about capital structure? Some
evidence from international data. Journal of Finance. 50, pp. 1421 – 1460.
Reynolds, P. (1987). New Firms: Societal Contribution Versus Potential. Journal of
Business Venturing. 3, pp. 231–246.
Samuelsson, M. and Davidsson P., 2009. Does venture opportunity variation matter?
Investigating systematic process differences between innovative and imitative new
ventures. Small Business Economics. 33, pp. 229–255
63
Schutjens, V.A.J.M. and Wever, E., 2000. Determinants of new firm success. Papers in
Regional Science. 79, pp. 135–159.
Shane, S., Cable, D., 2002. Network ties, reputation, and the financing of new ventures.
Manage. Sci. 48, 364 – 381.
Sternberg, R., and Wennekers, S., 2005. Determinants and effects of new business
creation using Global Entrepreneurship Monitor data. Small Business Economics.
24, pp.193–203.
Soriano, D.R. and Castrogiovanni, G.J., 2012. The impact of education, experience and
inner circle advisors on SME performance: insights from a study of public
development centers. Small Business Economics. 38, pp. 333–349.
Stearns, T. M. and Hills, G. E., 1996. Entrepreneurship and new firm development: A
definitional introduction. Journal of Business Research. 36 (1), pp. 1–4.
Stiglitz, J. and Weiss, A., 1981. Credit rationing in markets with imperfect information.
American Economic Review. 71, pp. 393 – 410.
Szilagyi, A.D., and Schweiger, D.M., 1984. Matching managers to strategies: A review
and suggested framework. Academy of Management Review. 9, pp. 626–637.
Şeşen, H. and Pruett M., 2014. The Impact of Education, Economy and Culture on
Entrepreneurial Motives, Barriers and Intentions: A Comparative Study of the
United States and Turkey.. The Journal of Entrepreneurship. 23 (2), pp. 231–261.
Tan, C. and Smyrnios, K., 2011. How do Australian Fast-Growth Small-To-Medium
Enterprises Measure Performance?. Journal of Enterprising Culture. 19 (1), pp. 41–
60.
Tornikoski, E.T., and Newbert, S.L., 2007. Exploring the determinants of organizational
emergence: A legitimacy perspective. Journal of Business Venturing. 22 (2), pp.
311–335.
Ucbasaran, D. and Westhead, P., 2001. The focus of entrepreneurial research: contextual
and process issues. Entrepreneurship Theory and Practice. 25 (4), pp. 57-80.
Vallierea, D. and Peterson, D., 2009. Entrepreneurship and economic growth Evidence
from emerging and developed countries. Entrepreneurship & Regional
Development. 21, pp. 459–480
Vandenberg, P., 2003. Adapting to the financial landscape: evidence from small firms in
Nairobi. World Development. 31, pp. 1829 – 1843.
64
Warnecke, T., 2013. Entrepreneurship and Gender: An Institutional Perspective, Journal
Of Economıc Issues. 47, pp. 455-464
Villanueva, J., Yoo, S. & Hanssens, D.M. (2008). The impact of marketing-induced
versus word-of-mouth customer acquisition on customer equity growth. Journal of
marketing Research. 45 (1), pp. 48-59.
Wennekers, A., Uhulaner, L. & Thurik, R., 2002. Entrepreneurship and its conditions: a
macro perspective. International Journal of Entrepreneurship Education. 1, pp.25–
64.
West III, G.P., and Noel, T.W., 2009. The impact of knowledge resources on new venture
performance. Journal of Small Business Management. 47, pp. 1–22.
Wiklund, J., and Shepherd, D.A., 2003. Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial
Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses. Strategic
Management Journal. 24 (13), pp. 1307–1314.
Winborg, J. and Landstrom, H., 2001. Financial bootstrapping in small businesses:
examining small business managers’ resource acquisition behaviors. Journal of
Business Venturing. 16, pp. 235 –254.
Wong, P.K., Ho, Y.P. & Autio, E., 2005. Entrepreneurship, innovation and economic
growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics. 24, pp. 335–50.
Yetim, N. and Yetim U., 2006. The cultural orientations of entrepreneurs and employees
job satisfaction the Turkish small and medium sized enterprises. Social Indicators
Research. 77, pp. 257–286.
65
Other Publications
Autio, E., 2005. 2005 Report on high-expectation entrepreneurship. Toronto: GEM
Consortium.
Ahmad, N. & Seymour R.G., 2008. Defining entrepreneurial activity: definitions
supporting frameworks for data collection. OECD Working Paper.
Ashoka, U. & the Algernon Sydney Sullivan Foundation., 2012. Campus Starter Kit.
Arlington:
Bayhan D. and Özdemir, A. H. 2009.Technology Based Entrepreneurship and Incubation
in Turkey in Models for National Technology and Innovation Capacity
Development in Turkey, in cooperation with State Planning organization (SPÖ),
and Technology Development Foundation of Turkey (TTGV).
Darika, (2012), “Net Promoter Score for competitive advantage” available at:
http://www.bigdifferencemarketing.com/home/customer-marketing/netpromoter/
(accessed September, 2016).
Harrison, R., Mason, C., 1997. Entrepreneurial growth strategies and venture
performance in the software industry. Paper Presented at the Babson
Entrepreneurship Research Conference, Wellesley, MA, April. , .
KOSGEB, 2015 Faaliyet Raporu, 2015
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/Faaliyet%20
Raporlar%C4%B1/KOSGEB_2015_Y%C4%B1l%C4%B1_Faaliyet_Raporu.pdf
(accessed September 2016)
McClure, D., 2009. Startup metrics for pirates.
Marmer, M., Herrmann, B.L. Dogrultan,E, & Berman, R, 2011. Startup Genome Report
Minniti, M. and Levesque, M. 2006. Entrepreneurial types and economic growth. Paper
presented at the international conference on Entrepreneurship in Emerging
Regions, December 5-7, in Hyderabad, India.
Stinchcombe, A. L., 1965. Social structure and organizations. In J. G. March (Ed.), Work
handbook of organizations, pp. 142–193. Chicago, IL: Rand McNally and
Company.
TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2016
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540 (accessed november,
2016)
66
TR, Prime Ministry, Undersecretariat of Treasury, BKS İlerleme Raporu, 2016,
https://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%
2FBKS+RAPOR+2016%2FBKS+%C4%B0LERLEME+RAPORU+eyl%C3%B
Cl+SAYISI.pdf (accessed October 2016)
Upton, N., Sexton, D., & Moore, C., 1995. Have we made a difference? Anexamination
of career activity of entrepreneurship majors since 1981. Frontiers of
Entrepreneurship Research: Proceedings of the 15th Annual Entrepreneurship
Research Conference. Babson Park, MA: Babson College.
Van der Sijde, P., Van Tilburg, J., Henry, C., Sygne, J. and Asplund, R., 1997. UNISPIN
Workbook, UNISPIN Project Team, University of Twente, Twente.

KAYNAKÇA
Abrams, D. & Hogg, M.A. (1990) Social Identification, Self-Categorization and Social
Influence, European Review of Social Psychology, 1:1, 195-228, DOI:
10.1080/14792779108401862
Abrams, D. (1994). Social self-regulation.Personality and Social Psychology Bulletin,
20(5), 473–483. https://doi.org/10.1177/0146167294205004
Abuhassàn, A., & Bates, T. C. (2015). Grit: Distinguishing effortful persistence from
conscientiousness. Journal of Individual Differences, 36(4), 205–214.
https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000175.
Adarves‐Yorno, I., Mahdon, M., Schueltke, L., Koschate‐Reis, M., & Tarrant, M. (2020).
Mindfulness and social identity: Predicting well‐being in a high‐stress
environment. Journal of Applied Social Psychology, 50(12), 720-732. DOI:
10.1111/jasp.12708
Agokei, R. C. (2013). Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial actions among
graduates: the mediating role of mindfulness and opportunity identification for
facilitating reduction in unemployment. African Journal for the Psychological
Study of Social Issues, 16(2), 192-202.
Akın, A. & Arıcı, N. (2015). Kısa Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formunun (KKÖ):
Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal
Bilimler Dergisi, (52), 256-264.
Akyürek, S. (2009). Yöneticilerde gelecek odaklilik eğilimi ve kurumsal performans
üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Ankara
Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. Holt, Reinhart & Winston.
Alsos, G. A., Clausen, T. H., Hytti, U., & Solvoll, S. (2016). Entrepreneurs’ social identity
and the preference of causal and effectual behaviours in start-up processes.
Entrepreneurship & Regional Development, 28(3-4), 234-258.
Amorós, J. E., Cristi, O., & Naudé, W. (2021). Entrepreneurship and subjective wellbeing: Does the motivation to start-up a firm matter?. Journal of Business Research,
127, 389-398. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.044
Antalyalı, L.Ö. ve Çelik, R. (2017). Türkiye’de Küresel Dijital Marka Hazırlamak
Voscreen Örneği. Literatürk Academia, İstanbul.
Arco-Tirado, J. L., Bojica, A., Fernández-Martín, F., & Hoyle, R. H. (2019). Grit as
predictor of entrepreneurship and self-employment in Spain. Frontiers in
psychology, 10, 389.
Ardianti, R., Obschonka, M., & Davidsson, P. (2022). Psychological well-being of hybrid
entrepreneurs. Journal of Business Venturing Insights, 17, e00294.
https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2021.e00294
137
Arendt, J. F., Pircher Verdorfer, A., & Kugler, K. G. (2019). Mindfulness and leadership:
Communication as a behavioral correlate of leader mindfulness and its effect on
follower satisfaction. Frontiers in psychology, 10, 667. doi:
10.3389/fpsyg.2019.00667
Argon, T., & Kaya, A. (2017). Öğretmenlerin Öğrenme Çevikliği ile İlgili Görüşlerinin
Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(1),
232-248.
Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy
of management review, 14(1), 20-39.
Atalay, I., & Tanova, C. (2021). Opportunity Entrepreneurship and Subjective Wellbeing:
The Role of Psychological Functioning. Does individualism change this
relationship?. Applied Research in Quality of Life, 1-21.
https://doi.org/10.1007/s11482-021-09962-2
Atkins, P. W., & Styles, R. (2015). Mindfulness, identity and work: Mindfulness training
creates a more flexible sense of self.
Avşaroğlu, S., & Ömer, Ü. R. E. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı,
karar verme ve stresle başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler
açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
(18), 85-100.
Ayesha, T. U., Akbar, W., & Shai, S. (2020). Mediating role of emotional stability and
self-esteem between mindfulness and psychological wellbeing. International
Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1), 5161-5174. ISSN: 1475-719
Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and
empirical review. Clin. Psychol. 10, 125–143. doi: 10.1093/clipsy/bpg015
Baer, R. A., Lykins, E. L., & Peters, J. R. (2012). Mindfulness and self-compassion as
predictors of psychological wellbeing in long-term meditators and matched
nonmeditators. The Journal of Positive Psychology, 7(3), 230-238.
http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2012.674548
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., and Toney, L. (2006). Using selfreport assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment 13, 27–45.
doi: 10.1177/1073191105283504
Bajaba, S., Fuller, B., Marler, L., & Bajaba, A. (2021). Does mindfulness enhance the
beneficial outcomes that accrue to employees with proactive personalities?. Current
Psychology, 40(2), 475-484. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9995-3
Bajaj, B., & Pande, N. (2016). Mediating role of resilience in the impact of mindfulness
on life satisfaction and affect as indices of subjective well-being. Personality and
individual differences, 93, 63-67. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.005
Bajaj, B., Gupta, R., & Pande, N. (2016a). Self-esteem mediates the relationship between
mindfulness and well-being. Personality and Individual Differences, 94, 96-100.
http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.020
138
Bajaj, B., Robins, R. W., & Pande, N. (2016b). Mediating role of self-esteem on the
relationship between mindfulness, anxiety, and depression. Personality and
Individual Differences, 96, 127-131. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.02.085
Ball, T. C., & Nario-Redmond, M. R. (2014). Positive social identity interventions:
Finding a conduit for well-being in stigmatized group memberships. In A. C.
Parks & S. M. Schueller (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of positive
psychological interventions (pp. 327–343). Wiley Blackwell.
https://doi.org/10.1002/9781118315927.ch18
Baron, L., Rouleau, V., Grégoire, S., & Baron, C. (2018). Mindfulness and leadership
flexibility. Journal of Management Development, 37(2), 165-177. DOI
10.1108/JMD-06-2017-0213
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in
social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical
considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173.
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job
performance: a meta‐analysis. Personnel psychology, 44(1), 1-26.
Beaumont, S. L. (2011). Identity styles and wisdom during emerging adulthood:
Relationships with mindfulness and savoring. Identity: An International Journal
of Theory and Research, 11(2), 155-180.
Belen, H. (2021). The Impact of Mindfulness and Assertiveness on Well-being: A
Structural Equation Modeling Analysis. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Dergisi, 11(60), 147-160. ISSN: 1302-1370
Bell-Robinson, V. (2016). The Radical Middle: The Limits and Advantages of Teaching
Grit in Schools.
Belt, P., & Tuunainen, J. (2017). The Work-Related Well-Being of Solo, Micro, and
Small Business Entrepreneurs. Nordic Journal of Business, 70(2), 109-131.
Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2006). A developmental intergroup theory of social
stereotypes and prejudice. Advances in child development and behavior, 34, 39-89.
Bishop, SR., Lau M., Shapiro S., Carlson L., & Anderson ND. (2004). Mindfulness: a
proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3),
230-241.
Bjørnskov, C., & Foss, N. J. (2020). Well-being and entrepreneurship: Using
establishment size to identify treatment effects and transmission mechanisms. Plos
one, 15(1), e0226008. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226008
Boudreaux, C. J., Elert, N., Henrekson, M., & Lucas, D. S. (2021). Entrepreneurial
accessibility, eudaimonic well-being, and inequality. Small Business Economics, 1-
19. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00569-3
Bowman, N. A., Hill, P. L., Denson, N., & Bronkema, R. (2015). Keep on truckin’or stay
the course? Exploring grit dimensions as differential predictors of educational
139
achievement, satisfaction, and intentions. Social Psychological and Personality
Science, 6(6), 639-645.
Brennan, B. M., Ketcham, C. J., Patel, K., & Hall, E. C. (2018). Academic confidence
and grit predict midnfulness in collegiate student-athletes. Medicine and Science
in Sports and Exercise, 50, 324.
https://doi.org/10.1249/01.mss.0000536147.33766.8d
Brewer, M.B. (1993). Self-identity and specific vulnerability to depressed mood. Journal
of Personality, 61, 344-364. doi:10.1111/j.1467-6494.1993.tb00284.x
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its
role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology,
84(4), 822-848. DOI: 10.1037/0022-3514.84.4.822
Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical
foundations and evidence for its salutary effects. Psychological inquiry, 18(4), 211-
237.
Brubaker, R., & Cooper, F. (2000). Beyond” identity”. Theory and society, 29(1), 1-47.
Buhler, C. (1935). The curve of life as studied in biographies. Journal of Applied
Psychology, 19,405-409.
Burke, P. J. (1991). Identity processes and social stress. American Sociological Review,
Vol. 56(6) pp. 836-849, https://doi.org/10.2307/2096259
Burke, P. J., & Stets, J. E. (2009). Identity theory. Oxford University Press.
Butz, N. T., Hanson, S., Schultz, P. L., & Warzynski, M. M. (2018). Beyond the Big Five:
does grit influence the entrepreneurial intent of university students in the US?.
Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 1-16.
Byrne, B. M. (2011). Structural equation modeling with AMOS Basic concepts,
applications, and programming (Multivariate Applications Series), Routledge, New
York.
Cameron, J. E. (1999). Social identity and the pursuit of possible selves: Implications for
the psychological well-being of university students. Group Dynamics: Theory,
Research, and Practice, 3(3), 179.
Cantillon, R. (1755). An essay on commerce in general. History of economic thought
books.
Capel, C. (2014). Mindfulness, indigenous knowledge, indigenous innovations and
entrepreneurship. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 16(1),
63-83. DOI 10.1108/JRME-10-2013-0031
Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2009). The nature and experience
of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34(3), 511-532.
Cash, M., & Whittingham, K. (2010). What facets of mindfulness contribute to
psychological well-being and depressive, anxious, and stress-related
symptomatology? Mindfulness, 1(3), 177-182. DOI 10.1007/s12671-010-0023-4
140
Caza, A. and Posner, B.Z. (2019), “How and when does grit influence leaders’
behavior?”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 40 No. 1, pp.
124-134. https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2018-0209
Cengiz, R., Serdar, E., & Donuk, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık
ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences
and Education Research, 2(4), 1320-1328.
Ceschi, A., Sartori, R., Dickert, S., & Costantini, A. (2016). Grit or honesty-humility?
New insights into the moderating role of personality between the health impairment
process and counterproductive work behavior. Frontiers in psychology, 7, 1799.
Chang, W. (2014). Grit and academic performance: Is being grittier better?. University
of Miami.Florida.
Charoensukmongkol, P. (2019). Contributions of mindfulness to improvisational
behavior and consequences on business performance and stress of entrepreneurs
during economic downturn. Organization Management Journal, 16(4), 209-219.
DOI:10.1080/15416518.2019.1661820
Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy
distinguish entrepreneurs from managers?. Journal of Business Venturing, 13(4),
295-316.
Chen, J., Chen, N. C., Yu, K., & Hall, C. M. (2021). Does entrepreneurs’ Darwinian
identity contribute to business performance via corporate social responsibility in
China? The role of entrepreneurs’ well-being. Frontiers in psychology, 5864.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.781399
Chinchilla, A., & Garcia, M. (2017). Social entrepreneurship intention: Mindfulness
towards a duality of objectives. Humanistic Management Journal, 1(2), 205-214.
DOI:10.1007/s41463-016-0013-3
Constantin, T., Holman, A., & Hojbotă, M. A. (2011). Development and validation of a
motivational persistence scale. Psihologija, 45(2), 99-120.
Contreras-Barraza, N., Espinosa-Cristia, J. F., Salazar-Sepulveda, G., Vega-Muñoz, A.,
& Ariza-Montes, A. (2021). A Scientometric Systematic Review of Entrepreneurial
Wellbeing Knowledge Production. Frontiers in psychology, 12, 641465, 1-20. doi:
10.3389/fpsyg.2021.641465
Cormier, D. L., Ferguson, L. J., Gyurcsik, N. C., Briere, J. L., Dunn, J. G., & Kowalski,
K. C. (2021). Grit in sport: A scoping review. International Review of Sport and
Exercise Psychology, 1-38. DOI: 10.1080/1750984X.2021.1934887
Credé, M., Tynan, M. C., & Harms, P. D. (2017). Much ado about grit: A meta-analytic
synthesis of the grit literature. Journal of Personality and social Psychology,
113(3), 492. https://doi.org/10.1037/pspp0000102
Crego, A., Yela, J. R., Gómez-Martínez, M. Á., & Karim, A. A. (2020). The contribution
of meaningfulness and mindfulness to psychological well-being and mental
health: A structural equation model. Journal of Happiness Studies, 21(8), 2827-
2850. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00201-y
141
Cruwys, T., South, E. I., Greenaway, K. H., & Haslam, S. A. (2015). Social identity
reduces depression by fostering positive attributions. Social Psychological and
Personality Science, 6(1), 65-74. http://dx.doi.org/10.1177/1948550614543309
Dane, E. (2011). Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in
the workplace. Journal of Management, 37(4), 997-1018. DOI:
10.1177/0149206310367948
Datu, J. A. D. (2021). Beyond Passion and Perseverance: Review and Future Research
Initiatives on the Science of Grit. Frontiers in Psychology, 11, 3914.
Datu, J. A. D., King, R. B., Valdez, J. P. M., & Eala, M. S. M. (2019). Grit is associated
with lower depression via meaning in life among Filipino high school students.
Youth & Society, 51(6), 865-876.
Datu, J. A. D., Yuen, M., & Chen, G. (2017). Development and validation of the Triarchic
Model of Grit Scale (TMGS): Evidence from Filipino undergraduate students.
Personality and Individual Differences, 114, 198-205.
Davis, J. L. (2016). Identity theory in a digital age. New directions in identity theory and
research, 137-164.
De Noble, A. F., Jung, D., & Ehrlich, S. B. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The
development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. Frontiers
of entrepreneurship research, 1999(1), 73-87.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Selfdetermination in personality. Journal of research in personality, 19(2), 109-134.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs
and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An
introduction. Journal of happiness studies, 9(1), 1-11. DOI 10.1007/s10902-006-
9018-1
Deci, E. L., Ryan, R. M., Schultz, P. P., & Niemiec, C. P. (2015). Being aware and
functionfully. In K. W. Brown, J. D. Creswell, & R. M. Ryan (2nd Eds.),
Handbook of mindfulness: Theory, research, and practice (329-347). New York,
U.S.: The Guildford Press.
Deniz, M. E., Erus, S. M., & Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli farkındalık ile psikolojik
iyi oluş ilişkisinde duygusal zekanın aracılık rolü. Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Dergisi, 7(47), 17-31.
Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2006). Formative Versus Reflective Indicators in
Organizational Measure Development: A Comparison and Empirical
Illustration. British Journal of Management, 17(4), 263–
282. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2006.00500.x
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
142
Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a
national index. American Psychologist, 55(1), 34–43.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34
Diener, E. (2009). Assessing well-being: The collected works of Ed. Diener (Vol. 331).
New York: Springer.
Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with
life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
Diener, E., Scollon, C., & Lucas, R. (2009). The evolving concept of subjective wellbeing: The multifaceted nature of happiness. In: E Diener (ed.) Assessing wellbeing: the collected works of Ed Diener. New York: Springer, 67–100.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener,
R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and
positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156.
Dijkhuizen, J., Gorgievski, M., Van Veldhoven, M., & Schalk, R. (2018). Well-being,
personal success and business performance among entrepreneurs: A two-wave
study. Journal of Happiness Studies, 19(8), 2187-2204.
https://doi.org/10.1007/s10902-017-9914-6
Dijkhuizen, J., Veldhoven, M. V., & Schalk, R. (2016). Four types of well-being among
entrepreneurs and their relationships with business performance. The Journal of
Entrepreneurship, 25(2), 184-210. DOI: 10.1177/0971355716650369
Duckworth, A. (2016). Grit: The power of passion and perseverance. New York, NY:
Scribner
Duckworth, A. L., & Eskreis-Winkler, L. (2013). True grit. Aps Observer, 26(4)
https://www.psychologicalscience.org/observer/truegrit?utm_source=socialmedia&utm_medium=sociallinks&utm_campaign=twitter
Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and validation of the Short Grit
Scale (GRIT–S). Journal of personality assessment, 91(2), 166-174.
Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit:
perseverance and passion for long-term goals. Journal of personality and social
psychology, 92(6), 1087.
Duckworth, A., & Gross JJ. (2014). Self-Control and Grit: Related but Separable
Determinants of Success. Current Directions in Psychological Science. 23(5): 319-
325. doi:10.1177/0963721414541462
Ellemers, N., de Gilder, D., & Haslam, S. A. (2004). Motivating individuals and groups
at work: A social identity perspective on leadership and group performance.
Academy of Management Review, 29, 459–478.
https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670967
Epstein, M. (1995). Thoughts without a thinker: Buddhism and psychoanalysis. Basic
Books, New York.
143
Erikson, E. (1959). Identity and the life cycle. Psychological Issues, 1, 18-164.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis (No. 7). WW Norton & company.
Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York, NY: W.W. Norton &
Company.
Estrada-Cruz, M., Verdú-Jover, A.J., Gómez-Gras, J.M. and Guaita Martinez, J.M.
(2020), “Entrepreneurial social identity and stakeholders: the socio-economic
implications”, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the
Global Economy, Vol. 14 No. 1, pp. 128-144. https://doi.org/10.1108/JEC-10-
2019-0103
Evans, D. R., Baer, R. A., & Segerstrom, S. C. (2009). The effects of mindfulness and
self-consciousness on persistence. Personality and Individual Differences, 47(4),
379-382. DOI: 10.1016/j.paid.2009.03.026
Fauchart, E., & Gruber, M. (2011). Darwinians, communitarians, and missionaries: The
role of founder identity in entrepreneurship. Academy of Management Journal,
54(5), 935-957.
Fiol, C., & O’Connor, E. J. (2003). Waking up! Mindfulness in the face of bandwagons.
Academy of Management Review, 28, 54–70.
Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J. H., & Hjemdal, O. (2005).
Resilience in relation to personality and intelligence. International journal of
methods in psychiatric research, 14(1), 29-42.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M. (2003). A new rating
scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy
adjustment? International journal of methods in psychiatric research, 12(2), 65-76.
Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self‐determination theory and work motivation. Journal
of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.
Galles, J. A., & Lenz, J. G. (2013). Relationships among career thoughts, vocational
identity, and calling: Implications for practice. The Career Development
Quarterly, 61(3), 240-248.
Galles, J., Lenz, J., Peterson, G. W., & Sampson Jr, J. P. (2019). Mindfulness and
decision-making style: Predicting career thoughts and vocational identity. The
Career Development Quarterly, 67(1), 77-91. DOI: 10.1002/cdq.12164
Garland, E. L., Gaylord, S. A., & Fredrickson, B. L. (2011). Positive reappraisal mediates
the stress-reductive effects of mindfulness: An upward spiral process.
Mindfulness, 2(1), 59-67.
Garland, E., Gaylord, S., & Park, J. (2009). The role of mindfulness in positive
reappraisal. Explore, 5(1), 37-44.
George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and
Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
144
Glisson, H. E. (2020). The influence of engineering identity, harmonious passion, and
obsessive passion on grit in engineering students, (Doctoral dissertation),
Submitted to the Graduate Faculty of Baylor University, USA
Glomb, T. M., Duffy, M. K., Bono, J. E., & Yang, T. (2012). Mindfulness at work.
Research in Personnel and Human Resource Management, 30, 115–157.
Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., … &
Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review.
Journal of Management, 42(1), 114-142. DOI: 10.1177/0149206315617003
Gopinath, N., & Mitra, J. (2017). Entrepreneurship and well-being: Towards developing
a novel conceptual framework for entrepreneurial sustainability in organisations.
Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 3(1), 62-70.
DOI: 10.1177/2393957516684464
Gordon, J. M., & Schaller, T. K. (2014). The role of mindfulness in entrepreneurial
market analysis. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 16(1), 7-
25. DOI 10.1108/JRME-02-2013-0005
Greenaway, K. H., Cruwys, T., Haslam, S. A., & Jetten, J. (2016). Social identities
promote well‐being because they satisfy global psychological needs. European
Journal of Social Psychology, 46(3), 294-307.
http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.2169
Greenfield, E.A., & Marks, N.F. (2007). Religious social identity as an explanatory factor
for associations between more frequent formal religious participation and
psychological well-being. International Journal for the Psychology of Religion,
17, 245-259.
Grégoire, S., Bouffard, T., & Vezeau, C. (2012). Personal goal setting as a mediator of
the relationship between mindfulness and wellbeing. International Journal of
Wellbeing, 2(3), 236-250. doi:10.5502/ijw.v2.i3.5
Gruber, M., & MacMillan, I. C. (2017). Entrepreneurial Behavior: A Reconceptualization
and Extension Based on Identity Theory. Strategic Entrepreneurship Journal,
11(3), 271–286. doi:10.1002/sej.1262
Gülbahar, Y. (2019). Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranışlar ve Başarısızlık
Korkusu Üzerine Etkisi: Metanetin Aracılık Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Aksaray Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray.
Gürbüz, S., & Bayık, M. E. (2021). Aracılık Modellerinin Analizinde Yeni Yaklaşım:
Baron ve Kenny’nin Yöntemi Hâlâ Geçerli mi?. Türk Psikoloji Dergisi, 37(88).
Hahn, D. (2020). The psychological well-being of student entrepreneurs: a social identity
perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(2),
467-499. https://doi.org/10.1007/s11365-019-00607-3
Hahn, V. C., Frese, M., Binnewies, C., & Schmitt, A. (2012). Happy and proactive? The
role of hedonic and eudaimonic well–being in business owners’ personal initiative.
145
Entrepreneurship theory and practice, 36(1), 97-114. DOI: 10.1111/j.1540-
6520.2011.00490.x
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet.
Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). Advanced issues in
partial least squares structural equation modeling. SAGE publications.
Hanley, A., Warner, A., & Garland, E. L. (2015). Associations between mindfulness,
psychological well-being, and subjective well-being with respect to contemplative
practice. Journal of Happiness Studies, 16(6), 1423-1436. DOI: 10.1007/s10902-
014-9569-5
Haslam, C., Holme, A., Haslam, S. A., Iyer, A., Jetten, J., & Williams, W. H. (2008).
Maintaining group memberships: Social identity continuity predicts well-being
after stroke. Neuropsychological Rehabilitation, 18(5–6), 671–691.
Haslam, C., Jetten, J., Cruwys, T., Dingle, G. A., & Haslam, S. A. (2018). The new
psychology of health. Abingdon, Routledge
Haslam, S. A., & Reicher, S. (2006). Stressing the group: Social identity and the unfolding
dynamics of responses to stress. Journal of Applied Psychology, 91(5), 1037–
1052. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.91.5.1037
Haslam, S. A., Haslam, C., Jetten, J., Cruwys, T., & Dingle, G. A. (2020). The social
identity approach to health. In K. Sweeny & M. Robbins (Eds.), Wiley
encyclopedia of health psychology, 679-688. Abingdon, UK: Wiley
Haslam, S. A., Jetten, J., Postmes, T., & Haslam, C. (2009). Social identity, health and
well-being: An emerging agenda for applied psychology. Applied Psychology: An
International Review, 58, 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1464-
0597.2008.00379.x
Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Levine, M. (2012). When other people are heaven when
other people are hell: How social identity determines the nature and impact of
social support. In J. Jetten, C. Haslam, & S.A. Haslam (Eds.), The social cure:
Identity, health and well-being (157–175). Psychology Press. New York.
Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process
analysis: A regression-based approach (2. baskı). New York: The Guilford Press.
Hayes, A. F., & Rockwood, N. J. (2017). Regression-based statistical mediation and
moderation analysis in clinical research: Observations, recommendations, and
implementation. Behaviour research and therapy, 98, 39-57.
Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., and Roche, B. (2001). Relational frame theory: a postSkinnerian account of human language and cognition. New York: Kluwer
Academic/Plenum Publishers.
Herndon, F. (2008). Testing mindfulness with perceptual and cognitive factors: External
vs. internal encoding and the cognitive failures questionnaire. Personality and
Individual Differences, 44, 32-41.
146
Hills, P., & Argyle, M. (2002). The oxford happiness questionnaire: A compact scale for
the measurement of psychological well-being. Personality and Individual
Differences, 33, 1073–1082.
Hodgins, H. S., & Knee, C. R. (2002). The integrating self and conscious experience. In
E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp.
87–100). Rochester, University of Rochester Press, NY.
Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulnessbased therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 169–183. doi:10.1037/a0018555
Hofstede, G., 2001. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions
and Organizations Across Nations. SAGE, Thousand Oaks, CA.
Hogg, M. A. (2000). Social identity and social comparison. In Handbook of social
comparison (ss. 01-421). Springer, Boston, MA.
Hogg, M. A. (2016). Social identity theory. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson
(Eds.), Understanding peace and conflict through social identity theory:
Contemporary global perspectives (ss. 3–17). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_1
Hogg, M. A., & Hardie, E. A. (1991). Social attraction, personal attraction, and selfcategorization-, A field study. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(2),
175-180.
Hogg, M. A., & Ridgeway, C. L. (2003). Social identity: Sociological and social
psychological perspectives. Social Psychology Quarterly, 97-100.
Hogg, M. A., & Terry, D. I. (2000). Social identity and self-categorization processes in
organizational contexts. Academy of management review, 25(1), 121-140.
Howard, J. A. (2000). Social psychology of identities. Annual review of sociology, 367-
393.
Huéscar Hernández, E., Moreno-Murcia, J. A., Cid, L., Monteiro, D., & Rodrigues, F.
(2020). Passion or perseverance? The effect of perceived autonomy support and grit
on academic performance in college students. International journal of
environmental research and public health, 17(6), 2143.
Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I., & Schmitt, M. (2014). How mindfulness and
acquisition experience affect acquisition performance. Management Decision,
52(6), 1116-1147. DOI 10.1108/MD-07-2013-0376
Hülsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt, A., & Lang, J. W. (2013). Benefits of
mindfulness at work: the role of mindfulness in emotion regulation, emotional
exhaustion, and job satisfaction. Journal of applied psychology, 98(2), 310-325.
doi: 10.1037/a0031313
Hwang, M. H., & Nam, J. K. (2021). Enhancing grit: Possibility and intervention
strategies. In Multidisciplinary Perspectives on Grit (pp. 77-93). Springer, Cham.
147
Hyland, P. K., Lee, R. A., & Mills, M. J. (2015). Mindfulness at work: A new approach
to improving individual and organizational performance. Industrial and
organizational Psychology, 8(4), 576-602. https://doi.org/10.1017/iop.2015.41
International Wellbeing Group (2006). Personal Wellbeing Index (Manual). Melbourne:
Deakin University, Australian Centre on Quality of Life.
Irizarry, Y. and Hunt, M. O. (2016). The Dynamics of Ethnic Identity and Personal WellBeing Multigroup Comparison, Stets, J. E., & Serpe, R. T. (Eds.). New directions
in identity theory and research. Oxford University Press.
Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. Basic Books.
https://doi.org/10.1037/11258-000
Jankowski, T., & Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness
and cognition, 28, 64-80.
Jarukasemthawee, S., Pisitsungkagarn, K., O’Brien, W., Manley, H., & Pattanamontri, C.
(2021). Relationships between mindfulness, self-compassion, and grit among Thai
national athletes: the mediating role of self-regulation. International Journal of
Sport and Exercise Psychology, 1-21. DOI: 10.1080/1612197X.2021.2010230
Jarukitisakul, C. (2018). The role of mindfulness in identity development and goal-setting
in emerging adults (Doctoral dissertation). Boston University.
Jayaraja, A. R., Tan, S. A., & Ramasamy, P. N. (2017). Predicting role of mindfulness
and procrastination on psychological well-being among university students in
Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia, 31(2), 29-36. DOI: ISSN-2289-8174
Jazaieri, H., & Shapiro, S. (2017). Mindfulness and well-being. In The happy mind:
Cognitive contributions to well-being (pp. 41-58). Springer, Cham.
Jenkins, R. (2008). Social identity. (3rd edition) Routledge, USA
Jetten, J., Haslam, C., Haslam, S. A., Dingle, G., & Jones, J. M. (2014). How groups
affect our health and well‐being: The path from theory to policy. Social issues and
policy review, 8(1), 103-130.
Jetten, J., Haslam, S. A., & Haslam, C. (2012). The case for a social identity analysis of
health and well-being. The social cure: Identity, health and well-being, 3-19
Jetten, J., Haslam, S. A., Cruwys, T., Greenaway, K. H., Haslam, C., & Steffens, N. K.
(2017). Advancing the social identity approach to health and well‐being:
Progressing the social cure research agenda. European journal of social
psychology, 47(7), 789-802. https://doi.org/10.1002/ejsp.2333
Jiang, W., Jiang, J., Du, X., Gu, D., Sun, Y., & Zhang, Y. (2020). Striving and happiness:
Between-and within-person-level associations among grit, needs satisfaction and
subjective well-being. The Journal of Positive Psychology, 15(4), 543-555.
John, O. P., & Benet-Martínez, V. (2000). Measurement: Reliability, construct validation,
and scale construction. Handbook of research methods in social and personality
psychology.
148
Johnson, D. (2001). What is innovation and entrepreneurship? Lessons for larger
organisations. Industrial and commercial training.
Joseph, S., Linley, P. A., Harwood, J., Lewis, C. A., & McCollam, P. (2004). Rapid
assessment of well-being: The short depression-happiness scale. Psychology and
Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 77, 463-478.
Jung, C. G. (1933). Modern man in search of a soul (W. S. Dell & C. F. Baynes, Trans.).
New York, NY: Hartcourt, Brace & World.
Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind
to face stress, pain and illness. Delacorte, New York.
Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: mindfulness meditation in
everyday life. Hyperio, New York.
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and
future. Clınıcal Psychology: Science And Practice, 10(2), 144-156. DOI:
10.1093/clipsy/bpg016
Kao, R. W. Y. (1993). Defining Entrepreneurship: Past, Present and? Creativity and
Innovation Management, 2(1), 69–70. doi:10.1111/j.1467-8691.1993.tb00073.x
Kellezi, B., & Reicher, S. (2012). Social cure or social curse? The psychological impact
of extreme events during the Kosovo conflict. In J. Jetten, C. Haslam, & S. A.
Haslam (Eds.), The social cure: Identity, health and well-being (pp. 217–234).
Hove, Psychology Press, UK.
Kelly, L., & Dorian, M. (2017). Doing well and good: an exploration of the role of
mindfulness in the entrepreneurial opportunity recognition and evaluation process.
New England Journal of Entrepreneurship, 20(2), 25-35.
https://digitalcommons.sacredheart.edu/neje/vol20/iss2/2
Keyes, C. L. (2013). Promoting and protecting positive mental health: Early and often
throughout the lifespan. In C. L. Keyes (Ed.), Mental Well-Being (pp. 3–28).
Springer, Atlanta, USA: International Contributions to the Study of Positive Mental
Health.
Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical
encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6),
1007.
Khalid, S. (2018). Being There: The Role of Mindfulness in the Entrepreneurial Process
(No. 18-18).
Khan, S. S., Hopkins, N., Tewari, S., Srinivasan, N., Reicher, S. D., & Ozakinci, G.
(2014). Efficacy and well‐being in rural north India: The role of social
identification with a large‐scale community identity. European Journal of Social
Psychology, 44(7), 787-798.DOI: 10.1002/ejsp.2060
Kınay, F. (2013). Beş boyutlu bilinçli farkındalık ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama, geçerlik
ve güvenirlik çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
149
Kibler, E., Wincent, J., Kautonen, T., Cacciotti, G., & Obschonka, M. (2019). Can
prosocial motivation harm entrepreneurs’ subjective well-being?. Journal of
business venturing, 34(4), 608-624. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.003
King, E., & Haar, J. M. (2017). Mindfulness and job performance: A study of Australian
leaders. Asia Pacific Journal of Human Resources, 55(3), 298-319.
doi:10.1111/1744-7941.12143
Klainin-Yobas, P., Ramirez, D., Fernandez, Z., Sarmiento, J., Thanoi, W., Ignacio, J., &
Lau, Y. (2016). examining the predicting effect of mindfulness on psychological
well-being among undergraduate students: A structural equation modelling
approach. Personality and individual differences, 91, 63-68. DOI:
10.1016/j.paid.2015.11.034
Kleine, A. K., & Schmitt, A. (2021). Entrepreneurs’ psychological wellbeing. In T. Wall,
C. Cooper, P. Brough (Eds.), The SAGE handbook of organisational wellbeing. The
SAGE Handbook of Organizational Wellbeing, 199.
Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass
correlation coefficients for reliability research. Journal of chiropractic medicine,
15(2), 155-163.
Kotzé, M. (2018). The influence of psychological capital, self-leadership, and
mindfulness on work engagement. South African Journal of Psychology, 48(2),
279-292. DOI: 10.1177/0081246317705812
Langer, E. J. (1989): Mindfulness, Reading. MA: Addison Wesley
Latané, B., & Bourgeois, M. J. (1996). Experimental evidence for dynamic social impact:
The emergence of subcultures in electronic groups. Journal of Communication,
46(4), 35–47. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.tb01503.x
Lau, M. A., Bishop, S. R., Segal, Z. V., Buis, T., Anderson, N. D., Carlson, L., … &
Devins, G. (2006). The Toronto mindfulness scale: Development and validation.
Journal of clinical psychology, 62(12), 1445-1467.
Lazar, S. (2014). Change in brainstem gray matter concentration following a mindfulnessbased intervention is correlated with improvement in psychological well-being.
Frontiers in Human Neuroscience, (8) 33. doi: 10.3389/fnhum.2014.00033
Leaper, C. (2011). More Similarities than Differences in contemporary Theories of social
development? Advances in Child Development and Behavior, 337–378.
doi:10.1016/b978-0-12-386491-8.00009-8
Leitch, C. M., & Harrison, R. T. (2016). Identity, identity formation and identity work in
entrepreneurship: conceptual developments and empirical applications.
Entrepreneurship & Regional Development, 28(3-4), 177–190.
doi:10.1080/08985626.2016.1155740
Lerman, M. P., Munyon, T. P., & Williams, D. W. (2021). The (not so) dark side of
entrepreneurship: a meta‐analysis of the well‐being and performance consequences
of entrepreneurial stress. Strategic Entrepreneurship Journal, 15(3), 377-402. DOI:
10.1002/sej.1370
150
Levenson, H. (1973). Multidimensional locus of control in psychiatric patients. Journal
of consulting and clinical psychology, 41(3), 397.
Li, J., Lin, L., Zhao, Y., Chen, J., & Wang, S. (2018). Grittier Chinese adolescents are
happier: The mediating role of mindfulness. Personality and Individual
Differences, 131, 232-237. DOI: 10.1016/j.paid.2018.05.007
Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross–cultural application of a
specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship theory
and practice, 33(3), 593-617.
Long, W. (1983). The Meaning of Entrepreneurship. American Journal of Small Business,
8(2), 47–59. doi:10.1177/104225878300800209
Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary
reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137–155.
Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect:
Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803–855.
https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803
Ma, C. Ma, Y. and Lan X. (2020). The Moderating Role of Social Identity and Grit in the
Association Between Parental Control and School Adjustment in Chinese Middle
School Students. Frontiers in Psychology. 11, 677. doi:
10.3389/fpsyg.2020.00677
Maitland, C. A., Rhodes, S., O’Hare, A., & Stewart, M. E. (2021). Social identities and
mental well-being in autistic adults. Autism, 25(6), 1771–1783.
https://doi.org/10.1177/13623613211004328
Mandal, S. P., Arya, Y. K., & Pandey, R. (2011). Mindfulness, emotion regulation and
subjective wellbeing- An overview of pathways to positive mental health. Indian
Journal of Social Science Research, 8(1-2), 159-167.
Marangoz, M. (2018). Girişimcilik. Beta yayıncılık. İstanbul.
Marshall, D. R., Meek, W. R., Swab, R. G., & Markin, E. (2020). Access to resources and
entrepreneurial well-being: a self-efficacy approach. Journal of Business Research,
120, 203-212. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.015
Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). D. Van Nostrand.
McClelland, D. C. (1965). Toward a theory of motive acquisition. American
psychologist, 20(5), 321.
McClelland, D. C., & Mac Clelland, D. C. (1961). Achieving society (Vol. 92051). Simon
and Schuster.
Michalak, J., Teismann, T., Heidenreich, T., Strohle, G., & Vocks, S. (2011). Buffering
low self-esteem: The effect of mindful acceptance on the relationship between
selfesteem and depression. Personality and Individual Differences, 50(5), 751–754.
151
Mooradian, T., Matzler, K., Uzelac, B., & Bauer, F. (2016). Perspiration and inspiration:
Grit and innovativeness as antecedents of entrepreneurial success. Journal of
Economic Psychology, 56, 232-243.
Moore, Z. E., & Gardner, F. L. (2014). Mindfulness and performance. The Wiley
Blackwell handbook of mindfulness, 986-1003.
Morris, M. H. (1998). Entrepreneurial intensity: Sustainable advantages for individuals,
organizations, and societies. Greenwood Publishing Group.
Mossakowski, K. N. (2003). Coping with perceived discrimination: Does ethnic identity
protect mental health? Journal of Health and Social Behavior, 44, 318-331.
doi:10.2307/1519782
Mueller, B. A., Wolfe, M. T., & Syed, I. (2017). Passion and grit: An exploration of the
pathways leading to venture success. Journal of Business Venturing, 32(3), 260-
279.
Muenks, K., Wigfield, A., Yang, J. S. & O’Neal, C. R. (2017). How true is grit? Assessing
its relations to high school and college students’ personality characteristics, selfregulation, engagement, and achievement. Journal of Educational Psychology,
109(5), 599.
Mukherjee, U. (2019). Measuring Mindfulness among Entrepreneurs: An empirical study
in India. SMS Journal of Entrepreneurship & Innovation, 5(2), 48-56.
Murnieks, C. Y., Arthurs, J. D., Cardon, M. S., Farah, N., Stornelli, J., & Haynie, J. M.
(2020). Close your eyes or open your mind: Effects of sleep and mindfulness
exercises on entrepreneurs’ exhaustion. Journal of Business Venturing, 35(2),
105918.
My-Quyen, M. T., Hau, L. N., & Thuy, P. N. (2020). Mindful co-creation of
transformative service for better well-being. Service Business, 14(3), 413-437.
https://doi.org/10.1007/s11628-020-00422-9
Naktiyok, A., Nur Karabey, C., & Caglar Gulluce, A. (2010). Entrepreneurial selfefficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case. International
entrepreneurship and management journal, 6(4), 419-435.
Ndubisi, N. O. (2012). Mindfulness, quality and reliability in small and large firms.
International Journal of Quality & Reliability Management, 29(6), 600-606. DOI
10.1108/02656711211245683
Negy, C., Shreve, T. L., Jensen, B. J., & Uddin, N. (2003). Ethnic identity, self-esteem,
and ethnocentrism: a study of social identity versus multicultural theory of
development. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 9(4), 333.
Neighbors, C., Foster, D. W. & Fossos, N. (2013). Peer Influences on Addiction.
Principles of Addiction, 323–331. doi:10.1016/b978-0-12-398336-7.00033-4
Neugarten, B. L. (1973). Personality change in late life: A developmental perspective. In
C. Eisdorfer & M. P. Lawton (Eds.), The psychology of adult development and
152
aging (pp. 311–335). American Psychological Association.
https://doi.org/10.1037/10044-012
Neugarten, B. L. (Ed.). (1968). Middle age and aging (Vol. 10). University of Chicago
press.
Newman, A., Mole, K. F., Ucbasaran, D., Subramanian, N., & Lockett, A. (2018). Can
Your Network Make You Happy? Entrepreneurs’ Business Network Utilization and
Subjective Well‐being. British Journal of Management, 29(4), 613-633. DOI:
10.1111/1467-8551.12270
Nikolaev, B., Boudreaux, C. J., & Wood, M. (2020). Entrepreneurship and subjective
well-being: The mediating role of psychological functioning. Entrepreneurship
Theory and Practice, 44(3), 557-586. DOI: 10.1177/1042258719830314
O’Shea, M. (2021).The Presence of Grit and Academic Self-Efficacy Within Gender
Identity Groups and College Standing in a Community College Setting, (Doctoral
dissertation), Touro University, USA.
Ören, K., & Biçkes, D. M. (2011). Kişilik özelliklerinin girişimcilik potansiyeli
üzerindeki etkileri (Nevşehir’deki yüksek öğrenim öğrencileri üzerinde yapılan
bir araştırma). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi 16(3), s.67-86.
Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş., & Deniz, M. E. (2011). Bilinçli farkındalık ölçeği’nin
Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(160).
Parto, M., & Besharat, M. A. (2011). Mindfulness, psychological well-being and
psychological distress in adolescents: Assessing the mediating variables and
mechanisms of autonomy and self-regulation. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 30, 578-582.
Pathak, S. (2021). Contextualizing well-being for entrepreneurship. Business & Society,
60(8), 1987-2025. https://doi.org/10.1177/0007650320927688
Pathak, S., & Muralidharan, E. (2021). Consequences of cross-cultural differences in
perceived well-being for entrepreneurship. Journal of Business Research, 122, 582-
596. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.034
Peneder, M. (2009). The meaning of entrepreneurship: A modular concept. Journal of
Industry, Competition and Trade, 9(2), 77-99.
Pennings, J. M., & Wansink, B. (2004). Channel contract behavior: The role of risk
attitudes, risk perceptions, and channel members’ market structures. The journal of
business, 77(4), 697-724.
Philippe, F. L., Vallerand, R. J., & Lavigne, G. L. (2009). Passion does make a difference
in people’s lives: A look at well‐being in passionate and non‐passionate individuals.
Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(1), 3-22.
Pirutinsky, S., & Mancuso, A. F. (2011). Who Are We? Social Identity and Psychological
Well-Being. Graduate Student Journal of Psychology, 13.
153
Postigo, Á., Cuesta, M., García-Cueto, E., Menéndez-Aller, Á., González-Nuevo, C., &
Muñiz, J. (2021). Grit assessment: Is one dimension enough?. Journal of
Personality Assessment, 103(6), 786-796.
Postmes, T., & Jetten, J. (2006). Reconciling individuality and the group. In T. Postmes
& J. Jetten (Eds.), Individuality and the group (pp. 258–269). London, UK.
Powell, E. E., & Baker, T. (2014). It’s what you make of it: Founder identity and enacting
strategic responses to adversity. Academy of Management Journal, 57(5), 1406-
1433.
Ramasubramanian, S., & Murphy, C. J. (2014). Experimental studies of media
stereotyping effects. In Laboratory experiments in the social sciences (pp. 385-402).
Academic Press.
Randal, C., Pratt, D., & Bucci, S. (2015). Mindfulness and self-esteem: a systematic
review. Mindfulness, 6(6), 1366-1378. DOI 10.1007/s12671-015-0407-6
Rangsiyanon, K. (2019). Effects of mindfulness-acceptance-commitment group therapy
on self-compassion, mental toughness and grit on Thai youth athletes
(master’sthesis). Chulalongkorn University.
Raphiphatthana, B. (2018). Investigation into the relationship between mindfulness and
grit, and the role of meditation experience in the relationship, across cultures. The
PhD Thesis, Victoria University of Wellington.
Raphiphatthana, B., & Jose, P. (2021). High Hope and Low Rumination Are Antecedents
of Grit. In Multidisciplinary Perspectives on Grit (pp. 173-191). Springer, Cham.
Raphiphatthana, B., & Jose, P. E. (2020). The relationship Between dispositional
mindfulness and grit moderated by meditation experience and culture.
Mindfulness, 11(3), 587-598. DOI: 10.1007/s12671-019-01265-w
Raphiphatthana, B., Jose, P. E., & Chobthamkit, P. (2019). The association between
mindfulness and grit: an east vs. west cross-cultural comparison. Mindfulness,
10(1), 146-158. DOI: 10.1007/s12671-018-0961-9
Raphiphatthana, B., Jose, P., & Salmon, K. (2018). Does dispositional mindfulness
predict the development of grit?. Journal of Individual Differences, 39(2), 76-87.
DOI:10.1027/1614-0001/a000252
Rasmussen, M. K., & Pidgeon, A. M. (2011). The direct and indirect benefits of
dispositional mindfulness on self-esteem and social anxiety. Anxiety, Stress, &
Coping, 24(2), 227-233. DOI: 10.1080/10615806.2010.515681
Ratner, B. (2009). The correlation coefficient: Its values range between+ 1/− 1, or do
they?. Journal of targeting, measurement and analysis for marketing, 17(2), 139-
142.
Ravina-Ripoll, R., Foncubierta-Rodríguez, M. J., Ahumada-Tello, E., & Tobar-Pesantez,
L. B. (2021). Does entrepreneurship make you happier? A comparative analysis
between entrepreneurs and wage earners. Sustainability, 13(18), 1-18, 9997.
https://doi.org/10.3390/su13189997
154
Reb, J., Narayanan, J., & Ho, Z. W. (2015). Mindfulness at work: Antecedents and
consequences of employee awareness and absent-mindedness. Mindfulness, 6(1),
111-122. DOI 10.1007/s12671-013-0236-4
Rerup, C. (2005). Learning from past experience: Footnotes on mindfulness and habitual
entrepreneurship. Scandinavian Journal of Management, 21(4), 451-472.
https://doi.org/10.1016/j.scaman.2005.09.010
Richards, K., Campenni, C., & Muse-Burke, J. (2010). Self-care and well-being in mental
health professionals: The mediating effects of self-awareness and mindfulness.
Journal of Mental Health Counseling, 32(3), 247-264.
Rivoallan, G. (2018). The role of mindfulness in the development of resilience in
entrepreneurs. Sheffield Hallam University (United Kingdom).
http://shura.shu.ac.uk/24805/
Roche, M., Haar, J. M., & Luthans, F. (2014). The role of mindfulness and psychological
capital on the well-being of leaders. Journal of occupational health psychology,
19(4), 476-489. doi: 10.1037/a0037183
Rogers, C. R. (1962). The interpersonal relationship: The core of guidance. Harvard
Educational Review, 32(4), 416–429.
Rucker, D. D., Preacher, K. J., Tormala, Z. L., & Petty, R. E. (2011). Mediation analysis
in social psychology: Current practices and new recommendations. Social and
personality psychology compass, 5(6), 359-371.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of
intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychological
Association, 55, 68-78. doi: 10.1037110003-066X.55.1.68
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of
research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology,
52(1), 141-166.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determination theory: An
organismic-Dialectical Perspecive. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook
of self-determination research. (pp. 255–275). The University of Rochester Press.
Ryan, R. M., Huta, V., & Deci, E. L. (2008). Living well: A self-determination theory
perspective on eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 9(1), 139-170
Ryan, R. M., Kuhl, J., & Deci, E. L. (1997). Nature and autonomy: An organizational
view of social and neurobiological aspects of self-regulation in behavior and
development. Development and Psychopathology, 9, 701–728
Ryff C.D., Magee, J.W., Kling, C.K., Wing, H.E. (1999). Forging Macro-Micro Linkages
in the Study of Psychological Well-Being, (Ed. Ryff C.D., Magee, J.W.) The Self
and Society in Aging Procesess, , Springer Publishing Company, New York, p. 247-
278
155
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of
psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6),
1069.
Ryff, C. D. (2017). Eudaimonic well-being, inequality, and health: Recent findings and
future directions. International Review of Economics, 64(2), 159–178
Ryff, C. D. (2019). Entrepreneurship and eudaimonic well-being: Five venues for new
science. Journal of business venturing, 34(4), 646-663.
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.09.003
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being
revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727.
Ryff, C.D., Essex, M.J., (1991). My Children and Me: Midlife Evaluations of Grown
Children and Self. Psychology and Aging, 9, 195-205
Sağkal, A. S., Soylu, Y., Pamukçu, B. & Özdemir, Y. (2020). Akademik Azim Ölçeği’nin
(AAÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 326-344.
Salisu, I., Hashim, N., Mashi, M.S. & Aliyu, H.G. (2020). “Perseverance of effort and
consistency of interest for entrepreneurial career success: Does resilience matter?”,
Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, Vol. 12 No. 2, ss. 279-304.
https://doi.org/10.1108/JEEE-02-2019-0025
Sarıçam, H., Çelik, İ. & Oğuz, A. (2016). Kısa Azim (Sebat) Ölçeğinin Türkçeye
Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat
Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2).
Sauer, S. & Kohls N. (2011). Mindfulness in leadership: does being mindful enhance
leaders’ business success? In S Han and E Poppel (eds) Culture and neural frames
of cognition and communication, 287–307. Springer, Berlin, Heidelberg.
Scheepers, D. & Ellemers, N. (2019). Social Identity Theory. Social Psychology in
Action, 129–143. doi:10.1007/978-3-030-13788-5_9
Schimschal, S. E., Visentin, D., Kornhaber, R., & Cleary, M. (2021). Grit: A concept
analysis. Issues in Mental Health Nursing, 42(5), 495-505. DOI:
10.1080/01612840.2020.1814913
Schultz, P. P., Ryan, R. M., Niemiec, C. P., Legate, N., & Williams, G. C. (2015).
Mindfulness, work climate, and psychological need satisfaction in employee wellbeing. Mindfulness, 6(5), 971-985. DOI 10.1007/s12671-014-0338-7
Schumpeter, J. A. (2013). Economic theory and entrepreneurial history. In Explorations
in enterprise (pp. 45-64). Harvard University Press.
doi:10.4159/harvard.9780674594470
Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2011). Emotional intelligence mediates the relationship
between mindfulness and subjective well-being. Personality and Individual
Differences, 50(7), 1116-1119.
156
Sezer, C. (2013). Kariyer olarak girişimcilik ve girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin
içerik analizi ile belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 49-60.
Shapiro, S.L., Carlson, L.E., Astin, J.A. & Freedman, B. (2006). Mechanisms of
mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 62(3), 373-386.
Sharda, P. (2019). Relationship Study of GRIT and Entrepreneurship. Science,
Technology and Development. http://journalstd.com/gallery/79-dec2019.pdf
Sharma, S., & Sharma, M. (2010). Self, social identity and psychological well-being.
Psychological Studies, 55(2), 118-136.
Sherif, M. (1967). Group Conflict and Co-Operation: Their Social Psychology. London:
Psychology Press.
Sherman, C. L., Randall, C., & Kauanui, S. K. (2016). Are you happy yet? Entrepreneurs’
subjective well-being. Journal of management, spirituality & religion, 13(1), 7-23.
http://dx.doi.org/10.1080/14766086.2015.1043575
Shir, N., Nikolaev, B. N., & Wincent, J. (2019). Entrepreneurship and well-being: The
role of psychological autonomy, competence, and relatedness. Journal of Business
Venturing, 34(5), 105875. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.05.002
Sieger, P., Gruber, M., Fauchart, E., & Zellweger, T. (2016). Measuring the social identity
of entrepreneurs: Scale development and international validation. Journal of
Business Venturing, 31(5), 542-572.
Sigmundsson, H., Guðnason, S., & Jóhannsdóttir, S. (2021). Passion, grit and mindset:
Exploring gender differences. New Ideas in Psychology, 63, 100878.
Singh, J., & Chopra, V. G. (2018). Workplace Spirituality, Grit and Work Engagement.
Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 14(1–2), 50–59.
https://doi.org/10.1177/2319510X18811776
Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008).
The brief resilience scale: assessing the ability to bounce back. International
journal of behavioral medicine, 15(3), 194-200.
Southwick, D. A., Tsay, C. J., & Duckworth, A. L. (2019). Grit at work. Research in
Organizational Behavior, 39, 100126.
Stephan, U. (2018). Entrepreneurs’ mental health and well-being: A review and research
agenda. Academy of Management Perspectives, 32(3), 290-322.
https://doi.org/10.5465/amp.2017.0001
Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. Social
Psychology Quarterly, 63(3), 224. doi:10.2307/2695870
Stewart, S. B. (2015). Grit and self-control as predictors of first-year student success.
University of Southern Maine.
Stryker, S. (1987). Identity theory: Developments and extensions. In K. Yardley & T.
Honess (Eds.), Self and identity: Psychosocial perspectives (pp. 89–103). John
Wiley & Sons.
157
Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., & Dane, E. (2016). Mindfulness in organizations: A crosslevel review. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational
Behavior, 3, 55-81.
Suzuki, Y., Tamesue, D., Asahi, K., & Ishikawa, Y. (2015). Grit and work engagement:
A cross-sectional study. PloS one, 10(9), e0137501.
Svetek, M., & Drnovsek, M. (2021). Exploring the Effects of Types of Early-Stage
Entrepreneurial Activity on Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies,
1-22. https://doi.org/10.1007/s10902-021-00392-3
Şahin, A. (2019). Üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalık ile yaşam doyumu ve iyi
oluş arasındaki ilişkiler. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 151-
176, doi.org/10.32739/uskudarsbd.5.8.61
Şahin, N. H., & Yeniçeri, Z. (2015). “Farkındalık” Üzerine Üç Araç: Psikolojik
Farkındalık, Bütünleyici Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık
Ölçekleri. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 48-64.
Taber, B. J., & Blankemeyer, M. S. (2015). Time perspective and vocational identity
statuses of emerging adults. The Career Development Quarterly, 63(2), 113-125.
Tajfel, H. & Turner, J.C. (1986), “The social identity theory of inter group behavior”, in
Worchel, S. and Austin, W. (Eds), Psychology of Intergroup Relations, 2nd ed.,
Nelson-Hall, Chicago, IL, pp. 7-24.
Tajfel, H. (1972). Some developments in European social psychology. European Journal
of Social Psychology, 2(3), 307–321. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420020307
Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social science information,
13(2), 65-93.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In J. A.
Williams & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp.
33–47). Belmont, CA: Wadsworth.
Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 374-384.
Thondup, T. (1996). The healing power of mind. London, UK: Penguin.
Trepte, S., & Loy, L. S. (2017). Social identity theory and self‐categorization theory. The
international encyclopedia of media effects, 1-13.
Tribble, D. J. F. (2020). Teaching Leader Identity and Grit in First-Year Student Success
Courses. University of Central Arkansas.
Turner, J. C. (1975). Social comparison and social identity: Some prospects for intergroup
behaviour. European journal of social psychology, 5(1), 1-34.
Turner, J. C. (1991). Social Injikmre. Milton Keynes, UK: Open University Press.
Turner, J. C., & Oakes, P. J. (1997). The socially structured mind. In C. McGarty & S. A.
Haslam (Eds.), The message of social psychology: Perspectives on mind in society
(pp. 355–373). Malden, MA: Blackwell Publishing.
158
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987).
Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Basil Blackwell.
Turner, J. C., Wetherell, M. S., & Hogg, M. A. (1989). Referent informational influence
and group polarization. British Journal of Social Psychology, 28(2), 135–147.
https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1989.tb00855.x
Uy, M. A., Foo, M. D., & Song, Z. (2013). Joint effects of prior start-up experience and
coping strategies on entrepreneurs’ psychological well-being. Journal of Business
Venturing, 28(5), 583-597. doi:10.1016/j.jbusvent.2012.04.003
Vainio, M. M., & Daukantaitė, D. (2016). Grit and different aspects of well-being: Direct
and indirect relationships via sense of coherence and authenticity. Journal of
Happiness Studies, 17, 2119–2147. Doi:10.1007/s10902-015-9688-7
Valliere, D., & Hassannezhad, Z. (2019). Mindfulness, Creativity, and Novelty
Production of Entrepreneurs. Kindai Management Review, 7, 20-28.
Van Gelderen, M., Kibler, E., Kautonen, T., Munoz, P., & Wincent, J. (2019).
Mindfulness and taking action to start a new business. Journal of Small Business
Management, 57, 489-506. https://doi.org/10.1111/jsbm.12499
Vazsonyi, A. T., Ksinan, A. J., Jiskrova, G. K., Mikuška, J., Javakhishvili, M., & Cui, G.
(2019). To grit or not to grit, that is the question!. Journal of Research in
Personality, 78, 215-226.
Vela, J. C., Smith, W. D., Whittenberg, J. F., Guardiola, R., & Savage, M. (2018). Positive
psychology factors as predictors of Latina/o college students’ psychological grit.
Journal of Multicultural Counseling and Development, 46, 2–19.
https://doi.org/10.1002/jmcd.12089.
Verdín, D., Godwin, A., Kirn, A., Benson, L., & Potvin, G. (2018). Understanding how
engineering identity and belongingness predict grit for first-generation college
students. 2018 CoNECD – The Collaborative Network for Engineering and
Computing, Paper ID #24218
Verdín, D., Godwin, A., Kirn, A., Benson, L., & Potvin, G. (2019). Engineering role
identity fosters grit differently for women first-and continuing-generation college
students. International Journal of Engineering Education, 35(4), 1037-1051.
Verdorfer, A. P. (2016). Examining mindfulness and its relations to humility, motivation
to lead, and actual servant leadership behaviors. Mindfulness, 7(4), 950-961. DOI
10.1007/s12671-016-0534-8
Vich, M. (2015). The emerging role of mindfulness research in the workplace and its
challenges. Central European Business Review, 4(3), 35-47.
Wach, D., Stephan, U., Weinberger, E., & Wegge, J. (2021). Entrepreneurs’ stressors and
well-being: A recovery perspective and diary study. Journal of Business Venturing,
36(5), 106016. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106016
Walker, I., & Pettigrew, T. F. (1984). Relative deprivation theory: An overview and
conceptual critique. British Journal of Social Psychology, 23(4), 301-310.
159
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief
measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality
and Social Psychology, 54, 1063–1070.
Weinstein, N., Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2009). A multi-method examination of the
ef fects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being.
Journal of Research in Personality, 43, 374–385. DOI: 10.1016/j.jrp.2008.12.008
Weisskirch, R. S. (2019). Grit applied within: Identity and well-being. Identity, 19(2), 98-
108.
Westen, D. (1999). Psychology: Mind, brain, and culture (2nd ed). New York: Wiley
Whitehead, R., Bates, G., Elphinstone, B., Yang, Y., & Murray, G. (2019).
Nonattachment mediates the relationship between mindfulness and psychological
well-being, subjective well-being, and depression, anxiety and stress. Journal of
Happiness Studies, 20(7), 2141-2158. https://doi.org/10.1007/s10902-018-0041-
9
Wiklund, J., Nikolaev, B., Shir, N., Foo, M. D., & Bradley, S. (2019). Entrepreneurship
and well-being: Past, present, and future. Journal of business venturing, 34(4), 579-
588. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.01.002
Williams, J. M., & Kabat-Zinn, J. (2013). Mindfulness: Diverse perspectives on its
meaning, origins and multiple applications at the intersection of science and
dharma. Contemporary Buddhism, 12(1), 1-18. DOI:
10.1080/14639947.2011.564811
Williamson, A. J., Gish, J. J., & Stephan, U. (2021). Let’s focus on solutions to
entrepreneurial ill-being! Recovery interventions to enhance entrepreneurial wellbeing. Entrepreneurship Theory and Practice, 45(6), 1307-1338. DOI:
10.1177/10422587211006431
Wolfe, M. (2021). Entrepreneurial Grit: Insights and Applications for New Ventures. In
Oxford Research Encyclopedia of Business and Management.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.354
Wolters, C. A., & Hussain, M. (2015). Investigating grit and its relations with college
students’ self-regulated learning and academic achievement. Metacognition and
Learning, 10(3), 293-311.
Yang, H., Zhang, L., Wu, Y.J, & Shi, H. (2021) Benefits and Costs of Happy
Entrepreneurs: The Dual Effect of Entrepreneurial Identity on Entrepreneurs’
Subjective Well-Being. Frontiers in psychology, 12:767164. doi:
10.3389/fpsyg.2021.767164
Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve
doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
Yelboğa, A. (2006). “Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin
incelenmesi.” ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources,
8(2):196-217.
160
Yener, S., Arslan, A., & Demirtaş, Ö. (2018). The mediating role of temperament and
character on the relationship between mindfulness and entrepreneurial personality.
Journal of East European Management Studies, 23(3), 347 – 368. DOI:
10.5771/0949-6181-2018-3-347
Zhao, X., Lynch, J. G., and Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths
and Truths About Mediation Analysis. Journal of Consumer Research, 37(2),
197–206.
Zheng, X., Sang, D., & Wang, L. (2004). Acculturation and subjective well-being of
Chinese students in Australia. Journal of Happiness Studies, 5, 57-72.
doi:10.1023/B:JOHS.0000021836.43694.02
https://dictionary.cambridge.org E.T: 15.11.2021
https://dictionary.cambridge.org E.T: 15.11.2021
https://icimdekihazine.com/tr/ E.T: 15.11.2021
https://www.ihtiyacharitasi.org/ E.T: 15.11.2021
https://www.tdk.gov.tr E.T: 25.11.2021
https://www.tgbd.org.tr/teknopark-tanimi-icerik-20 E.T: 10.10.2021
http://odtuteknokent.com.tr/tr/hakkinda/turkiyedeki-teknokentler E.T: 10.10.2021

Agarwal, S., Erramilli, M. K., & Dev, C. S. (2003). Market orientation and
performance in service firms: role of innovation. Journal of Services
Marketing, 69, 24-41.
Alkasmi, A. J., El Hamamsy, O., Khoury, L., & Syed, A. (2018).
Entrepreneurship in the Middle East and North Africa: How investors can
support and enable growth. Digital/McKinsey.
Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Levie, J., & Tarnawa, A.
(2020). Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report.
Brudan, A. (2010). Rediscovering performance management: systems, learning
and integration, Measuring Business Excellence, Vol. 14 Iss: 1, pp.109 –
123
Chaffey, D. (2013). “Definitions of E-marketing vs Internet vs Digital
marketing”, Smart Insight Blog, February 16.
DeMers, J. (2013). The Top 7 Online Marketing Trends That Will Dominate
2014. Forbes. Published 17.09.2013.
Dickey, M. (2013). The 22 Key Turning Points In The History Of YouTube.
Dobbs, R., Smit, S., Remes, J., Manyika, J., Roxburgh, C., & Restrepo, A.
(2011). Urban world: Mapping the economic power of cities. McKinsey
Global Institute, 46(March).
El-Gohary, Hatem. (2012). Factors Affecting E-Marketing Adoption and
Implementation in Tourism Firms: An Empirical Investigation of
Egyptian Small Tourism Organisations. Tourism Management – Tourism
Manage.
Elmasry, T., Barnickel, N., Dib, H., & Bansal, A. (2016). Digital Middle East:
Transforming the region into a leading digital economy. Digital
McKinsey, 10(October), 1–66.
Endeavor Insight. (2016). Entrepreneurship in the Middle East: The time is now.
Entrepreneurship Ecosystem Insights.
Fazzaz, K. (2014). The Impact of Digital Marketing on the Promotional Mix of
Algerian Ports. Algeria.
Fu, F., Phillips, J., & Phillips, P. (2018). ROI Marketing: Measuring,
Demonstrating, and Improving Value. Performance Improvement, 57(2),
6-13.
Haddad, S. (2003). The Digital Marketing in the Banking Services. Applied
Science University. Jordan.
67
Helm, R., Möller, M., Mauroner, O., & Conrad, D. (2013). The effects of a lack
of social recognition on online communication behavior. Computers in
Human Behavior, 29(3), 1065-1077.
Ismail, A., Schott, T., Herrington, M., Kew, P., & de la vega, I. (2017). Global
entrepreneurship monitor founding and sponsoring. Global
Entrepreneurship Monitor (Gem), MENA Region Report.
Jeevan Priti. (2019) A study on Digital marketing-A case study with special
reference to Flipkart.com.
Kingston, C. (2013).How to Use Twitter for Business and Marketing. Social
Media Examiner. Published 10.04.2013.
Kotler, P., & Armstrong, G.(2006). Rinciples of Marketing. Pearson/Prentice
Hall, NewJersey, USA.
Kotler, Ph., & Armstrong, G. (2006). Marketing Management, 11 em éd, Pearson
Education, France,.
Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element
of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365.
Mort, G., & Drennan, J. (2002). Mobile digital technology: Emerging issue for
marketing. Journal Of Database Marketing & Customer Strategy
Management, 10(1), 9-23.
Munshi, A. (2012). “Digital Marketing: A New Buzzword”, International Journal
of Business Economics and Management Research, vol. 2 Iss 7 pp. 190-
196
Ogbonna, E., & Harris, L. (2000). Leadership style, organizational culture and
performance: empirical evidence from UK companies. The International
Journal of Human Resource Management, 11(4), 766- 788.
Paavola, T.(2017). Effective Digital Marketing Channels. Lahti University of
applied sciences LTD. Finland.
Pai, P., & Arnott, D. (2013). User adoption of social networking sites: Eliciting
uses and gratifications through a means-end approach. Computers In
Human Behavior, 29(3), 1039-1053.
Parr, B. (2009). How to: Use Twitter for customer service. Mashable.com.
Parsons, A., Zeisser, M. and Waitman, R. (1998). Organizing today for the digital
marketing of tomorrow. Journal of Interactive Marketing, 12(1), pp.31-46.
Pepelnjak, J Chandler (2008). “Measuring ROI beyond the last ad”, Atlas
Institute, Digital Marketing Insight.
68
Phillips, E. (2015). Retailers scale up online sales distribution networks. The Wall
Street Journal November 17, 2015.
Ritchie, B. and Lam, W. (2006). Taking stock of small business and
entrepreneurship research. International Journal of Entrepreneurial
Behaviour and Research, 12, pp.12-27.
Robehmed, N. (2013). What is a Startup. Forbes/Bussines. Pozyskano z: www.
forbes. com. Data dostępu, 1, 2017.
Rody, C. and Stearns, M. (2013). ‘Impact of Entrepreneurial Style and Managerial
Characteristics on SME Performance in Macao SAR, China.’ Journal of
Multidisciplinary Research, 5(1) pp. 27-44.
Salem, M. I. (2014). The role of business incubators in the economic
development of Saudi Arabia. The International Business & Economics
Research Journal (Online), 13(4), 853.
Sathya P.(2017) A study on digital marketing and its impact, IJSR, ISSN [online].
Vol. 7064. p. 2319.
Sekaran, U. and Bougie, R. (2010). Research Methods for Business: A Skills
Building Approach, 5th edn. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
Shirisha, M.( 2019). Digital marketing importance in the New Era, IJETSR, ISSN
2394–3386 volume.
Song, Y.B. (2001). “Proof That Online Advertising Works”, Atlas Institute,
Seattle, WA, Digital Marketing Insight.
Teo, T. (2005). Usage and effectiveness of online marketing tools among
Business-to-Consumer (B2C) firms in Singapore. International Journal Of
Information Management, 25(3), 203-213.
Triska Hamid, (2014). “Daily deal website Cobone has new owner,”
thenational.ae. Note: Cobone has since been purchased from Tiger Global
Management by Middle East Digital Group for an undisclosed amount.
Trusov, M., Bucklin, R., & Pauwels, K. (2008). Effects of Word-of-Mouth versus
Traditional Marketing: Findings from an Internet Social Networking Site.
SSRN Electronic Journal.
Varnali, K. (2010). The Impact of the Internet on Marketing Strategy.
International Journal of E-Business Research, 6(4), 38-51. doi:
10.4018/jebr.2010100104
Wadi, R. & AL_Astal, R. (2010). The Nature of Digital Marketing In The
Banking Sector Of Gaza. AL_Azhar University of Gaza.
69
Weber, L. (2009). Marketing to the social web: how digital customer
communities build your business (2nd ed.). John Wiley & Sons Inc.,
Hoboken, New Jersey.
Wertime, K., & Fenwick, I. (2008). DigiMarketing. Singapore: John Wiley &
Sons (Asia).
Wilson, R. (2005). Strategic Marketing Management (Planning, implementation
& control), third edition, Jordan Hill, Oxford, London.
Wirtz, J.O. (2006). “Service Marketing”. People, Technology, Strategy, Pearson
Education Upper Saddle River, New Jersey.
Wreden, N. (1999). Mapping the Frontiers on Email Marketing. Harvard
Management Communication Letter 9.
Yang, K., Min, J. and Garza-Baker, K. (2018). Post-stay email marketing
implications for the hotel industry: Role of email features, attitude, revisit
intention and leisure involvement level. Journal of Vacation Marketing,
25(4), pp.405-417.
Yousef, Abu Farah. (2010). The Elements of Digital Marketing. Amman.
Zhang, G., Dubinsky, A., & Tan, Y. (2011). Impact of Blogs on Sales Revenue.
International Journal of Virtual Communities and Social Networking,
3(2), 60-74.

REFERENCES
[1] S. Koster and A. van Stel, “The relationship between start-ups, market mobility
and employment growth: An empirical analysis for Dutch regions.” Pap. Reg.
Sci., vol. 93, no. 1, pp. 203–217, 2014.
[2] E. Ries, The Lean Start-up: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous
Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York, NY: Crown
Books, 2011.
[3] D. Asamoah, D. Nuertey, B. Agyei-Owusu, and J. Akyeh, “The effect of
supply chain responsiveness on customer development.” Int. J. Logist. Manag.,
vol. 32, no. 4, pp. 1190-1213, 2021.
[4] M. Amedofu, D. Asamoah, and B. Agyei-Owusu, “Effect of supply chain
management practices on customer development and start-up performance.”
Benchmarking, vol. 26, no. 7, pp. 2267–2285, 2019.
[5] S. Li, B. Ragu-Nathan, T. S. Ragu-Nathan, and S. Subba Rao, “The impact of
supply chain management practices on competitive advantage and
organizational performance.” Omega, vol. 34, no. 2, pp. 107–124, 2006.
[6] I. J. Chen and A. Paulraj, “Towards a theory of supply chain management: The
constructs and measurements.” J. Oper. Manag., vol. 22, no. 2, pp. 119–150,
2004.
[7] S. Li, S. S. Rao, T. S. Ragu-Nathan, and B. Ragu-Nathan, “Development and
validation of a measurement instrument for studying supply chain management
practices.” J. Oper. Manag., vol. 23, no. 6, pp. 618–641, 2005.
[8] D. Prajogo, M. Chowdhury, A. C. L. Yeung, and T. C. E. Cheng, “The
relationship between supplier management and firm’s operational performance:
A multi-dimensional perspective.” International Journal of Production
Economics, vol. 136, no. 1, pp. 123–130, 2012.
62
[9] S. M. Wagner, “Startups in the supply chain ecosystem: an organizing
framework and research opportunities.” International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management, vol. 51, no. 10, pp. 1130-1157, 2021.
[10] L. Kuo, “Silicon Savannah: African startups are defying the global tech
slowdown. Quartz Africa.” Internet: www.qz.com/592119/african-startups-aredefying-the-global-tech-slowdown, Jan. 12, 2016 [Nov. 02, 2021].
[11] J. Mwangi, “Mobile innovation as the cornerstone of socio-economic
development in Kenya.” Internet: www.blog.cipit.org/2017/04/17/mobileinnovation-as-the-cornerstone-of-socio-economic-development-in-kenya, Apr.
17, 2017 [Nov. 04, 2021].
[12] V. Nzomo, J. Mwangi, L. Matu-Mureithi, C. W. Muchiri, and I. Rutenberg,
(2020, June), “Modes of Innovation and Enterprise Development by Nairobi’s
Mobile Tech Startups.” Open AIR Working Paper, [Online], no. 22, Available:
www.ssrn.com/abstract=3630991, [Dec. 1, 2021].
[13] Disrupt Africa, “African Tech Startups Funding Report.” Internet:
www.disrupt-africa.com, 2020 [Dec. 11, 2021].
[14] S. C. L. Koh, M. Demirbag, E., Bayraktar, E., Tatoglu, & S. Zaim, “The impact
of supply chain management practices on performance of SMEs.” Industrial
Management and Data Systems, vol. 107(1), pp. 103–124, 2007.
[15] L. S. Cook, D. R. Heiser, & K. Sengupta, “The moderating effect of supply
chain role on the relationship between supply chain practices and performance:
An empirical analysis.” International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management, vol. 41(2), pp. 104–134, 2011.
[16] F. Jie, K. A. Parton, and R. J. Cox, “Linking supply chain practices to
competitive advantage: An example from Australian agribusiness.” British
Food Journal, vol. 115(7), pp.1003–1024, 2013.
[17] D. MacVicar, and D. Throne, Managing high-tech start-ups. Boston, MA:
Butterworth-Heinemann, 1992.
[18] S. Blank, The Four Steps to the Epiphany. Pescadero, CA: K&S Ranch Press,
2013.
63
[19] S. Ripsas, and S. Tröger, Deutscher Startup Monitor 2014. Deutschland,
Berlin: KPMG, 2014.
[20] M. Unterkalmsteiner, P. Abrahamsson, X.F. Wang, A. Nguyen-Duc, S. Shah,
S. S. Bajwa, G.H. Baltes, K. Conboy, E. Cullina, D. Dennehy, H. Edison, C.
Fernandez- Sanchez, J. Garbajosa, T. Gorschek, E. Klotins, L. Hokkanen, F.
Kon, I. Lunesu, M. Marchesi, L. Morgan, M. Oivo, C. Selig, P. Seppa nen, R.
Sweetman, P. Tyrv ainen, C. Ungerer, and A. Yagüe, “Software startups- A
research agenda.” E- Informatica Softw. Eng. J. vol. 10, pp. 89–12, 2016.
[21] L. R. Men, “The impact of startup CEO communication on employee relational
and behavioral outcomes: Responsiveness, assertiveness, and authenticity.”
Public Relat. Rev., vol. 47, no. 4, 102078, 2021.
[22] I. Chakraborty, P. V. Ilavarasan, and S. Edirippulige, “Health-tech startups in
healthcare service delivery: A scoping review.” Soc. Sci. Med., vol. 278,
113949, 2021.
[23] J.-C. Spender, V. Corvello, M. Grimaldi, & P. Rippa, “Startups and open
innovation: a review of the literature.” European Journal of Innovation
Management, vol. 20, pp. 4–30, 2017.
[24] M. Al Sahaf, & L. Al Tahoo, “Examining the Key Success Factors for Startups
in the Kingdom of Bahrain.” International Journal of Business Ethics and
Governance, vol. 4 (2): pp. 9–49, 2021.
[25] A. Davila, G. Foster, and M. Gupta. “Venture capital financing and the growth
of startup firms.” Journal of business venturing, vol. 18(6), pp. 689-708, 2003.
[26] A., Prohorovs, J., Bistrova, and D. Ten, “Startup Success Factors in the Capital
Attraction Stage: Founders’ Perspective.” Journal of East-West Business, vol.
25(1), pp. 26- 51, 2019.
[27] N. Pangarkar, and J. Wu, “Industry globalization and the performance of
emerging market firms: evidence from China.” International Business Review,
vol. 21(2), pp. 196-209, 2012.
64
[28] J. Kask, and G. Linton, “Business mating: when start-ups get it right.” Journal
of Small Business & Entrepreneurship, vol. 26, no. 5, pp. 511-536, 2013.
[29] R. Freytag, “Strategic Negotiations: Three Essentials for Successful
Partnerships with Startups.” Strategy & Leadership, vol. 47, no. 1, pp. 19–25,
2019.
[30] R.M. Monczka, K.J. Petersen, R.B. Handfield, and G.L. Ragatz, “Success
factors in strategic supplier alliances: the buying company perspective.”
Decision Sciences, vol. 29, no. 3, pp. 553–577, 1998.
[31] Y. Polo Redondo, and J.J. Cambra Fierro, “Assessment and reassessment of
supply relationships: a case study in the Spanish wine industry.” International
Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, vol. 13, no. 2, pp. 82-106,
2007.
[32] K.C., Tan, V.R. Kannan, and R.B. Handfield, “SCM: supplier performance and
firm performance”, Journal of SCM, vol. 34, no. 3, pp. 2-9. 1998.
[33] C. Alvarez, Lean Customer Development, Sebastopol, CA: O’Reilly Media,
2014.
[34] M. Christopher, Logistics & Supply Chain Management, Harlow: Pearson
Educational Limited, 2016.
[35] P. Witt, “Entrepreneurs’ networks and the success of start-ups.”
Entrepreneurship & Regional Development, vol. 16, pp. 391-412, 2004.
[36] A. Wilson, A.V. Zeithaml, M.J. Bitner, and D.D. Gremler, Services Marketing:
Integrating Customer Focus Across the Firm. 2nd European Edition, New
York, NY: McGraw Hill Higher Education, 2012.
[37] L. Nagengast, H., Evanschitzky, M. Blut, and T. Rudolph, “New insights in the
moderating effect of switching costs on the satisfaction–repurchase behavior
link”, Journal of Retailing, Vol. 90 No. 3, pp. 408-427, 2014.
65
[38] S.E. Fawcett, L.M. Ellram, and J.A. Ogden. SCM: Pearson New International
Edition: From Vision to Implementation, Harlow: Pearson Educational
Limited, 2013.
[39] R. Chavez, W. Yu, C. Gimenez, B. Fynes, and F. Wiengarten, “Customer
integration and operational performance: The mediating role of information
quality.” Decis. Support Syst., vol. 80, pp. 83–95, 2015.
[40] R. Narasimhan, and A. Das, “The impact of purchasing integration and
practices on manufacturing performance.” Journal of Operations Management,
vol. 19, no. 5, pp. 593–609, 2001.
[41] M. Pagell, and D. Krause, “Strategic consensus in the internal supply chain:
exposing the manufacturing–purchasing link.” International Journal of
Production Research, vol. 40, no. 13, pp. 3075–3092, 2002.
[42] E.D. Rosenzweig, A.V. Roth, J.W. Dean, “The influence of an integration
strategy on competitive capabilities and business performance: an exploratory
study of consumer products manufacturers.” Journal of Operations
Management, vol. 21, no. 4, pp. 437–456, 2003.
[43] W. Yu, R. Chavez, M. Feng, F. Wiengarten, “Integrated green supply chain
management and operational performance.” Supply Chain Management: An
International Journal, vol. 19, no. 5/6, pp. 683–696, 2014.
[44] K.W. Lau Antonio, R. C. M. Yam, and E. Tang, “The impacts of product
modularity on competitive capabilities and performance: an empirical study.”
International Journal of Production Economics, vol. 105, no. 1, pp. 1-20,
2007.
[45] R.B. Chase, N.J. Aquilano, and E.R. Jacobs. Operations Management for
Competitive Advantage, 9th ed., Irwin/McGraw-Hill, pp. 30, 2001.
[46] F. Chan, “Performance measurement in a supply chain.” International Journal
of Advanced Manufacturing Technology, vol. 21, no. 7, pp. 534–548, 2003.
[47] P. Ward, J. McCreery, L. Ritzman, and D. Sharma, “Competitive priorities in
operations management.” Decision Sciences, vol. 29, no. 4, pp. 1035–1046,
1998.
66
[48] B. Beamon, “Measuring supply chain performance.” International Journal of
Operations and Production Management, vol. 19, no. 39, pp. 275–292, 1999.
[49] J.F., Shapiro, Modeling the Supply Chain. 2
nd ed., Pacific Grove: Duxbury,
2001.
[50] M., Christopher, Logistics and Supply Chain Management: Strategies for
Reducing Costs and Improving Services, 2nd ed., London: Pitman, 1998.
[51] A.I. Pettersson, and A. Segerstedt, “Measuring supply chain cost”,
International Journal of Production Economics, vol. 143 pp. 357–363, 2013.
[52] P.K.V., Sundram, R.A. Ibrahim, and C.V.G.R. Govindaraju, “Supply chain
management practices in the electronics industry in Malaysia: consequences
for supply chain performance”, Benchmarking: An International Journal, Vol.
18 No. 6, pp. 834-855, 2011.
[53] R.B., Chase, N.J., Aquilano, and F.R., Jacobs, Production operations
management, manufacturing and services, 8
th ed. Boston: Irwin/McGraw Hill,
1998.
[54] A. L. Guiffrida and R. Nagi, “Cost characterizations of supply chain delivery
performance.” International Journal of Production Economics, vol. 102, no.1,
pp. 22-36, 2006.
[55] P. K. V. Sundram, V. G. R. Chandran, and M. Bhatti, “Supply chain practices
and performance: the indirect effects of supply chain integration.”
Benchmarking: An International Journal, vol. 23, pp. 1445-1471, 2016.
[56] S. Min, and J.T. Mentzer, “Developing and measuring supply chain
management concepts”, Journal of Business Logistics, vol. 25, no. 1, pp. 63-
99, 2004.
[57] V., Lee, K., Ooi, A. Chong, & A. Sohal, “The effects of supply chain
management on technological innovation: The mediating role of guanxi.”
International Journal of Production Economics, vol. 205, pp. 15–29, 2018.
67
[58] M. Al-Shboul, K. Barber, J. A. Garza-Reyes, V. Kumar, and R. Abdi, “The
Effect of Supply Chain Management Practices on Supply Chain and
Manufacturing Firms’ Performance.” Journal of Manufacturing Technology
Management, vol. 28, 2017.
[59] D. Prajogo and J. Olhager, “Supply chain integration and performance: The
effects of long-term relationships, information technology and sharing, and
logistics integration,” Int. J. Prod. Econ., vol. 135, no. 1, pp. 514–522, 2012.
[60] K. Yeung, P. K. C. Lee, A. C. L. Yeung, and T.C.E. Cheng, “Supplier
partnership and cost performance: The moderating roles of specific
investments and environmental uncertainty.” International Journal of
Production Economics, vol. 144, no. 2, pp. 546-559, 2013.
[61] F. Ye, and Z. Wang, “Effects of information technology alignment and
information sharing on supply chain operational performance.” Computers &
Industrial Engineering, vol. 65, no. 3, pp. 370-377, 2013.
[62] A. Carr and H. Kaynak, “Communication methods, information sharing,
supplier development and performance: an empirical study of their
relationships.” International Journal of Operations and Production
Management, vol. 27, no. 4, pp. 346–370, 2007.
[63] S. Fawcett, R. Calantone, and A. Roath, “Meeting quality and cost imperatives
in a global market.” International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management, vol. 30, no. 6, pp. 472–499, 2000.
[64] C. Droge, and R. Germain, “The relationship of electronic data interchange
with inventory and financial performance.” Journal of Business Logistics, vol.
21, no. 2, pp. 209-230, 2000.
[65] W. Chang, A. E. Ellinger, K. Kim, and G. R. Franke, “Supply chain integration
and firm financial performance: A meta-analysis of positional advantage
mediation and moderating factors.” European Management Journal, vol. 34,
no. 3, pp. 282-295, 2016.
68
[66] S. W. Kim, “Effects of supply chain management practices, integration, and
competition capability on performance.” Supply Chain Management: an
International Journal, vol. 11, no. 3, pp. 241–250, 2006.
[67] R. Chavez, W. Yu, M. Feng, and F. Wiengarten, “The Effect of CustomerCentric Green Supply Chain Management on Operational Performance and
Customer Satisfaction.” Business Strategy and the Environment, vol. 25, no. 3,
pp. 205–220, 2016.
[68] R. Chavez, W. Yu, M. A. Jacobs, & M. Feng, “Data-driven supply chains,
manufacturing capability and customer satisfaction.” Production Planning and
Control, vol. 28, no. 11–12, pp. 906–918, 2017.
[69] K. M. Spens and G. Kovacs, “A content analysis of research approaches in
logistics research.” International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management, vol. 36, no. 5, pp. 374-390, 2006.
[70] M. Saunders, P. Lewis, and A. Thornhill, Research Methods for Business
Students, 8
th edition, Pearson Education, 2019.
[71] L. C. Giunipero, R. E. Hooker, S. Joseph-Matthews, T. E. Yoon, and S.
Brudvig, “A decade of SCM literature: past, present and future implication.”
Journal of Supply Chain Management, vol. 44, no. 4, pp. 66-86, 2008.
[72] C. Forza, “Survey research in operations management: a process-based
perspective.” International Journal of Operations & Production Management,
vol. 22, no. 2, pp. 152-194, 2002.
[73] J. F. Hair, R. E. Anderson, R.L. Tatham, and W.C. Black. Multivariate Data
Analysis. 8
th ed., EMEA: Cengage, Learning, 2019.
[74] M. K. Malhotra, and V. Grover, “An assessment of survey research in POM:
from constructs to theory.” Journal of Operations Management, vol. 16, no. 4,
pp. 407-425, 1998.
[75] R. D. Klassen, and J. Jacobs, “Experimental comparison of Web, electronic
and mail survey technologies in operations management.” Journal of
Operations Management, vol. 19, no. 6, pp. 713-728, 2001.
69
[76] J. F. Hair, J. J. Risher, M. Sarstedt, and C.M. Ringle, “When to use and how to
report the results of PLS-SEM.” European Business Review, vol. 31, no. 1, pp.
2-24, 2019.
[77] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, A Primer on Partial
Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 2nd ed., London:
Thousand Oaks: Sage, 2017.
[78] C. M. Ringle, S. Wende, and J.-M. Becker, “SmartPLS 3.” Boenningstedt:
SmartPLS GmbH, Internet: www.smartpls.com, 2015 [March, 15, 2022].
[79] R. E. Petty, S. C. Wheeler, and Z. L. Tormala, “Persuasion and attitude
change.” In T. Millon & M. J. Lerner (Eds.), Handbook of psychology:
Personality and social psychology, John Wiley & Sons, Inc.,vol. 5, pp. 353–
382, 2003.
[80] R. B. Kline, Principles and Practice of Structural Equation Modeling,
Methodology in the Social Sciences. 3
rd ed., London: The Guildford Press,
2011.
[81] R. Mark, Research Made Simple: A Handbook for Social Workers. Thousand
Oaks, CA: Sage, pp. 413, 1996.
[82] J. F. Hair, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, “PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet”.
Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 19, no. 2, pp. 139–151, 2011.
[83] R. Bagozzi, and L. W. P. Yi, “Assessing construct validity in organizational
research.” Administrative science quarterly, vol. 40, no. 1, pp. 8-34, 1991.
[84] C. Fornell and D. F. Larcker, “Evaluating structural equation models with
unobservable variables and measurement error.” Journal of Marketing
Research, vol. 18, no. 1, pp. 39–50, 1981.
[85] J. Henseler, C. M. Ringle, and M. A Sarstedt, “New Criterion for Assessing
Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling.”
Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 43, no. 1, pp. 115-135,
2015.
70
[86] I. Sukati, A. B. Abdul Hamid, R. Baharun, and R. Mdyusoff, “The Study of
Supply Chain Management Strategy and Practices on Supply Chain
Performance.” Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 40185. pp. 227-
233, 2012.

REFERENCES
Acs, Z., Desai, S. and Hessels, J., (2008). Entrepreneurship, economic development
and institutions. Small Business Economics, 31(3), pp. 219-234.
Atan, M., Öksüzkaya, M., and Atan, S. (2018). Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemini
Etkileyen Faktörlerin TOPSIS ve VIKOR Yöntemlerine ile Karşılaştırmalı
Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, pp. 134-154.
Atsan, N. (2016). Failure experiences of entrepreneurs: Causes and learning
outcomes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, pp. 435–442.
Barraza, J. A., Alexander, V., Beavin, L. E., Terris, E. T., and Zak, P. J. (2015). The
heart of the story: Peripheral physiology during narrative exposure predicts
charitable giving. Biological Psychology, 105, pp. 138–143.
Baum, J. R., Locke, E. A., and Smith, K. (2001). A multidimensional model of venture
growth. Acad. Manag. J., 44, pp. 292–303.
Beaver, W.H. (1968). Market Prices, Financial Ratios and the Prediction of Failure.
Journal of Accounting Research, 6(2), pp. 179-192.
Bill Gross. (2015, 2 June). The single biggest reason why start-ups succeed [Video
File]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bNpx7gpSqbY
Blank, S. (2010). What’s A Startup? First Principles [Online]. Available at:
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/. (Accessed: 11
October 2021)
Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review,
91(5), pp. 63-72.
Boyce, M. E. (1996). Organizational story and storytelling: a critical review. Journal
of Organizational Change Management, 9(5), pp. 5–26.
Brattstrom, A., and Wennberg, K. (2021). The Entrepreneurial Story and its
Implications for Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 0(0), pp. 1–26.
Butler, T. (2017). Hiring an Entrepreneurial Leader. Harvard Business Review,
95 (2), pp. 85-93.
62
Byrne O and Shepherd DA (2015) Different strokes for different folks: Entrepreneurial
narratives of emotion, cognition, and making sense of business failure.
Entrepreneurship Theory and Practice 39(2), pp. 375–405.
Cambridge Dictionary. (2022). Start-up [Online]. Available at:
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/startup?q=startup (Accessed: 12 November 2021)
Cansız, M. (2014). Innovative Entrepreneurship of Turkey (The case of Turkish
Technoparks) [Online]. Available at: https://sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/INNOVATIVE_ENTREPRENEURS_OF_TURKEY_THE
_CASE_OF_TURKISH_TECHNOPARKS.pdf . (Accessed: 25 October 2021)
Cansız, M. (2017). 2023’e doğru Türkiye Teknoparkları [Online]. Available at:
https://sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/2023e_Dogru_TUrkiye_Teknoparklari.pdf. (Accessed: 27
October 2021)
Cardon, M. S., Stevens, C. E. and Potter, D. R. (2011). Misfortunes or mistakes?
Cultural sensemaking of entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 26(1),
pp. 79–92.
CB Insights. (2021). The Top 12 Reasons Startups Fail [Online]. Available at:
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/. (Accessed: 10
January 2022)
CBInsights. (2022). The complete list of unicorn companies [Online]. Available at:
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies. (Accessed: 15 January
2022)
Cheah, S., Ho, Y.P., and Lim, P. (2016). Role of public science in fostering the
innovation and startup ecosystem in Singapore. Asian Research Policy, 7(1), pp. 78-
93.
Chesbrough, H. and Rosenbloom, R.S. (2002). The role of the business model in
capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’ s technology
spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), pp. 529–555.
63
Coad, A., Frankish, J. S., Roberts, R. G., and Storey, D. J. (2016). Predicting new
venture survival and growth: does the fog lift?. Small Business Economics, 47(1), pp.
217-241.
Collins, C. J, Hanges, P. J. and Locke, E. A. (2004). The relationship of achievement
motivation to entrepreneurial behavior: a meta-analysis. Human Performance, 17(1),
pp. 95-117.
Colwell, K., and Narayanan, V.K. (2010). Foresight in economic development policy:
Shaping the institutional context for entrepreneurial innovation. Futures, 42(4), pp.
295-303.
Cope, J. and Watts, G. (2000). Learning by doing: an exploration of experience,
critical incidents and reflection in entrepreneurial learning. International Journal of
Entrepreneurial Behaviour and Research 6(3), pp. 104–124.
Cremades, A. (2022). Top Reasons Why Startups Succeed – Infographic [Online].
Available at: https://alejandrocremades.com/reasons-why-startups-succeed/.
(Accessed: 05 February 2022)
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five
traditions. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage.
Cusumano, M. A. (2013). Evaluating a Startup Venture. Communications of the
ACM, 56 (10), pp. 26-29
Çelik, V. (2004). Örgütsel hikâyeler ve okul kültürünün analizi. XIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.
De Massis, A., Frattini, F., and Quillico, F. (2016). What big companies can learn from
the success of the unicorns. Harvard Business Review, pp. 1-5.
De Vos, J. M. (2016). Tracing the Social: A mixed-method approach to startup
ecosystems. Unpublished Master Thesis. University of Amsterdam.
DeKinder, J. S., and Kohli, A. K. (2008). Flow Signals: How Patterns over Time
Affect the Acceptance of Start-Up Firms. Journal of Marketing, 72, pp. 84–97.
Doğaner, A. (2014). Girişimcilik Okulu. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık
64
Dushnitsky, G., and Lenox, M. J. (2005). When do incumbents learn from
entrepreneurial ventures? Corporate venture capital and investing firm innovation
rates. Research Policy, 34(5), pp. 615-639.
Ertuğrul, M., and Altundal, V. (2018). Startup finansmanında katılım bankalarının
potansiyel rolü üzerine bir değerlendirme. Journal of Economics and Administrative
Sciences, 20(1), pp. 27-40.
Eskola, A., and Hundal, S. (2021). Organizational Storytelling Translated to
Successful Business. Asian Journal of Business and Management, 9(2), pp. 23-34.
Feinleib, D. (2012). Why startups fail: And how yours can succeed.1st edition. New
York: Apress.
Fellnhofer, K., and Puumalainen, K. (2017). Can role models boost entrepreneurial
attitudes? Int. J. Entrep. Innov. Manag. 21, pp. 274.
Franey, T. (2002). The Smart Story: The Challenge of Leadership in the Urban School.
School Leadership and Management, 22(1), pp. 27-39
Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D., and Henkel, J. (2008). Venture capitalists’
evaluations of start–up teams: Trade–offs, knock–out criteria, and the impact of VC
experience. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(3), pp. 459-483.
Furr, N., and Ahlstrom, P. (2011). Nail it then scale it: The entrepreneur’s guide to
creating and managing breakthrough innovation. S.I.: NISI Institute.
Garg, M., and Gupta, S. (2021). Start-ups and the Growing Entrepreneurial
Ecosystem. Journal of Intellectual Property Rights. Vol 26, pp. 31- 38.
Garud, R. and Giuliani, A. P. (2013). A narrative perspective on entrepreneurial
opportunities. Academy of Management Review, 38, pp. 157–160.
Garud, R., Gehman, J. and Giuliani, A. P. (2014). Contextualizing entrepreneurial
innovation: A narrative perspective. Research Policy, 43, pp. 1177–1188.
Garud, R., Schildt, H. A., and Lant, T. K. (2014). Entrepreneurial storytelling, future
expectations, and the paradox of legitimacy. Organization Science, 25(5), pp. 1479–
1492
65
Gaskill, L. R., Van Auken, H. E., and Manning, R. A. (1993). A factor analytic study
of the perceived causes of small business failure. Journal of Small Business
Management, 31, pp. 18–18.
Giardino, C., Wang, X., and Abrahamsson, P. (2014). Why early-stage software
startups fail: a behavioral framework. In International Conference of Software
Business, pp. 27-41.
Girimaji, A., and Abdul Rahman, T. (2019). Effect of Storytelling on Crowdfunding
Campaign Success. Master’s Thesis. Uppsala University.
Gompers, P., Kovner, A., Lerner, J., and Scharfstein, D. (2008). Venture capital
investment cycles: The impact of public markets. Journal of Financial Economics,
87(1), pp. 1-23.
Gross, B. (2015). The single biggest reason why startups succeed [Online]. Available
at: https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2017/05/single-biggest-reasonstartups-succeed/. (Accessed: 17 January 2022)
Halis, M., and Şenkal, A. (2009). Türk İşletme Kültüründe Ortaklık ve Güven, İstanbul
Ticaret Odası Yayınları. Yayın no: 2009- 33, İstanbul.
Harrison, R. T., Mason, C. M., and Girling, P. (2004). Financial bootstrapping and
venture development in the software industry. Entrepreneurship and Regional
Development, 16(4), pp. 307-333.
Hayward, M. L. A., Shepherd, D. A., and Griffin, D.W. (2006). A hubris theory of
entrepreneurship. Management Science, 52, pp. 160– 172.
Huovinen, J., and Tihula, S. (2008). Entrepreneurial learning in the context of
portfolio entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour &
Research, 14(3), pp. 155-171.
Invest in Turkey. (2021). The state of Turkish startup ecosystem: An in-depth analysis
and evaluation [Online]. Available at
https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/the-state-ofturkish-startup-ecosystem.pdf. (Accessed: 22 December 2021)
66
Jana, R. (2019). The Beginner’s Guide to Succeeding at Entrepreneurship [Online].
Available at: https://www.entrepreneur.com/article/327819. (Accessed: 01 December
2021)
Jenkins, A. S., Wiklund, J. ve Brundin, E. (2014). Individual responses to firm failure:
Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience. Journal of Business
Venturing, 29(1), pp. 17–33.
Jha, S. K. (2018). Entrepreneurial ecosystem in India: Taking stock and looking
ahead. IIMB Management Review, 30(2), pp. 179–188.
Johnson, P., and Duberley, J. (2000). Understanding management research: An
introduction to epistemology. 1st edition. London: Sage.
Kalfaoğlu, S., and Bedük, A. (2018). Türkiye’nin Start-up Ekosisteminin İncelenmesi
“OSR Robotics” Firması Örnek Olay. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek
Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(9), pp. 25-40.
Kibler, E., Mandl, C., Kautonen, T. vd. (2017). Attributes of legitimate venture failure
impressions. Journal of Business Venturing, 32(2), pp. 145–161.
Kim, B., Kim, H., and Jeon, Y. (2018). Critical Success Factors of a Design Startup
Business. Sustainability, 10(2981), pp. 1-15.
Koen, C. I. (2005). Comparative international management. 2nd edition. Berkshire:
McGraw-Hill Education.
Kon, F., Cukier, D., and Melo, C. (2014). A Panorama of the Israeli Software Startup
Ecosystem [Online]. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/262726131_A_Panorama_of_the_Israeli_S
oftware_Startup_Ecosystem_WP. (Accessed: 18 March 2022)
Krajcik, V., and Formanek, I. (2015). Regional Startup Ecosystem. European Business
& Management, 1(2), pp. 14-18.
Lämsä, A.-M., and Sintonen, T. (2006). A narrative approach for organizational
learning in a diverse organisation. Journal of Workplace Learning, 18, pp. 106-120.
67
Li, K., Morck, R., Yang, F., and Yeung, B. (2004). Firm-specific variation and
openness in emerging markets. Review of Economics and Statistics, 86(3), pp. 658-
669.
Liao, J., Welsch, H., and Moutray, C. (2008). Start-up resources and entrepreneurial
discontinuance: The case of nascent entrepreneurs. Journal of Small Business
Strategy, 19 (2), pp. 1-16.
Lockwood, P. (2006). Someone like me can be successful: Do college students need
same-gender role models? Psychol. Women Quart. 30, pp.36–46.
Lukason, O., and Hoffman, R.C. (2015). Firm failure causes: a population level study.
Problems and Perspectives in Management, 13(1), pp. 45-55.
Mantere, S., Aula, P., Schildt, H. vd. (2013). Narrative attributions of entrepreneurial
failure. Journal of Business Venturing, 28(4), pp. 459–473.
Marangoz, M. (2012). Girişimcilik. 6th edition. İstanbul: Beta Yayınları.
Martens, M. L., Jennings, J. E. and Jennings, P. D. (2007). Do the stories they tell get
them the money they need? The role of entrepreneurial narratives in resource
acquisition. Academy of Management Journal, 50, pp. 1107–1132.
Moroni, I., Arruda, A., and Araujo, K. (2015). The design and technological
innovation: how to understand the growth of startups companies in competitive
business environment. Procedia Manufacturing 3, pp. 2199-2204.
Nanda, R. and Rhodes-Kropf, M. (2017), Innovation Policies. Entrepreneurship,
Innovation, and Platforms (Advances in Strategic Management, Vol. 37), Emerald
Publishing Limited, Bingley, pp. 37-80.
Navis, C., and Glynn, M. A. (2011). Legitimate distinctiveness and the entrepreneurial
identity: Influence on investor judgments of new venture plausibility. Academy of
Management Review, 36, pp. 479–499.
Nurcahyo, R., Akbar, M. I., and Gabriel, D. S. (2018). Characteristics of Startup
Company and Its Strategy: Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies.
International Journal of Engineering & Technology, 7(2.34), pp. 44-47.
68
Okrah, J., Nepp, A., and Agbozo, E. (2018). Exploring the factors of startup success
and growth. The Business and Management Review, 9(3), pp. 229-237.
Oosterbeek, H., Van Praag, M., and Ijsselstein, A. (2010). The impact of
entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European
Economic Review, 54, pp. 442–454.
Ornston, D. (2021). How Stories Shape Regional Development: Collective Narratives
and High-Technology Entrepreneurship in Waterloo, Canada. Economic Geography,
97(4), pp. 390-410.
Örnek, A. S., and Danyal, Y. (2015). Increased Importance of Entrepreneurship from
Entrepreneurship to TechnoEntrepreneurship (Startup): Provided Supports and
Conveniences to Techno-Entrepreneurs in Turkey. Procedia – Social and Behavioral
Sciences, pp. 1146-1155.
Picken, J.C. (2017). From startup to scalable enterprise: laying the foundation.
Business Horizons, 60(5), pp. 587-595.
Piscione, D. P. (2013). Secrets of Silicon Valley: What everyone else can learn from
the innovation capital of the world. 2nd edition. New York: Palgrave Macmillan.
Politis, D., and Gabrielsson, J. (2009). Entrepreneurs’ attitudes towards failure.
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 15(4), pp. 364-383.
Promotion. (2020). Seoul’s startup ecosystem thrives [Online]. Available at:
http://english.seoul.go.kr/covid/wp-content/uploads/2020/12/seouls-startupecosystem-thrives.pdf (Accessed: 06 March 2022)
Rae D. (2000). Understanding entrepreneurial learning: a question of how?
International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 6(3), pp. 145–159.
Rea, R. (1989). Factors Affecting Success and Failure of Seed Capital/Start-up
Negotiations. Journal of Business Venturing, 4, pp. 149-158.
Ries, E. (2011). Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continous Innovation
to Create Radically Successful Businesses. 1st edition. New York: Crown Business.
Ries, E. (2018). Yalın startup, sürekli inovasyon nasıl başarı sağlar? Maltepe
Üniversitesi Kitapları.
69
Salamzadeh, A., and Kesim, H. K. (2015). Startup Companies: Life Cycle and
Challenges. Conference: the 4th International Conference on Employment, Education
and Entrepreneurship (EEE), Belgrade, Serbia, pp. 1-12.
Salminen, J. (2012). What is business failure? A philosophical perspective.
Conference: Proceedings of 7th South East European Doctoral Student Conference At:
Thessaloniki, Greece.
Shane, S. and Khurana, R. (2003). Bringing Individuals Back In: The Effects of Career
Experience on New Firm Founding. Industrial and Corporate Change, 12 (3), pp. 519-
543.
Sole, D., and Wilson, D. G. (2002). Storytelling in Organizations: The power and traps
of using stories to share knowledge in organizations [Online]. Available at:
http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Storytelling_in_Organizations.pdf.
(Accessed: 25 March 2022)
Spender, J.C., Corvello, V., Grimaldi, M., and Rippa, P. (2017). Startups and open
innovation: a review of the literature. European Journal of Innovation Management,
20(1), pp. 4-30.
Startup Genome. (2019). Global Startup Ecosystem 2019 [Online]. Available at:
https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2019. (Accessed:
10 January 2022)
StartupCommons. (2021). What is startup ecosystem? [Online]. Available at:
https://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html. (Accessed 14
October 2021)
StartupGenome. (2021). The Global Startup Ecosystem Report GSER 2021 [Online].
Available at: https://startupgenome.com/report/gser2021. (Accessed 15 October 2021)
StartupGenome. (2022). The Global Startup Ecosystem Ranking 20222021 [Online].
Available at: https://startupgenome.com/article/global-startup-ecosystem-ranking2022-top-30-plus-runners-up. (Accessed 16 October 2021)
StartupMarket. (2021). Ekosistem 2021 Yarıyıl Raporu20222021 [Online]. Available
at: https://blog.startupmarket.co/wp-content/uploads/2021/08/StartupMarketEkosistem-2021-Yariyil-Raporu.pdf. (Accessed 16 October 2021)
70
Stubner, S., Wulf, T., and Hungenberg, H. (2007). Management Support and the
Performance of Entrepreneurial Start-Ups – An Empirical Analysis of Newly Founded
Companies in Germany. Management Support, 59, pp. 138-159.
Teberga, P.M.F., Oliva, F.L. and Kotabe, M. (2018). Risk analysis in introduction of
new technologies by start-ups in the brazilian market. Management Decision, 56(1),
pp. 64-86.
Teckchandani, A., and Obstfeld, D. (2017). Storytelling at Its Best: Using the StartUp
Podcast in the Classroom. Management Teaching Review, 2(1), pp. 26–34.
Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range
Planning, 43(2/3), pp. 172-194.
Thornhill, S., and Amit, R. (2003). Learning about failure: bankruptcy, firm age, and
the resource – based view. Organization Science, 14 (5), pp. 497-509.
TOOB. (2022). Kurulan/Kapanan şirket istatistikleri [Online]. Available at:
https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistati
stikleri.php. (Accessed: 20 March 2022)
Trimi, S. and Berbegal-Mirabent, J. (2012). Business model innovation in
entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(4), pp.
449–465.
Tripathi, N., Oivo, M., Liukkunen, K., and Markkula, J. (2019). Startup ecosystem
effect on minimum viable product development in software startups. Information and
Software Technology, 114, pp. 77–91.
Vurgun, L. (2019). Girişimcilikte Sosyal Sermayenin Rolü: Başarılı Girişimciler
Üzerine Nitel bir Değerlendirme. International of Journal Management and Social
Researches, 6(12), pp. 35-46.
Weiblen, T. and Chesbrough, H. W. (2015). Engaging with Startups to Enhance
Corporate Innovation. University of California, Berkeley, 57(2), pp. 66-90.
Weick, K. E., Sutcliffe, K. M. and Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of
sensemaking. Organization Science, 16, pp. 409–421.
71
Wickham, J., and Vecchi, A. (2009). The importance of business travel for industrial
clusters – Making sense of nomadic workers. Geografiska Annaler, Series B: Human
Geography, 91(3), pp. 245–255.
Yiğit, S. (2018). Türkiye’nin Ulusal İnovasyon Ekosistemi. Girişimcilik İnovasyon ve
Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(4), pp.125-144.
Zimmerman, M. A. and Zeitz, G. J. (2002). Beyond survival: Achieving new venture
growth by building legitimacy. Academy of Management Review, 27, pp. 414–431.

Afuah, A. (2003). Business models: A strategic management approach. New York:
McGraw-Hill/Irwin.
Altundal, V. (2020). Erken aşama startupların finansmanı ve değerlemesi. Doktora
Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Austin, E. C. (2020). Business survival growth model (BSGM) canvas vs Business
model canvas (BMC). European Journal of Business and Innovation Research,
8(1), 52-68.
Bellman, R., Clark, C. E., Malcolm, D. G., Craft, C. J., & Ricciardi, F. M. (1957). On
the construction of a multi-stage, multi-person business game. Operations
Research, 5(4), 469-503.
Bilici, F. (2019). Startup firmalarındaki başarısızlık nedenleri üzerine bir araştırma.
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü.
Blank, S. (2013, Mayıs). Why the lean start-up changes everything. Retrieved from
Harvard Business Review: https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-upchanges-everything adresinden 20 Kasım 2021 tarihinde edinilmiştir.
Blank, S., & Dorf, B. (2012). The start-up qwner’s manual – The step-by-step guide
for building a great company. Pescadero: K&S Ranch Publishing Division.
Business model canvas (BMC) . (n.d.). Retrieved from Pitchspot:
https://pitchspot.co/academy/course/Business-Model-Canvas-%28BMC%29
adresinden 3 Aralık 2021 tarihinde edinilmiştir.
CB Insights. (2021). Retrieved from https://www.cbinsights.com/research/startupfailure-reasons-top/ adresinden 29 Ekim 2021 tarihinde edinilmiştir.
Cooper, A. C., Gimeno-Gascon, F. J., & Woo, C. Y. (1994). Initial human and
financial Capital as predictors of new venture performance. Journal of
Business Venturing, 9(5), 371-395.
56
Cottrell, R. (2019, Haziran 28). Biz Journals. Retrieved from Biz Journals:
https://www.bizjournals.com/stlouis/news/2019/06/28/commentary-startupsuccess-depends-on-leadership.html adresinden 3 Aralık 2021 tarihinde
edinilmiştir.
Çakır, Y. E. (2016, 06 21). Startup Nedir? Retrieved from Girişim Türkiye:
https://girisimturkiye.com/2016/06/21/startup-nedir/ adresinden 29 Ekim 2021
tarihinde edinilmiştir.
Demirel, F. (2014). Her girişimcinin masasında bulunması gereken grafik: Girişimin
Finansal Döngüsü. Retrieved from https://webrazzi.com/2014/06/03/hergirisimcinin-masasinda-bulunmasi-gereken-grafik-girisimin-finansaldongusu/ adresinden 29 Ekim 2021 tarihinde edinilmiştir.
Durak, İ. (2011). Girişimciliği etkileyen çevresel faktörlerle ilgili girişimcilerin
tutumları: Bir alan araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 195.
Fritsch, M., & Wyrwich, M. (2018). Regional knowledge, entrepreneurial culture and
innovative start-ups over time and space―an empirical investigation. Small
Business Economics, 51(2), 337-353.
G., B. (2015, Mart 1). TED. Retrieved from TED Talks:
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_
ups_succeed?language=en adresinden 3 Aralık 2021 tarihinde edinilmiştir.
Graham, P. (2012). Want to start a startup? Retrieved from
http://www.paulgraham.com/growth.html adresinden 29 Ekim 2021 tarihinde
edinilmiştir.
Groesser, S. N., & Jovy, N. (2016). Business model analysis using computational
modelling: a strategy tool for exploration and decision-making. Journal of
Management Control, 27(1), 61-88.
Koch, O. (2015). Business model development in IT start-ups—The role of scarcity
and personalization in generating user feedback. Paper presented at TwentyThird European Conference on Information Systems (ECIS) (pp. 1-18).
Münster, Germany: ECIS 2015 Completed Research Papers.
57
Kollmann, T., Stoeckmann, C., Hensellek, S., & Kensbock, J. (2015). European startup monitor 2015. Berlin: German Start-ups Associations.
Kollmann, T., Stoeckmann, C., Hensellek, S., & Kensbock, J. (2016). European Startup Monitor 2016. Berlin: German Start-ups Associations.
Kopera, S., Wszendybyl-Skulska, E., Cebulak, J., & Grabowski, S. (2018).
Interdisciplinarity in tech startups development: Case study of” unistartapp”
project. Foundations of Management, 10(1), 23-32. doi:10.2478/fman-2018-
0003
KPMG. (2014). Prieskum slovenskeho startup ekosystemu. Bratislava: Survey of
Slovak Start-Up Ecosystem.
KPMG. (2016). Start-up Ecosystem Survey Slovakia. Bratislava: KMPG.
Ladd, T. (2018). Does the business model canvas drive venture success? Journal of
Research in Marketing and Entrepreneurship, 20(1), 57-69.
doi:10.1108/JRME-11-2016-0046
Mahardhika, M. G. (2012). Analysis of customer satisfactşon and business model
canvas implementation in start-up business. Yüksek lisans tezi. Yogyakarta:
Gadjah Mada University, Faculty of Economics and Business.
McClure, D. (2017). Bringing Silicon Valley to Latin America. Retrieved from
Slideshare: https://www.slideshare.net/dmc500hats adresinden 13 Aralık
tarihinde edinilmiştir.
Meier, C. (2017). When is your startup no longer a startup? Retrieved from
https://medium.com/handsontable/when-is-your-startup-no-longer-a-startup56ab8f26cb4f adresinden 29 Ekim 2021 tarihinde edinilmiştir.
Osterwalder, A. (2013, Mayıs 6). A better way to think about your business model.
Retrieved from Harvard Business Review: https://hbr.org/2013/05/a-betterway-to-think-about-yo adresinden 20 Kasım 2021 tarihinde edinilmiştir.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. New Jersey:
Wiley & Sons Ltd.
Ries, E. (2011). The lean start-up. New York: Crown Business.
58
SalesForce. (2017, Kasım 6). SalesForce. Retrieved from SalesForce:
https://www.salesforce.com/ca/blog/2017/11/important-factors-startupsuccess.html adresinden 3 Aralık 2021 tarihinde edinilmiştir.
Slavik, S. (2019). The Business model of start-up—Structure and consequences.
Administrative Science, 69.
Startup Capital. (2021). Retrieved from https://startup.capital.com.tr/arastirmalar/tekkisilik-oyun.html adresinden 29 Ekim 2021 tarihinde edinilmiştir.
Startup Genome. (2021). The global startup ecosystem report 2021 life sciences
edition. San Francisco.
Startups.watch. (2021). Turkish startup ecosystem 2020 year in review. İstanbul.
Startups.watch. (2021). Turkish startup ecosystem quarterly report – Q3 2021.
İstanbul.
Stuart, R., & Abetti, P. A. (1987). Start-up ventures: towards the prediction of initial
success. Journal of Business Venturing, 2(3), 215-230.
Şahin, B. (2018). Pazar odaklılığın firma performansına etkisinde cezbedici
pazarlamanın moderatör rolü: Ankara’da faaliyet gösteren startuplar üzerine
bir uygulama. Doktora Tezi. Ankara: Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Terra, N., Rodrigues, J. C., & Maia, C. (2019). Business model evolution in university
startups of the healthcare sector. International Conference on Engineering,
Technology and Innovation (ICE/ITMC). France: IEEE.
doi:10.1109/ICE.2019.8792623
The Business model canvas. (2021). Retrieved from Strategyzer:
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas adresinden 21
Aralık 2021 tarihinde edinilmiştir.
Thiel, P. (2014). Zero to one – Notes on start-ups or how to build the future. New York:
Crown Business.
Unicorn club global trends infographic. (2021, 09 23). Retrieved from CB Insights:
https://www.cbinsights.com/ adresinden 23 Ekim 2021 tarihinde edinilmiştir.

REFERENCES
Açar, A.E. & Rother, D.S. (2011). Design Thinking in Engineering Education and its
Adoption in Technology-driven Startups. 10.1007/978-3-642-20183-7_9
Andreasen M.M. (1987). Defining Product Service Systems. In: H.Meerkamm (Ed.).
13 Symposium Design for X. 2002. p. 51-60;Neukirchen (Germany);.
Andreassen, T.W., Kristensson, P., Lervik-Olsen. L., McColl-Kennedy, J.R.,
Parasuraman, A., Edvardsson, B., Colurcio, M. (2015) Journal of Service
Management, Vol. 27 No. 1, 2016 pp. 21-29, 1757-5818. 10.1108/JOSM-04-
2015-0123
Bailetti, T. (2012). Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and
Distinctive Aspects. Technology Innovation Management Review. 5-12.
Birden, M., Bastug, M., Yazici, S.(2010). The impact of incubators on
entrepreneurial process in Turkey: a guide for startups. Journal of Business,
Economics and Finance (JBEF), V.9(2), p.132-142.
Blank, S. (2010).What’s A Startup? First Principles. Retrieved March 28, 2018, from
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
Brown, T. (2008). Design Thinking. Harward Business Review, (June).
Chew, S.S.L. (2015). Designers as Entrepreneurs: An Investigation on Why Startups
Need Design and Design Need Startups [Master thesis, Ohio State University]
Dandavate, U., Sanders, E. B. N., & Stuart, S. (1996,). Emotions matter: user
empathy in the product development process. Proceedings of the Human
Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 40, No. 7, pp. 415-
418). SAGE Publications.
Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design Studies
Vol 32 No.
Fayolle, A.(2007). Entrepreneurship and New Value Creation: The Dynamic of the
Entrepreneurial Process, Cambridge University Press
Hassi, L., & Laakso, M. (2011, June). Design thinking in the management discourse:
Defining the elements of the concept. In 18th International Product
Development Management Conference, IPDMC (pp. 1-14).
Häger, F.; Kowark, T.; Krüger, J.; Vetterli, C.; Uebernickel, F.; Uflacker, M.
(2015). DT@Scrum: Integrating Design Thinking with Software Development
50
Processes. In H.Plattner, L. Leifer & C. Meinel, Design Thinking Research:
Building Innovators (S. 263-289). Heidelberg: Springer
Johansson, U. & Woodilla, J. (2010, June30 – July3). How to avoid throwing the
baby out with the bath water: An ironic perspective on design thinking. EGOS
Colloquim, Lisbon, Portugal.
Kenton, W.(2018). Value creation for customers, Retrieved from
https://cfoperspective.com/how-does-value-creat
Kimbell, L.(2011). Rethinking Design Thinking: Part I. Design and Culture DOI:
10.2752/175470811X13071166525216
Kouprie, M. and Sleeswijk Visser, F. (2009). A framework for empathy in design:
stepping into and out of the user’s life. Journal of Engineering Design, 20(5),
437–448. https://doi.org/10.1080/09544820902875033
Martin, R. (2004). The Design of Business. Rotman Managment, Winter 2004.
Retrievedfrom http://www.rotman.utoronto.ca/rogermartin/designofbusiness.pdf
Maurya, A. (2012). Running lean: iterate from plan A to a plan that works, O’Reilly
Media, Inc.
Plattner, Meinel & Leifer (2011). Design Thinking. Understand – Improve –Apply.
Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
Plosila, W. H., and Allen, D. N. (1985). Small business incubators and public policy:
implications for state and local development strategies. Policy Studies Journal,
13(4), 729-734.
Postma, C., Zwartkruis-Pelgrim, E., Daemen, E., & Du, J. (2012). Challenges of
Doing Empathic Design: Experiences from Industry. International Journal of
Design, 6(1), 59–70.
Ries, E. (2011). The lean startup: how today’s entrepreneurs use continuous
innovation to create radically successful businesses. New York: Crown
Business.
Schmiedgen, J., Rhinow, H., Köppen, E., & Meinel, C. (2015). Parts Without a
Whole? – The Current State of Design Thinking Practice in Organizations
(Study Report No. 97) (p. 8). Potsdam: Hasso-Plattner-Institut für
Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam.
SleeswijkVisser, F. & Kouprie, M. (2009). Journal of Engineering Design Vol. 20,
No. 5, 437–448 DOI: 10.1080/09544820902875033
Soyupak, O.(2019). An Experimental Study on Possible Interactions and
Collaborations between Industrial Design Education and Startup
Ecosystem[Doctoral dissertation, Istanbul Technical University, Graduate
School of Science, Engineering and Technology]
51
Karabey, A., Özkula, A., Erken, A., Özistek, B., Murad, C., Cem, Ö., Cenk, S.,
Demet, B., Göktekin, M. E., Gülsüm, D., Haluk, Ç., Hande, Z., Mehmet, Ç.,
Ergin, A., Onuk, M., Salur, N., & Müderrisgil, Ş. (2021). The State of
Turkish Startup Ecosystem: An In-Depth Analysis and Evaluation.
http://startups.watch
Thoring, K., and Müller, R. M. (2012). Design Thinking vs. Lean Startup: A
comparison of two user-driven innovation strategies [Paper presentation].
2012 International Design Management Research Conference Boston, MA.
USA
Tunçalp, D. (2015). Dynamic Capabilities of Business Incubators for Technology
Start-Ups: The Case of ITU ARI Teknokent in Turkey [Paper presentation].
Proceedings of the 2nd Global Conference on Engineering and Technology
Management 2015, Chicago, IL, USA.
Visser, W. (2006). The cognitive artifacts of designing. Lawrence Erlbaum Associates
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks,
CA: Sage.
Yin, R. K. (2014). Case study research design and methods (5th ed.). Thousand Oaks,
CA: Sage.

 

REFERENCES
Armour, J., & Cumming, D. (2004). The legal road to replicating Silicon Valley. ESRC
Centre for Business Research, University of Cambridge.
Bagheri, F. & Eren Akyol, D. (2021) S-11 Using Ensemble Learning Methods for
Predicting Successfulness of Startup Business. In 1st International Congress on
Artificial Intelligence and Data Science Proceeding Book (p. 223).
Baluku, M. M., Kikooma, J. F., & Kibanja, G. M. (2016). Psychological capital and the
startup capital–entrepreneurial success relationship. Journal of Small Business &
Entrepreneurship, 28(1), 27-54.
Belgiu, M. & Drăguţ, L. (2016). Random forest in remote sensing: A review of
applications and future directions. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote
Sensing, 114. 24-31.
Bentéjac, C., Csörgő, A., & Martínez-Muñoz, G. (2021). A comparative analysis of
gradient boosting algorithms. Artificial Intelligence Review, 54(3), 1937-1967.
Bento, F. R. D. S. R. (2018). Predicting start-up success with machine learning
[Unpublished doctoral dissertation]. Universidade Nova de Lisboa.
Breiman L., Friedman J. H., Olshen R. A. & Stone C. J. (1984). Classification and
regression trees. Chapman & Hall.
Breiman, L. (1999). Prediction games and arcing algorithms. Neural computation, 11(7),
1493-1517.
Breiman, L. (2001). Random forests. Machine learning, 45(1), 5-32.
69
Breiman, L., Culter, A., Liaw, A., & Wiener, M. (2002). Classification and regression by
random forest. R. News, 2, 18-22.
Bujang, M. A., Sa’at, N., Bakar, T. M. I. T. A., & Joo, L. C. (2018). Sample size guidelines
for logistic regression from observational studies with large population: emphasis on
the accuracy between statistics and parameters based on real life clinical data. The
Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 25(4), 122.
Campbell, D., & Hulme, R. (2001). The winner-takes-all economy. The McKinsey
Quarterly, (1), 82.
Chen T & Guestrin C. (2016). Xgboost: a scalable tree boosting system. Proceedings of
the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data
mining, KDD’16. New York, pp 785–794.
Couronné, R., Probst, P., & Boulesteix, A. L. (2018). Random forest versus logistic
regression: a large-scale benchmark experiment. BMC bioinformatics, 19(1), 1-14.
Cramer, J. S. (2007). Robustness of logit analysis: Unobserved heterogeneity and misspecified disturbances. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(4), 545-555.
Cribari-Neto, F., & Galvão, N. M. (2003). A class of improved heteroskedasticityconsistent covariance matrix estimators. Communications in Statistics-Theory and
Methods, 32(10), 1951-1980.
Cutler, D.R., Edwards, T.C., Jr., Beard, K.H., Cutler, A., Hess, K.T., Gibson, J. & Lawler,
J.J. (2007), Random Forests for Classification in Ecology. Ecology, 88, 2783-2792.
70
De Ville, B. (2013). Decision trees. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational
Statistics, 5(6), 448-455.
Dickson, P. H., Solomon, G. T., & Weaver, K. M. (2008). Entrepreneurial selection and
success: does education matter?. Journal of small business and enterprise development.
Feinleib, D. (2012). Invisible Startups. In Why Startups Fail (pp. 175). Apress.
Fernández-Delgado, M., Cernadas, E., Barro, S., & Amorim, D. (2014). Do we need
hundreds of classifiers to solve real world classification problems?. The journal of
machine learning research, 15(1), 3133-3181.
Finkelstein, S. (2002). First-mover advantage for internet startups: Myth or reality.
Handbook of business strategy, 2002, 39-46.
Freund, Y., & Schapire , R. E. (1997). A decision-theoretic generalization of on-line
learning and an application to boosting. Journal of Computer and System Sciences, 119
– 139.
Friedman J. H. (2002). Stochastic gradient boosting. Comput. Stat. Data Anal., 38(4),
367–378.
Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine.
Annals of statistics, 29(5), 1189-1232.
Gelderen, M. V., Thurik, R., & Bosma, N. (2005). Success and risk factors in the prestartup phase. Small business economics, 24(4), 365-380.
Geman, S., Bienenstock, E., & Doursat, R. (1992). Neural networks and the bias/variance
dilemma. Neural computation, 4(1), 1-58.
71
Gimeno, J., Folta, T. B., Cooper, A. C., & Woo, C. Y. (1997). Survival of the fittest?
Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms.
Administrative science quarterly, 750-783.
Gislason, P. O., Benediktsson, J. A., & Sveinsson, J. R. (2006). Random forests for land
cover classification. Pattern recognition letters, 27(4), 294-300.
Graham, P. (2012). Startup= growth. http://www. paulgraham. com/growth. html, 1.
Guo, B., Lou, Y., & Pérez-Castrillo, D. (2015). Investment, duration, and exit strategies
for corporate and independent venture capital-backed start-ups. Journal of Economics
& Management Strategy, 24(2), 415-455.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006).
Multivariate data analysis (Vol. 6): Pearson Prentice Hall Upper Saddle River.
Hansen, L. K., & Salamon, P. (1990). Neural network ensembles. IEEE transactions on
pattern analysis and machine intelligence, 12(10), 993-1001.
Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. H., & Friedman, J. H. (2009). The elements of
statistical learning: data mining, inference, and prediction (Vol. 2). Springer.
Hauskrecht, M. (2019). Decision trees. https://people.cs.pitt.edu/milos/courses/cs2750-
Spring03/lectures/class19. pdf.

Hellmann, T., & Thiele, V. (2015). Friends or foes? The interrelationship between angel
and venture capital markets. Journal of Financial Economics, 115(3), 639-653.
72
Horning, N. (2010). Random Forests: An algorithm for image classification and
generation of continuous fields data sets. International Conference on Geoinformatics
for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2010, 1609-3631.
Horning, N. (2013). Introduction to decision trees and random forests. Am. Mus. Nat. Hist,
2(1), 27.
Huang, B. G. (2016). Predict startup success using network analysis and machine
learning techniques. CS224 Stanford University.
Richardson, D. (2017). International encyclopedia of geography, 15 volume set: people,
the earth, environment and technology (Vol. 1). John Wiley & Sons.
Kenney, M., & Von Burg, U. (1999). Technology, entrepreneurship and path dependence:
industrial clustering in Silicon Valley and Route 128. Industrial and corporate change,
8(1), 67-103.
Kingsford, C., & Salzberg, S. L. (2008). What are decision trees?. Nature biotechnology,
26(9), 1011-1013.
Kraus, A., & Kuechenhoff, H. (2014). Credit scoring optimization using the area under
the curve. The Journal of Risk Model Validation, 8(1), 31.
Krishna, A., Agrawal, A., & Choudhary, A. (2016). Predicting the outcome of startups:
less failure, more success. 2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining
Workshops (ICDMW) (pp. 798-805).
Larivière, B., & Van den Poel, D. (2005). Predicting customer retention and profitability
by using random forests and regression forests techniques. Expert Systems with
Applications, 29(2), 472-484.
73
Liaw, A., & Wiener, M. (2002). Classification and regression by randomForest. R news,
2(3), 18-22.
Lin, Y., & Jeon, Y. (2006). Random forests and adaptive nearest neighbours. Journal of
the American Statistical Association, 101(474), 578-590.
Littlestone, N., & Warmuth , M. K. (1994). The weighted majority algorithm. Information
and Computation, 108(2), 212 – 261.
Louppe, G. (2014). Understanding random forests: From theory to practice. arXiv preprint
arXiv:1407.7502.
Lussier, R. N., & Corman, J. (1996). A business success versus failure prediction model
for entrepreneurs with 0-10 employees. Journal of Small Business Strategy, 7(1), 21-
36.
Marmer, M., Herrmann, B. L., Dogrultan, E., Berman, R., Eesley, C., & Blank, S. (2011).
Startup genome report extra: Premature scaling. Startup genome, 10, 1-56.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American
psychologist, 56(3), 227.
Mok, J. M. (2009). Reject inference in credit scoring. Amsterdam: BMI paper.
Pal, M. (2005). Random forest classifier for remote sensing classification. International
Journal of Remote Sensing, 26(1), 217-222.
74
Pan, Y., & Jackson, R. T. (2008). Ethnic difference in the relationship between acute
inflammation and serum ferritin in US adult males. Epidemiology & Infection, 136(3),
421-431.
Quinlan, J. R. (1986). Induction of decision trees. Machine learning, 1(1), 81-106.
Raudys, Š., & Roli, F. (2003, June). The behaviour knowledge space fusion method:
Analysis of generalization error and strategies for performance improvement. n:
Windeatt, T., Roli, F. (eds), International Workshop on Multiple Classifier Systems
(pp. 55-64). Springer.
Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business. Rodriguez, J. D., Perez, A., &
Lozano, J. A. (2009). Sensitivity analysis of k-fold cross validation in prediction error
estimation. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 32(3),
569-575.
Roach, M., & Sauermann, H. (2015). Founder or joiner? The role of preferences and
context in shaping different entrepreneurial interests. Management Science, 61(9),
2160-2184.
Rogerson, P. A. (2001). Data reduction: factor analysis and cluster analysis. Statistical
methods for geography, 2001, 192-97.
Rokach, L., & Maimon, O. (2005). Decision trees. In Maimon, O., Rokach, L. (eds), Data
Mining and Knowledge Discovery Handbook. Springer.
Sa, J. A. S., Almeida, A. C., Rocha, B. R. P., Mola, M. A. S., Souza, J. R. S. & Dentel, L.
M. (2011). Lightning forecast using data mining techniques on hourly evolution of the
convective available potential energy, 10th Brazilian Congress on Computational
Intelligence (CB1C20II), Forlaleza, Brazil, pp.1-5.
75
Schapire, R. E. (1990). The strength of weak learnability. Machine learning, 5(2), 197-
227.
Shah, V. M. (2019). Predicting the success of a startup company [Unpublished Doctoral
Dissertation]. Oklahoma State University.
Steigertahl, L., Mauer, R., & Say, J. B. (2018). EU Startup Monitor, 2018 Report. ESCP
Europe Jean-Baptiste Say Institute for Entrepreneurship: Berlin, Germany, 1-34.
Sunar, F., Özkan, C., OK, A., Osmanoğlu, B., Uça Avcı, D., & Berberoğlu, S. (2017).
Dijital görüntü işleme. Eskişehir, Turkey: TC Anadolu Üniversitesi Yayını.
Ünal, C. (2019). Searching for a unicorn: A machine learning approach towards startup
success prediction [Unpublished Master’s thesis], Humboldt-Universität zu Berlin.
Valiant, L. (1984). A theory of the learnable. Magazine Communications of the ACM,
1134-1142.
Valiant, L. (2013). Probably approximately correct: natureõs algorithms for learning and
prospering in a complex world. Basic Books (AZ).
Wolpert, D. H. (1992). Stacked generalization. Neural networks, 5(2), 241-259.
Wong, A. Y. (2002). Angel finance: the other venture capital. Available at SSRN 941228.
Xu, L., Krzyzak, A., & Suen, C. Y. (1992). Methods of combining multiple classifiers and
their applications to handwriting recognition. IEEE transactions on systems, man, and
cybernetics, 22(3), 418-435.
76
Zhou, Z. H. (2012). Ensemble methods: foundations and algorithms. CRC press.

VI. REFERENCES
BOOKS
ALAWAMLEH, K. (2021). Entrepreneurship Challenges: The Case of
Jordanian Startups.
ATKINSON, R. D., & FOOTE, C. (2020). Monopoly Myths: Is Concentration
Leading to Fewer Start-Ups?. Information Technology and Innovation
Foundation.
BROOKE, M. Z. (1986). International Management: A Review of Strategies and
Operations. London: Hutchinson.
DENYSIUK, L. (2021). Success factors for corporate-startup collaboration (No.
12). LBS Working Paper.
FOX, H. G. (2019). Monopolies and patents. University of Toronto Press.
HANUSH, H. & PYKA, A. (2007). Elgar Companion to Neo-Schumpeterian
Economics, Edward Elgar, Cheltenham, p. 857.
ILYAS, A., HADIYONO, S., HAMZAH, A., & MASO, R. A. (2021). TechnologyBased Startups Fail to Face the Impact of Covid-19.
OGALI, M. (2005). Fundamental Research Methods. AWKA: MEKS Publishers.
Nigeria.
OLAITAN, S. O., ALI, A., EYOH, E.O. & SOWANDE, K.O. (2000). Research
Skills in Education and Social Sciences. Onitsha: Cape Publishers
International Limited.
PORTER, M. (1998). Competitive Strategy. NewYork: Free press.
SHOHAIEB, M. (2017). Obstacles and problems facing launching and growing
(evolution) of startups in the Egyptian environment: Exploratory
Study.
TAUSSIG, F. (1913). Principles of economics (1st ed.). New York: Macmillan.
62
UMORU, T. A. (2005). Basic Research Methods: Competencies and Application
Printing 2nd Edition. Onaivi and Publication Co.Ltd, Lokoja, Kogi
State.
ARTICLES
ADEBUSOYE, A., & CHIGOZIE, C. (2020). Perception of Entrepreneurs on Market
Entry Barriers and New Business Startup in Kwara State,
Nigeria. International Journal of Academic Management Science
Research (IJAMSR), 4(7), 116-125. Retrieved 1 November 2021, from.
AGBOLI, M. & UKAEGBU, C. C. (2006). Business environment and
entrepreneurial activity in Nigeria: Implications for industrial
development. The Journal of Modern African Studies 44(1):1 – 30.
AJZEN, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and
Human Decision Processes, 50(2),179–211.
AJZEN, I. (2002) Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and
the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology,
32(4), 665–683.
AKEHURST, G., SIMARRO, E. & MAS‐ TUR, A. (2012) Women entrepreneurship
in small service firms: motivations, barriers and performance. The
Service Industries Journal, 32(15), pp.2489–2505.
AL SAHAF, M., & AL TAHOO, L. (2021). Examining the key success factors for
startups in the Kingdom of Bahrain. International Journal of Business
Ethics and Governance, 4(2), 9-49.
ALVAREZ, C., URBANO, D., CODURAS, A., & RUIZ‐ NAVARRO, J. (2011)
Environmental conditions and entrepreneurial activity: a regional
comparison in Spain, Journal of Small Business and Enterprise
Development, 18(1), 120–140.
ANDERSON, P. (2009). Barrier to Entry and Market Strategy: A Literature Review
and a Proposed Mode. European Business Review, 21(1). Pp.64-77
https://doi.org/10.1108/09555340910925184.
63
BARNIR, A., WATSON, W.E. & HUTCHINS, H.M. (2011) Mediation and
Moderated Mediation in the Relationship Among Role Models, SelfEfficacy, Entrepreneurial Career Intention, and Gender. Journal of
Applied Social Psychology, 41(2), 270–297.
BAUGHN, C. & NEUPERT, K. (2003) Culture and national conditions facilitating
entrepreneurial start-ups. Journal of International Entrepreneurship,
1(3), 313–330.
BHATTACHARYA, A., MORGAN, N.A., & REGO, L.L. (2021). Customer
satisfaction and firm profits in monopolies: a study of utilities. Journal
of Marketing Research, 58(1), 202-222.
BIRDTHISTLE, N. (2008) An examination of tertiary students‘ desire to found an
enterprise. (ed.) G. Nabi, Education + Training, 50(7), 552–567.
BOYD, N.G. & VOZIKIS, G.S. (1994) The influence of self-efficacy on the
development of entrepreneurial intentions and actions.
Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 63–63.
BRAEUTIGAM, R.R. (1989). Optimal policies for natural monopolies. Handbook
of industrial organization, 2, 1289-1346.
BROZEN, Y. (1968). Is Government the Source of Monopoly. SSRN Electronic
Journal, 5(2), 67. doi: 10.2139/ssrn.3914919.
BRUYANT, C. & JULIEN, PIERRE-ANDRE (2001). Defining the Field of
Research in Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, Elsevier
16(2). Pp. 165-180.
BUKHORI, A. (2021). The Role of Youth in Managing Educational Startup: Case
Study of PrivatQ Startup. Research Horizon, 1(2), 62-70.
CANTAMESSA, M., GATTESCHI, V., PERBOLI, G., & ROSANO, M. (2018).
Startups‘ roads to failure. Sustainability, 10(7), 2346.
CHEN, R., & HUANG, S. (2010, August). Research on Welfare Distribution of
Monopolistic Retail Supply Chain Upstream Based on Shapley-Value.
In 2010 International Conference on Management and Service
Science (pp. 1-4). IEEE.
64
CHIEN, C. (2013). Startups and patent trolls. Stan. Tech. L. Rev., 17, 461.
CHOO, S. & WONG, M. (2006) Entrepreneurial intention: Triggers and barriers to
new venture creations in Singapore. Singapore Management Review,
28(2), 47–64.
CHRISTOPHER, E.O. & MFONDO, A.N.M. (2018). Challenges and Prospects
Facing Trading Entrepreneurial ventures in Buea municipality,
Cameroon. International Journal of Managerial Studies and
Research (IJMSR). 6(3). Pp. 1-12.
COLOMBO, M. G., & PIVA, E. (2008). Strengths and weaknesses of academic
startups: a conceptual model. IEEE Transactions on Engineering
Management, 55(1), 37-49.
COSTELLO, A.B. & OSBORNE, J.W. (1994) Denpasar Declaration on Population
and Development. Integration (Tokyo, Japan), (40), 27–29.
CROSSA, M., & WISE, R. D. (2021). Innovation in the era of generalized
monopolies: The case of the US–Mexico automotive industrial complex.
Globalizations, 1-21.
DE GROOT, H., & NAHUIS, R. (2002). Optimal Product Variety and Economic
Growth: The Trade-off between Internal and External Economies of
Scale. Journal of Economics, 76(1), 1-32. doi: 10.1007/s712-002-8218-6.
DE WINTER, J.C.F. & DODOU, D. (2012) Factor recovery by principal axis
factoring and maximum likelihood factor analysis as a function of factor
pattern and sample size. Journal of Applied Statistics, 39(4), 695–710.
FINNERTY, J.F. & KRZYSTOFIK, A.T. (1985) Barriers to Small Business
Formation. Journal of Small Business Management, 23(3), 50–58.
FRANKE, N. & LUTHJE, C. (2003) Τhe ―making‖ of an entrepreneur: testing a
model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R
and D Management, 33(2),135–147.
FRANKE, N. & LÜTHJE, C. (2004) Entrepreneurial intentions of business students
– A benchmarking study. International Journal of Innovation and
Technology Management, 1(3), 269–288.
65
GIACOMIN, O. et al. (2011) Entrepreneurial intentions, motivations and barriers:
Differences among American, Asian and European students. International
Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 219–238.
HACKLER, D. & MAYER, H. (2008) Diversity, Entrepreneurship, and the Urban
Environment. Journal of Urban Affairs, 30(3), 273–307.
HARKNESS, J.A & SCHOUA-GLUSBERG, A. (1998) Questionnaires in Translation.
ZUMANachrichten Spezial, (1), 87–126.
HAWKINS, D.I. (1993) New business entrepreneurship in the Japanese economy.
Journal of Business Venturing, 8(2), 137–150.
HISRICH, R., LANGAN-FOX, J. & GRANT, S. (2007). Entrepreneurship Research
and Practice: A call to Action for Psychology. The American
Psychology. 62. P. 89.
HUI-CHEN, C., KUEN-HUNG, T. & CHEN-YI, P. (2014) The entrepreneurial
process: an integrated model. International Entrepreneurship and
Management Journal, 1–19.
HULSINK, W. & KOEK, D. (2014) The young, the fast and the furious: a study about
the triggers and impediments of youth entrepreneurship. International
Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(2/3),
182.
HVELPLUND, F., & DJØRUP, S. (2019). Consumer ownership, natural monopolies
and transition to 100% renewable energy systems. Energy, 181, 440-449.
IAKOVLEVA, T.A. et al. (2014) Comparison of perceived barriers to entrepreneurship
in Eastern and Western European countries. International Journal of
Entrepreneurship and Innovation Management, 18(2-3), 115–133.
JINRONG, Z., & FYUAN, X. (2011, May). Monopoly supplier’s negotiation strategy
and its impact on supply chain efficiency. In 2011 International
Conference on Business Management and Electronic Information (Vol.
5, pp. 278-282). IEEE.
JOHANSON, J. & WIEDERSHEIM, PAUL F. (1975). The Internalization of the Firm:
Four Swedish Cases. Journal of Management Studies. 12(3), Pp. 305 –
322.
66
JOSHUA, G., ERIN, L.S. & SCOTT, S. (2018). Strategy for Start-ups. Harvard
Business Review, 2018. May – June Issue.
KADITI, E.A. (2013). Market dynamics in food supply chains: The impact of
globalization and consolidation on firms‘ market power.
Agribusiness, 29(4), 410-425.
KAPPES, J.W. & MERKERT, R. (2013). Barriers to entry into European aviation
markets revisited: A review and analysis of managerial perceptions.
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation
Review. 57. Pp. 58-69.
KARAKAYA, F. (2002). Barriers to Entry in Industrial Markets. Journal of
Business and Industrial Marketing. 17(5). Pp 379-388.
KESALE, A.M. (2017). Barriers facing startup small and medium enterprises
(SMEs) in accessing external capital in Tanzania. International Journal
of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(3), 55-72.
KOHLER, T. (2016). Corporate accelerators: Building bridges between corporations
and startups. Business horizons, 59(3), 347-357.
KOLVEREID, L. & ISAKSEN, E. (2006) New business start-up and subsequent
entry into self-employment. Journal of Business Venturing, 21(6), 866–
885.
KRISHNA, A., AGRAWAL, A., & CHOUDHARY, A. (2016, December).
Predicting the outcome of startups: less failure, more success. In 2016
IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops
(ICDMW) (pp. 798-805). IEEE.
KRUEGER, N.F., REILLY, M.D. & CARSRUD, A.L. (2000) Competing models of
entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5),
pp.411–432.
KURATKO, D.F. (2011) Entrepreneurship theory, process, and practice in the 21st
century. International Journal of Entrepreneurship and Small
Business, 13(1), p.8.
67
LEDYAEVA, S., GUSTAFSSON-PESONEN, A., MOCHNIKOVA, E., VASILENKO,
D. (2008) Russian students‘ perceptions of entrepreneurship. results of a
survey in three St. Petersburg universities. Entrepreneurship development
– project 2. Helsinki School of Economics, 83.
LIÑÁN, F. & CHEN, Y.W. (2009) Development and cross-cultural application of a
specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship:
Theory and Practice, 33(3), 593–617.
LIÑÁN, F. & FAYOLLE, A. (2015) A systematic literature review on
entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research
agenda. International Entrepreneurship and Management Journal,
11(4), 907–933.
LOERTSCHER, S., & MARX, L. M. (2020). Digital monopolies: Privacy protection or
price regulation? International Journal of Industrial Organization, 71,
102623.
MARTINS, S., COUCHI, C., PARAT, L., CARMINE, F., DONEDDU, R., &
SALMON, M. (2004) Barriers to entrepreneurship and business creation,
European Entrepreneurship Cooperation Observatory. European
Entrepreneurship Cooperation, Project nº EEC/Act04/02, European
Social Fund.
MCMANIGLE, R. (2020). Transitioning from idea / invention to marketing /
licensing / startup. CMU CTTEC.
MEGGINSON, W.L., & MUELLER, P.C. (2022). Natural Monopoly Privatization:
Minimizing Regulatory Trade-Offs Between Rent Extraction and
Innovation. Academy of Management Perspectives, 36(1), 111-124.
MILLER, B.K., BELL, J.D., PALMER, M., & GONZALEZ, A. (2009) Predictors of
Entrepreneurial Intentions: A Quasi-Experiment Comparing Students
Enrolled in Introductory Management and Entrepreneurship Classes.
Journal of Business & Entrepreneurship, 21(2), 39.
MITCHELL, S. (2016). Monopoly Power and the Decline of Small Business the
Case for Restoring America‘s Once Robust Antitrust Policies. Institute
of Local Self-Reliance, ILSR.
68
MONTROSE, J. (1956). How Should We Control Monopoly?: III. The Economic
Journal, 66(264), 578. doi: 10.2307/2227514.
MOSCA, M. (2008). On the origins of the concept of natural monopoly: Economies
of scale and competition. The European Journal of The History of
Economic Thought, 15(2), 317-353. doi: 10.1080/09672560802037623.
NOELIA, F.L., & ROSALIA, D.C. (2020). A dynamic analysis of the role of
entrepreneurial ecosystems in reducing innovation obstacles for
startups. Journal of Business Venturing Insights, 14, e00192.
OLIVA, F. L., & KOTABE, M. (2019). Barriers, practices, methods and knowledge
management tools in startups. Journal of Knowledge Management.
PASUMARTI, S. S., & PATNAIK, A. Challenges in Obtaining Finance for SME
Startups. High technology letters, http://www. gjstx-e. cn, 26, 972-979.
PIERRE, V. (2018). 8 Examples of Barriers to Entry and Their Definition According
to Porter. Strategic Planning.
POMEROL, J. C. (2018). Business uncertainty, corporate decision and
startups. Journal of Decision Systems, 27(sup1), 32-37.
PRUETT, M., SHINNAR, R., TONEY, B., LLOPIS, F., &FOX, J. (2009) Explaining
entrepreneurial intentions of university students: a cross-cultural study.
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research,
15(6), 571–594.
RIBEIRO, M.I.B., FERNANDES, A.J.G. & DE S. DINIZ, F.J.L. (2014)
Entrepreneurial potential of Portuguese agriculture higher education
students: A case from the alto trás-osmontes region, Portugal. Economy
of Region, (2), 212–220.
ROBERTSON, M., COLLINS, A., MEDEIRA, N., SLATER, J. (2003) Barriers to
start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education +
Training, 45(6), 308–316.
ROOM, R., & ÖRNBERG, J. C. (2019). Government monopoly as an instrument for
public health and welfare: lessons for cannabis from experience with
alcohol monopolies. International Journal of Drug Policy, 74, 223-
228.
69
ROWLEY, J. (2009). Superpoly: monopoly in the twenty‐ first
century. Management research news.
SALEH, H.A. (2014) The Perceptions of the Lebanese Students of Choosing their
Career in Entrepreneurship. Jordan Journal Business Administration,
10, 333.
SESEN, H. & PRUETT, M. (2014) The Impact of Education, Economy and Culture
on Entrepreneurial Motives, Barriers and Intentions: A Comparative
Study of the United States and Turkey. Journal of Entrepreneurship,
23(2), 231–261.
SHERMAN, R. (1971). Entry Barriers and the Growth of Firms. Southern
Economic Journal, 38(2), 238.
SHINNAR, R., PRUETT, M. & TONEY, B. (2009) Entrepreneurship Education:
Attitudes across Campus. Journal of Education for Business, 84(3),
151–159.
SHINNAR, R.S., GIACOMIN, O. & JANSSEN, F. (2012) Entrepreneurial
Perceptions and Intentions: The Role of Gender and Culture.
Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3), 465–493.
SINGH SANDHU, M., FAHMI SIDIQUE, S. & RIAZ, S. (2011) Entrepreneurship
barriers and entrepreneurial inclination among Malaysian postgraduate
students. International Journal of Entrepreneurial Behavior &
Research, 17(4), 428–449.
SINGH, E., WANGDA, S., KHAN, S., & KHAN, S. (2020). Exploring the Obstacles
for Start-ups in Bhutan: from a Prevented Entrepreneurs Perspective.
International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(4).
Retrieved 1 November 2021, from.
SITARIDIS, & KITSIOS (2016). Students‘ perceptions of barriers to
entrepreneurship, EKT National Documentation center, 1, 524-535.
SMITH, K. & BEASLEY, M. (2011) Graduate entrepreneurs: intentions, barriers and
solutions – Business ProQuest H. Matlay, ed. Education + Training,
53(8/9), 722–740.
70
SMRITI, C. (2017). Market Structure, Meaning, Characteristics and Forms.
Economics.
SPARKMAN, R.M., HAIR, J.F., ANDERSON, R.E., TATHAM, R.L., &
GRABLOWSKY, B.J. (1979) Multivariate Data Analysis with Readings,
Journal of Marketing Research, 16, 437.
SPENDER, J. C., CORVELLO, V., GRIMALDI, M., & RIPPA, P. (2017). Startups
and open innovation: a review of the literature. European Journal of
Innovation Management.
STAMBOULIS, Y. & BARLAS, A. (2014) Entrepreneurship education impact on
student attitudes. The International Journal of Management
Education, 12(3), 365–373.
STUART, H. (2007). Creating monopoly power. International Journal of
Industrial Organization, 25(5), 1011-1025. doi:
10.1016/j.ijindorg.2007.05.001.
TAN, L. (2001). Spatial Pricing Policies Reconsidered: Monopoly Performance and
Location. Journal of Regional Science, 41(4), 601-615. doi:
10.1111/0022-4146.00234.
WANG, J., & SHIN, H. (2015). The impact of contracts and competition on upstream
innovation in a supply chain. Production and Operations
Management, 24(1), 134-146.
WEBSTER, J. & WATSON, R.T. (2002) Analyzing the Past to Prepare for the
Future: Writing amLiterature Review. MIS Quarterly, 26(2), xiii – xxiii.
WEI, L., & YANG, X. (2015, June). Revenue sharing contract in a cloud computing
service supply chain with a monopoly AIP and multiple competing ASPs
under asymmetric information. In 2015 12th International Conference on
Service Systems and Service Management (ICSSSM) (pp. 1-6). IEEE.
WEIBLEN, T., & CHESBROUGH, H. W. (2015). Engaging with startups to
enhance corporate innovation. California management review, 57(2),
66-90.
71
WINTER, J.C.F. & DODOU, D. (2012) Factor recovery by principal axis factoring
and maximum likelihood factor analysis as a function of factor pattern
and sample size. Journal of Applied Statistics, 39(4), 695–710.
YANG, X. (1994). Endogenous vs. exogenous comparative advantage and
economies of specialization vs. economies of scale. Journal of
Economics, 60(1), 29-54. doi: 10.1007/bf01228024.
ZARROUK, H., GHAK, T. E., & BAKHOUCHE, A. (2021). Exploring economic
and technological determinants of FinTech startups‘ success and growth
in the United Arab Emirates. Journal of Open Innovation: Technology,
Market, and Complexity, 7(1), 50.
ZHAO, F. (2005) Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation.
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(1),
25–41.
DISSERTATIONS
AYODEJI, M. A. (2015). ―Entrepreneurial Development Barriers in a Developing
Nation: A Case Study of The Nigerian Printing Smes‖. (Master‘s Thesis).
Master of Business Administration Business Management and
Entrepreneurship. Visamäki Spring 2015.
OTENG A. (2015). An Evaluation of Relationship Marketing Strategies for
Customer Retention in The Hospitality Industry in Ghana-A Case Study
of Rexmar Hotel, Kumasi. A Thesis Submitted to The Knust School of
Business, Department of Strategic Management and Consulting, Kwame
Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, In Partial
Fulfillment for the Award of Master of Business Administration
(Strategic Management and Consulting) Degree, Faculty of Social
Sciences, College of Arts and Social Sciences.
SCASE, R. (2000). Entrepreneurship and Proprietorship in Transition: Policy
Implications for the Small and Medium size Enterprise Sector. Helsinki:
United Nations University World Institute for Development Economics
Research.
ELECTRONIC SOURCES
72
APARNA, J. (y.u). Theories of Entrepreneurship. (Retrieved 1.20pm 7/2/2020)
http://www.economicsdiscussion.net/entrepreneurship/theories-ofentrepreneurship/31823.
CHEN, J. (2021). Understanding Antitrust Laws. Retrieved 14 August 2021, from
https://www.investopedia.com/ask/answers/09/antitrust-law.asp.
COLLINS, K.M.T. (2016). Sampling Decisions in Educational Research. The
Bera/Sage Handbook of Educational Research.
Htpps//books,google.com. ng/book!Isbn=0195385055.
HAYES, A. (2021). Barriers to Entry Definition. Retrieved 11 July 2021, from
https://www.investopedia.com/terms/b/barrierstoentry.asp.
HAYES, A. (2021). Monopoly Definition. Retrieved 2 July 2021, from
https://www.investopedia.com/terms/m/monopoly.asp.
J. OSBORNE, M. (1997). Policies to control monopoly. Retrieved 6 July 2021, from
https://www.economics.utoronto.ca/osborne/2×3/tutorial/MONCOFRM.
HTM.
JAMES, B. (1993). 9.1 How Monopolies Form: Barriers to Entry. Retrieved 29 July
2021, from https://opentextbc.ca/principlesofeconomics/chapter/9-1-
how-monopolies-form-barriers-to-entry/.
MCWHINNY, J. (2021). How and Why Companies Become Monopolies. Retrieved
23 June 2021, from https://www.investopedia.com/articles/investing/
071515/how-why-companies-become-monopolies.asp.
OLIVIA, LAVECCHIA & STACY, MITCHELLE, (2014)North Dakota‘s Pharmacy
Ownership Law: Ensuring Access, Competitive Prices, and Quality Care
3, available at http://ilsr.org/wp-content/uploads/2014/10/ND_Pharmacy
_Ownership_Report.pdf.
PETTINGER, T. (2020). Advantages and disadvantages of monopolies – Economics
Help. Retrieved 28 July 2021, from
https://www.economicshelp.org/blog/ 265/economics/are-monopoliesalways-bad/.
SPAULDING, W. (2015). Monopoly Regulation. Retrieved 23 August 2021, from
https://thismatter.com/economics/monopoly-regulation.html
73
UMAR, F. (2018). What is Market, Definition and types of Market. www.marketing
tutor.net.
WOOTEN, J. (2020). Reasons for a Monopoly – Course Hero. Retrieved 28 September
2021, from

KAYNAKÇA
Akman, Ş. T. (2012). Roma Antikitesinde Sosyal – Politik – Ekonomik Değişimlerin Hukuksal
Yapı ve Kamu Düzeni Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 89-107.
Akrep, M. Y. (2017). Sümer Ekononisinde Tapınak Faktörü. Mavi Atlas, 458-473.
Aksoy Arıkan, R. (2020). Orta Çağ İspanya’da Çeviri Faaliyetleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat
Araştırmaları Dergisi, 967-978.
allabolag. (2022, Eylül 15). allabolag Website. allabolag.se:
https://www.allabolag.se/5565953469/varumarke/svenska-ostindiskacompaniet/289445 adresinden alındı
Anderson, E. N. (2014). The Mongols and the Yuan Dynasty. E. N. Anderson içinde, Food and
Environment in Early and Medieval China (s. 182-242). Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Andrade, T. (2018). Epilog. 9. The Dutch East India Company in global history: A
historiographical reconnaissance. A. Clulow, & T. Mostert içinde, he Dutch and
English East India Companies: Diplomacy, Trade and Violence in Early Modern Asia
(s. 239-256). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Around-Amsterdam. (2022, Kasım 25). Re-live the Dutch East India Company in The
Netherlands. Around-Amsterdam.com: http://www.around-amsterdam.com/dutcheast-india-company.html adresinden alındı
Aydoğan, E., & Altuncu, Z. (2016). Son Dönem Osmanlı İşgücünde Farklılık Yönetiminden
Kopuş: Yabancılaşma Sorunu. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 1-23.
Bansal, T. (2022, 11 18). IMPACT OF VOYAGES, DISCOVERIES, AND RENAISSANCE ON
GEOGRAPHICAL THOUGHT. epgp.inflibnet.ac.in:
https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000017GE/P001784
/M027047/ET/1558931883Voyages_Final.pdf adresinden alındı
Basha, J., Haralayya, B., & Vibhute, N. S. (2021). A Study on Performance Evaluation of
Initial Public Offering. Journal of Advanced Research In Public Policy and
Administration, 12-26.
Berktaş, S., & Dimli Oraklıbel, R. (2021). SANAYİ DEVRİMİ ile GELEN DEĞİŞİM: İŞ BÖLÜMÜ ve
YABANCILAŞMA. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 112-121.
Bessler, W., & Seim, M. (2012). ”The performance of venture-backed IPOs in Europe,”.
Venture Capital, 215-239.
Bhutan, R. G. (2012). The Report of the High-Level Meeting on Wellbeing and Happiness:
Defining a New Economic Paradigm. New York: United Nations.
Blau, B. (1950). The Jewish Population of Germany 1939-1945. Jewish Social Studies, 161-
172.
103
Blerk, N. v. (2018). THE EMERGENCE OF LAW IN ANCIENT EGYPT: THE ROLE OF MAAT.
Fundamina, 69-88.
Boyd, T. A. (1964). The Charles F. Kettering Archives. Technology and Culture , 412–15.
Brooks, S. (1917). The Real Problem of Alsace-Lorraine. The North American Review, 695-
704.
Bulut, M. (2012). Osmanlı Ekonomi Politiği’ne Yeniden Bir Bakış. Bilig : Türk Dünyası Sosyal
Bilimler Dergisi, 63-96.
Büyükşahin, S. (1997). Türkiye’de Devletin Bireysel Çalışma İlişkilerine Yasal Müdahalesi
(Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
Cartwright, M. (2021, Agustos 04). Prince Henry the Navigator. worldhistory.org:
https://www.worldhistory.org/Prince_Henry_the_Navigator/ adresinden alındı
Catledge, B. E., & Powell, J. (2009). Air Command and Staff College, & Space Research
Electives Seminars. Montgomery: Air University Press.
CBECI. (2022, 12 18). Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. University of
Cambridge Web Sitesi: https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons adresinden alındı
Chia, A., Saghafian, S., & Ang, Y. Q. (2022). Using Machine Learning to Demystify Startups’
Funding, Post-Money Valuation, and Success. In Innovative Technology at the
Interface of Finance and Operations, 271-296.
Clarke, H. (1878). On the Debts of Sovereign and Quasi-Sovereign States, Owing by Foreign
Countries. Journal of the Statistical Society of London, 299-347.
Colombia University. (2022, Kasım 2). Colombia University In The New York. Colombia Edu:
http://www.columbia.edu/~msj42/Senegambia.htm adresinden alındı
Crystall, S. J., & Leitenberg, L. (2014). Digital maps of Jewish Populations in Europe (1750 –
1950) for Online Viewing by the Public. Invaded Quds: International Institute for
Jewish Genealogy and Paul Jacobi Center.
Çelik, K., Güleryüz, S., & Özköse, H. (2018). 4. ENDÜSTRİ DEVRİMİNE KURAMSAL BAKIŞ.
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 86-95.
ÇİÇEK, F. (2019). Mezopotamya’da İlk Rönesans III. Ur Devri (M.Ö.2112-2005).
ULUSLARARASI BEŞERİ BİLİMLER VE EĞİTİM DERGİSİ, 494 – 508.
Çiçekler, A. N. (2010). Sanayi Devrimi Döneminde İngiltere’de Çalışma Koşulları: Charles
Dickens Romanlarından Yansımalar (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul
Üniversitesi.
Damodaran, A. (2009). Valuing Young, Start-Up and Growth Companies: Estimation Issues
and Valuation Challenges. Econometrics: Econometric & Statistical Methods –
General eJournal, 1-67.
DARPA. (2018). DARPA DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY 1958–2018.
Tampa, FL: Faircount Media Group.
104
DARPA. (2022, Eylül 11). DEFENCE ADVENCED RESEARCH PROJECTS AGENCY. DARPA.mil:
https://www.darpa.mil/ adresinden alındı
Daştan, İ., & Gürler, C. (2018). Online Finansman Yöntemi Olarak Kitlesel Fonlama:
Planlanmış Davranış Teorisinin Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 169- 186.
Davutoğlu, N. A. (2020). ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMLERİ ARASINDAKİ TEMEL
VE SİSTEMATİK FARKLILIKLARIN DETERMİNİST BİR YAKLAŞIMLA ANALİZİ.
Management and Political Sciences Review, 176-194.
de Silva, C. R. (1974). The Portuguese East India Company. Luso-Brazilian Review, 152-205.
Demir, A. (2009). EKONOMİK AÇIDAN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 55-68.
Demir, K. A. (2018). Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge
Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme. Çankırı Karatekin
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 247-271.
Desch, C. H. (1944). William Herbert Hatfield. 1882-1943. Obituary Notices of Fellows of the
Royal Society, 617–27.
Desjardins, J. (2017, 12 8). Visual Capitalist. Visual Capitalist:
https://www.visualcapitalist.com/most-valuable-companies-all-time/ (Erişim:
02.12.2022) adresinden alındı
Doğru, C. (2010). OSMANLI TOPLUMUNDA KAPİTALİST-GİRİŞİMCİ SINIFIN VE İNSAN TİPİNİN
OLUŞUMUNU ENGELLEYEN FAKTÖRLER. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 75-91.
Dönmez, S. (2007). İbn Rüşd ve Thomas Aquinas Bağlamında Hıristiyanlığın Rasyonel
Yorumuna İslam Felsefesinin Etkisi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
21-38.
Dumrul, C., & Dumrul, Y. (2014). OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KAPİTALİST PATERNDE
SANAYİLEŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE BİR İNCELEME. Yönetim ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 146-170.
Durak, İ., & Yücel, A. (2010). AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZE
YANSIMALARI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 151-168.
Emeklier, B., & Ergül, N. (2010). PETROLÜN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ YERİ: JEOPOLİTİK
TEORİLER VE PETROPOLİTİK. Bilge Strateji, 59-85.
Ertuğrul, İ., & Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 158-170.
Esmer, Y., & Alan, M. A. (2019). ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE İNOVASYON. AVRASYA
Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 465-478 .
Euronews. (2021, 5 8). Euronews. Euronews Web Sitesi:
https://tr.euronews.com/2021/05/08/ingiltere-merkez-bankas-baskan-kripto-parayat-r-mc-lar-paralar-n-kaybetmeye-haz-rl-kl-ols adresinden alındı
105
Ferguson, N. (1999). The House of Rothschild: Money’s Prophets, 1798-1848. London:
PENGUIN BOOKS.
Ferguson, R. J. (2016). The ancient Egyptian concept of Maat: Reflections on social justice
and natural order. Centre for East-West Cultural & Economic Studies, 1-90.
Fink-Jensen, J. (2015, Aralık 14). TOTAL POPULATION (FINK-JENSEN 2015).
https://datasets.socialhistory.org/dataset.xhtml?persistentId=hdl:10622/SNETZV:
https://datasets.socialhistory.org/dataset.xhtml?persistentId=hdl:10622/SNETZV
(Erişim 06.12.2022) adresinden alındı
Flandreau, M., & Flores, J. (2009). Bonds and Brands: Foundations of Sovereign Debt
Markets, 1820–1830. The Journal of Economic History, 646-684.
Forbes. (2022, 12 20). Forbes. Forbes Web Sitesi:
https://www.forbes.com/sites/quora/2014/01/24/how-do-investors-value-prerevenue-companies/?sh=3c02ee866027 adresinden alındı
Gallois, L. (1918). Alsace-Lorraine and Europe. Geographical Review , 89-115.
Ghanim, F. M. (2018). The Moor as a Muslim in William Shakespeare’s Othello. European
Journal of Social Science Education and Research, 150-156.
Girgen, M. Ü., & Oktay, S. (2022). GASTRONOMIC FINDINGS IN GOBEKLITEPE-ANATOLIA.
10TH MILLENNIUM BC. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 223-237.
Grabowiecki, J. (2006). Keiretsu Groups: Their Role in the Japanese Economy and Their
Reference Point (or Paradigm) for Other Countries. Chiba: Institute of Developing
Economies, Japan External Trade Organization, VRF Series, No. 413.
Griffel, F. (2011). The Western Reception of al-Ghaza-lı-’s Cosmology from the Middle Ages
to the 21st Century. Dîvân DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 33-62.
Gür, N. (2015). Köle Ticareti ve Ekonomik Gelişme. International Review of Economics and
Management, 49-62.
Hamilton, E. J. (1929). American Treasure and the Rise of Capitalism. Economica, 338-357.
Hamilton, E. J. (1929). Imports of American Gold and Silver Into Spain. The Quarterly Journal
of Economics , 436-472.
Hammond, J. L., & Hammond, B. B. (1919). The skilled labourer, 1760-1832. London:
Longmans.
Hanilçe, M. (2010). COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİNE YENİDEN BAKMAK. Tarih Okulu
Dergisi, 47-70.
Harris, R. (2004). Government and the economy, 1688–1850. R. Floud, & P. Johnson içinde,
The Cambridge Economic History of Modern Britain (s. 204-237). Cambridge:
Cambridge University Press.
Holmes, O. W. (1881). The Common Law. London: Macmillan.
Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic HaveNots and Cultural Backlash. HKS Faculty Research Working Paper Series , 1-52.
106
Işık, O. (2012). HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ. Yalova Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 215-258.
James, W. (1890). THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY. New York: HENRY HOLT & CO.
Johnson, J. (2017, 05 17). GOODFIELD FAMILY OFFICE. GOODFIELD FAMILY OFFICE WEB
SİTESİ: https://goodfield.com/four-valuation-methods-angel-investors/ adresinden
alındı
Kalra, P. (2018). The Silk Road and the Political Economy of the Mongol Empire. London:
Routledge.
Kaplan, H. (2009). Bazen Bir Puro Sadece Bir Purodur: Leonardo Da Vinci’nin Dini Kimliği
Üzerine Psikobiyografik Bir İnceleme. Dinî Araştırmalar, 107-126.
Kaplanoğlu, E., & Yükçü, S. (2014). Aydın, Sultanhisar Akharaka Antik Kentinde M.S. I. Yüzyıl
Muhasebe Kavramları. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 151-169.
Karadağ, H., & Şit, M. (2016). OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPRAK MÜLKİYETİNİN İKTİSADİ
SİSTEMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 45-65.
Kaya, H. (2020). İbn Rüşd Felsefesinde Bilimsel Yöntem. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 27 – 86.
Kaymak, M. (2011). Sanayi Devrimi Neden İngiltere’de Gerçekleşti? Karşılaştırmalı Bir Makro
Tarih Denemesi. H. Mıhçı içinde, İktisada Dokunmak (s. 163-185). Ankara: Phoenix
Yayınevi.
Keçetep, İ. (2016). TÜRKİYE’DE İKTİSAT BİLİMİNİN DOĞUŞU. Uluslararası Yönetim İktisat ve
İşletme Dergisi, 823-834.
Keklik, N. (1984). Türk-İslam Filozoflarının Avrupa Kültürüne Etkileri. Felsefe Arkivi, 0-0.
Kılıç, Y., & Eser, E. (2016). ESKİ MEZOPOTAMYA HUKUKUNDA DİNİ NORMLAR. Belgi Dergisi :
Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, 133-150.
Kızılarslan, Y. (2019). 15. VE 16. YÜZYILLARDA CEBELİTARIK’TA PORTEKİZ DONANMASI.
YÜKSEK LİSANS TEZİ. İSTANBUL: T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI.
Koca, D. (2020). Sanayi Devrimlerinin Tarihsel Arka Planı ve İşgücü Becerileri Üzerindeki
Yansımaları. OPUS International Journal of Society Researches, 4531-4558.
Kurt, A. O., & Göler, M. E. (2017). Anadolu’da İlk Tapınak: Göbeklitepe. Cumhuriyet İlahiyat
Dergisi, 1107-1138.
Kurt, M., Çakır, B., & Demir, K. (2016). Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim:
Çalışanların “Şevk ve Gayret”lerini Artırmaya Dönük Uygulamalar. History Studies,
71-87.
Küçükkalay, A. M. (1997). Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi. Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 51-68.
107
Lang, M. K. (2018). The Role of Religion in Agriculture: Reflections from the Bamenda
Grassfields of Cameroon since Pre-colonial Times. Journal of African Studies, 54-73.
Laybourn-Langton, L., & Jacobs, M. (2018). Paradigm Shifts in Economic Theory and Policy.
Intereconomics: Review of European Economic Policy, 113-118.
Lin-chun, W. (2012). “One Drop of Oil, One Drop of Blood”: The United States and the
Petroleum Problem in Wartime China, 1937-1945. The Journal of American-East
Asian Relations, 27-51.
Lucassen, J. (2004). A Multinational and Its Labor Force: The Dutch East India Company,
1595-1795. International Labor and Working-Class History, 12–39.
Mahajan, A., Nallari, S., & Vyas, H. (2021). Analysis of Key Factors Contributing Towards
Valuation of Pre-Revenue Start-ups by Means of the Berkus Method. International
Journal of Scientific & Engineering Research, 1132-1138.
Manning, J. (1995). DEMOTIC EGYPTIAN INSTRUMENTS OF TRANSFER AS EVIDENCE FOR
PRIVATE OWNERSHIP OF REAL PROPERTY. CHICAGO-KENT LAW REVIEW, 237-268.
Meierding, E. (2020). FROM VALUE TO VIOLENCE: Connecting Oil and War. E. Meierding
içinde, The Oil Wars Myth: Petroleum and the Causes of International Conflict (s.
10–21). New York: Cornell University Press.
Metin, A. (2018). OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN KÖKENLERİ VE ANA HATLARI.
Muhafazakar Düşünce Dergisi, 229-244.
Montani, D., Gervasio, D., & Pulcini, A. (2020). Startup Company Valuation: The State of Art
and Future Trends. International Business Research , 31-45.
Nasser, S. (2016, 06 14). Valuation For Startups—9 Methods Explained. Medium:
https://medium.com/parisoma-blog/valuation-for-startups-9-methods-explained53771c86590e adresinden alındı
Neoito. (2022, 12 15). Neoito. Neoito Web Sayfası: https://www.neoito.com/blog/invest-instartups/ adresinden alındı
OECD. (2020). Beyond Growth: Towards a New Economic Approach, New Approaches to
Economic Challenges. Paris: OECD Publishing.
Ökte, K. S. (2008). ANTİK ÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE. ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,
37-62.
Önalan, H. (2021). 15. YÜZYIL PORTEKİZ KEŞİFLERİNİN AFRİKA’DA TEZÂHÜRÜ VE BİR
HÂKİMİYET GÖSTERGESİ OLARAK PADRÃO SEMBOLÜ. Tarih Araştırmaları Dergisi,
206-228.
Özensoy, A. U. (2019). 15 ve 16. Yüzyıllarda Sömürgecilik Hareketleri, Fiyat Devrimi ve
Sömürgecilik İdeolojisi. Tarih ve Gelecek Dergisi 5, 819-834.
Öztürk, A. S. (2012). ÖNYARGININ GERÇEĞE KURGUSAL YOLCULUĞU: SHAKESPEARE’İN
ESERLERİNDE İSLAM ANLAYIŞI. Turkish Studies (Elektronik), 1793 – 1802.
108
Pahleh, B., Mirbargkar, S., Chirani, E., & Aghajan Neshtai, R. (2022). Review of valuation
models and identification and ranking of valuation indicators of startup companies
in the idea stage in Iran based on AHP mathematical method. International Journal
of Finance & Managerial Accounting, 139-150.
Payne, B. (2011, 11 15). Gust . Gust Web Sitesi: https://gust.com/blog/valuations-101-therisk-factor-summation-method/ adresinden alındı
Payne, B. (2019, 10 21). Angel Capital Association. Angel Capital Association Web Sitesi:
https://www.angelcapitalassociation.org/blog/scorecard-valuation-methodologyrev-2019-establishing-the-valuation-of-pre-revenue-start-up-companies/
adresinden alındı
Pearce, C. L., & Barkus, B. (2004). The Future of Leadership: Combining Vertical and Shared
Leadership to Transform Knowledge Work [and Executive Commentary]. The
Academy of Management Executive, 47-59.
Piccirillo, A. C. (1998). Heinkel and the Turbojet Engine: Origin of the First Jet Fighter. SAE
Transactions, 1794-1810.
Pupavac, D. (2015). EXTROVERTED PERSONALITY AS AN ADVANTAGE IN
ENTREPRENEURSHIP. Obrazovanje za poduzetništvo, 133-143.
Ragot, X. (2018). A New Paradigm for Fiscal Policy? Intereconomics, 140–146.
Rifkin, J. (2011). How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World.
Londra: Palgrave Macmillan.
Robbins, L. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. LONDON:
Macmillan & Co. Ltd.
Rosser, J. H. (2001). Historical Dictionary of Byzantium. Lanham: Scarecrow Press.
Rostow, W. (2012). Sanayi Devrimi Nasıl Başladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mecmuası, 0.
Saklı, A. R. (2013). FORDİZM’DEN ESNEK ÜRETİM REJİMİNE DÖNÜŞÜMÜN KAMU YÖNETİMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 107-131.
Sarath. (2021, Temmuz 22). EQVISTA. eqvista.com: https://eqvista.com/berkus-valuationmethod-for-startups/ adresinden alındı
SBA. (2022, 12 18). U.S. Small Business Administration. U.S. Small Business Administration
Web Sitesi: https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-yourbusiness-plan adresinden alındı
Schlecht, R. (tarih yok). Jamestown Colony Ferry. Motivations for Colonization. National
Geographic, Washington, D.C.
Schlecht, R. (tarih yok). Jamestown Colony Ferry. Motivations for Colonization. National
Geographic, İngiltere.
Schularick, M., & Zimmermann, K. (2018). Towards a New Paradigm: Stabilising Financial
Markets. Intereconomics, 124-135.
109
Sertkaya, A. (2013). HOLLANDA DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ’NİN DOĞUŞU VE XVII. YÜZYIL
ENDONEZYASI’NDA YÜKSELİŞİ (Yüksek Lisans Tezi). ELAZIĞ: T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI.
Simonton, D. K. (1981). Multiple Independent Discovery & Creativity in Science. E. Garfield,
& H. Zuckerman içinde, Essays of an Information Scientist, Vol:4, 1979-80 (s. 660-
665). Philadelphia: ISI Press.
Sinha, A. (2012). SWEDES IN THE INDIAN OCEAN – THEIR MARITIME INITIATIVES DURING
THE EIGHTEENTH CENTURY. Proceedings of the Indian History Congress, 1125-1131.
Sırıken, F., Sırıken, B., & Demirci, B. (2021). BİR DERLEME: GIDA DOLANDIRICILIĞI. Gazi
Sağlık Bilimleri Dergisi, 48-60.
Sivitska, Y. (2018). Features of valuation of startup companies. Economic Scope, 163-174.
Sunar, L. (2020). TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ ANLAMAK: TEMEL KAVRAMLAR. L. Sunar içinde,
DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ (s. 1-18). İSTANBUL: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE
UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ.
Swi-hymn, R. (2021, Temmuz 15). World History. worldhistory.org:
https://www.worldhistory.org/image/14393/tomb-of-henry-the-navigator/
adresinden alındı
Şahin, H. (2015). OSMANLI İKTİSADİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ANA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE
KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT POLİTİKASINA BAKIŞ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ,
393-401.
Tahiroğlu, B. (1981). ROMA DEVLETİ’NİN İKTİSADİ KRİZLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası, 677-706.
Tawfeeq, S. S. (2020). OTTO VON BISMARCK AND GERMAN POLITICS (1862-1898) (Yüksek
Lisans Tezi). Lefkoşa: NEAR EAST UNIVERSITY.
Teknopark İstanbul. (2022, 12 18). Teknopark İstanbul. Teknopark İstanbul Web Sitesi:
https://www.teknoparkistanbul.com.tr/rakamlarla-teknopark adresinden alındı
Thomas, D., & Ogburn, W. F. (1922). Are Inventions Inevitable? A Note on Social Evolution.
Political Science Quarterly, 83-98.
Tilly, R. (1966). The Political Economy of Public Finance and the Industrialization of Prussia,
1815-1866. The Journal of Economic History, 484-497.
TradingView. (2022, 12 18). TradingWiew. TradingWiew Web Sitesi:
https://tr.tradingview.com/symbols/TOTAL/ adresinden alındı
TUBITAK. (2022, 12 18). TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU. TÜRKİYE
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU WEB SİTESİ:
https://girisimcirampasi.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/Is-Plani-Formu.pdf
adresinden alındı
Tuna, Y., & Güz, T. (2020). Ekonomide Yeni Paradigma. S. Öz içinde, Teknolojik ve Dijital
Dönüşüm (s. 1-20). Ankara: Nobel.
110
Turak, Ö. (2018). ROMA PANTHEONU: ESKİ YUNAN TANRILARI NASIL ROMALI OLDU?
Amisos, 481-492.
Tural, M. (2018). MOĞOL TOPLUM HAYATINDA ”ÖLÜMÜNDEN SONRA CENGİZ HAN‟. Sosyal
Bilimler Araştırmaları Dergisi, 197-210.
Türkoğlu, S. (2020). ANTİK YUNAN KAMU HUKUKUNUN ŞEKİLLENMESİ. Ankara: TÜRKİYE
CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU
ANABİLİM DALI.
Van der Kroef, J. (1948). The Decline and Fall of the Dutch East India Company. The
Historian, 118-134.
Vink, M. (2003). “The World’s Oldest Trade”: Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian
Ocean in the Seventeenth Century. Journal of World History, 131-177.
Visual Capitalist. (2017, Aralık 8). The Most Valuable Companies of All-Time.
Visualcapitalist.com: https://www.visualcapitalist.com/most-valuable-companiesall-time/ adresinden alındı
Wagner, A. (1902). The National Debt of the German Empire. The North American Review,
845-856.
Wanner, R. A., & Brannigan, A. (1983). Multiple Discoveries in Science: A Test of the
Communication Theory. The Canadian Journal of Sociology, 135-151.
Warburton, D. A. (2007). Work and Compensation in Ancient Egypt. The Journal of Egyptian
Archaeology, 175-194.
Wardley, P. (1999). The Emergence of Big Business: The Largest Corporate Employers of
Labour in the United Kingdom, Germany and the United States c. 1907 [1]. Business
History, 88-116.
Wikipedia. (2022, Eylül 10). Coat of arms of Portuguese India (1951–1974). Wikipedia Org:
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Coat_of_arms_of_Portuguese_India_%28
1951%E2%80%931974%29.svg adresinden alındı
Wikipedia. (2022, Eylül 13). Hollanda Doğu Hindistan Şirketi. Wikipedia Org:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda_Do%C4%9Fu_Hindistan_%C5%9Eirketi
adresinden alındı
Wilson, V. (2015). Commerce in Disguise: War and Trade in the Caribbean Free Port of
Gustavia (Doktora Tezi). Turku: Åbo Akademi University.
Yıldırım, H., & Kesebir, M. (2019). FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ EKONOMİ VE FİNANSAL
PİYASALARA SAHİP ÜLKELERE AİT BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK
İLİŞKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 249-259.
Yıldırım, K. (2011). Osmanlı çalışma hayatında işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin
gelişimi (1870-1922) (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı.
Yıldırım, K. (2012). BALKAN SAVAŞLARI’NIN AVAŞLARI’NIN OSMANLI’DA İŞÇİ HAREKETLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi , 213-234.
111
Yıldız, Ş. (2007). Avrupa’da İlk Çeviri Hareketleri. International Conference on Advances in
Natural and Applied Sciences (s. 1973-1977). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu.

KAYNAKÇA
Akkaya, G.C. ve İçerli, M.Y. (2001). KOBİ‟lerin finansal problemlerinin
çözümünde risk sermayesi finansman modeli. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 61-70.
Akyüz, Ayşen. 2016. Yeni Medya Araştırmaları 2. ed. Mehmet Gökhan
Genel. Ankara: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
AKTEPE İshak Emin, Sorularla Katılım Bankacılığı, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği, İstanbul,2014.
Angerer, Martin, Alexander Brem, Sascha Kraus, Andreas Peter. 2017.
Start-up Funding via Equity Crowdfunding in Germany – A
Qualitative Analysis of Success Factros. The Journal of
Entrepreneurial Finance: 1-34.
Arslan, L. (2020). Resourcing New Businesses. Entrepreneurship, (Ed. B. T.
Tosunoğlu), 102-127. Anadolu University.
Atsan, Nuray, Eda Oruç Erdoğan. 2015. Girişimciler için Alternatif Bir
Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İİBF Dergisi: 297-320.
Aydın, N.(2015). Büyüme potansiyeli yüksek, yenilikçi girişimlerin erken
aşama finansmanı: ciceksepeti.com örneği. Akademik Bakış
Dergisi.52, 111-125
Babacan M. (1995), Dünyada ve Türkiye‟de Teknoparklar (Bilim ve
Teknoloji Parkları. Asil Ofset, İzmir.
Bacanlı, Z. (2005). Dünyada yeni Trend: faizsiz bankacılık. (H. Özkan, Dü.)
Cihan Dergi, 3-5. Mayıs 2021 tarihinde alındı
Berber, M. ve Çelepçi, E. (2005). Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında
Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye‟de
Uygulanabilirliği. Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,
98
Trabzon, 146-155.
Binici, B. (2020). Girişimcilik Nedir Girişimci Kimdir? İTÜ Girişim. Erişim
Tarihi: http://itugirisim.org Erişim Tarihi: 11.03.2022.
Blockchainhup, (2022) http://blockchainhub.net/ico-initial-coin-offerings/
(Erişim Tarihi: 11.05.2022).
Boreiko, D. ve Sahdev, N. (2018). To ICO or not To ICO – Empirical
Analysis of Initial Coin Offerings and Token Sales, Innovation
Finance & Accouting ejournal, pp.10-12,
DOI:10.2139/SSRN.3209180.
Bünül, Hasan. 2018. Önce Sat Sonra Yap. İstanbul: Görüş.
Canbaz, M. F. (2013). Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki
Yeri, Çalışma Şekli, Enstrümanları ve Performans Analizi.
Kırklareli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü/ Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi
Catalini, Christian and Joshua S. Gans (2018), Initial Coin Offerings and the
Value of Crypto Tokens, MIT Sloan Research Paper No. 5347-18;
Rotman School of Management Working Paper No. 3137213,
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3137213 Erişim Tarihi: 11.03.2022.
CBInsights (2019). Global Fintech Report Q3 2019.
https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q3-
2019/ Erişim Tarihi: 11.03.2022.
Chanson, M., Risius, M. ve Wortmann, F. (2018). Initial Coin Offerings
(ICOs): An Introduction to the Novel Funding Mechanism Based
on Blockchain Technology, Twenty-fourth Americas Conference
on Information Systems, New Orleans, pp.3-5.
https://www.researchgate.net/publicatio n/326345056 Erişim
Tarihi: 11.03.2022.
Clark, C. (2008). The impact of entrepreneurs’ oral „pitch‟ presentation
99
skills on business angels’ initial screening investment decisions.
Venture Capital, 10(3), 257-279.
Cohen, S. ve Hochberg, Y. V. (2014). Accelerating Startups: The Seed
Accelerator Phenomenon. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2418000,
(02.02.2021)
Cohen, S., Fehderb, D., Hochbergc, Y. Ve Murrayd, F. (2019). The design
of startup accelerators. Research Policy, 48, 1781–1797.
Cointime, (2020) http://www.cointime.com/blockchain/11251.html.
Coşkun, A. (2008). Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve
Önemi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü/ İktisat Politikası Bölümü, İstanbul.
Czajkowska, A. (2015). Mezzanine as an alternative form of corporate
financing. Oeconomia Copernicana, Institute of Economic
Research, 6(1), 99-111.
Çerçi, A. A. (2014). Küresel ölçekte melek yatırımcılığın gelişiminin
incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çöğürcü, İ. (2016). İktisadi doktrinlerde geçmişten günümüze girişimciliğin
önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35,
65-80.
Çubukçu, Ceren. 2017. Kitlesel Fonlama: Türkiye‟deki Kitlesel Fonlama.
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi: 155-172.
DARÇIN Ahmet Cüneyt, Özel Finans Kurumlarının Katılım Bankalarına
Dönüşümünün Sebepleri Ve Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi,T.C.
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana
Bilim Dalı, Ankara,2007.
DELOITTE (2019). 2018 yılı birleşme ve satın almalar raporu.
100
DELOITTE (2020). Yeni Nesil Teknolojilerin COVID19 Mücadelesindeki
Önemi Ülke Örnekleri Raporu.
Devlet Denetleme Kurulu, (2009)
https://todab.org.tr/files/FAYDALI%20B%C4%B0LG%C4%B0L
ER%20KLAS%C3%96R%C3%9C/Yeni%20klas%C3%B6r/T.C.
%20Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20De
vlet%20Denetleme%20Kurulu%20ARA%C5%9ETIRMA%20VE
%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU.pdf Erişim Tarihi:
11.03.2022.
Doğan, S. (2008, Şubat). Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye
Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü/ İktisat A.B.D., Kahramanmaraş.
Er, B., Şahin Y.E. ve Mutlu, M. (2015). Girişimciler için alternatif
finansman kaynakları: mevcut durum ve öneriler. Uluslararası
Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1), 31-54.
Ercan, Sertaç. 2017. Türkiye’de Kitlesel Fonlama: Destekçilerin
Motivasyonu. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi. c. 1. s. 1: 1-
9.
Ergen, M. (2017). Girişimci Kapital: Silikon Vadisi Tarihi ve Startup
Ekonomisi (2. b.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Ersoy, M., & Süner, A. (2018). Türkiye ‘de katılım bankacılığı ve katılım
bankacılığında kamu girişimi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, 40(2), 169-172.
Ertemel, A. V. (2016). Teknoloji girişimi süreç yönetiminde yeni bir
yaklaşım: yalın girişim metodolojisinin incelenmesi. İstanbul
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 119-133.
Ertuğrul, M. ve Altundal, V. (2018). Startup finansmanında katılım
bankalarının potansiyel rolü üzerine bir değerlendirme. Afyon
101
Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
20 (1), 27- 40.
Ertuğrul, M., & Altundal, V. (2018). Startup Finansmanında Katılım
Bankalarının Potansiyel Rolü Üzerine Bir Değerlendirme. AKÜ
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:20, Sayı: 1., 27-40.
Eskici, M. M. (2007). Türkiye‟de Katılım Bankacılığı Uygulaması ve
Katılım Bankalarının Müşteri Özellikleri. Süleyman Demirel
Üniversitesi, Isparta.
European Business Angels Network(2019). EBAN statistics compendium
european early stage market statistics 2018.
https://www.eban.org/wpcontent/uploads/2020/06/StatisticsCompendium-2018-FINAL-NEW.pdf Erişim Tarihi: 11.03.2022.
Feinleib, D. (2012). Why Startups Fail: And How Yours Can Succeed.
Apress Publishing. New York, ABD.
Fisch, C. (2019). Initial coin offerings (ICOs) To finance new ventures.
Journal of Business Venturing, 34 (1), 1-22.
Gerber, Elizabeth M., Julie S. Hui, Pei-Yi Kuo. 2012. Crowdfunding: Why
People Are Motivated to Post and. Proceedings of the International
Workshop on Design, Influence, and Social Technologies:
Techniques, Impacts and Ethics. Evanston, IL.: Northwestern
University: 11.
Global Entrepreneurship and Development Institute, 2021: 15-19
Golej, R. (2016). Selected determinants of mezzanine financing in Poland.
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
(JEMI),12 (3), 57-84.
Güler, P. (2017). Türkiye‟de KOBİ‟lere Sağlanan Finansal Destek
Programları ve KOSGEB Destekleri. (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi/Finans Enstitüsü,
102
İstanbul
Haas, P., Blohm, I., Peters, C., ve Leimeister, J. M. 2015. Modularization of
Crowdfunding Services: Designing Disruptive Innovations in the
Banking Industry, in Proceedings of the 36th International
Conference on Information Systems, D. Leidner and J. Ross (eds.),
Fort Worth, TX, USA, pp. 1–12.
Emlak Katılım Bankası. (2022, HAZİRAN 14). Emlak Katılım Bankası
Web sitesi: https://www.emlakkatilim.com.tr/tr/yatirimciiliskileri/hakkimizda Erişim Tarihi: 07.03.2022.
KuveytTürk Katılım Bankası. (2022, HAZİRAN 14). KuveytTürk Katılım
Bankası Web sitesi:
https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/katilim-bankaciliginedir Erişim Tarihi: 07.03.2022
Türkiye Fİnans Katılım Bankası. Türkiye Finans Katılım Bankası Web
sitesi: https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/hakkimizda/katilimbankaciligi-sistemi/sayfalar/katilim-bankaciligi-nasil-isler.aspx
Erişim Tarihi: 07.03.2022.
Vakıf Katılım Bankası. (2022, HAZİRAN 14). Vakıf Katılım Bankası Web
sitesi: https://vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda/vakif-katilimitaniyin Erişim Tarihi: 07.03.2022.
Ziraat Katılım Bankası. (2022, Haziran 14). Ziraat Katılım Bankası Web
sitesi: https://www.ziraatkatilim.com.tr/bizi-taniyin/kurumsalbilgiler/ziraat-katilim-hakkinda Erişim Tarihi: 08.03.2022.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, (2019)
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/07/Hazine-ve-MaliyeBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2019-Y%C4%B1l%C4%B1-
%C4%B0dare-Faaliyet-Raporu-1.pdf Erişim Tarihi: 11.03.2022.
http://www.itu.edu.tr Erişim Tarihi: 11.03.2022.
103
https://www.cbinsights.com/blog/startup-failure-reasons-top/ Erişim Tarihi:
11.03.2022.
https://www.gmka.gov.tr/kalkinma-ajansi-nedir-gorevleri-nelerdir Erişim
Tarihi: 11.03.2022
https://www.iasp.ws/ Erişim Tarihi: 11.03.2022.
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-cfunding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp Erişim Tarihi:
01.04.2022).
https://www.kolaydestek.gov.tr/ Erişim Tarihi: 12.03.2022.
https://www.kosgeb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 12.03.2022.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler. Erişim Tarihi:
13.03.2022.
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf Erişim
Tarihi: 11.03.2022.
https://www.turktelekompilot.com.tr/pilot-nedir Erişim Tarihi: 14.03.2022.
https://www.ycombinator.com Erişim Tarihi: 13.03.2022.
Işık, N., Göktaş, D. ve Kılınç, E.C.(2011). İktisadi büyümede girişimciliğin
rolü. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6 (1), 185-210
İpekten, O. B. (2006). Risk sermayesi finansman modeli. Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 385-408.
Jansen, S. ve diğerleri (2015). How education, stimulation, and incubation
encourage student entrepreneurship: Observations from MIT, IIIT,
and Utrecht University. The International Journal of Management
Education,13 (2), 170-181.
Jinzhi, Z ve Carrick, J. (2019) The rise of the Chinese unicorn: an
104
exploratory study of unicorn companies in China. Emerging
Markets Finance and Trade, 55(15), 3371-3385.
Kalyanasundaram, G. (2018). Why Do Startups Fail? A Case Study Based
Empirical Analysis in Bangalore. Asian Journal of Innovation and
Policy, 7 (1), 79-102.
Kassicieh, S. K. (2010). The knowledge economy and entrepreneurial
activities in technology-based economic development. Journal of
the Knowledge Economy, 1, 4–47.
Kaygın, C. ve Yıldız, B.( 2015). Girişimcilik finansmanında kullanılan fon
kaynakları. E. Kaygın ve B. Güven (Editörler). Girişimcilik: temel
kavramlar, girişimcilik türleri, girişimcilikte güncel konular
içerisinde 14. Bölüm: İstanbul: Siyah İnci Akademi Yayın Evi.
Kim, K. C., ElTarabishy, A. ve Bae, Z. T. (2018). Humane
Entrepreneurship: How Focusing on People Can Drive a New Era
of Wealth and Quality Job Creation in a Sustainable World.
Journal of Small Business Management, 56(1), 10-29.
Koch, Jascha-Alexander, Michael Siering. 2015. Crowdfunding Success
Factors: The Characteristics of Successfully Funded Projects on
Crowdfunding Platforms. Proceedings of the 23rd European
Conference on Information Systems (ECIS 2015). Muenster:
Social Science Research Network: 1-15.
Koch, Jascha-Alexander, Qian Cheng. 2016. The Role of Qualitative
Success Factors in the Analysis of Crowdfunding Success:
Evidence from Kickstarter. Proceedings of the 20th Pacific Asia
Conference on Information Systems (PACIS 2016). Chiayi,
Taiwan: 1-15.
Kotha, R. ve George, G. (2012). Friends, Family, or Fools: Entrepreneur
Experience and its Implications for Equity Distribution and
Resource Mobilization. Journal of Business Venturing. 27(5), 525-
105
543. https://ink.library.smu.edu.sg/ lkcsb_research/3625
(14.04.2021)
KPMG (2018). Küresel fintech araştırması 2018.
https://home.kpmg/xx/en/home.html Erişim Tarihi: 11.03.2022.
KPMG (2019). KPMG perspektifinden birleşme ve satın alma trendleri
2019 raporu.
Kubaş, A.(2017). Trakya bölgesinde girişimcilik ekosistemi ve eğitimi.
Social Sciences Research Journal, 6 (4), 157-161
Kuti, Monika, Gabor Madarasz. 2014. Crowdfunding. Public Finance
Quarterly: 355-366.
Küçükkocaoğlu, G. (2006). İslami Bankalar ve İslami Finans Kurumları
Çalışma Notları. (Y. Ayrıçay, M. Yardımcıoğlu, & B. Demir, Dü)
Marangoz, M, (2016), Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar,
İstanbul: BETA Basım Yayım Tanıtım A.Ş
Mesnard, A. ve Ravallion, M.(2006). The wealth effect on new business
startups in a developing economy. Journal of Economica. 73, 367–
392.
Mollick, Ethan. 2014. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory
Study. Journal of Business Venturing. c. 29. s. 1: 1-16.
Ning,Y., Xu,G. ve Long, Z. (2019). What drives the venture capital
investments in China? Chinese Management Studies, 13(5), 574-
602.
OC&C Strategy Concultants(2018). Türkiye‟nin teknoloji girişimciliği
ekosistemi.
OECD (2004). Financing innovative smes in a global economy.
http://www.oecd.org/cfe/smes/31919231.pdf Erişim Tarihi:
14.03.2022.
106
OECD (2019), Initial Coin Offerings (ICOs) for SME Financing,
www.oecd.org/finance/initialcoin-offerings-for-smefinancing.html. Erişim Tarihi: 14.03.2022.
Oliveira M., Costa J.P., Gonçalves R., Branco F. (2018) The Rise of the
Unicorn: Shedding Light on the Creation of Technological
Enterprises with Exponential Valuations. In: Rocha Á., Adeli H.,
Reis L.P., Costanzo S. (eds) Trends and Advances in Information
Systems and Technologies. WorldCIST’18 2018. Advances in
Intelligent Systems and Computing, Cham, Almanya: Springer.
Oranburg, S.C.(2016). Start-up Financing. F. Pacheco-Torgal, E.
Rasmussen, C. G. Granqvist, V. Ivanov, A. Kaklauskas, S.
Makonin(Editors). Start-Up Creation: The Smart Eco-Efficient
Built Environment içinde ( s. 57-73) Cambridge: Woodhead
Publishing.
Ordanini, Andrea, Lucia Miceli, Marta Pizzetti, A. Parasuraman. 2011.
Crowdfunding: Transforming Customers into Investors Through
Innovative Service Platforms. Journal of Service Management:
443-470.
Örnek A. Ş. , Danyal Y. World Conference on Technology, Innovation and
Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 – 30 Mayıs 2015,
Özdemir, P. (2016). Girişimci üniversiteler ve Türkiye‟de girişimcilik
eğitimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Maltepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özdoğan, B., Taş, T. ve Yılmaz, K.Ç.( 2017). Stratejik bir araç olarak
kurumsal risk sermayesi şirketleri: Türkiye ve dünyadan bir örnek
uygulama. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir:
Balıkesir Üniversitesi, s 880-892
Padgett, Barry L., Clyde Rolston. 2014. Crowdfunding: A Case Study at the
Intersection of Social Media and Business Ethics. Journal of the
107
International Academy for Case Studies: 61-66.
Paik, Y. ve Woo, H. (2014). Economic downturn and financing innovative
startup companies. Managerial And Decision Economics, 35, 114–
128
Pehlı vanoğlu, F. ve Kayan, K .(2019). Türkiye‟de girişimcilik: mevcut
durum analizi ve çözüm önerileri. Kırklareli Üniversitesi
İktisadivVe İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 58-78.
Pena, I. (2004). Business incubation centers and new firm growth in the
basque country. Small Business Economics, 22, 223–236.
Poyraz, E.ve Tepeli, Y. (2016).Girişimciliğin finansmanında risk sermayesi
finansman sisteminin önemi: Türkiye uygulamaları. Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 35-
56.
Prowse, S. (1998). Angel investors and the market for angel investments.
Journal of Banking & Finance, 22, 785-792.
PWC – CBINSİGHTS(2020). 2020 Q1 money tree report.
Ries, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Publishing Group
Sakarya, Ş. ve Bezirgan, E. (2018). Kitlesel fonlama platformları: Türkiye
ve yurtdışı karşılaştırması. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 8(2), 18- 33.
Sayılır, Ö. (2012). Girişim Finansmanı. İçinde 7. Bölüm: Melek
Yatırımcılar ve Risk Sermayesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Eskişehir.
Sevsay, H., Mıynat, M. ve Aktaş, H. (2017). Teknoloji geliştirme bölgesi
yatırımları finansman modellerinin incelenmesi. Yönetim ve
Ekonomi Dergisi. 24 (2), 447- 467.
Sırım, V. (2013). Türkiye’ de faizsiz bankacılık sektörünün son 10 yılı ve
108
beklentiler. Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), 187.
Stacher, D. (2018). Regulation of Initial Coin Offering (ICO) An
International Comparison with Focus on Switzerland, Universität
Basel, Master‟s Thesis, 15-25.
STARTUPS.WATCH(2019). Türkiye girişim ekosistemi 2018 yılı raporu
STARTUPS.WATCH(2020). Türkiye girişim ekosistemi 2019 yılı raporu.
Sümer, G., & Onan, F. (2016). Dünya’da Faizsiz Bankacılığın Doğuşu,
Türkiye’deki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve
Konvansiyonel Bankalardan Farkları . Gazi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 3, 296-308.
Şahin, A., & Tetik, N. (2020). Katılım bankalarının finansal performans
analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
34(2), 297-303.
Tariq, T. (2013). Start-up Financing. University Of Twente. Faculty Of
Management and Governance .
Taşkın, H. ve Adalı, M. R. (2004), Teknolojik Zeka ve Rekabet Stratejileri.
İstanbul: Değişim Yayıncılık, Ocak
Tekin, Z. (2020). Katılım Bankacılığında İnovatif ve Digital Çözümler:
Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Turkish Studies -Economy.
Cilt:15, Sayı:3, 1625-1638.
Tuncel, K.(1996). Risk sermayesi finansman modeli. Ankara: Sermaye
Piyasası Kurulu Yayınları, Pelin Ofset.
Tunç, K.C. (2018). Melek yatırım modelinin Türkiye‟de ortaya çıkışı ve
gelişimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:
Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
109
Ustaoğlu, D. (2014, Ekim 17). Türkiye’ de Katılım Bankacılığı Sektördeki
Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İktisat, Aydın.
Utku, M. (2022, HAZİRAN 14). Düzenlemeler: Türkiye Katılım Bankaları
Birliği. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Web sitesi:
https://tkbb.org.tr/duzenlemeler-detay/meliksah-utku—faizsizbankaciligin-hizli-yukselisi—19092006—yeni-safak Erişim
Tarihi: 14.03.2022.
Uyan, U. (2006). Dünyada ve türkiye‟de faizsiz bankacılık. Türkiye Katılım
Bankaları Birliği Dergisi, 12-16.
Ünsal, Savaş. 2017. Kitlesel Fonlama İş Yapma Yöntemini Değiştirecek
Yeni Sistem. İstanbul: Ceres Yayınları.
Vasilescu, L. G.(2010). Financing gap for SMES and the mezzanine capital.
Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 23 (3), 57-67.
www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx Erişim Tarihi: 11.03.2022.
www.turkiyefinans.com.tr Erişim Tarihi: 15.09.2022.
Yanık, R., & Erden, B. (2018). Katılım bankalarının faizsiz bankacılık
prensiplerine göre denetimi: sorunlar çözüm ve önerileri.
International Journal of Academic Value Studies, 188-189.
Yatmaz, F. (2012). Girişim sermayesi: Türkiye için bölgesel model önerisi.
Ankara. Kalkınma Bakanlığı Yayınları.
Yavuz, M. (2019). Ekonomide Dijital Dönüşüm: Blockchain Teknolojisi ve
Uygulama Alanları Üzerine Bir İnceleme. Finans Ekonomi ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 4 (1), 15-29. DOI:
10.29106/fesa.498053.
Yavuz, M. S., & Suyadal, M. C. (2020). Girişimciliğin Finansmanında
Initial Coin Offening (ICO) Yöntemi ve Alternatif Finansman
110
Yöntemleri İle Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 21, Sayı:3.
Yeşildal, S. (2017). Mezzanine (ara) finansmanın girişim şirketlerinin
finansmanında kullanılması, GSYO ve GSYF‟ler için
getirilebilecek öneriler. Ankara: SPK Yayınları.
Zengin, Sinemis, Serhat Yüksel, Mustafa Tevfik Kartal. 2017. Kitle
Fonlaması Sisteminin Türkiye‟ye Faydaları. Bankacılık ve
Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi: 22-32.
Zetzsche, D.A., Buckley, R.P., Arner, D.W., Föhr, L. (2018) The Ico Gold
Rush: It‟s A Scam, It‟s A Bubble, It‟s A Super Challenge For
Regulators, University of New South Wales Law Research Series,
Paper number 2017- 011, pp.10-15

BIBLIOGRAPHY
7 high demand startup skills that will get you hired – UK Startup Jobs. (2021). Retrieved
21 April 2021, from https://www.ukstartupjobs.com/career-advice/seven-skills-will-gethired-startup/
Acs, Z. J., & Varga, A. (2005). Entrepreneurship, agglomeration and technological
change. Small Business Economics, 24, 323–334.
Acs, Z., Parsons, W., & Tracy, S. (2008). High-Impact Firms: Gazelles Revisited. Small
Business Research Summary. Retrieved from
http://www.massmac.org/newsline/0902/high_impact_firms.pdf
Acs, Z., Szerb, L., & Autio, E. (2017). The Global Entrepreneurship Index. Global
Entrepreneurship and Development Index 2016, 19–38. doi:10.1007/978-3-319-63844-
7_3
Acs, Z., Szerb, L., Markus, G., & Lafuennte, E. (2020). The Global Entrepreneurship
Index 2019. Researchgate, 20-68. doi: 10.1561/0300000027
Aghion, P., and Howitt, P., 1992. A model of growth through creative destruction.
Ahlstrom, D., & Bruton, G. (2010). Rapid Institutional Shifts and the Co-evolution of
Entrepreneurial Firms in Transition Economies. Entrepreneurship Theory And
Practice, 34(3), 531-554. doi: 10.1111/j.1540-6520.2010.00373.x
Ahmed, T., Chandran, V., & Klobas, J. (2017). Specialized entrepreneurship education:
does it really matter? Fresh evidence from Pakistan. International Journal of
Entrepreneurial Behavior & Research, 23(1), 4-19. doi: 10.1108/ijebr-01-2016-0005
Aqeeludin, M. (2010). High cost of doing business discouraging investment. The News.
58
Aslam, M., Ali Khan, S., Bukhari, Z., & Ali, A. (2015). Labour Force Survey 2014-15
(Annual Report) | Pakistan Bureau of Statistics. Retrieved 17 May 2021, from
https://www.pbs.gov.pk/content/labour-force-survey-2014-15-annual-report
Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections.
Psychology & Health, 26(9), 1113–1127. doi:10.1080/08870446.2011.613995
Bates, T. (1990). Entrepreneur Human Capital Inputs and Small Business
Longevity. The Review of Economics and Statistics, 72(4), 551. doi: 10.2307/2109594
Baig, A., Lakhan, K., & Mehdi, A. (2019). PAKISTAN STARTUP ECOSYSTEM
REPORT 2019. Retrieved 19 May 2021, from https://invest2innovate.com/wpcontent/uploads/2020/12/i2i-Pakistan-Startup-Ecosystem-Report-2019.pdf
Baliamoune-Lutz, M., & Garello, P. (2014). Tax structure and entrepreneurship. Small
Business Economics, 42(1), 165-190. doi: 10.1007/s11187-013-9469-9
Blank, S. (2010). Steve BlankWhat’s a Startup? First Principles. Retrieved 2 May 2021,
from https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
Block, J., & Landgraf, A. (2016). Transition from part-time entrepreneurship to full-time
entrepreneurship: the role of financial and non-financial motives. International
Entrepreneurship and Management Journal, 12(1), 259-282. doi: 10.1007/s11365-014-
0331-6
Bratu, A., Cornescu, V., & Druica, E. (2009). The role of the necessity and the
opportunity entrepreneurship in economic development. Annals of Faculty of
Economics, 2(1), 242-245.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harvard
university press.
59
Bryson, A., Charlwood, A., & Forth, J. (2006). Worker voice, managerial response and
labour productivity: an empirical investigation. Industrial Relations Journal, 37(5), 438-
455. doi: 10.1111/j.1468-2338.2006.00414.x
Busenitz, L. W., Gomez, C., & Spencer, J. W. (2000). Country institutional profiles:
Unlocking entrepreneurial phenomena. Academy of Management journal, 43(5), 994-
1003.
Caliendo, M., Fossen, F., & Kritikos, A. (2007). Risk attitudes of nascent entrepreneurs–
new evidence from an experimentally validated survey. Small Business
Economics, 32(2), 153-167. doi: 10.1007/s11187-007-9078-6
Carter, N. M., Gartner, W. B., & Reynolds, P. D. (1996). Exploring start-up event
sequences. Journal of business venturing, 11(3), 151-166.
Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory. Rowman & Littlefield.
Corruption Perceptions Index 2020 for Pakistan. (2021). Retrieved 27 May 2021, from
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/pak#
Clercq, D., Sapienza, H., & Crijns, H. (2005). The Internationalization of Small and
Medium-Sized Firms. Small Business Economics, 24(4), 409-419. doi: 10.1007/s11187-
005-5333-x
Coad, A., & Rao, R. (2008). Innovation and firm growth in high-tech sectors: A quantile
regression approach. Research Policy, 37(4), 633-648. doi:
10.1016/j.respol.2008.01.003. Econometrica. 60(2).
Collier, P. (2000). Ethnicity, Politics and Economic Performance. Economics And
Politics, 12(3), 225-245. doi: 10.1111/1468-0343.00076
60
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The discipline and practice of
qualitative research.
Djankov, S. (2009). The Regulation of Entry: A Survey. The World Bank Research
Observer, 24(2), 183-203. doi: 10.1093/wbro/lkp005
Duchon, D., & Drake, B. (2009). Organizational Narcissism and Virtuous
Behavior. Journal Of Business Ethics, 85(3), 301-308. doi: 10.1007/s10551-008-9771-7
Eckhardt, J. T., & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of
management, 29(3), 333-349. doi: 10.1177/014920630302900304
Edelman, L., Brush, C., Manolova, T., & Greene, P. (2010). Start-up Motivations and
Growth Intentions of Minority Nascent Entrepreneurs. Journal Of Small Business
Management, 48(2), 174-196. doi: 10.1111/j.1540-627x.2010.00291.x
Entrepreneurship in Pakistan. (2020). Retrieved 11 April 2021, from
https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/pakistan-2
Evans, D. and Jovanovic, B. (1989). An Estimated Model of Entrepreneurial Choice
under Liquidity Constraints. Journal of Political Economy, 97(4), pp. 808-827.
Felsenthal, M., & Altaf, M. (2019). Doing Business 2020: Accelerated Business Climate
Reform Agenda Puts Pakistan Among Top 10 Improvers. Retrieved 10 May 2021, from
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/24/doing-business-2020-
accelerated-business-climate-reform-agenda-puts-pakistan-among-top-10-improvers
Fredriksson, R., Barner‐Rasmussen, W., & Piekkari, R. (2006). The multinational
corporation as a multilingual organization. Corporate Communications: An
International Journal, 11(4), 406-423. doi: 10.1108/13563280610713879
61
Gartner, W. B., Carter, N. M., & Reynolds, P. D. (2004). Business start-up
activities. Handbook of entrepreneurial dynamics: The process of business
creation, 285, 299.
Gentry, W., & Hubbard, R. (2000). Tax Policy and Entrepreneurial Entry. American
Economic Review, 90(2), 283-287. doi: 10.1257/aer.90.2.283
Gompers, P. A., & Lerner, J. (2004). The venture capital cycle. MIT press.
Goujon, A., Wazir, A. & Gailey, N. (2020). Pakistan: A population giant falling behind
in its demographic transition. Population & Societies, 4(4), 1-
4. https://doi.org/10.3917/popsoc.576.0001
Ghauri, P. N. (1983). Negotiating international package deals: Swedish firms and
developing countries (Doctoral dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis).
Groh, A., Liechtenstein, H., & Lieser, K. (2012). The global venture capital and private
equity country attractiveness index, 2012.
Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2006). Does Culture Affect Economic
Outcomes?. SSRN Electronic Journal, 20(2), 23-48. doi: 10.2139/ssrn.876601
Gubrium, J. (2012). The Sage handbook of interview research. 1st ed. Thousand Oaks
[Calif.]: SAGE
Hansson, Å. (2012). Tax policy and entrepreneurship: empirical evidence from
Sweden. Small Business Economics, 38(4), 495-513.
Harris, L.M. (1996). Expanding horizons. Marketing Research: A Magazine of
Management and Application 8 (2) (Summer 1996), pp. 12.
62
Iftikhar, M. N., & Ahmad, M. (2020). The Entrepreneur’s Quest: A Qualitative Inquiry
into The Inspirations and Strategies for Startups in Pakistan. Pakistan Economic and
Social Review, 58(1), 61-96.
Investment Incentives Schemes. (2021). Retrieved 25 May 2021, from
https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/guide-to-stateincentives-for-investments-in-turkey.pdf
International Entrepreneurship Development Data | GEDI. (2021). Retrieved 12 April
2021, from https://thegedi.org/tool/
Jehn, K., & Scott, E. (2008). Perceptions of Deception: Making Sense of Responses to
Employee Deceit. Journal Of Business Ethics, 80(2), 327-347. doi: 10.1007/s10551-
007-9423-3
Jones, K. (2020). Ranked: The World’s Most Downloaded Apps. Retrieved 14 April
2021, from https://www.visualcapitalist.com/ranked-most-downloaded-apps/
Karabey, A. and Kaçmaz, G., 2020. Turkish Startup Investments Review 2020. [online]
Assets.kpmg. Available at:
<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2021/03/turkish-startup-investmentsreview-2020-q4.pdf> [Accessed 13 June 2021].
Katz, J. A. (2003). The chronology and intellectual trajectory of American
entrepreneurship education: 1876–1999. Journal of business venturing, 18(2), 283-300.
Kent, R. (2007). Marketing research: approaches, methods and applications in Europe.
London: Thomson Learning.
Ketokivi, M., & Mantere, S. (2010). Two strategies for inductive reasoning in
organizational research. Academy of management review, 35(2), 315-333.
63
Kihlstrom, R. and Laffont, J. (1979). A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of
Firm Formation Based on Risk Aversion. Journal of Political Economy, 87(4), pp.719-
748.
Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development,
trends, and challenges. Entrepreneurship theory and practice, 29(5), 577-597.
Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla
Impresa/Small Business, 3(1), 11-35.
Lofstrom, M., & Wang, C. (2019). Immigrants and entrepreneurship. IZA World Of
Labor. doi: 10.15185/izawol.85.v2
Maclean, D. (2006). Beyond English. Management Decision, 44(10), 1377-1390. doi:
10.1108/00251740610715704
Markey, R., Gollan, P., Hodkinson, A., Chouraqui, A., & Veersma, U. (2001). Models of
Employee Participation in a Changing Global Environment. Alderschot: Ashgate
Publishing Ltd.
Malhotra, N. and Birks, D. (2007). Marketing research. 1st ed. Harlow: Prentice
Hall/Financial Times.
Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal Of Economics, 110(3),
681-712. doi: 10.2307/2946696
Ministry of Finance Pakistan. (2008). Overview of the economy. Retrieved 7 May 2021,
from
http://www.finance.gov.pk/survey/chapters/Oveview%20of%20the%20economy08.pdf
64
Morrison, A., Breen, J., & Ali, S. (2003). Small Business Growth: Intention, Ability, and
Opportunity. Journal of Small Business Management, 41(4), 417–425.
doi:10.1111/1540-627x.00092
Murphy, K., Shleifer, A., & Vishny, R. (1991). The Allocation of Talent: Implications
for Growth. The Quarterly Journal Of Economics, 106(2). doi: 10.2307/2937945
Nielsen, S. L., Klyver, K., & Evald, M. R. (2012). Entrepreneurship in Theory and
Practice: Paradoxes in Play. Edward Elgar Publishing.
Ozmen, E. (2020). Tax Incentives for Software Development Companies in Turkey.
Retrieved 25 May 2021, from https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favirevren-%C3%B6zmen/tax-incentives-for-software-development-companies-in-turkeya220e4ce5ffb
Pervaiz, A., & Khan, M. S. (2015). Entrepreneurial Relations of Pakistani
Entrepreneurs: A Macroeconomic and Cultural Perspective. SAGE
Open. https://doi.org/10.1177/2158244015607354
ProPKStaff. (2019). Taxes and Regulations Are Major Hurdles For Startups in Pakistan:
World Bank. Retrieved 20 May 2021, from https://propakistani.pk/2019/11/06/taxationand-regulations-are-major-hurdles-for-startups-in-pakistan-world-bank-report/
Reynolds, P. D. (2007). Entrepreneurship in the United States: The future is now (Vol.
15). Springer Science & Business Media.
Rodrik, D., & Wacziarg, R. (2005). Do Democratic Transitions Produce Bad Economic
Outcomes?. American Economic Review, 95(2), 50-55. doi:
10.1257/000282805774670059
65
Lewis, P., Saunders, M. N., & Thornhill, A. (2004). Family breakdown. Personnel
Review.
Schumpeter, Joseph A. 2011. Theorie Der Wirtschaftlichen Entwicklung (Theory of
Economic Development). Leipzig: Duncker & Humblot.
Sevencan, N. (2020). Turkey’s tech startups make global waves [Blog]. Retrieved from
https://www.trtworld.com/opinion/turkey-s-tech-startups-make-global-waves-40731
Shane, S., & Cable, D. (2002). Network Ties, Reputation, and the Financing of New
Ventures. Management Science, 48(3), 364-381. doi: 10.1287/mnsc.48.3.364.7731
Shinnar, R., & Zamantılı Nayır, D. (2019). Immigrant Entrepreneurship in an Emerging
Economy: The Case of Turkey. Journal Of Small Business Management, 57(2), 559-
575. doi: 10.1111/jsbm.12408
Smith, Adam. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
London: Methuen, 1776).
Stam, E., & Wennberg, K. (2009). The roles of R&D in new firm growth. Small
Business Economics, 33(1), 77-89. doi: 10.1007/s11187-009-9183-9
Javed, F. (2020). Startup Culture in Pakistan [Video]. Retrieved from
https://www.bing.com/videos/search?q=startup+culture+of+pakistan&docid=608040770
748435787&mid=5CD7F38415ABF25AB7F75CD7F38415ABF25AB7F7&view=detail
&FORM=VIRE
Taherdoost, H. (2019). What Is the Best Response Scale for Survey and Questionnaire
Design; Review of Different Lengths of Rating Scale/Attitude Scale/Likert
Scale. Hamed Taherdoost, 1-10.
66
Tankovska, H. (2021). Facebook users by country 2021 | Statista. Retrieved 14 April
2021, from https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-onnumber-of-facebook-users/
Tankovska, H. (2021). Instagram: users by country | Statista. Retrieved 14 April 2021,
from https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/
Tankovska, H. (2021). Twitter: most users by country | Statista. Retrieved 14 April
2021, from https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-inselected-countries/
Tkachev, A., & Kolvereid, L. (1999). Self-employment intentions among Russian
students. Entrepreneurship & Regional Development, 11(3), 269-280.
The State of Turkish Startup Ecosystem. (2020). Retrieved 13 April 2021, from
https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/pages/ default.aspx
Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and
development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice,
33(3), pp. 669–694.
Top sites ranking for all categories in Pakistan. (2021). Retrieved 24 April 2021, from
https://www.similarweb.com/top-websites/pakistan/
TÜİK Kurumsal. (2020). Retrieved 14 April 2021, from
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Youth-in-Statistics-2019-33731
Turkish Citizenship by Investment. (2021). Retrieved 3 May 2021, from
https://www.pwc.com.tr/turkish-citizenship-by-investment
67
Ucer, K., Danisman, T., & Tor, Z. (2019). Turkey: Doing Business In Turkey. Mondaq.
Retrieved from https://www.mondaq.com/turkey/corporate-governance/783486/doingbusiness-in-turkey
Unsal, S. (2020). Turkish Startup Ecosystem 2019 Evaluation. Retrieved 25 May 2021,
from https://blog.startups.watch/turkish-startup-ecosystem-2019-evaluationfcf3e8854823
Venkataraman, S. 1997. The distinctive domain of entrepreneurship research: An
editor’s perspective. In J. Katz & R. Brockhaus (Eds.), Advances in entrepreneurship,
firm emergence, and growth, vol. 3:119-138. Greenwich, CT: JAI Press.
Volkov, V. (2002). Violent entrepreneurs: The use of force in the making of Russian
capitalism. Cornell University Press.
Weber, E., & Milliman, R. (1997). Perceived Risk Attitudes: Relating Risk Perception to
Risky Choice. Management Science, 43(2), 123-144. doi: 10.1287/mnsc.43.2.123
Westfall, C. (2020). New Business Applications Spike 40%: Is Entrepreneurship Your
Next Career Move? Retrieved 11 April 2021, from
https://www.forbes.com/sites/chriswestfall/2020/10/12/new-business-applications-spike40-is-entrepreneurship-your-next-career-move/?sh=28cf968c2604
Who Will Finance Innovation? (2021). Retrieved 14 April 2021, from
https://globalinnovationindex.org.
Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Aspiring for and Achieving Growth: The
Moderating Role of Resources and Opportunities*. Journal Of Management
Studies, 40(8). doi: 10.1046/j.1467-6486.2003.00406.x
68
The World Bank in Turkey. (2021). Retrieved 7 May 2021, from
https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
World Bank. (2019). Doing Business 2020: Accelerated Business Climate Reform
Agenda Puts Pakistan Among Top 10 Improvers. Retrieved 10 May 2021, from
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/24/doing-business-2020-
accelerated-business-climate-reform-agenda-puts-pakistan-among-top-10-improvers
Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods fourth edition. Los Angeles
and London: SAGE.
Zakir, H. (2021). Pakistani startups to witness the largest growth in funding in 2021:
report. Retrieved 13 June 2021, f

KAYNAKÇA
Aidis, R. (2003). Entrepreneurship and Economic Transition . Tinbergen Institute
Discussion, Cilt: 15, Sayı: 2, 16-17.
Akçomak, İ. S. (2009). Incubators As Tools For Entrepreneurship Promotion In
Developing Countries. -Unu- Merit (UNU-MERIT) Working Paper Series.
Akın, H. B. (2010). Türkiye’de İş Yapma Ortamının Girişimcilik ve Ekonomik
Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi, Sayı:55. Ahmet Yesevi Üniveritesi
Mütevelli Heyet Bşkanlığı, 21-49.
Akın, U. (2017, Aralık 13). Startup Nedir ve Yaşam Döngüü Nasıldır. blogadgager:
http://www.blog.adgager.com
Akkaya, F. (2011). İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Araştırma Raporu. Doğu
Karadeniz Kalkınma Ajansı.
Akpınar, T., & Küçükgöksel, N. Ç. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
Girişimcilik Algısı ve Girişimciliği Engelleyen Sebepler. Balkan ve Yakın
Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 17-18.
Anbar, A. (2020). Girişimcinin Finansmanında Alternatif Bir Yöntem Kitlesel
Fonlama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Cilt:88, 237-254.
Anbar, A., & Anbar, D. (2016). Girişimcinin Başarısında Finansal Okuryazarlığın
Rolü . Lisansüstü İşletm Öğrencileri Sempozyumu. Gaziantep.
Arı, A. (2019). Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sisteminin Geliştirilmesinde Kuluçka
Merkezlerinin Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü/Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girşimcilik
Eğilimleri. Doğuş Üniveristesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:11, 6-8.
Aslan, G., Araza, A., & Bulut, Ç. (2012). Sosyal Girşimciliğin Kavramsal Çerçevesi.
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:7, Sayı: 2, 3-4.
Ata, F. İ. (2018). Yeni Nesil Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlama: Türkiye
Potansiyeli . MCSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 2.
59
Aydın, N. (2018). Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi. Cilt:2,
Sayı:2, , 2.
Aykan, E. (2012). Girişimciliğin Değişen Yüzü: Eko Girişimcilik. Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:3, 199-200.
Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel Bir Perspektif. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15, 156.
Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi
Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:5, Sayı:2, 368-388.
Başalp, A., & Yazlık, B. (2006). Türkiye’de Teknoparklar ve Sorunları. XI.Türkiye’de
İnternet Konferansı Bildirileri (s. 291-294). Ankara: TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi.
Bayramoğlu, G. (2018). X ve Y Kuşağının Liderlik Davranışı Açısından
Karşılaştırılması. Ege Akademik Bakış. Cilt:8, Sayı:1, 17.
Benli, İ. B. (2012, Aralık 31). Türkiye’deki Başlangıç Aşamasındaki Girişimcilere
Verilen Desteklerin Etkinliği. TEPAV: www.tepav.org.tr
Binici, B. (2020). Girişimcilik Nedir Girişimci Kimdir? İTÜ Girişim. Erişim Tarihi:
31.05.2020: http://itugirisim.org
Birsel, M., İslamoğlu, G., & Börü, D. (2009). Kültürel Boyutlar İçerisinde
Şekilllenen Çatışma Tarzları. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, S:
245-262, 147-149.
BKS İlerleme Raporu Birinci Çeyrek. (2019, Mayıs). Hazine ve Maliye Bakanlığı:
http://www.hmb.gov.tr
Blank, S. (2010, Ocak 25). What’s A Startup? Steve Blank:
http://www.steveblank.com
Bozkurt, Ö. (2006). Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi. ÇOMÜ
Dergileri – Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. Cilt: 1, Sayı:2, 99.
Büber, R. (2011). Girişimcilik Açısından Kültür ve Kişilik Özelliklerinin Analizi:
Ostim Organize Sanayi Bölgesinde Bir Alan Araştırması . (Yayınlanmamış
60
Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
Kütahya.
Busler, M. (2012). The Incubators Economic Indicators: Mixed Approaches. Journel
of Case Research in Business and Economics.
Çağlar, M. T. (2019). Yeni Nesil Alternatif Finansman Yöntemi Olarak Kitlesel
Fonlama: Dünya ve Türkiye Uygulaması. Uygulamalı Sosyal Bilimler
Dergisi. Cilt:3, Sayı:2, 18-34.
Çakır, Y. E. (2016, Haziran 21). Startup Nedir? Girişim Türkiye:
http://www.girisimturkiye.com
Canbaz, M. F. (2013). Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri,
Çalışma Şekli, Enstrümanları ve Performans Analizi. Kırklareli Üniversitesi
ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Yayınlanmamış Yüksek
Lisan Tezi.
Canbaz, M. F., & Öztürk, D. (2019). Melek Yatırımcılık Farkındalık Analizi:
Afyonkarahisar Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.
Cilt:6, Sayı: 12, 204-224.
Çelik, A., İnce, M., & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalişma.
Niğde Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:7, Sayı:3, 113-124.
Cengiz, D. T., & Turanlı, M. (2015). Türkiye’deki İşletmelerin Finansal
Başarısızlığının Faktör Analizi ve Diskriminant Analizi İle İncelenmesi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi. Sayı:
23, 61-78.
Çiftçi, F., & Zencir, E. (tarih yok). Turizm Sektörnündeki Sosyal Girişim
Çalışanlarının Sosyal Girişim Davranışı, İş ve Yaşam Tatmini: Tatuta Projesi
Narlöy Örneği. Turizm Akademik Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Ss. 131-145, 133.
Çolakoğlu, H., & Çolakoğlu, T. (2016). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz
Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha
61
Araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı:
37, 73-74.
Constable, K. (2015, Mart 30). Entrepreneur. The 5 Types Of Entrepreneurs. Erşim
Tarihi: 27.06.2020: http://www.entrepreneur.com adresinden alındı
Coşkun, A. (2011). Küresel Krizin Girişimcilik Üzerine Etkisi: Piyasaya Yeni Giren
Firmalar Açısından Ülke Karşılaştırması. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2,
Sayfalar: 128-134, 129-133.
Cuervo, A., Ribeiro, D., & Roig, S. (2007). Entrepreneurship: Concepts, Theory and
Perspective. Spain, Madrid.
Doğan, T., & Gülay, İ. (2019). Y Kuşağının Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesi ve
Stratejik Yönetim: Telekomünikasyon Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir
Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:23,
Sayı:2., 703-717.
Durak, İ. (2011). Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İgili Girişimcilerin
Tutumları: Bir Alan Araştırması. Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Cilt:9, Sayı:2, 210-211.
Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin
Önemi. Kırklareli Üniversitesi, İİBF İşletme, 29.
Efeoğlu, E. (2014). Çevreci Açıdan Girişim: Eko-Girişimcilik. Ç.Ü Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt:23, Sayı:1. Ss.103-118, 105-107.
Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve Değişen Girişimci Nitelikleri. (1993,
Şubat). Türkiye Genç İşadamları Derneği. Erişim Tarihi: 06.06.2020:
www.rga.com.tr
Elagöz, İ. (2009). Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB)’nın Girişimcilere Sağladığı Destekler . Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve
Araştırma Merkezi, 160-165.
Ercan, S., & Gökdeniz, İ. (2009). Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik
Açısından Kazakistan . Bilig. Sayı: 49, Sayfa: 59-82, 63-65.
62
Ertuğrul, M., & Altundal, V. (2018). Startup Finansmanında Katılım Bankalarının
Potansiyel Rolü Üzerine Bir Değerlendirme. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi. Cilt:20, Sayı: 1., 27-40.
Fogel, K., Hawk, A., Morck, R., & Yeung, B. (2006). Institutional Obstacles to
Entrepreneurship. Oxford Handbook of Enrepreneurship.
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı İŞGEM/TEKMER Programı Uygulamaları
Esasları KOSGEB. (tarih yok). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı: http://www.kosgeb.gov.tr
Göker, A. Z. (2019, Ekim). Girişimcilik Teorisi ve Kurumsal Girişimcilik Kavramı:
Kurumsal Girişimcilik ve İş Tatmini İlişkisinde Örgüt Yapısının Rolü.
(Yayınlanmamış Doktara Tezi). Gazi Üniversitesi, /Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
Türkiye.
Göksel, A., & Güneş, G. (2017). Kuşaklar Arası Farklılaşma: X ve Y kuşaklarının
Örgütsel Sessizlik Davranışı Bağlamında Analiz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi. Cilt:19, Sayı:3, , 807-828.
Gözek, S., & Akbay, C. (2012). Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve
Sorunları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt:9, Sayı:2, S:45-60, 47-49.
Gül, T. G., & Çakır, S. (2014). Teknoparklar ve Teknoloji Üretimi: İzmir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. Cilt: 9,
Sayı:1.
Güleç, Ö. F. (2017). Nakit Akışları ve Kazançların Değer İlişkisi: Borsa İstanbul
Uygulaması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. Cilt:17, Sayı:2, 524-546.
Güler, B. K. (2008). Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi.
(Yayınlanmamış Doktara Tezi), Dokuz Eylül Üniveristesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü,.
Güler, M., & Kırbaşlar, İ. (2020, Nisan). Teknoloji Transfer Ofislerinin Üniversite
Sanayi İişbirliğindeki Rolü /İktisad Yayınevi.
63
Gümüşoğlu, Ş., & Karaöz, B. (2014). Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği.
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 100-101.
Gündüz, Ş., & Pekçetaş, T. (2018). Kuşaklar ve Örgütsel Sessizlik/Seslilik. İşletme
Bilimi Dergisi. Cilt:6, Sayı:1., 89-115.
Güney, S., & Çetin, A. (2003). Kültürün Girişimcileğe Etkisi ve Türkiye’de
Girişimcilik Kültürü. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:1,
S:189-210, 198.
Gürel, E. B. (2012). İç Girişimcilik: Bir Literatür Taraması. Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı:6, 54-57.
Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004). A Systematic Review Of Business Incubation
Research . Journal Of Technology Transfer. 29;55-82.
Hakkımızda: Genç Girişimciler Kurulu. (2021, Ağustos 31). Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği: https://www.tobb.org.tr
Hakkımızda: Kredi Garanti Fonu. (2021). Kredi Garanti Fonu: https://kgf.com.tr
adresinden alındı
Hakkımızda: TSKB. (2014). Türkiye Sınai Kalkınma Bankası:
https://www.tskb.com.tr
Hébert, R. F., & Link, A. N. (2006). Historical Perspectives on the Entrepreneur,.
Foundations and Trends in Entrepreneurship, vol: 2, no: 4, pp 261–408.
Herdjıono, I., Puspa, Y. H., & Maulany, G. (2017). The Factors Affecting
Entrepreneurship Intention. International Journal of Entrepreneurial
Knowledge, Cilt: 5, Sayı: 2, 5-6.
İnce, F. (2018). Z Kuşağının Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencileri Üzeride Bir
Araştırma. Pamukkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Sayı:32, 105-113.
İpekten, O. B. (2006). Risk Sermayesi Finansman Modeli. Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1, 385-408.
64
İşgörücü, M., & Bozkurt, Ö. (2019). Girişimcilerin Finansal Kaynağı Olarak Melek
Yatırımcılar Üzerine Bir İnceleme. K. Çapraz içinde, 2. Intraders
Uluslararası Ticaret Kongresi Kongre Kitabı (s. 1-9).
Kalfaoğlu, S., & Bedük, A. (2018). Türkiye’nin Startup Ekosisteminin İncelenmesi
“OSR ROBOTİCS” Firması Örnek Olayı. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek
Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:2, Sayı:9, 25-40.
Kandemir, T., & İlter, B. (2019). Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi:
Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:21, Sayı:4, 1216-1229.
Karabayır, M. E., & vd. (2012). Melek Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Girişimci
Odaklılığın Rolü: Türkiye’de Melek Yatırımcılar Üzerine Bir Çalışma.
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Cilt: 67, Sayı:2, 69-93.
Karadeniz, E., Günay, F., Dalak, S., & Beyazgül, M. (2018). Halka Açık Restoran
İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açıından
İncelenmesi: Uluslararası Karşılaştırma . Ç.Ü. Sosyal Bilmler Enstitüsü
Dergisi. Cilt:27, Sayı: 1., 139-156.
Karagöz, M., Dulupçu, M. A., Albeni, M., Demirgil, H., & Sungur, O. (2012).
İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan
Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştime Merkezleri
(İŞGEM) Örneği. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. Cilt:1,
Sayı:1, 13-21.
Kaur, H., & Bains, A. (2013). Understanding The Concept Of Entrepreneur
Competency. Journal of Business Management & Social Sciences Research.
V: 2, No: 11.
Keleş, M. K., & Tunca, M. Z. (2010). Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut
Durumunun İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi. Sayı:11.
Koçak, O. (2009). Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş
Yaratma Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi , 383.
65
Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye
Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Ünşveristesi Örneği. Afyon Kocatepe
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 220-222.
Kriss, R. (2020, Ocak 22). Startup Vs. Small Business: What’s The Real Difference?
Justbusiness: http://www.justbusiness.com
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği. (tarih yok). Resmi Gazete:
http://www.resmigazete.gov.tr
Kunday, Ö. (2014). Girişimci Olma Nedenleri ile Karşılaşılan Engeller Arasındaki
İlişki Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
Cilt:9, Sayı: 12., 318.
Kurnaz, G., & Bedük, A. (2017). Türkiye’de ve Dünya’da Melek Yatırımcılık. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. Cilt:20, Sayı:1 ,
27-40.
Lalkaka, R. (2001). Best Practices’in Business Incubation: Lessons (yet to be)
Learned . International Conference on Business Centers: Actors for
Economic a Social Development Brussels.
Mahmood, N., Jianfeng, C., Jamil, F., Karmat, J., Khan, M., & Cai, Y. (2015).
Business Incubators: Boon or Boondoggle for SMEs and Economic
Development of Pakistan . International Journal of u-and e- Service, Science
and Technology. Vol:8, N0:4., 147-158.
Mcadam, M., Galbraith, B., Mcadam, R., & Humphreys, P. (2006). Business
Processes and Network in University Incubators: A Review and Research
Agendas. Techonology Analysis of Strategic Management. Vol:18, No:5.,
451-472.
Miçooğulları, S. U. (2018). Yeni Ekonomide Dijital Emek. International Journal Of
Labour Life and Social Policy, 7.
Naktiyok, A., & Kök, S. B. (2006). Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine
Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt:VIII, Sayı:2., 80-82.
66
Öncül, M. S., Deniz, M., & İnce, A. R. (2016). Hofstede’nin Örgüt Kültürü
Modelinin Potansiyel Girişimcilerin Yetiştiği Çevresel Özellikler
Kapsamında Değerlendirilmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt:7,
Sayı:1, 259.
Özdevecioğlu, M., & Cingöz, A. (2009). Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler:
Teorik Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Sayı:32, Ss. 81-95, 84-88.
Özdoğan, B. (2016). Girişimciliğin Desteği olarak Üniversite Kuluçka Merkezleri
Türkiye Perspektifi. 2nd International Congress on Economics and Business.,
115-124.
Poyraz, E., & Tepeli, Y. (2016). Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi
Finasman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları. Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 31, Sayı:1, 35-56.
Sakarya, Ş., & Bezirgan, E. (2018). Kitlesel Fonlama Platformları: Türkiye ve
Yurtdışı Karşılaştırması. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi. Cilt: 8, Sayı: 2 , 18-33.
Şeker, Y. E., & Zicin, Y. (2020, Mart). Melek Yatırımcılığın Dünü ve Bugünü. Oran
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı: http://www.oran.org.tr
Şekerdil, R. (2016). İç Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyal İnovasyon Üzerine Etkisi:
İzmir İlinde Özel Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma.
(Yayımlanmamış Yükseek Lisans Tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü,. İzmir.
Sevsay, H., Mıynat, M., & Aktaş, H. (2017). Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Yatırımları Finansman Modellerinin İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi. Cilt:
24, Sayı: 2, 447-467.
Sezgin, O. B., & Orçun, Ç. (2020). Türk Girişimcilerin Perspektifinden
Girişimciliğin Finansmanında Kitle Fonlaması: Kickstarter Örneği. Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:1, 476-505.
67
Sönmez, A., Arıker, Ç., & Toksoy, A. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal
Girişimciliğin Gelişimi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi,
Cil:17, Ss.37, 109.
Suk, J. Y., & Mooweon, R. (2006). Resource Mobilization and Business Incubation:
The Case of Korean Incubators. Development And Society/ Vol: 35, No:1.,
29-46.
Sümer, G., & Onan, F. (2016). Dünya’da Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki
Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankalardan
Farkları . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:
17, Sayı: 3, 296-308.
Sungur, O., & Dulupçu, M. A. (2013). Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde
(İŞGEM) Yeralan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı. Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 5, Sayı:8., 1-
25.
Tariq, T. (2013). Start-up Financing. University Of Twente. Faculty Of Management
and Governance .
Tariq, T. (2013b, 2021). Start-Up Financing. Universitiy of Twente Student Theses:
http://purl.utwente.nl/essays/63483
Tekin, Z. (2020). Katılım Bankacılığında İnovatif ve Digital Çözümler: Türkiye İçin
Bir Model Önerisi. Turkish Studies -Economy. Cilt:15, Sayı:3, 1625-1638.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği. (2016). Resmi Gazete:
http://www.resmigazete.gov.tr
Teknopark Nedir? (2021, Ekim 4). Teknopark İstanbul:
http://www.teknoparkistanbul.com.tr
TEPAV. (2020, 11 18). Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı:
https://www.tepav.org.tr/tr
Tepe, S., & Zaim, A. H. (2016). Türkiye ve Dünyada Teknopark Uygulamaları:
Teknopark İstanbul Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi. Özel Sayı:29., 19-43.
68
TGB 2021 İstatistiki Bilgiler. (2021, Mayıs 10). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: http://teknopark.sanayi.gov.tr
Toprak, Y. V. (2018). Türkiye’nin Gelişme Sürecinde Teknoloji Politikaları:
Teknoparklar. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü/Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Ankara.
TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Uygulama Esasları.
(tarih yok). http://www.tubitak.gov.tr
Türeli, N. Ş., & Coşkun, H. (2018). Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik
Yatkınlığı: Bölümlerarası Karşılaştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:2, Sayı:31, 326-357 .
Turhan, M. (2021). Harvard Business Review Türkiye Perspektifinden Girişimcilik
ve Girişimci Davranışı. İş’te Davranış Dergisi. Cilt:6, Sayı:1, 52-64.
Türkiye Girişimcilik Eko-Sistemi Finansal Destekler. (2018). Ekonomistler Kitapçık
– 2, İstanbul Kalkınma Ajansı: http://www.istka.org.tr
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. (2020, Kasım 14). TTGV:
https://www.ttgv.org.tr/
Türkoğlu, M., & Çelikkaya, S. (2011). Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge
Destekleri. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi
Dergisi, Cilt:3 Sayı:2, 56-71.
Uluyol, O. (2008). Girişimcilikte Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Melek
Finansman Yöntemi . Sustainable Competition and Resource – Based View In
Global Markets, 50.
Uluyol, O. (2009). Girişimci Gözüyle Finansal Kriz. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 138-139.
Uygun, M., Güner, E., & Mete, S. (2018). Girişimcilik Eğitiminin Gençlerin
Girişimcilik Motivasyonlarının Gelişimindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi,
Cilt: 25, S:3, 879-894.
69
Vural, A. (2019). Girişimciler için Yeni Nesil Bir Finansman Modeli “Kitle
Fonlaması -Crowdfunding”: Dünya ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir
İnceleme ve Model Önerisi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/
Yayımlanmamış Doktora Tezi.
What Is A Startup? (2013, Aralık 16). Forbes: http://www.forbes.com
Yakupoğlu, S. (2018). Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri İle İlgili Bir Çalışma:
Kars İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Hasan Kalyoncu
Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Yalçıntaş, M. (2014). Üniversites – Sanayi – Devlet İşbirliğinin Ülke Ekonomilerine
Etkileri: Teknopark İstanbul Örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar
Dergisi. Cilt:5, Sayı:10, 83-106.
Yavuz, M. S., & Suyadal, M. C. (2020). Girişimciliğin Finansmanında Initial Coin
Offening (ICO) Yöntemi ve Alternatif Finansman Yöntemleri İle
Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.
Cilt: 21, Sayı:3.
Yelkikalan, N., Akatay, A., & Altın, E. (2010). Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni
Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği ve Y,M,Z Kuşağı Girişimci. SÜ
İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 491.

KAYNAKLAR
Armitage, S. (1995). Event study methods and evidence on their performance. Journal
of economic surveys, 9(1), 25-52.
Ball, R. & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income
Numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
doi:10.2307/2490232
Barber, B. M. & Lyon, J. D. (1997). Detecting long-run abnormal stock returns: The
empirical power and specification of test statistics. Journal of Financial
Economics, 43(3), 341-372.
Başdaş, Ü. (2013). Event study methodology for the Borsa İstanbul . (Doktora Tezi).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Başdaş, Ü. & Oran, A. (2014). Event studies in Turkey. Borsa Istanbul Review, 14(3),
167-188.
Bechmann, K. L. & Raaballe, J. (2007). The differences between stock splits and
stock dividends: Evidence on the retained earnings hypothesis. Journal
of Business Finance & Accounting, 34(3‐4), 574-604.
Berkman, H. & Truong, C. (2009). Event day 0? After‐hours earnings
announcements. Journal of Accounting Research, 47(1), 71-103.
Bingöl, G. & Türkmen, S. Y. (2016). Girişimciliğin Finansmanında Melek Sermaye
Ve Türkiye Uygulaması. Öneri Dergisi, 12(45), 357-373.
Birkinshaw, J., van Basten Batenburg, R., & Murray, G. (2002). Venturing to
Succeed. Business Strategy Review, 13(4), 10–17. doi:10.1111/1467-
8616.00229
Brown, S. J. & Warner, J. B. (1980). Measuring security price performance. Journal
of financial economics, 8(3), 205-258. doi:10.1016/0304-
405X(80)90002-1
Brown, S. J. & Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns: The case of event
studies. Journal of financial economics, 14(1), 3-31. doi:10.1016/0304-
405X(85)90042-X
Campbell, J. Y., Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1997). The econometrics of
financial markets. Princeton, N.J: Princeton University Press.
Chang, S. J. (2004). Venture capital financing, strategic alliances, and the initial
public offerings of Internet startups. Journal of Business Venturing,
19(5), 721-741.
Chemmanur, T. J., Loutskina, E. & Tian, X. (2014). Corporate venture capital,
value creation, and innovation. The Review of Financial Studies, 27(8),
2434-2473.
62
Collewaert, V. (2012). Angel investors’ and entrepreneurs’ intentions to exit their
ventures: A conflict perspective. Entrepreneurship Theory and
Practice, 36(4), 753-779.
Corrado, C. J. (1989). A nonparametric test for abnormal security-price performance
in event studies. Journal of financial economics, 23(2), 385-395.
Corrado, C. & Zivney, T. (1992). The Specification and Power of the Sign Test in
Event Study Hypothesis Tests Using Daily Stock Returns. Journal of
Financial and Quantitative Analysis, 27(3), 465-478.
doi:10.2307/2331331
Cowan, A.R. (1992). Nonparametric event study tests, Review of Quantitative
Finance and Accounting, 1(4), 343–358.
Çıtak, L. & Ersoy, E. (2016). Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine
Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle
Bir Analiz . Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 8 (1).
Çömlekçi, İ., & Şahin, Ö. (2019). Güç Unsurları İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki
İlişki: Olay Çalışması Event Study. Uluslararası Yönetim İktisat ve
İşletme Dergisi, 15(1), 46-60.
Benson D. & Ziedonis R.H. (2009). Corporate Venture Capital as a Window on New
Technologies: Implications for the Performance of Corporate Investors
When Acquiring Startups. Organization Science 20(2):329-351.
http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1080.0386
Davila, A., Foster, G., & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth
of startup firms. Journal of business venturing, 18(6), 689-708.
Delattre, E. (2007). Event Study Methodology In Marketing. Recherche Et
Applications En Marketing (English Edition), 22(2): 57-75
Efe, M. N. (2016). Girişimcilikte temel prensipler. Umuttepe Yayınları.
Elbir, G. & Kandır, S. Y. (2017). Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi: Demir-Çelik Sektörü Örneği. Ekonomi Bilimleri
Dergisi, 9(1), 16-32.
Ertuğrul, M., & Altundal, V. (2018). Startup Finansmanında Katılım Bankalarının
Potansiyel Rolü Üzerine Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe
Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 27-40.
Eyüboğlu, K. & BULUT, H. (2016). Şirketlere Özgü Haberlerin Hisse Performansina
Etkisi: BIST-30 Şirketleri Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari
İncelemeler Dergisi, (16), 113-138.
Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The capital asset pricing model: Theory and
evidence. Journal of economic perspectives, 18(3), 25-46.
Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C., & Roll, R. (1969). The adjustment of stock
prices to new information. International economic review, 10(1), 1-21.
Fama, E., (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical
Work. The Journal of Finance, 25(2), p.383.
Hamel, G., Y. L. Doz, & Prahalad C. K. (1989). “Collaborate with Your Competitors
and Win.” Harvard Business Review 67 (1):133–139.
63
Hellmann, T. (2002). A theory of strategic venture investing. Journal of Financial
Economics, 64:285–314.
Ivanov, V. I., & Xie, F. (2010). Do corporate venture capitalists add value to start‐up
firms? Evidence from IPOs and acquisitions of VC‐backed companies.
Financial Management, 39(1), 129-152.
Jain, P., & Sunderman, M. A. (2014). Stock price movement around the merger
announcements: insider trading or market anticipation?. Managerial
Finance. 40(8):821-843.
Kaderli, Y. (2007). Yapılan ihracat bağlantılarının ilgili firmaların hisse senedi
getirileri üzerindeki etkisinin olay etüdü ile incelenmesi: İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’ndaki bazı firmalar üzerine bir uygulama.
Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36), 144-154.
Kaderli, Y. & Demir, S. (2009). Yatırım Kararı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri
Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Olay Etüdü Yöntemi. Mali Çözüm,
(91), 45-65.
Kalfaoğlu S. & Bedük A. (2018). Türkiye’nin Start-Up Ekosisteminin İncelenmesi
“Osr Robotics” Firması Örnek Olay. Selçuk Üniversitesi Akşehir
Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(9), 25-40.
Kandır, S. Y. & Elbir, G. (2017). Borsa İstanbul Enerji Şirketlerinin Yatırım
Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz.
TİSK Akademi, 12(23), 98-115.
Katila, R., Rosenberger, J. D. & Eisenhardt, K. M. (2008). Swimming with sharks:
Technology ventures, defense mechanisms and corporate relationships.
Administrative science quarterly, 53(2), 295-332.
Kılıç, Y. (2020). Borsa İstanbul’da COVID-19 (Koronavirüs) Etkisi. JOEEP: Journal
of Emerging Economies and Policy, 5(1), 66-77.
Kolari, J. W. & Pynnonen, S. (2011). Nonparametric rank tests for event studies.
Journal of Empirical Finance, 18(5), 953-971.
Kothari, S. P. & Warner, J. B. (2007). Econometrics of event studies. In Handbook
of empirical corporate finance 1(pp. 3-36). Elsevier.
Kwon, S. Lim & D. H. Lee. (2018) Acquiring startups in the energy sector:A study
of firm value and environmental policy,Bus. Strategy Environ.,vol. 27,
no. 8, pp. 1376–1384.
MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of
economic literature, 35(1), 13-39.
Malkiel, B. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of
Economic Perspectives, 17(1), pp.59-82.
Maula, M. (2001). Corporate venture capital and the value-added for technologybased newfirms. Doctoral Dissertation, Institute of Strategy and
International Business. Helsinki University of Technology.
Mazgit, İ. (2013). Endeks kapsamında olmanın hisse senedi getirilerine etkisi: BİST
temettü 25 endeksi üzerine bir uygulama. Sosyo Ekonomi Dergisi, 2,
225 – 264.
64
McNally, K. (1997). Corporate Venture Capital: Bridging the Equity Cap in the Small
Business Sector. Routledge, London.
Megginson, W. L. & Weiss, K. A. (1991). Venture capitalist certification in initial
public offerings. The Journal of Finance, 46(3), 879-903.
Neuhierl, A., Scherbina, A. & Schiusene, B. (2013). Market Reaction to Corporate
Press Releases. The Journal of Financial and Quantitative Analysis,
48(4), 1207-1240.
Otchere, I. & Vong, A. P. (2016). Venture capitalist participation and the
performance of Chinese IPOs. Emerging Markets Review, 29, 226-245.
Poposka, K. & Mıhajloska, E. (2016). The Implıcatıons And Aftermath Effects Of
The Fınancıal Crısıs On Startups In Eu. Economic
Development/Ekonomiski Razvoj, 18(3).
Pynnonen, S. (2005). On regression based event study. Acta Wasaensia, 143(2), 327-
354.
Rahardjo, D. & Sugiarto, M. (2019). Valuation model using a mixed real options
method: a review on Singapore and Indonesia digital startups. In 16th
International Symposium on Management (INSYMA 2019) (pp. 9-12).
Atlantis Press.
Ritter, J. R. (1991). The long‐run performance of initial public offerings. The journal
of finance, 46(1), 3-27.
Salamzadeh, A. & Kesim, H.K. (2015). Startup Companies: Life Cycle and
Challenges. Ssrn, (International Conference on Employment,
Education and Entrepreneurship), 1–11.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2628861
Sarıgül, H. (2015). Sendikasyon Kredisi Kullanım Duyurularının Bankaların Hisse
Senedi Getirilerine Etkisi. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar
Dergisi, 7(12), 113-129.
Serra, A. P. (2002) Event study tests: a brief survey, Working Papers de FEP, 117,
pp. 1–15.
Shiller, R. (2003). From efficient markets theory to behavioral finance. Journal of
Economic Per-spectives, Vol. 17, issue. 1, p. 83–104.
Sinha, T. (2018). Corporate Venture Capital: Stock Market Reactions and Impact on
Investee Exit.
Soylu, N., Uygurtürk, H. & Korkmaz, T. (2018). Maddi Duran Varlık Alımı
Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve
Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi,
(79), 67-80.
Uluyol, O. (2008). “Girişimcilikte Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Melek
Finansman Yöntemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 43-68.
Wilson, K. & Silva F. (2013), “Policies for Seed and Early Stage Finance: Findings
from the 2012 OECD Financing Questionnaire”, OECD Science,
Technology and Industry Policy Papers, No. 9, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5k3xqsf00j33-en
65
Yalçıntaş, M. (2014). “Üniversite – Sanayi – Devlet İşbirliğinin Ülke Ekonomilerine
Etkileri: Teknopark İstanbul Örneği”. Finansal Araştırmalar ve
Çalışmalar Dergisi. 5 (10), 83-106.
Yıldırım, H. , Yıldız, C. & Aydemir, Ö. (2018). Kredi Derecelendirme
Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış
Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi:
Borsa İstanbul Örneği 2012-2016 . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (109)
, 9-30 . DOI: 10.33203/mfy.399104
Yılmaz, Y. D. G. (2017). Teknokent Nedir?. Ayrıntı Dergisi, 5(53).
Zahra, S. A. & Allen, S. A. (2007). Entrepreneurs’ perspective on corporate venture
capital (CVC): A relational capital perspective. Handbook of research
on venture capital, 393-313.
Url-1 <https://hbrturkiye.com/blog/her-girisim-bir-startup-midir>, erişim tarihi
06.07.2021
Url-2 <https://odtuteknokent.com.tr/tr/hakkinda/turkiyedeki-teknokentler>, erişim
tarihi 01.06.2021
Url-3 <https://www.matriksdata.com>, erişim tarihi 01.06.2021
Url-4 <https://www.borsaistanbul.com/files/bist-pay-endeksleri-temel-kurallari31122014-.pdf >, erişim tarihi 01.06.2021
Url-5 < https://egirisim.com/2020/05/05/mindsite-eticaret-sektorundeki-markalarive-rakiplerini-analiz-edip-raporlayan-girisim>, erişim tarihi
26.07.2021
Url-6 <https://denebunu.com/about/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-7 <https://galatabusinessangels.com/tr/biz/mutlubiev>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-8 <https://www.moka.com/hakkimizda>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-9 <https://www.clotie.com/faq>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-10 <https://www.vomsis.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-11 <https://webrazzi.com/2020/06/16/inventram-in-son-yatirimlari-ve-gelecekplanlari/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-12 <https://www.peoplise.com/Peoplise/Hakkimizda>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-13 <https://www.conectohub.com/tr/anasayfa-2/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-14 <https://endeavor.org.tr/girisimcilerimiz/vispera/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-15 <https://abilitypool.com/sirket-profil/abilitypool>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-16 <https://www.pcichecklist.com/tr/ana-sayfa/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-17 <https://www.automationtr.com/augmency-artirilmis-gerceklik-teknolojisiile-gelecegin-uretim-trendini-belirliyor.html>, erişim tarihi
26.07.2021
Url-18 <http://www.pakettaxi.com/kurumsal>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-19 <https://kronnika.com/tr/sirkete-genel-bakis/ >, erişim tarihi 26.07.2021
Url-20 <https://www.tamentegre.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
66
Url-21 <https://www.istegelsin.com/hakkimizda>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-22 <https://www.motivizm.com/hakkimizda/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-23 <https://pedudi.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-24 <https://tr.v-count.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-25 <http://verisun.com/aboutus.html>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-26 <http://nanortopedi.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-27 <https://ringpara.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-28 <http://www.biolivearge.com/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-29 <https://www.teknoparkistanbul.com.tr/firmalar/hayriya-bilisim-ve-saglikteknolojileri >, erişim tarihi 26.07.2021
Url-30 <https://www.cybellemedical.com/kurumsal.html>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-31 <http://medicraft.com.tr/tr/hakkimizda>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-32 <https://www.bloomberg.com/profile/company/1283149D:TI>, erişim tarihi
26.07.2021
Url-33 <https://www.logohizmetmerkezi.com/dokuman/urunler/logo-mobilsatis.pdf>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-34 <https://www.bloomberg.com/profile/company/1087966D:TI>, erişim tarihi
26.07.2021
Url-35 <https://radore.com/hakkimizda>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-36 <https://webrazzi.com/2011/04/07/dakick/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-37 <https://webrazzi.com/2015/11/06/turkcellin-2014-yilinda-satin-aldigidakick-com-kapandi/>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-38 <https://www.inventram.com/yatirim-portfoyu/kuantag-otomotivteknolojileri>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-39 <https://www.crunchbase.com/organization/netsis-yaz-l-m>, erişim tarihi
26.07.2021
Url-40 <https://www.crunchbase.com/organization/coretech-informationtechnology-services>, erişim tarihi 26.07.2021
Url-41 <https://www.kap.org.tr>, erişim tarihi 01.06.2021
Url-42 <https://www.ticaretsicil.gov.tr>, erişim tarihi 01.06.2021
Url-43 <https://www.webrazzi.com>, erişim tarihi 01.06.2021
Url-44 <https://www.egirisim.com>, erişim tarihi 01.06.2021

search could also look into the effects of hierarchy on performance in mature
companies.
45
REFERENCES
Akintokunbo, D. O. (2018). Market Focus Strategy And Organizational
Performance Of Telecommunication Companies In Port Harcourt.
International Journal of Innovative Research and Advanced Studies
(IJIRAS), 5(3), 258–263.
Andreesen, M. (2007). Product/Market Fit. EE204: Business Management for
Electrical Engineers and Computer Scientists, 1–3.
http://www.stanford.edu/class/ee204/ProductMarketFit.html
Bartnick, A. (2017). Obstacles and Opportunities for Entrepreneurship in Iraq & the
Kurdistan Region. … Studies (IRIS), the American University of IraqUlaimani …, July.
Basuki, K. (2019). 済無No Title No Title. In ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-
0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari
– Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Vol. 53, Issue 9).
www.journal.uta45jakarta.ac.id
Bendickson, J., Muldoon, J., Ligouri, E., & Midgett, C. (2017). High performance
work systems: A necessity for startups. Journal of Small Business
Strategy, 27(2), 1–12.
Blank, S., & Euchner, J. (2018). The genesis and future of Lean Startup: An
interview with Steve Blank. Research-Technology Management, 61(5),
15-21.
Carlson, M., & Usher, N. (2016). News startups as agents of innovation: For-profit
digital news startup manifestos as metajournalistic discourse. Digital
journalism, 4(5), 563-581.
Catalyst Fund. (2018). Product Market Fit Workshop. 56(June), 4.
Čater, T., & Pučko, D. (2010). Factors of effective strategy implementation:
Empirical evidence from Slovenian business practice. Journal Of East
European Management Studies, 15(3), 207-236. doi: 10.5771/0949-
6181-2010-3-207
Čater, T., & Pučko, D. (2010). Factors of effective strategy implementation:
Empirical evidence from Slovenian business practice. Journal Of East
European Management Studies, 15(3), 207-236. doi: 10.5771/0949-6181-
2010-3-207
Chrisman, J. J., Chua, J. H., De Massis, A., Minola, T., & Vismara, S. (2016).
Management processes and strategy execution in family firms: From
“what” to “how”. Small Business Economics, 47(3), 719-734.
Coolican, H. (2018). Research methods and statistics in psychology. Routledge.
46
Dennehy, D., Kasraian, L., O’Raghallaigh, P., & Conboy, K. (2016). Product
market fit frameworks for lean product development.
Dennehy, D., Kasraian, L., Raghallaigh, P. O., & Conboy, K. (2016). Product
market fit frameworks for lean product development. R&D Management
Conference, July, 1–11.
Eastman, J., Goldsmith, R., & Flynn, L. (1999). Status Consumption in Consumer
Behavior: Scale Development and Validation. Journal Of Marketing
Theory And Practice, 7(3), 41-52. doi:
10.1080/10696679.1999.11501839
Eastman, J., Goldsmith, R., & Flynn, L. (1999). Status Consumption in Consumer
Behavior: Scale Development and Validation. Journal Of Marketing
Theory And Practice, 7(3), 41-52. doi:
10.1080/10696679.1999.11501839
Farrell, M., & Oczkowski, E. (1997). An Analysis of the MKTOR and MARKOR
Measures of Market Orientation: An Australian Perspective. Marketing
Bulletin, 8(3), 30-40.
Farrell, M., & Oczkowski, E. (1997). An Analysis of the MKTOR and MARKOR
Measures of Market Orientation: An Australian Perspective. Marketing
Bulletin, 8(3), 30-40.
Fulgoni, G. M. (2018). Are you targeting too much? Effective marketing strategies
for brands. Journal of Advertising Research, 58(1), 8–11.
https://doi.org/10.2501/JAR-2018-008
Göthensten, V., & Hellström, A. (2017). Finding product-market fit, How do
software start-ups approach product-market fit?.
Haafkes, I. M. (2015). Strategy Implementation: The Story of Start-ups. 1–12.
http://essay.utwente.nl/67405/Implications of Strategy Implementation
for Start Up. (2016).
IOM. (2019). Technology and Innovation in Iraq: A Market Assessment of Tech
Sector Businesses in Iraq. 1–14.
https://iraq.iom.int/publications/technology-and-innovation-iraq
Johansson, H. (2017). Finding the Product/Market fit: Lean Canvas framework as a
tool for establishing customer-validated market orientation in early-stage
startup businesses.
Karam, A. A., Hamo, R. H., Rashid, H. M., Jarjes, D. A., Mohammed, C. S., &
Obaid, S. H. (2018). The Effect of Marketing Strategy Implementation
on Organization Performance as a Private Business: Case of Cihan
University Duhok Camps KRG-Iraq. International Journal of Business
Management and Economic Research (IJBMER), 9(3), 1281-1295.
Khan, E., & Quaddus, M. (2015). Development and Validation of a Scale for
Measuring Sustainability Factors of Informal Microenterprises – A
Qualitative and Quantitative Approach. Entrepreneurship Research
Journal, 5(4), 347-372. doi: 10.1515/erj-2014-0017
Khan, E., & Quaddus, M. (2015). Development and Validation of a Scale for
Measuring Sustainability Factors of Informal Microenterprises – A
Qualitative and Quantitative Approach. Entrepreneurship Research
47
Journal, 5(4), 347-372. doi: 10.1515/erj-2014-0017
Kovach, V. O. (2019). Forecasting the mechanism of the labor market management.
Публічне урядування, (5), 109-122.
Kull, A. J., Mena, J. A., & Korschun, D. (2016). A resource-based view of
stakeholder marketing. Journal of Business Research, 69(12), 5553-5560.
Leavitt, H. J. (2005). Top down: Why hierarchies are here to stay and how to
manage them more effectively. Boston, MA: Harvard Business School
Press
Mohammadali, Z. M., & Abdulkhaliq, S. S. (2020). Prospects and Challenges of
Entrepreneurship Development in the Kurdistan Region of Iraq: An
Overview. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 7(2), 4–
16. https://doi.org/10.2478/ijek-2019-0006
Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Sampling techniques on a population study. Int.
J. Morphol, 35(1), 227-232.
Product Plan. (2020). Product-Market Fit Definition. 2020. Product Plan Website.
Available at: https://www.productplan.com/glossary/product-market-fit/
Puranam, P. (2018). The microstructure of organizations. Oxford, UK: Oxford
University Press.
Radomska, J. (2014). Linking the Main Obstacles to the Strategy Implementation
with the Company’s Performance. Procedia – Social and Behavioral
Sciences, 150, 263–270. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.054
Rahman, M. S. (2020). The advantages and disadvantages of using qualitative and
quantitative approaches and methods in language “testing and
assessment” research: A literature review.
Reddy, M. (2017). The effect of organisational culture on strategy execution
(Doctoral dissertation, University of Pretoria).
Remeňová, K., Kintler, J., & Jankelová, N. (2020). The general concept of the
revenue model for sustainability growth. Sustainability (Switzerland),
12(16). https://doi.org/10.3390/su12166635
Report, F. (2018). Private Sector Development Scoping Study , Iraq Report Written
for the Netherlands Ministry of Foreign Affairs and the Netherlands
Enterprise Agency.
Roetzel, P. G. (2019). Information overload in the information age: a review of the
literature from business administration, business psychology, and related
disciplines with a bibliometric approach and framework development.
Business research, 12(2), 479-522.
Rosa, J. A., Porac, J. F., Runser-Spanjol, J., & Saxon, M. S. (1999).
Sociocognitive dynamics in a Product market. Journal of Marketing,
63(SUPPL.), 64–77. https://doi.org/10.2307/1252102
Sommer, C. (2018). Market orientation of news startups. The Journal of Media
Innovations, 4(2), 35-54.
48
Sutton, R. I., & Rao, H. (2014). Scaling up excellence: Getting to more without
settling for less. New York, NY: Crown Business the Link Between
Product Market Reforms and Productivity : Direct. (n.d.). 1–27.
Thomas, L., Ambrosini, V., & Hughes, P. (2019). The role of organizational
citizenship behaviour and rewards in strategy effectiveness. The
International Journal of Human Resource Management, 30(18), 2628-
2660.
Urwick, L. F. (1956). The manager’s span of control. Harvard Business Review, 34,
39–47
Verreynne, M. (2004). Strategy-Making Process and Firm Performance in Small
Firms Martie-Louise Verreynne Martie-Louise Verreynne. Journal of
Management & Organization,.
Wright, M., & Esslemont, D. (1994). The Logical Limitations of Target Marketing.
Marketing Bulletin, 5(2), 13–20. http://marketing-bulletin.massey.ac.nz
Yarbrough, L., Morgan, N. A., & Vorhies, D. W. (2011). The impact of product
market strategy-organizational culture fit on business performance.
Journal of the academy of marketing science, 39(4), 555-573.
Zhong, H., Liu, C., Zhong, J., & Xiong, H. (2018). Which startup to invest in: a
personalize

REFERENCES
Acs, Z., Audretsch, D., Braunerhjelm, P., & Carlsson, P. (2012). Growth and
entrepreneurship. Small Business Economics, 39(2), 289-300. doi:
10.1007/s11187- 010-9307-2
Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A., (2014). Some Simple Economics of
Crowdfunding, In: Innovation Policy and the Economy, Volume 14, Lerner
and Stern p. 163.
Aktaş, K., (2017). KüçükTeknolojiŞirketlerineFinansmanSağlanması, Anahtar, Sayı:
340, https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kucuk-teknoloji-sirketlerinefinansman-saglanmasi/9388, 11.12.2019.
Al-Tarawneh, K.A., (2012). Measuring E-Service Quality from the Customers,
Perspective: An Emprical Study on Banking Services, International Research
Journal of Finance and Economics, 91, s. 124.
Arslan Burşuk, A., (2012). KüçükİşletmelerdeFinansmanİşlevive Yeni
FinansmanYöntemleri,
http://kulamyo.cbu.edu.tr/db_images/site_212/file/Giri%C5%9Fimcilik2.pdf,
17.10.2019.
Atamer M., (2015). “Türkiye’deYatırımTeşvikSistemininYatırımlarÜzerindekiEtkisi”,
YüksekLisansTezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Atsan, N. veErdoğan, E.O., (2015). „‟GirişimcilerİçinAlternatif Bir
FinansmanYöntemi: KitleselFonlama‟‟, EskişehirOsmangaziÜniversitesi İİBF
Dergisi, 10(1), s. 298.
72
Baştan, (2014). DijitalEkonomininİletişimEndüstrileriÜzerineEtkileri,
DeğişenTüketiciTercihlerive Yeni Bir İzleyiciKültürününDoğuşu, Celal Bayar
ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüDergisi,2(1).
Bat, A. Tufan, (2013). OECD veAvrupaÜlkelerindeSağlıkHarcamalarınınFinansmanı,
SosyalGüvenlikDünyasıDergisi, Yıl 16, Sayı 87, s. 16.
Bolat, S., (2014). Makro İktisadınMikroTemelleri: Yatırım,
http://sbolat.weebly.com/uploads/2/4/0/5/24055490/yatIrIm_[uyumluluk_mod
u].pdf, 17.10.2019.
Bozgeyik, A.; 2005. GirişimcilereYolHaritası, Hayat Yayınları, 376s.
Bulunmaz, B., (2016).
GelişenTeknolojiyleBirlikteDeğişenPazarlamaYöntemleriveDijitalPazarlama,
TRT Akademi, Cilt 1, Sayı 2.
Chan, C. W. (2000). Taxation of Global E-Commerce on the Internet: The Underlying
Issues and Proposed Plans. Minn. J. Global Trade, 9, 233.
Contractor, F.J. veLorange, P.. (1990). Competition vs. Cooperation: A Benefit/Cost
Framewok for Choosing Between Fully-Owned Investments and Cooperative
Relationships, Management International Review, 28, 5-18.
Çiftçi, A., (2014). FizibiliteEtüdü,KırıkkaleÜniversitesiMühendislikFakültesi,
Kırıkkale, s. 7.
Çözen, G. (2011). Dijitalpazarlamanedir? Tekniklerinelerdir?
http://www.dijitalmarketing.net/2011/03/31/dijital-pazarlama-nedir-tekniklerinelerdir/ 29 Temmuz2020
73
2016.
Dağ, M. veÇelik, M., (2018). YatırımTeşvikleriNedir? KavramveKapsamıÜzerine Bir
Değerlendirme, BEÜ SBE Dergisi, 7(2), s. 866.
De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D., &Klaes, M., (2012). A
Framework for European Crowdfunding. European Crowdfunding Network
(ECN), s. 3.
Ding., Z., Sun, S. L., ve Au, K., (2014). Angel Investors‟ Selection Criteria: A
Comparative Institutional Perspective. Asia Pacific Journal of Management,
31(3).
Dinler, Z., (1998). İktisadaGiriş, Bursa, EkinKitabeviYayınları, s. 309.
Duran, 2003; A., Tekin, „‟VergiTeşvikleriveEkonomikEtkileri‟‟,
DumlupınarÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,Sayı 16.
Ermin, İ., „‟YatırımlardaDevletYardımları‟‟, MaliyePostasıDergisi, İstanbul, 2001.
Ersöz, S., (2013). DijitalPazarlamaNedir?,MaltepeÜniversitesi, İstanbul.
Gilbert, B., (1986). The Evolution of Strategy: Thinging War from Antiquity to the
Present, Cambridge University Press, Cambridge.
Grossman, G. M., &Helpman, E. (1989). Product development and international
trade. Journal of political economy, 97(6), 1261-
1283.http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/261653
Güney, Semra, (2008). GirişimcilikTemelKavramlarveBazıGüncelKonular,
SiyasalKitabevi, Ankara, s. 69.
74
Haznedar, İ., StratejikDüşünme, (2011). s. 7,
http://www.stratejikisler.com,11.04.2019.
Heirman, A., (2003). How and why do firms differ at start-up? A resource-based
configurational perspective. University of Gent, Gent.
Heuser, F., (2010). Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear
Age, Princeton University Press, Princeton.
İçen, F., (2018). Türkiye’dekiEnİyiHızlandırmaProgramları,
https://www.redbull.com/tr-tr/turkiye-deki-girisim-hizlandirma-programlari,
05.01.2020.
İlter, B., (2009). E-PerakendecilikteHizmetKalitesi,
MüşteriMemnuniyetiveMüşteriSadakatiİlişkisi:
İşletmeFakültesiÖğrencileriÜzerine Bir Araştırma, İşletmeFakültesiDergisi,
1(1), s. 99.
İnfomagDergisi, (2002). Sayı 19, s. 32.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), DevletDestekleriveTeşvikler, İstanbul, 2018.
Kantar, E. (2008). Kobi’lerveGirişimcilerİçinAlternatifSermayeveFonKaynakları:
GirişimSermayesiveMelekYatırımcı (Deri Sektöründe Bir Uygulama).
YüksekLisansTezi, Marmara
ÜniversitesiBankacılıkveSigortacılıkEnstitüsüSermayePiyasasıAnabilimDalı.
Karasar, Niyazi, (1994). Bilimselaraştırmayöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler,
Ankara.
75
Kıratlı, C., (2005). YatırımNedir?
YatırımTeklifleriNasılHazırlanır?,ElektrikMühendisliğiDergisi, 136.
KondakNuray, (1999). MenkulKıymetPazarınaGiriş, Der Yayınları, İstanbul.
Kuşçu, Hilmi, (2007). ElektronikTicaretDersi,
http://hilmi.trakya.edu.tr/ders_notlari/e_ticaret/ETICARET.pdf, 11.11.2019.
Lambing, Peggy and Kuehl, Charles, Entrepreneurship, Second Edition, Prentice Hall,
2000, pp. 15-18.
Marangoz, M., (2016). GirişimcilikteGüncelKonularveUygulamalar, Beta
BasımYayın, İstanbul.
Metrik, A. ve Yasuda, A., (2011). Venture Capital & The Finance of Inovation, 2.
Baskı, Jhon Willey & Sons. Inc., New Jersey, s. 3.
OECD, (2007). Convergence and Next Generation Networks, Ministerial Background
Report, DSTI/ICCP/CISP
(2007)2/FINAL.http://www.oecd.org/sti/40761101.pdf, 04.12.2019.
OkanGökten, P., (2018). KaranlıktaÜretim: Yeni ÇağdaMaliyetinKapsamı,
MuhasebeBilimDünyasıDergisi, 20(4), s. 884.
Öğütçü, H., (2018).
GirişiminizeDestekBulacağınızMelekYatırımAğları,https://egirisim.com/2018/
08/29/girisiminize-destek-bulabileceginiz-melek-yatirim-aglari/, 04.01.2020.
76
Özerdem, M.İ., (1978).
YatırımlarveYatırımlarıGerçekleştirmekİçinKrediVerenKuruluşlar,
BilimselMadencilikDergisi, 17(3), s. 15.
Özevren, Mina, (2009). İşletmeYönetimi, İstanbul: TürkmenKitabevi, s.168.
Porter, M., E., (1998). The Competitive Advantage of Nations, (With a new
introduction), Hampshire: MacMillan Business.
Poyraz, E. veTepeli, Y., (2016). „‟GirişimciliğinFinansmanında Risk
SermayesiFinansmanSistemininÖnemi: TürkiyeUygulamaları‟‟,
DokuzEylülÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 31(1), s. 36.
Sağlam, İpek, (2007). ElektronikSözleşmeler, İstanbul, s. 24.
Samila, S., & Sorenson, O. (2011). „‟Venture capital, entrepreneurship, and economic
growth‟‟, The Review of Economics and Statistics, 93(1), 338-349. doi:
10.1162/REST_a_00066.
Silver, David A., Entregreneural Life, Jhon Wiley, New York, 1983, s.7.
Sözer, Bülent, (2002). ElektronikSözleşmeler, İstanbul, s. 66.
Stinchcombe, A.L., (1965). Social Structure and organizations. Handbook of
organizations.(142 – 194). Chicago: Rand-McNally&Co.
Strauss, J. Ve Raymond, F., (2016). E-marketing. Seventh Edition, Routledge.
Sukaseme, N., (2005). E-Service Quality: A Paradigm for Competitive Success of ECommerce Entrepreneurs, The Ninth Psific Asia Conference on Information
Systems, s. 2.
77
Şipoş-Gug, S., &Badulescu, A. (2015). „‟Macroeconomic factors of entrepreneurship
in the European Union. Annals of the University of Oradea‟‟, Economic
Science Series, 24(1), 601-611.
Teker, D., (2008). SağlıkSektöründeProjeFinansmanModelleri: Türkiyeİçin Bir
Model Önerisive Bir HastaneFizibiliteAnalizi, s. 5.
Thames, L. and Schaefer, D., “Software- defined cloud manufacturing for industry
4.0.”, Procedia CIRP, vol. 52, 2016, pp. 12-17.
Topal, M.H., UluslararasıKuruluşlarınTeşvikSistemineBakışıveTürkTeşvikSisteminin
Bu ÇerçevedeAnalizi,YayınlanmamışYüksekLisansTezi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, YüksekLisansTezi, Trabzon, 2006, s. 38.
Tübisad, Etid, Deloitte OrtakÇalışması: Türkiye‟de E-TİCARET PazarBüyüklüğü,
(2018).
TürkDilKurumu (TDK), (2019). Strateji, http://tdk.gov.tr/, 01.12.2019.
TürkiyeGençİşadamlarıDerneği,
EkonomikKalkınmadaGirişimciliğinÖnemiveDeğişenGirişimcilikNitelikleri,
SimgeOfisMatbaacılık, İstanbul, 1993, s. 3; TınazTitiz, Girişimcilik,
İnkılapKitabevi, 1994, İstanbul, s. 3-53.
Ülgener, S.F. (1991). Milli Gelir, İstihdamveİktisadiBüyüme, Der Yayınları, İstanbul,
s. 195.
Ülgen, Hayri&Mirze, Kadri, (2007). İşletmelerdeStratejikYönetim,4.Basım, İstanbul:
ArıkanYayınları, s. 33.
Ünaldı, H., (2002). StratejiNedir? Ne Değildir?,KOBİ EforDergisi, İstanbul.
78
Valanciene, L. &Jegeleviciute, S., (2014). Valuation of Crowdfunding:Benefits and
Drawbacks, 18 (1), s. 602.
Yatkın, A., (2003). ToplamKaliteYönetimi, Nobel YayınDağıtım, Ankara, s. 33.
Yiğit, M. &Güner, Ü., (2008). „‟DışTicaretveGirişimcilikPerspektifindenTürkiye‟de
Risk Sermayesi‟‟, DumlupınarÜniversitesiSosyalBilimlerFakültesiDergisi, 20,
s. 264.
Zachary, R.&Misra, C., (2013). Research on Angel İnvestments: The Intersection of
Equity İnvestments and Entrepreneurship. Entrepreneurship Research
Journal, 3(2).
StratejiNedir? ÇeşitleriNelerdir?,https://www.sorulab.com/strateji-nedir-cesitlerinelerdir/, 11.04.2019.
ElektronikTicaret,
http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/elektronik_ticaret(1).pdf,
11.04.2019.
GirişimciSözlüğü,http://itugirisim.org/girisimci-sozlugu/, 12.12.2019.
Start-up NasılKurulur?,http://www.yeniisfikirleri.net/startup-nasil-kurulur/,
15.12.2019.
5 notabledefrences you need to know between startup and scaleup,
https://siliconcanals.com/news/5-notable-differences-you-need-to-knowbetween-startup-and-scaleup/, 22.12.2019.
Scaleups,http://startupeuropepartnership.eu/scaleups-when-does-a-startup-turn-into-ascaleup/, 22.12.2019.
79
Risk SermayesiNedir? GirişimSermayesive 6
Aşama,https://www.sezginkoyun.com/risk-sermayesi/, 02.12.2019.
Türkiye’ninEnGüçlüMelekYatırımcıları, 2017, http://www.hurriyet.com.tr/galeriturkiyenin-en-guclu-melek-yatirimcilari-40383720/1, 21.12.2019.
The Worlds Top Cities For Female Entrepreneurs,
https://www.statista.com/chart/3751/the-worlds-top-cities-for-femaleentrepreneurs/, 02.01.2020.
Visualising Startup Hubs Around The World And Lookinf At Why They
Work,https://clearbit.com/blog/why-location-still-matters-even-in-theglobalized-world-of-tech/, 02.01.2020.
https://www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx, 03.01.2020.
https://startup.capital.com.tr/arastirmalar/en-buyuk-exitler.html, 05.01.2020.
https://toptalent.co/50-basarisiz-startup-hatalarindan-cikarilacak-50-ders, 07.01.2020.

REFERENCES
Agarwal, N., & Rathod, U. (2006). Defining ‘success’ for software projects: An exploratory
revelation. International Journal of Project Management, 24, 358–370.
doi:10.1016/j.ijproman.2005.11.009
Alagba, T. J. (2014). Examination of the relationship between project management critical
success factors and project success of oil and gas drilling projects (Doctoral
dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global (1499829782).
Alami, A. (2016). Why do information technology projects fail?. Procedia Computer Science,
100, 62–71. doi:10.1016/j.procs.2016.09.124
Alreemy, Z., Chang, V., Walters, R., & Wills, G. (2016). Critical success factors (CSFs) for
information technology governance (ITG). International Journal of Information
Management, 36, 907–916. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2016.05.017
Alzahrani, J. I., & Emsley, M. W. (2013). The impact of contractors’ attributes on construction
project success: A post construction evaluation. International Journal of Project
Management, 31, 313–322. doi:10.1016/j.ijproman.2012.06.006
Atkinson, R. (1999). Project management: Cost, time and quality, two best guesses and a
phenomenon, it’s time to accept other success criteria. International Journal of Project
Management, 17, 337–342. doi:10.1016/S0263-7863(98)00069-6
Azoulay, P., Benjamin, J., Daniel, K., & Javier, M. (2020). Age and high-growth
entrepreneurship. American Economic Review: Insights, 2, 65–82. doi:
10.1257/aeri.20180582
Baccarini, D. (1999). The logical framework method for defining project success. Project
Management Journal, 30, 25–32. doi:10.1177/875697289903000405
Baker, B. N., Murphy, D. C., & Fisher, D. (1983). Factors affecting project success. Project
management handbook (pp. 669–685). New York, NY: Van Nostrand Reinhold.
doi:10.1002/9780470172353.ch35
Balboni, B., Bortoluzzi, G., Tivan, M., Tracogna, A., & Venier, F. (2014). The growth drivers
of start-up firms and business modelling: A first step toward a desirable convergence.
Management, 9, 131-154.
Bartels, A., Guarini, M., & Valdovinos, R. (2017). Midyear global tech market outlook for
2017 to 2018: Global tech purchases will exceed $3 trillion for the first time.
Retrieved from https://www.forrester.com/report/Midyear Global Tech Market
Outlook For 2017 To 2018/-/E-RES140272
Beleiu, I., Crisan, E., & Nistor, R. (2015). Main factors influencing project success.
Interdisciplinary Management Research, 11, 59–72. Retrieved from
https://pdfs.semanticscholar.org/a418/213d503ad41287fccf2fae21cd3cea7cdfa0.pdf
131
Berardino, D. D. (2016). Corporate governance and firm performance in new technology
ventures. Procedia Economics and Finance, 39, 412–421.
doi:10.1016/S2212-5671(16)30342-2
Beringer, C., Jonas, D., & Kock, A. (2013). Behavior of internal stakeholders in project
portfolio management and its impact on success. International Journal of Project
Management, 31, 830–846. doi:10.1016/j.ijproman.2012.11.006
Bryde, D. J. (2003). Modelling project management performance. International Journal of
Quality & Reliability Management, 20, 229–254. doi:10.1108/02656710310456635
Burzynski, O. R., Graeml, A. R., & Balbinot, Z. (2010). The internationalization of the
software market: Opportunities and challenges for Brazilian companies. Journal of
Information Systems and Technology Management, 7, 499–516.
doi:10.4301/s1807-17752010000300001
Čalopa, M., Horvat, J., & Lalić, M. (2014). Analysis of financing sources for start-up
companies. Management, 19(2), 19–44. Retrieved from https://www.researchgate.net/
publication/287307261_Analysis_of_financing_sources_for_start-up_companies
Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2010). From strategy to business models and onto
tactics. Long Range Planning, 43, 195–215. doi:10.1016/j.lrp.2010.01.004
Cataldo, M., Herbsleb, J. D., & Carley, K. M. (2008). Socio-technical congruence: A
framework for assessing the impact of technical and work dependencies on software
development. Proceedings of the 2008 ACM-IEEE International Symposium on
Empirical Software Engineering and Measurement (pp. 2–11).
doi:10.1145/1414004.1414008
Center for American Entrepreneurship. (2018). The rise of the global startup city: The new
map of entrepreneurship and venture capital. Retrieved from
http://www.startupsusa.org/global-startup-cities/report.pdf
Charette, R. (2005). Why software fails software failure. IEEE Spectrum, 42, 42–49. doi:
10.1109/mspec.2005.1502528
Chorev, S., & Anderson, A. R. (2006). Success in Israeli high-tech start-ups; critical factors
and process. Technovation, 26, 162–174. doi:10.1016/j.technovation.2005.06.014
Chua, A. Y. K. (2009). The dark side of successful knowledge management initiatives.
Journal of Knowledge Management, 13, 32–40. doi:10.1108/13673270910971806
Chulkov, D. V., & Desai, M. S. (2005). Information technology project failures: Applying the
bandit problem to evaluate managerial decision making. Information Management &
Computer Security, 13, 135–143. doi:10.1108/09685220510589316
Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. A. (2003). Applied multiple
regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.
132
Coleman, G., & O’Connor, R. V. (2008). An investigation into software development process
formation in software start‐ups. Journal of Enterprise Information Management, 21,
633-648. doi:10.1108/17410390810911221
Colombo, M. G., & Grilli, L. (2006). Supporting high-tech start-ups: Lessons from Italian
technology policy. International Entrepreneurship and Management Journal, 2, 189-
209. doi:10.1007/s11365-006-8684-0
Cooke-Davies, T. (2002). The real success factors on projects. International Journal of
Project Management, 20(3), 185–190. doi:10.1016/s0263-7863(01)00067-9
Costantino, F., Di Gravio, G., & Nonino, F. (2015). Project selection in project portfolio
management: An artificial neural network model based on critical success factors.
International Journal of Project Management, 33, 1744-1754.
doi:10.1016/j.ijproman.2015.07.003
Crawford, L., & Pollack, J. (2007). How generic are project management knowledge and
practice? Project Management Journal, 38, 87–96. doi:10.1177/875697280703800109
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods
Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Culler, E. W. (2009). The degree of relationship between critical success factors and
information technology project performance (Doctoral dissertation). Available from
ProQuest Dissertations & Theses Global (3381832).
Curtis, E. A., Comiskey, C., & Dempsey, O. (2016). Importance and use of correlational
research. Nurse Researcher, 23, 20–25. doi:10.7748/nr.2016.e1382
Dai, X. C. (2002, October). The role of the project management office in achieving project
success. Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars &
Symposium, San Antonio, TX.
Day, G. S., & Schoemaker, P. J. H. (2016). Adapting to fast-changing markets and
technologies. California Management Review, 58, 59–77.
doi:10.1525/cmr.2016.58.4.59
Decker, R., Haltiwanger, J., Jarmin, R., & Miranda, J. (2014). The role of entrepreneurship in
US job creation and economic dynamism. The Journal of Economic Perspectives, 28,
3–24. doi:/10.1257/jep.28.3.3
De Wit, A. D. (1988). Measurement of project success. International Journal of Project
Management, 6, 164–170. doi:10.1016/0263-7863(88)90043-9
Emelander, S. (2014). Project management challenges in government. The Public Manager,
43, 32–34. Retrieved from https://www.td.org/magazines/the-public-manager/projectmanagement-challenges-in-government
133
Ewens, M., Nanda, R., & Rhodes-Kropf, M. (2018). Cost of experimentation and the
evolution of venture capital. Journal of Financial Economics, 128, 422–442.
doi:10.1016/j.jfineco.2018.03.001
Fairchild, A. J., & Mackinnon, D. P. (2008). A General Model for Testing Mediation and
Moderation Effects. Prevention Science, 10, 87–99. doi:10.1007/s11121-008-0109-6
Fayaz, A., Kamal, Y., Amin, S., & Khan, S. (2017). Critical success factors in information
technology projects. Management Science Letters, 7, 73–80.
doi:10.5267/j.msl.2016.11.012
Felton, C. (2019). Project success: A quantitative analysis of information technology critical
success factors among aerospace and engineering organizations in the united states
(Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global
(22584071).
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London, England: Sage.
Finch, P. (2003). Applying the Slevin-Pinto project implementation profile to an information
systems project. Project Management Journal, 34, 32–39.
doi:10.1177/875697280303400305
Fortune, J., & White, D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems
model. International Journal of Project Management, 24, 53–65.
doi:10.1016/j.ijproman.2005.07.004
Fouka, G., & Mantzorou, M. (2011). What are the major ethical issues in conducting
research? is there a conflict between the research ethics and the nature of nursing?
Health Science Journal, 5(1), 3.
Frimpong, F. (2017). Leadership style and project success in complex humanitarian
emergencies: A correlational study (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest
Dissertations & Theses Global (10690369).
Garousi, V., Tarhan, A., Pfahl, D., Coşkunçay, A., & Demirörs, O. (2019). Correlation of
critical success factors with success of software projects: An empirical investigation.
Software. Qualıty Journal. 27, 429–493. doi:10.1007/s11219-018-9419
Giardino, C., Bajwa, S. S., Wang, X., & Abrahamsson, P. (2015). Key challenges in earlystage software startups. Continuous strategy process in the context of agile and lean
software development. 52–63. doi:10.1007/978-3-319-18612-2_5
Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Paternoster, N., Gorschek, T., & Abrahamsson, P. (2014).
What Do We Know about Software Development in Startups? IEEE Software, 31,
28–32. doi:10.1109/ms.2014.129
Gielnik, M. M., Zacher, H., & Wang, M. (2018). Age in the entrepreneurial process: The role
of future time perspective and prior entrepreneurial experience. Journal of Applied
Psychology, 103, 1067–1085. doi:10.1037/apl0000322
134
Glass, R. (2006). The Standish report: Does it really describe a software crisis?
Communications of the ACM, 49, 15–16. doi:10.1145/1145287.1145301
Helm, R., & Mark, A. (2012). Analysis and evaluation of moderator effects in regression
models: State of art, alternatives and empirical example. Review of Managerial
Science, 6, 307–332. doi:10.1007/s11846-010-0057-y
Henderson, P. (2006). Why large IT projects fail. ACM Transactions on Programming
Languages and Systems, 15, 795–825. Retrieved from
https://pdfs.semanticscholar.org/
6c04/8085019fc20b321444ed09f2530117cc06a9.pdf
Holgeid, K., & Thompson, M. (2013). A reflection on why large public projects fail. Linking
citizens and the state. The Governance of Large-Scale Projects, 11, 219–244.
doi:10.5771/9783845243566-219
Hormiga, E., Batista-Canino, R. M., & Sánchez-Medina, A. (2011). The role of intellectual
capital in the success of new ventures. The International Entrepreneurship and
Management Journal, 7, 71–92. doi:10.1007/s11365-010-0139-y
Hornstein, H. A. (2015). The integration of project management and organizational change
management is now a necessity. International Journal of Project Management, 33,
291-298. doi:10.1016/j.ijproman.2014.08.005
Hughes, D. L., Rana, N. P., & Simintiras, A. C. (2017). The changing landscape of IS project
failure: An examination of the key factors. Journal of Enterprise Information
Management, 30, 142–165. doi:10.1108/JEIM-01-2016-0029
Hwang, B., & Lim, E. (2013). Critical success factors for key project players and objectives:
Case study of Singapore. Journal of Construction Engineering and Management, 139,
204–215. doi:10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000597
Hyder, S., & Lussier, R. (2016). Why businesses succeed or fail: A study on small businesses
in Pakistan. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economics, 8, 82-100.
Ika, L. A. (2009). Project success as a topic in project management journals. Project
Management Journal, 40, 6–19. doi:10.1002/pmj.20137
InfoQ – Lynch (2015). Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A with Jennifer Lynch.
Retrieved from https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015
Iram, N., Khan, B., & Sherani, A. W. (2016). Critical factors influencing the project success:
An analysis of projects in manufacturing and construction in Pakistan. Arabian
Journal of Business and Management Review, 6, 41–51. doi:10.12816/0033272
Jabłoński, A., & Jabłoński, M. (2016). Research on business models in their life cycle.
Sustainability, 8(5), 1–37. doi:10.3390/su8050430
Jamieson, S. (2004). Likert scales: How to (ab)use them. Medical Education, 38, 1212–1218.
doi:10.1111/j.1365-2929.2004.02012.x
135
Jiminez, D. A., Aggarwal, G., Marcin, J. J., Dimitracopoulos, M., Nair, R., Sadana, R., . . .
Mittal, Y. (2018). The future of digital is human: Getting India ready. Retrieved from
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-future-of-digital-ishuman/$File/ey-the-future-of-digital-is-human.pdf
Jørgensen, M., & Sjøberg, D. I. K. (2004). The impact of customer expectation on software
development effort estimates. International Journal of Project Management, 22, 317–
325. doi:10.1016/S0263-7863(03)00085-1
Joslin, R., & Müller, R. (2015). Relationships between a project management methodology
and project success in different project governance contexts. International Journal of
Project Management, 33, 1377–1392. doi:10.1016/j.ijproman.2015.03.005
Joslin, R., & Müller, R. (2016). The relationship between project governance and project
success. International Journal of Project Management, 34, 613–626.
doi:10.1016/j.ijproman.2016.01.008
Kaczorowska, A., Słoniec, J., & Motyka, S. (2017). IT solutions supporting project
management processes and the choice of software. ITM Web of Conferences, 15(1), 1–
10. doi:10.1051/itmconf/20171504007
Kalyanasundaram, G. (2018). Why do startups fail? A case study based empirical analysis in
Bangalore. Asian Journal of Innovation and Policy, 7, 79–102.
doi:10.7545/ajip.2018.7.1.079
Kerzner, H. (2013). Project management a systems approach to planning, scheduling, and
controlling. Hoboken, NJ: Wiley.
Kim, B., Kim, H., & Jeon, Y. (2018). Critical success factors of a design startup business.
Sustainability, 10, 2981. doi:10.3390/su10092981
Kiznyte, J., Welker, M., & Dechange, A. (2016). Applying project management methods to
the creation of a start-up business plan: the case of Blendlee, PM World Journal, 5(5),
1–24.
Klein, A., Nihalani, K., & Krishnan, K. S. (2010). A comparison of the validity of
interviewer-based and online-conjoint analyses. Journal of Management and
Marketing Research, 4(1), 1–15. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc
/download? doi:10.1.1.575.4429&rep=rep1&type=pdf
Kopečková, M., & Máchal, P. (2016). Survey on the level of knowledge and skills of project
managers in regional development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis, 64, 1325–1335. doi:10.11118/actaun201664041325
Kostalova, J., & Tetrevova, L. (2014). Project management and its tools in practice in the
Czech Republic. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 150, 678–689.
doi:10.1016/j.sbspro.2014.09.087
136
Krejčí, M., Strielkowski, W., & Čabelková, I. (2015). Factors that influence the success of
small and medium enterprises in ICT: A case study from the Czech Republic. Verslas:
Teorija Ir Praktika, 16, 304–315. doi:10.3846/btp.2015.521
Lachenbruch, P. A., & Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral
Sciences (2nd ed.). Journal of the American Statistical Association, 84(408), 1096.
doi:10.2307/2290095
Lee, S., Koh, S., Yen, D., & Tang, H.-L. (2002). Perception gaps between IS academics and IS
practitioners: An exploratory study. Information & Management, 40, 51–61.
doi:10.1016/S0378-7206(01)00132-X
Leidecker, J. K., & Bruno, A. V. (1984). Identifying and using critical success factors. Long
Range Planning, 17, 23–32. doi:10.1016/0024-6301(84)90163-8
Liang, J., Wang, H., & Lazear, E. (2014). Demographics and Entrepreneurship. doi:
10.3386/w20506
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (Doctoral dissertation,
Columbia University). Retrieved from ProQuest Dissertations and Thesis database
(301851266)
Lim, C. S., & Mohamed, M. Z. (1999). Criteria of project success: An exploratory reexamination. International Journal of Project Management, 17, 243–248.
doi:10.1016/S0263-7863(98)00040-4
Linberg, K. R. (1999). Software developer perceptions about software project failure: A case
study. Journal of Systems and Software, 49, 177–192. doi:10.1016/s0164-
1212(99)00094-1
Mahaney, R. C., & Lederer, A. L. (2003). Information systems project management: An
agency theory interpretation. Journal of Systems and Software, 68(1), 1–9.
doi:10.1016/S0164-1212(02)00132-2
Marmer, M., Hermann, B. L., Dogrultan, E., & Berman, R. (2011). Startup Genome Report: A
new framework for understanding why startups succeed. Retrieved from
http://www.dentonsventurebeyond.com/wp-content/uploads/2016/10/
StartupGenomeReport1_Why_Startups_Succeed_v2.pdf
Meijer, M. (2008) Uncertainty and Entrepreneurial Action: The Role of Uncertainty in the
Development of Emerging Energy Technologies. PhD, Utrecht: University of Utrecht.
Mir, F. A., & Pinnington, A. H. (2014). Exploring the value of project management: Linking
project management performance and project success. International Journal of Project
Management, 32, 202–217. doi:10.1016/j.ijproman.2013.05.012
Miracle, V. A. (2016). The belmont report: The triple crown of research ethics. Dimensions of
Critical Care Nursing, 35(4), 223-228. doi:10.1097/DCC.0000000000000186
137
Moretti, O. L. (2009). Project management critical success factors in the environmental
remediation engineering and consulting industry (Doctoral dissertation). Retrieved
from ProQuest Dissertations and Thesis database. (305161948)
Müller, R., & Jugdev, K. (2012). Critical success factors in projects: Pinto, Slevin, and
Prescott—The elucidation of project success. International Journal of Managing
Projects in Business, 5, 757–775. doi:10.1108/17538371211269040
Munns, A., & Bjeirmi, B. (1996). The role of project management in achieving project
success. International Journal of Project Management, 14, 81–87.
doi:10.1016/0263-7863(95)00057-7
Nakagawa, S., & Foster, T. M. (2004). The case against retrospective statistical power
analyses with an introduction to power analysis. Acta Ethologica, 7, 103–108. doi:
10.1007/s10211-004-0095-z
Nayak, B. (2010). Understanding the relevance of sample size calculation. Indian Journal of
Ophthalmology, 58, 469–703. doi:10.4103/0301-4738.71673
Nelson, R. R. (2007). IT project management: Infamous failures, classic mistakes, and best
practices. MIS Quarterly Executive, 6, 67–78. Retrieved from
https://aisel.aisnet.org/misqe/vol6/iss2/4
Neves, S. M., & Da Silva, C. E. S. (2016). Risk management applied to software development
projects in incubated technology-based companies: Literature review, classification,
and analysis. Gestão & Produção, 23, 798–814. doi:10.1590/0104-530×472-15
Nicholas, J., & Hidding, G. (2010). Management principles associated with IT project
success. International Journal of Management and Information Systems, 14, 147–156.
doi:10.19030/ijmis.v14i5.22
Novo, B., Landis, E. A., & Haley, M. L. (2017). Leadership and its role in the success of
project management. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 14, 73–78.
Retrieved from http://www.na-businesspress.com/JLAE/NovoB_Web14_1_.pdf
OECD (2018). Private equity investment in artificial intelligence. Retrieved from
www.oecd.org/going-digital/ai/private-equity-investment-in-artificial-intelligence.pdf
Ojiako, U., Chipulu, M., Gardiner, P., Williams, T., Mota, C., & Maguire, S., … (2014). Effect
of project role, age and gender differences on the formation and revision of project
decision judgements. International Journal of Project Management, 32, 556–567.
doi:10.1016/j.ijproman.2013.09.001
Otoom, A. F., AL Kateb, G., Hammad, M., Sweis, R. J., & Hijazi, H. (2019). Success factors
importance based on software project organization structure. Information, 10, 391–
405. doi:10.3390/info10120391
Ouimet, P., & Zarutskie, R. (2014). Who works for startups? The relation between firm age,
employee age, and growth. Journal of Financial Economics, 112, 386–407.
doi:10.1016/j.jfineco.2014.03.003
138
Pandremmenou, H., Sirakoulis, K., & Blanas, N. (2013). Success Factors in the Management
of Investment Projects: A Case Study in the Region of Thessaly. Procedia – Social and
Behavioral Sciences, 74, 438–447. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.03.032
Patanakul, P., Iewwongcharoen, B., & Milosevic, D. (2010). An empirical study on the use of
project management tools and techniques across project life-cycle and their impact on
project success. Journal of General Management, 35, 41–65.
doi:10.1177/030630701003500304
Paternoster, N., Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., & Abrahamsson, P. (2014).
Software development in startup companies: A systematic mapping study. Information
and Software Technology, 56, 1200-1218.
Pinto, J., & Mantel, S. (1990). The cause of project failure. Transactions on Engineering
Management, 37, 269–276. doi:10.1109/17.62322
Pinto, J. K. (1990). Project Implementation Profile: a tool to aid project tracking and control.
International Journal of Project Management, 8, 173–182.
doi:10.1016/0263-7863(90)90020-c
Pinto, J. K. (2014). Project management, governance, and the normalization of deviance.
International Journal of Project Management, 32, 376–387.
doi:10.1016/j.ijproman.2013.06.004
Pinto, J. K., & Prescott, J. E. (1988). Variations in critical success factors over the stages in
the project life cycle. Journal of Management, 14, 5-18.
doi:10.1177/014920638801400102
Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1988a). Critical success factors in effective project
implementation. In D. I. Cleland & W. R. King (Eds.). Project management handbook
(2nd ed.) (pp. 479–512). doi:10.1002/9780470172353.ch20
Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1988b). Project success: definitions and measurement
techniques. Project management journal, 19, 67-72.
Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1992). Project implementation profile. Pittsburgh, PA:Innodyne.
Pornel, J., & Saldaña, G. (2013). Four common misuses of the Likert scale. Philippine
Journal of Social Sciences and Humanities, 18, 12–19. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/309240449_Four_Common_Misuses_of_the
_Likert_Scale
Prabhakar, G. P. (2009). What is project success: A literature review?. International Journal of
Business and Management, 3. 3–10 doi:10.5539/ijbm.v3n9p3
Procaccino, J. D., Verner, J. M., Shelfer, K. M., & Gefen, D. (2005). What do software
practitioners really think about project success: An exploratory study. Journal of
Systems and Software, 78, 194–203. doi:10.1016/j.jss.2004.12.011
139
Project Management Institute (2008). Foundational concepts. Organizational project
management maturity model (pp. 3–7). Newtown Square, PA: Project Management
Institute.
Rammer, C., & Müller, B. (2012). Start-up Promotion Instruments in OECD Countries and
Their Application to Developing Countries. Bonn: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb.
Rehman, N. U. (2014). Obstacles to the growth of mall software firms in Islamabad. Indian
Journal of Commerce and Management Studies, 5, 47–52. Retrieved from
http://www.scholarshub.net/index.php/ijcms/article/view/502/466
Rockart, J. (1979). Chief executives define their own information needs. Harvard Business
Review, 57, 81–92. Retrieved from https://hbr.org/1979/03/chief-executives-definetheir-own-data-needs
Rosacker, K. M., & Olson, D. L. (2008). Public sector information system critical success
factors. Transforming Government: People. Process and Policy, 2, 60–70.
doi:10.1108/17506160810862955
Rosacker, K. M., & Rosacker, R. E. (2010). Information technology project management
within public sector organizations. Journal of Enterprise Information Management,
23, 587–594. doi:10.1108/17410391011083047
Rusare, M., & Jay, C. I. (2015). The project implementation profile: A tool for enhancing
management of NGO projects. Progress in Development Studies, 15, 240–252.
doi:10.1177/1464993415578976
Salamzadeh, A., & Kesim, H. K. (2015). Startup Companies: Life Cycle and Challenges. In
Proceedings of the 4th International Conference on Employment, Education and
Entrepreneurship (EEE) Serbia: Belgrade. doi:10.13140/RG.2.1.3624.8167
Santisteban, J., & Mauricio, D. (2017). Systematic literature review of critical success factors
of information technology startups. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2), 1–
23. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/systematic-literature-reviewof-critical-success-factors-of-information-technology-startups-6638.html
Saputra, Y. A., & Ladamay, O. S. A. (2011). Project reliability: Probability of a project meets
its quality- cost-time target under uncertainty. International Journal of Electronic
Business Management, 9, 220–230. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/
f066/4fcfd60edbbe6e9eaf63089ecc089435912d.pdf
Sauer, C. (1993). Understanding support: Lessons from a case study. Australasian Journal of
Information Systems, 1, 63–74 doi:10.3127/ajis.v1i1.433
Sauer, C., Gemino, A., & Reich, B. H. (2007). The impact of size and volatility on IT project
performance. Communications of the ACM, 50, 79–84. doi:10.1145/1297797.1297801
140
Shank, M. E., Boynton, A. C., & Zmud, R. W. (1985). Critical success factor analysis as a
methodology for MIS planning. Management Information Systems Quarterly, 9, 121–
129. doi:10.2307/249113
Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2007). Reinventing project management: The diamond approach
to successful growth and innovation (pp. 21–36). Boston, MA: Harvard Business
School Publishing.
Shenhar, A. J., Dvir, D., Levy, O., & Maltz, A. C. (2001). Project success: A multidimensional
strategic concept. Long Range Planning, 34, 699–725. doi:10.1016/S0024-
6301(01)00097-8
Shore, B. (2005). Failure rates in global IS projects and the leadership challenge. Journal of
Global Information Technology Management, 8(3), 1–5.
doi:10.1080/1097198X.2005.10856399
Slevin, D. P., & Pinto, J. K. (1986). The project implementation profile: New tool for project
managers. Project Management Journal, 17, 57–70. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/236175714_The_Project_Implementation_Pr
ofile_New_Tool_for_Project_Managers
Sommer, S. C., Loch, C. H., & Dong, J. (2009). Managing complexity and unforeseeable
uncertainty in startup companies: An empirical study. Organization Science, 20, 118–
133. doi:10.1287/orsc.1080.0369
Song, X. M., Podoynitsyna, K. K., Bij, V., Hans, J. D., & Halman, J. J. (2008). Success factors
in new ventures: A meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 25, 7–
27
Sridharan, B., Deng, H., & Corbitt, B. (2010). Critical success factors in e-learning
ecosystems: A qualitative study. Journal of Systems and Information Technology,
12, 263-288. doi:10.1108/13287261011095798
Srivastava, S., & Misra, M. (2014). Developing Evaluation Matrix for Critical Success
Factors in Technology Forecasting. Global Business Review, 15, 363–380. doi:
10.1177/0972150914523598
Standing, C., Guilfoyle, A., Lin, C., & Love, P. E. D. (2006). The attribution of success and
failure in IT projects. Industrial Management & Data Systems, 106, 1148–1165.
doi:10.1108/02635570610710809
Standish Group (The). (2014). CHAOS report. Retrieved from http://www.standishgroup.com
Stangler, D., & Kauffman, E. M. (2013). The age of the entrepreneur: demographics and
entrepreneurship. Menlo Park: Innovation and Communication.
Stewart, R. A. (2008). A framework for the life cycle management of information technology
projects: ProjectIT. International Journal of Project Management, 26, 203–212.
doi:10.1016/j.ijproman.2007.05.013
141
Stoica, R., & Brouse, P. (2013). IT project failure: proposed four-phased adaptive multimethod approach. Procedia Computer Science, 16, 728–736.
doi:10.1016/j.procs.2013.01.076
Sulayman, M., Mendes, E., Urquhart, C., Riaz, M., & Tempero, E. (2014). Towards a
theoretical framework of SPI success factors for small and medium Web companies.
Information and Software Technology, 56, 807–820. doi:10.1016/j.infsof.2014.02.006
Sunmola, L. G. (2019). Software development project: A quantitative study of the users and
developers’ relationship and project success (Doctoral Dissertation). Retrieved from
ProQuest Dissertations and Theses database (Pub. No. 13882973)
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). New York,
NY: HarperCollins Publishers.
Tomy, S., & Pardede, E. (2018). From uncertainties to successful startups: A data analytic
approach to predict success in technological entrepreneurship. Sustainability, 10, 602–
626. doi:10.3390/su10030602
Verner, J., Sampson, J., & Cerpa, N. (2008). What factors lead to software project failure?
Proceedings of the 2nd International Conference on Research Challenges in
Information Science, 71–80. doi:10.1109/rcis.2008.4632095
Vu, D. A., Bui, Q. H., & Pham, T. Q. (2012). Critical Success Factors for Vietnamese
Software Companies: A Framework for Investigation. Journal of Sociological
Research, 3, 160–169. doi:10.5296/jsr.v3i2.2307
Wakita, T., Ueshima, N., & Noguchi, H. (2012). Psychological distance between categories in
the Likert scale: Comparing different numbers of options. Educational and
Psychological Measurement, 72, 533–546. doi:10.1177/0013164411431162
Wang, X., Edison, H., Bajwa, S. S., Giardino, C., & Abrahamsson, P. (2016). Key challenges
in software startups across life cycle stages, International Conference on Agile
Software Development, 250, 69—182. doi:10.1007/978-3-319-33515-5_14
Westerveld, E. (2003). The Project Excellence Model®: Linking success criteria and critical
success factors. International Journal of Project Management, 21, 411–418.
doi:10.1016/S0263-7863(02)00112-6
Wiegers, K. (2019). Secrets of successful project management: Laying the foundation.
Retrieved from https://medium.com/@karlwiegers/secrets-of-successful-projectmanagement-part-1-laying-the-foundation-e5a2a9c82598
Wu, J. J., & Atkinson, R. D. (2017). How technology-based start-ups support U.S. economic
growth. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3079624
Xu, L. D., Chen, C., Zhu, X., Ao, J., & Cai, L. (2013). Governance mechanisms and new
venture performance in China. Systems Research and Behavioral Science, 30, 383–
397. doi:10.1002/sres.2178
142
Zhu, Y., & Allee, M. Z. (2008). New technology ventures: What factors lead to success?
Academy of Management Perspectives, 22, 108–109. doi:10.5465/amp.2008.32739767
Zuofa, T., & Ochieng, E. G. (2014). Project failure: The way forward and panacea for
development. International Journal of Business and Management, 9, 59–71.

KAYNAKÇA
Achleitner A., Lutz E. (2005). First Chicago method: alternative approach to valuing
innovative start-ups in the context of venture capital financing rounds.
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 57 (4), 333-347.
Akdağ, O.A. (2017). Scorecard valuation for early-stage pre-revenue startup
companies. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akkaya, G.C. ve İçerli, M.Y. (2001). KOBİ’lerin finansal problemlerinin çözümünde
risk sermayesi finansman modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 61-70.
Alkan, İ. ve Demireli, E. (2007). Türkiye’de kullanılan bazı şirket değerleme yöntemleri
ve bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9
(2), 27-39.
Altan, M ve Karahan, N.S. (2016). Firmaya serbest nakit akımları, özsermayeye serbest
nakit akımları ve ekonomik katma değer yöntemleri ile firma değerlemesi: Borsa
İstanbul’da karşılaştırmalı bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 35, 11-23.
Ata, F.(2018). Yeni nesil finansman yöntemi olarak kitle fonlama: Türkiye potansiyeli.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 273-296.
Aydın, N. (2015). Startup-stage financing of innovative ventures: the case of
unnado.com. International Journal of Education and Social Science, 2 (12), 19-
23.
Aydın, N.(2015). Büyüme potansiyeli yüksek, yenilikçi girişimlerin erken aşama
finansmanı: ciceksepeti.com örneği. Akademik Bakış Dergisi.52, 111-125.
Aydin, Y. (2012). Firma değerleme yöntemleri. Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,
1 (1), 87-110.
Babiarz, A. (2016). Methods of valuing investment projects used by venture capital
funds financed with public funds. Wrocław Conference in Finance:
Contemporary Trends and Challenges. Wroclaw: Wrocław University of
Economics, s: 11-28.
161
Bağış, B. (2019). Yeni dönemin finansman araçları. İstanbul: SETA Yayınevi.
Başar, M.(2013). Girişim Finansmanı Girişimcilik. İçinde 6. Bölüm: Anadolu
Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the
right crowd. Journal of business venturing, 29(5), 585-609.
Berkus, D.(2016). After 20 Years: Updating the Berkus Method of Valuation.
https://www.angelcapitalassociation.org/blog/after-20-years-updating-theberkus-method-of-valuation/ (Erişim Tarihi:05.05.2019).
Bilir, H. ve Kulalı, İ. (2014). İndirgenmiş nakit akış ve göreceli değerleme
yöntemlerinin karşılaştırılması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları
Dergisi, 2 (2), 39-55.
Cambria, S, L.(2017). Startup valuation: A descriptive analysis of the Italian market.
Yayımlanmamış Lisans Tezi. Milan: Politecnico Di Milano Üniversitesi,
Endüstri ve Bilişim Mühendisliği Fakültesi Yönetim Mühendisliği Departmanı.
Cansız, M., Kurnaz, Z. ve Yavan, N. (2018). Girişimcilik ekosisteminde Türkiye için
yeni bir araç: yenilik merkezleri/ağları. Verimlilik Dergisi, 4, 7-69.
CBINSIGHTS (2020). The global unicorn club report.
CBINSIGHTS(2019). 26 unicorn companies that exited in 2018.
CBINSIGHTS(2019). The top 20 reasons startups fail.
CBINSIGHTS(2020). The 2019 global CVC report.
Chambers, N. (2009). Firma değerlemesi. 2. Baskı. İstanbul, Beta Basım Yayın A.Ş.
Chatsios, G., Foroglou, G. ve Moutafidis, K.( 2016). Valuation model for internet of
things (IOT) startups. 13th Student Conference on Managerial Science and
Technology. Atina: Athens University of Economics and Business.
Cingöz, A. (2014). İndirgenmiş nakit akımları yöntemine göre firma değerleme ve
enerji sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
162
Clark, C. (2008). The impact of entrepreneurs’ oral ‘pitch’ presentation skills on
business angels’ initial screening investment decisions. Venture Capital, 10(3),
257-279.
Cohen, S. and Hochberg, Y.V.(2014). Accelerating startups: the seed accelerator
phenomenon. Erişim Tarihi: 01.10.2019
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2418000
Cohen, S., Fehderb, D., Hochbergc, Y. Ve Murrayd, F. (2019). The design of startup
accelerators. Research Policy, 48, 1781–1797.
Coşkun, S. ve Karğın, S. (2016). Sınır ötesi birleşme ve satın almaların bankaların
finansal performansına etkileri: üç banka üzerinde CAMELS analizi. Muhasebe
ve Finansman Dergisi, 69, 41-60.
Czajkowska, A. (2015). Mezzanine as an alternative form of corporate financing.
Oeconomia Copernicana, Institute of Economic Research, 6(1), 99-111.
Çerçi, A. A. (2014). Küresel ölçekte melek yatırımcılığın gelişiminin incelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çetiner, M., Özöğüt, A. ve Kendir, H.A.(2018). İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ile
şirket değerleme ve bir uygulama örneği. Journal Of Institute Of Economic
Development And Social Researches, 4 (9), 346-356.
Çırak, R. (2018). Şirket değerleme yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Çolak, A.(2015). Risk sermayesi yatırım ortaklığı ve rüzgâr enerjisi sektöründeki
uygulaması – Türkiye’den örnek bir çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çolakoğlu, H. ve Çolakoğlu, T. (2016). Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimi ile öz
yeterlilik algısı ve girişimcilik potansiyeli ilişkisi üzerine bir saha araştırması.
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37),
70-84.
Çöğürcü, İ. (2016). İktisadi doktrinlerde geçmişten günümüze girişimciliğin önemi.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 65-80.
163
Damodaran, A. (1996). Investment valouation: tools and techniques for determining the
value of any asset. New York, USA: Jonn Willey & Sons, Inc.
Damodaran, A. (2002). Investment valuation: tools and techniques determining the
value of any asset.(2. Baskı). New York: Wiley Finance.
Damodaran, A. (2010). The dark side of valuation: valuing young, distressed and
complex businesses. (2. Baskı). New Jersey: Pearson Education, Inc. Publishing
as FT Press.
DELOITTE (2017). 2016 yılı birleşme ve satın almalar raporu.
DELOITTE (2018). 2017 yılı birleşme ve satın almalar raporu.
DELOITTE (2019). 2018 yılı birleşme ve satın almalar raporu.
DELOITTE (2020). 2019 yılı birleşme ve satın almalar raporu.
DELOITTE (2020). Yeni Nesil Teknolojilerin COVID19 Mücadelesindeki Önemi Ülke
Örnekleri Raporu.
Desache, G.(2015). How to value a start-up? The use of options to assess the value of
equity in startups. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Paris: HEC Paris
Üniversitesi, Finans Enstitüsü.
Ding, Z., Sun, S.L. ve Au, K. (2014). Angel investors’ selection criteria: A comparative
institutional perspective. Asia Pac J Manag, 31, 705–731.
European Business Angels Network(2019). EBAN statistics compendium european
early stage market statistics 2018. https://www.eban.org/wpcontent/uploads/2020/06/Statistics-Compendium-2018-FINAL-NEW.pdf
Ekici, O., Sırma, İ. ve Aytürk, Y. (2019). Alternatif finansman yöntemi olarak kitle
fonlaması ve yenilikçilik ilişkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
Dergisi, 13(2), 215-230.
Elmas, B., Yılmaz, H. ve Yalçın, S. (2017). Firma değerlemesinde indirgenmiş nakit
akımları yönteminin kullanımı: bist bilişim endeksinde yer alan firmalar
üzerinde bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
31 (5), 1221-1238.
164
Er, B., Şahin Y.E. ve Mutlu, M. (2015). Girişimciler için alternatif finansman
kaynakları: mevcut durum ve öneriler. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi,
1 (1), 31-54.
Ertemel, A. V. (2016). Teknoloji girişimi süreç yönetiminde yeni bir yaklaşım: yalın
girişim metodolojisinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 15(29), 119-133.
Ertuğrul, M. (2000). Entelektüel sermayenin işletmenin değeri üzerine etkisi ve bir
uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ertuğrul, M. ve Altundal, V. (2018). Startup finansmanında katılım bankalarının
potansiyel rolü üzerine bir değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1), 27- 40.
Feinleib, D. (2012). Why Startups Fail: And How Yours Can Succeed. Apress
Publishing. New York, ABD.
Fernandez, P. (2002). Valuation methods and shareholder value creation. Academic
Press.
Fisch, C. (2019). Initial coin offerings (ICOs) To finance new ventures. Journal of
Business Venturing, 34 (1), 1-22.
Forro, Z., Cauwels, P. ve Sornette, D. (2018). Valuation of zynga. econ papers.
https://arxiv.org/pdf/1112.6024.pdf (Erişim Tarihi: 01.04.2020).
Gemzik-Salwach A. (2014). Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy
potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce, Folia Oeconomica, 2 (300),
111-122.
Gerber, E. M., Hui, J. S., ve Kuo, P. Y. (2012). Crowdfunding: Why people are
motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. In Proceedings
of the international workshop on design, influence, and social technologies:
techniques, impacts and ethics. Evanston, IL: Northwestern University.
Global Entrepreneurship And Development Institute(2019).Global entrepreneurship
İndex.
165
Golej, R. (2016). Selected determinants of mezzanine financing in Poland. Journal of
Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI),12 (3), 57-84.
Göbel, C.( 2016). Start-up valuation of biotech companies with real options: A case
study of the start-up organovo holdings, inc. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Paris: HEC Paris Üniversitesi, Finans Enstitüsü.
Gürbüz, A.O. ve Ergincan, Y. (2008). Şirket değerlemesi: klasik ve modern yaklaşımlar.
İkinci Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları.
Işık, N., Göktaş, D. ve Kılınç, E.C.(2011). İktisadi büyümede girişimciliğin rolü.
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6 (1), 185-210
İpekten, O. B. (2006). Risk sermayesi finansman modeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 385-408.
Jansen, S. ve diğerleri (2015). How education, stimulation, and incubation encourage
student entrepreneurship: Observations from MIT, IIIT, and Utrecht University.
The International Journal of Management Education,13 (2), 170-181.
Jinzhi, Z ve Carrick, J. (2019) The rise of the Chinese unicorn: an exploratory study of
unicorn companies in China. Emerging Markets Finance and Trade, 55(15),
3371-3385.
Joglekar, N. R. ve Levesque, M. (2009). Marketing, R&D, and startup valuation. IEEE
Transactıons On Engıneerıng Management, 56 (2), 229-242.
Kalyanasundaram, G. (2018). Why Do Startups Fail? A Case Study Based Empirical
Analysis in Bangalore. Asian Journal of Innovation and Policy, 7 (1), 79-102.
KAO, J. (1989). Entrepreneurship, Creativity and Organization. New Jersey, ABD:
Prentice Hall.
Karaa, G. (2019). Şirket değerlemesi ve start-up firma uygulaması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi.4. Baskı. Ankara: Gazi
Kitabevi.
166
Kassicieh, S. K. (2010). The knowledge economy and entrepreneurial activities in
technology-based economic development. Journal of the Knowledge Economy,
1, 4–47.
Kaygın, C. ve Yıldız, B.( 2015). Girişimcilik finansmanında kullanılan fon kaynakları.
E. Kaygın ve B. Güven (Editörler). Girişimcilik: temel kavramlar, girişimcilik
türleri, girişimcilikte güncel konular içerisinde 14. Bölüm: İstanbul: Siyah İnci
Akademi Yayın Evi.
Kleemann, F., Vob, Gunter ve Rieder, K. (2008). Un (der) paid innovators: the
commercial utilization of consumer work through crowdsourcing. Science
Technology and Innovation Studies, 4, 5-26.
Köhn, A. (2018). The Determinants of startup valuation in the venture capital context: a
systematic review and avenues for future research. Management Review
Quarterly, 68, 3–36.
KPMG (2019). KPMG perspektifinden birleşme ve satın alma trendleri 2019 raporu.
KPMG(2018). Küresel fintech araştırması 2018.
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/05/kuresel-fintecharastirmasi-2018.pdf
KPMG(2019). The pulse of fintech 2018: Biannual global analysis of investment in
fintech. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/the-pulse-offintech-2018.pdf
Kubaş, A.(2017). Trakya bölgesinde girişimcilik ekosistemi ve eğitimi. Social Sciences
Research Journal, 6 (4), 157-161.
Kunitsyna, N.N. ve Halyavskaya, T.V. (2016). Evaluation methods of pre-ınvestment
cost of the startups which have not reached profitability level. Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Экономические науки, 4 (246), 292-302.
Masun, M.A. (2017). Firma değerlemesi yaklaşımları ve otelcilik işletmesi örneği.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39 (1), 213-222.
Mesnard, A. ve Ravallion, M.(2006). The wealth effect on new business startups in a
developing economy. Journal of Economica. 73, 367–392.
167
Miloud, T., Aspelund, A. ve Cabrol, M. (2012) Startup valuation by venture capitalists:
an empirical study. Venture Capital, 14 (2-3), 151-174.
Montani, D., Gervasio, D. ve Pulcini, A. (2020). Startup company valuation: the state of
art and future trends. International Business Research, 13 (9), 31-45.
Ning,Y., Xu,G. ve Long, Z. (2019). What drives the venture capital investments in
China? Chinese Management Studies, 13(5), 574-602.
OC&C Strategy Concultants(2018). Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi.
OECD (2004). Financing innovative smes in a global economy.
http://www.oecd.org/cfe/smes/31919231.pdf (Erişim Tarihi: 01.03.2020)
Oliveira M., Costa J.P., Gonçalves R., Branco F. (2018) The Rise of the Unicorn:
Shedding Light on the Creation of Technological Enterprises with Exponential
Valuations. In: Rocha Á., Adeli H., Reis L.P., Costanzo S. (eds) Trends and
Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST’18 2018.
Advances in Intelligent Systems and Computing, Cham, Almanya: Springer.
Oranburg, S.C.(2016). Start-up Financing. F. Pacheco-Torgal, E. Rasmussen, C. G.
Granqvist, V. Ivanov, A. Kaklauskas, S. Makonin(Editors). Start-Up Creation:
The Smart Eco-Efficient Built Environment içinde ( s. 57-73) Cambridge:
Woodhead Publishing.
Özdemir, P. (2016). Girişimci üniversiteler ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Özdoğan, B., Taş, T. ve Yılmaz, K.Ç.( 2017). Stratejik bir araç olarak kurumsal risk
sermayesi şirketleri: Türkiye ve dünyadan bir örnek uygulama. 8. Uluslararası
Girişimcilik Kongresi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, s 880-892.
Özkara, H. (2019). İnternet odaklı teknoloji firmalarının değerlemesinde schwartz ve
moon yöntemi’nin kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul
Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öztürk, H. (2009). Şirket değerlemenin esasları: teori ve pratik yaklaşımlar, İstanbul:
Türkmen Kitabevi.
168
Paik, Y. ve Woo, H. (2014). Economic downturn and financing innovative startup
companies. Managerial And Decision Economics, 35, 114–128.
Park, Y.S. ve Lee, J. (2003). An empirical study on the relevance of applying relative
valuation models to investment strategies in the japanese stock market. Japan
and the World Economy, 15 (3), 331-339.
Payne, B. (2011). Valuations 101: The Venture Capital Method.
http://blog.gust.com/startup-valuations-101-the-venture-capital-method/ (Erişim
Tarihi: 01.05.2019).
Pehlı̇ vanoğlu, F. ve Kayan, K .(2019). Türkiye’de girişimcilik: mevcut durum analizi ve
çözüm önerileri. Kırklareli Üniversitesi İktisadivVe İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 8(1), 58-78.
Pena, I. (2004). Business incubation centers and new firm growth in the basque
country. Small Business Economics, 22, 223–236.
Petitt, B.S. ve Ferris, K. R.(2013). Valuation for mergers and acquisitions. Second
Edition. New Jersey, ABD: Pearson Education Inc.
Phillips, G. M. ve Zhdanov, A.(2016). R&D and the incentives from merger and
acquisition activity. The Review of Financial Studies, 26 (1), 34–78.
Poyraz, E.ve Tepeli, Y. (2016).Girişimciliğin finansmanında risk sermayesi finansman
sisteminin önemi: Türkiye uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 35-56.
Prowse, S. (1998). Angel investors and the market for angel investments. Journal of
Banking & Finance, 22, 785-792.
PWC – CBINSİGHTS(2020). 2020 Q1 money tree report.
PWC. (2017). The long view how will the global economic order change by 2050?.
Rahardjo, D. ve Sugiarto, M. (2019). Valuation model using a mixed real options
method: a review on singapore and ındonesia digital startups. Advances in Social
Science, Education and Humanities Research, 308, 9-12.
169
Reinfeld, P. (2018). Startup valuation: Solving the valuation puzzle of new business
ventures. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Paris: HEC Paris Üniversitesi,
Finans Enstitüsü.
Ries, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Publishing Group.
Sahlman, William A., and Daniel R Scherlis.(1987). A method for valuing high-risk,
long-term ınvestments: the “venture capital method”. Harvard Business School
Background Note 288-006.(Revised October 2009).
Sakarya, Ş. ve Bezirgan, E. (2018). Kitlesel fonlama platformları: Türkiye ve yurtdışı
karşılaştırması. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 18-
33.
Sassi, R. (2016). An improved valuation method for startups in the social-media
industry. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Lizbon: Nova School of
Business and Economics.
Sayılır, Ö. (2012). Girişim Finansmanı. İçinde 7. Bölüm: Melek Yatırımcılar ve Risk
Sermayesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
Sayım, K. (2018). Yapay zeka teknikleri ile yatırım değerlemesi analizi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi. Kocaeli: Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sevsay, H., Mıynat, M. ve Aktaş, H. (2017). Teknoloji geliştirme bölgesi yatırımları
finansman modellerinin incelenmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 24 (2), 447-
467.
Shapero, A. (1975). The displaced, uncomfortable entrepreneur Psychology Today, 9
(6), 83-88 1975. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1506368
Sivitska, Y. (2018). Features of valuation of startup companies. Economic Scope
Journal, 132, 163-174.
STARTUPS.WATCH(2018). Türkiye girişim ekosistemi 2017 yılı raporu.
STARTUPS.WATCH(2019). Türkiye girişim ekosistemi 2018 yılı raporu.
STARTUPS.WATCH(2020). Turkish startup ecosystem year in review 2019.
STARTUPS.WATCH(2020). Türkiye girişim ekosistemi 2019 yılı raporu.
170
Tuncel, K.(1996). Risk sermayesi finansman modeli. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu
Yayınları, Pelin Ofset.
Tunç, K.C. (2018). Melek yatırım modelinin Türkiye’de ortaya çıkışı ve gelişimi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Usta, A. ve Doğantekin, S. (2018). Blockchain 101. İstanbul: BKM Yayınevi.
Ünal Gözütok, N.(2015). Melekler ne planlıyor? Startupdergi.com,
https://startup.capital.com.tr/arastirmalar/melekler-ne-planliyor.html (Erişim
Tarihi: 05.05.2019).
Vasilescu, L. G.(2010). Financing gap for SMES and the mezzanine capital. Economic
Research-Ekonomska Istraživanja, 23 (3), 57-67.
Vergili, G.(2019). Sosyal medya ağ firmalarının değerlemesi: Twitter uygulaması.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Vural, A. ve Doğan, D. U. (2019). Girişimcilik finansmanında yeni bir model: kitle
fonlaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 88-100.
Wildt, C. F. (2019). Valuation methods for seed stage and pre-revenue startup
companies: evidence from Brazil. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Rio de
Janeiro: Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas Üniversitesi,
İşletme Yönetimi Programı.
Yatmaz, F. (2012). Girişim sermayesi: Türkiye için bölgesel model önerisi. Ankara.
Kalkınma Bakanlığı Yayınları.
Yeşildal, S. (2017). Mezzanine (ara) finansmanın girişim şirketlerinin finansmanında
kullanılması, GSYO ve GSYF’ler için getirilebilecek öneriler. Ankara: SPK
Yayınları.
Zhang, L. (2016). Valuation of private tech companies- a concentration on disruptive
ınnovations. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Denmark: Copenhagen
Business School, Economic and Business Administration- Finance and
Investment.
171
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih :
6/7/2001 Sayı : 24454
Teknoloji Geliştirm

AYNAKLAR
Akgül, A., 2003. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS
Uygulamaları. Yeni Mustafa Kitabevi,Ankara.
Alpar, R., 2013. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay
Yayıncılık, Ankara.
Altinirmak, S., Karamaşa, Ç., 2016. Comparison Of Machine Learning Techniques
For Analyzing Banks’ Financial Distress. Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 291-304.
Altunöz, U., 2015. Lojistik Regresyon ve Diskriminant Yöntemleriyle Banka
Başarısızlıklarının Tahmini: Türk Bankaları Deneyimi. Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1),
45-54.
Arıkan Kargı, V. S., 2015. Yapay sinir ağ modelleri ve bir tekstil firmasında
uygulama. Ekin Kitapevi Yayınları.
Atasoy, D., 2001. Lojistik Regresyon Analizinin İncelenmesi ve Bir Uygulaması.
Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Sivas..
Ayan, T. Y., Değirmenci, N., 2018. Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir
Lojistik Regresyon Modeli. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler
Dergisi, 77-88.
Baesens, B., Van Gestel, T., Viaene, S., Stepanova, M., Suykens, J., Vanthienen, J.,
2003. Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit
scoring. Journal of the Operational Research Society, 54(6), 627-635.
Baron, R. A. 1998., Cognitive mechanisms in entrepreneurship. Journal of
Business Venturing, 13(4), 275-294.
Berenson, M. L., Levine, D. M., 1996. Basic business statistics: Concepts and
applications (6th ed). Prentice Hall.
Blank, S. G., 2007. The four steps to the epiphany: Successful strategies for
products that win (3rd ed). S. G. Blank.
Budak, H., Erpolat, S., 2012. Kredi Riski Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik
Regresyon Analizi Karşılaştırılması. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online
Dergisi, 3(9), 23-30.
Chang, S. J., 2004. Venture capital financing, strategic alliances, and the initial
public offerings of Internet startups. Journal of Business Venturing, 19(5),
721-741.
68
Cheng, B., Titterington, D. M., 1994. Neural Networks: A Review from a Statistical
Perspective. Statistical Science, 9(1), 2-30.
Cramer, J. S., 2003. The Origins of Logistic Regression. SSRN Electronic Journal.
Çelik, M. K., 2010. Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni
Yöntemlerle Öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 129-143.
Çıngı, H., 2009. Örnekleme Kuramı (3. bs). Bizim Büro Basımevi Yayın Dağ. Tic.
Ltd. Şti.
Dasgupta, C. G., Dispensa, G. S., Ghose, S., 1994. Comparing the Predictive
Performance of a Neural Network Model with Some Traditional Market
Response Models. International Journal of Forecasting, 10(2), 235-244.
Dreiseitl, S., Ohno-Machado, L., 2002. Logistic Regression and Artificial Neural
Network Classification Models: A Methodology Review. Journal of
Biomedical Informatics, 35(5-6), 352-359.
Eberhart, R. C., Shi, Y., 2007. Computational Intelligence: Concepts to
Implementations. Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers.
Eisemann, T., Ries, E., Dillard, S., School, H. B., 2013. Hypothesis-driven
Entrepreneurship: The Lean Startup. President and Fellows of Harvard
College.
Elmas, Ç., 2011. Yapay Zekâ Uygulamaları: Yapay Sinir Ağı, Bulanık Mantık,
Genetik Algoritma. Seçkin Yayıncılık.
Funding Rounds. (t.y.). Crunchbase. Geliş tarihi 15 Kasım 2019, gönderen
https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds
Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., 2016. Deep learning. The MIT Press.
Güney, S., 2019. Girişimcilik: Temel Kavramlar Ve Bazı Güncel Konular. Ankara;
eBook Collection (EBSCOhost).
Heard, R., Sibert, J., 2000. Growing New Businesses with Seed and Venture
Capital: State Experiences and Options.
Hornik, K., Stinchcombe, M., White, H., 1989. Multilayer Feedforward Networks
are Universal Approximators. Neural Networks, 2(5), 359-366.
Kaelbling, L. P., Littman, M. L., Moore, A. W., 1996. Reinforcement Learning: A
Survey. Journal of Artificial Intelligence Research, 4, 237-285.
69
Kaygin, C. Y., Tazegül, A., Yazarkan, H., 2016. Estimation Capability of Financial
Failures and Successes of Enterprises Using Data Mining and Logistic
Regression Analysis. Ege Akademik Bakış Dergisi, 16(1), 147-159.
Kuzu, S., 2017. Yapay Sinir Ağı Modeli Yöntemiyle İşletme Başarısının Tahmin
Edilmesi: 2008 Küresel Finansal Kriz Örneği. Siirt Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 676-690.
Liou, F., 2008. Fraudulent Financial Reporting Detection and Business Failure
Prediction Models: A comparison. Managerial Auditing Journal, 23(7),
650-662.
Nevruz, C. A., 2019. Lojistik Regresyon ile Kobi’lerin Kredibilite Ölçümü. T.C.
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul.
Osborne, J. W., 2017. Regression linear Modeling: Best Practices and Modern
Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Öz, S., 2019. Girişimcilik: Girişimcinin Seyir Defteri. İstanbul; eBook Collection
(EBSCOhost).
Öztemel, E., 2012. Yapay Sinir Ağları. Papatya Yayıncılık.
Paliwal, M., Kumar, U. A., 2009. Neural networks and statistical techniques: A
review of applications. Expert Systems with Applications, 36(1), 2-17.
Perols, J., 2011. Financial Statement Fraud Detection: An Analysis of Statistical
and Machine Learning Algorithms. AUDITING: A Journal of Practice &
Theory, 30(2), 19-50.
Picken, J. C., 2017. From startup to scalable enterprise: Laying the foundation.
Business Horizons, 60(5), 587-595.
Ries, E., 2011. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous
İnnovation to Create Radically Successful Businesses (1st ed). Crown
Business.
Ripley, B. D., 1994. Neural Networks: A Review from Statistical Perspective:
Comment. Statistical Science, 9(1), 45-48.
Russel R. Russo., 2019. Neural Networks for Beginners: An Easy Textbook for
Machine Learning Fundamentals to Guide You Implementing Neural
Networks with Python and Deep Learning (Artificial Intelligence).
Simpson, P. K., 1990. Artificial Neural Systems: Foundations, Paradigms,
Applications, and Implementations (1st ed). Pergamon Press.
Swingler, K., 2001. Applying Neural Networks: A Practical Guide (3. printing).
Kaufman.
70
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. 2015. Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı (M.
Baloğlu, Çev.). Nobel.
Tam, K. Y., Kiang, M. Y., 1992. Managerial Applications of Neural Networks: The
Case of Bank Failure Predictions. Management Science, 38(7), 926-947.
Tatlıdil, H., 2002. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz. Akademi
Matbaası.
Teece, D. J., 2010. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range
Planning, 43(2-3), 172-194.
Trimi, S., Berbegal-Mirabent, J., 2012. Business Model Innovation in
Entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management
Journal, 8(4), 449-465.
Tu, J. V., 1996. Advantages and Disadvantages of Using Artificial Neural Networks
Versus Logistic Regression for Predicting Medical Outcomes. Journal of
Clinical Epidemiology, 49(11), 1225-1231.
White, H., 1989. Learning in Artificial Neural Networks: A Statistical Perspective.
Neural Computation, 1(4), 425-464.
Yurtoğlu, H., 2005. Yapay Sinir Ağları Metodolojisi İle Öngörü Modellemesi: Bazı
Makroeknomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği. DPT.
Zhang, G., Eddy Patuwo, B., Y. Hu, M., 1998. Forecasting with Artificial Neural
Networks: International Journal of Forecasting, 14(1), 35-62.

REFERENCES
Al-Mubaraki, Hanadi & Busler, Michael. (2015). The importance of business
incubation in developing countries: Case study approach. International
Journal of Foresight and Innovation Policy, 10, 17.
Acs, Z. (2006). How is entrepreneurship good for economic growth? Innovations, 97–
107.
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship:
Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-494.
Acs, Zoltan J. (2008). Foundations of High Impact Entrepreneurship. Foundations and
Trends in Entrepreneurship, 4(6), 535-620. Retrieved on 22 March 2020 from
https://ssrn.com/abstract=1625425
Adams, S. (2011). Growing where you are planted: exogenous firms and the seeding
of Silicon Valley. Research Policy, 40(3), 368-37.
Ahn, S.-Y., & Kim, S.-H. (2017). What Makes Firms Innovative? The Role of Social
Capital in Corporate Innovation. Sustainability, 9(9), 1564.
Akinyemi, F.O., Adejumo, O.O. (2018). Government policies and entrepreneurship
phases in emerging economies: Nigeria and South Africa. J Glob Entrepr Res,
8, 35.
Aldrich, H. E., & Waldinger, R. (1990). Ethnicity and entrepreneurship. Annual review
of sociology, 16(1), 111-135.
Aldrich, Howard & Zimmer, Catherine. (1986). Entrepreneurship Through Social
Networks.
Alexander, Ian & Honig, Benson. (2016). Entrepreneurial Intentions: A Cultural
Perspective. Africa Journal of Management, 2, 1-23.
Al-Mubaraki, H., Al-Karaghouli, W., & Busler, M. (2010). The creation of business
incubators in supporting economic developments. European, Mediterranean &
Middle Eastern Conference on Information Systems, 12-13.
Amit, R. & Schoemaker, P. (1993). Strategic Assets and Organizational Rents.
Strategic Management Journal, 14(1), 33-46.
Andreessen M. (2007). Product/Market Fit. Business Management For Electrical
Engineers and Computer Scientists, Stanford University Press.
Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2009). Exploitation-exploration tensions and
organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation.
Organization Science, 20(4), 696-717.
71
Angel, Pablo & Jenkins, Anna & Stephens, Anna. (2018). Understanding
entrepreneurial success: A phenomenographic approach. International Small
Business Journal: Researching Entrepreneurship.
Antonites, A. J., & Wordsworth, R. (2009). Risk tolerance: A perspective on
entrepreneurship education. Southern African Business Review, 13(3).
Ardichvili, A., Cardozo, S., Harmon, S. and Vadakath, S. (1998). Towards a theory of
new venture growth. Babson Entrepreneurial Research Conference, Ghent,
June.
Atuahene-Gima, K. (2005). Resolving the Capability Rigidity Paradox in New Product
Innovation. Journal of Marketing, 69, 61–83.
Audretsch, D. B. (2004). Sustaining innovation and growth: Public policy support for
entrepreneurship. Industry and innovation, 11(3), 167-191.
Audretsch, D. B. (2008). Entrepreneurship, innovation and economic growth.
Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Audretsch, David & Thurik, Roy. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st
Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of
Evolutionary Economics, 10, 17-34.
Audretsch, David B. (1995). Innovation, growth and survival. International journal of
industrial organization, 13(4), 441-457.
Bahrami, H., & Evans, S. (1995). Flexible Re-Cycling and High-Technology
Entrepreneurship. California Management Review, 37(3), 62–89.
Bailetti, T. (2012). What Technology Startups Must Get Right to Globalize Early and
Rapidly. Technology Innovation Management Review, 2(10), 5–16.
Baluku, M. M., Kikooma, J. F., & Kibanja, G. M. (2016). Psychological capital and
the startup capital–entrepreneurial success relationship. Journal of Small
Business & Entrepreneurship, 28(1), 27–54.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H.
Freeman.
Baporikar, Neeta (2014). Drivers of innovation. Knowledge Management for
Competitive Advantage During Economic Crisis, 250-270.
Baptista, R., Karaöz, M., & Mendonça, J. (2011). Entrepreneurial Backgrounds,
Human Capital and Survival in the Early Years after Start-Up. SSRN Electronic
Journal.
72
Barnett, W.P. (1997). The dynamics of competitive intensity. Administrative Science
Quarterly, 42(1), 128–160.
Barney, J. (1991). Firm resource and Sustained competitive advantage. Journal of
Management, 17(1), 99-i20.
Baron, R.A. & Shane, S.A. (2004). Entrepreneurship: A Process Perspective. USA:
Thomson
Baumol, W.J. (2002). Entrepreneurship, innovation and economic growth: the David
Goliath symbiosis. Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures,
7(2), 1- 10.
Baumol, William J. (1993). Formal entrepreneurship theory in economics: Existence
and bounds. Journal of Business Venturing, 8(3),197-210.
Begley, T. M., & Boyd, D. P. (1987). Psychological characteristics associated with
performance in entrepreneurial firms and smaller businesses. Journal of
Business Venturing, 2(1), 79-93.
Belke, Ansgar Hubertus and Fehn, Rainer and Foster-McGregor, Neil (2003). Does
Venture Capital Investment Spur Employment Growth? CESifo Working Paper
Series No. 930. Retrieved on 25 March 2020 from
https://ssrn.com/abstract=400200.
Benner, M.J., M.L. Tushman. (2003). Exploitation, Exploration, and Process
Management: The Productivity Dilemma Revisited. Academy of Management
Review, 28, 238-256.
Blandford, Ann (2013). Semi-structured qualitative studies. Soegaard, Mads and Dam,
Rikke Friis (eds.). The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.
Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation. Retrieved on 5 April
2020 from http://www.interactiondesign.org/encyclopedia/semistructured_qualitative_studies.html
Blank, T.H., & Naveh, E. (2019). Competition and Complementation of Exploration
and Exploitation and the Achievement of Radical Innovation: The Moderating
Effect of Learning Behavior and Promotion Focus. IEEE Transactions on
Engineering Management, 66, 598-612.
Boh, W. F., De-Haan, U., & Strom, R. (2016). University technology transfer through
entrepreneurship: faculty and students in spinoffs. The Journal of Technology
Transfer, 41(4), 661-669.
Bolton, B. & Thomson, J. (2003). The Entrepreneur in Focus, Achieve your Potential.
Bone, J., Gonzalez-Uribe, J., Haley, C., & Lahr, H. (2019). The Impact of Business
Accelerators and Incubators in The Uk.
Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., van Praag, M., & Verheul, I. (2012).
Entrepreneurship and role models. Journal of Economic Psychology, 33(2),
410–424.
73
Bosma, N., Praag, M. V., Thurik, R., & Wit, G. D. (2004). The Value of Human and
Social Capital Investments for the Business Performance of Startups. Small
Business Economics, 23(3), 227–236.
Brockhaus Sr, R. H. (1980). Risk taking propensity of entrepreneurs. Academy of
Management Journal, 23(3), 509-520.
Brown, R., & Mason, C. (2014) Inside the high-tech black box: A critique of
technology entrepreneurship policy. Technovation, 34(12), 773-784.
Burgelman, R. and Sayles, L. (1986) Inside Corporate Innovation. The Free Press,
New York.
Caldwell, D. F. & C. A. O’Reilly. (2003). The determinants of team-based innovation
in organizations. Small Group Res, 34, 497–517.
Cantillon, R. (1931). Essai sur la nature du commerce en general. McMillan, London.
Carlisle, Y., & McMillan, E. (2006). Innovation in organizations from a complex
adaptive systems perspective. Emergence: Complexity & Organization, 8(1).
Carvalho, L. M. C., Costa, T., & Dominguinhos, P. (2010). Creating an
entrepreneurship ecosystem in higher education. I-TECH Education and
Publishing.
Charles E. Eesley and William F. Miller (2018). Impact: Stanford University’s
Economic Impact via Innovation and Entrepreneurship. Foundations and
Trends in Entrepreneurship, 14(2), 130-278.
Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy
distinguish entrepreneurs from managers?. Journal of Business Venturing,
13(4), 295- 316.
Chen, Feng-Wen & Fu, Long-Wang & Wang, Kai & Tsai, Sang-Bing & Su, ChingHsia (2018). The Influence of Entrepreneurship and Social Networks on
Economic Growth—From a Sustainable Innovation Perspective.
Sustainability, 10, 2510.
Christensen, Clayton M. (1997). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies
Cause Great Firms to Fail. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Chye Koh, H. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics: A study
of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-
25.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy
and the Environment, 15(1), 1-14.
Cohen, B., & Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable
entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(1), 29-49.
74
Cohen, W., & Levinthal, D. (1990). Absorptive Capacity: A new Perspective on
Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128-152
Colarelli O’Connor G. (1998). Market learning and radical innovation: a cross case
comparison of eight radical innovation projects. Journal of Product Innovation
Management; 15(2), 151–66
Crane F. G., Sohl J. E. (2004). Imperatives for venture success: entrepreneurs speak.
Int. J. Entrep. Innovat., 5, 99–106.
Cruz-Cunha, M. M., Moreira, F., & Varajão João (2014). Handbook of research on
enterprise 2.0: technological, social, and organizational dimensions.
Dafna, K. (2008). Managerial performance and business success: Gender differences
in Canadian and Israeli entrepreneurs. Journal of Entreprising Communities:
People and Places in the Global Economy, 2(4), 300 – 331.
Damanpour, Fariborz (1996). Organizational Complexity and Innovation: Developing
and Testing Multiple Contingency Models. Management Science, 42(5), 693–
716. Retrieved on 15 April 2020 from www.jstor.org/stable/2634460.
De Noronha Vaz, M.T. and Cesário, M. (2008). Driving forces for innovation: are they
measurable? Int. J. Foresight and Innovation Policy, 4(1/2), 30–50.
De Vries, M. K. (1977). The entrepreneurial personality: A person at the crossroads.
Journal of Management Studies, 14(1), 34-57.
Deane, M.T.(2019). Top 6 Reasons New Businesses Fail. Retrieved on 19 May 2020
from https://www.investopedia.com/financial-edge/1010/top-6-reasons-newbusinesses- fail.aspx
Densberger, K. (2014). The self-efficacy and risk-propensity of entrepreneurs.
Journal of Enterprising Culture, 22(04), 437-462.
Di Domenico, M., Haugh, H., & Tracey, P. (2010). Social bricolage: Theorizing social
value creation in social enterprises. Entrepreneurship Theory and Practice,
34(4), 681- 703.
Dibrell, C., Johnson, A., Davis, P., Moores, K., & Craig, J. (2007). The road to
legitimacy: a study of startups and their established competitors in the
australianwine industry (summary). Frontiers of Entrepreneurship Research,
27(13), 9.
Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock Accumulation and Sustainability of
Competitive Advantage. Management Science, 35, 1504-1511
Dolfsma, W. & Seo, D., (2013). Government policy and technological innovation—a
suggested typology. Technovation, 33(6-7), 173-179.
Drucker, P F. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New
York: Harper Business, Dryden Press.
75
During, W. (1990) Education for Entrepreneurship. In Donckels, R. and Miettinen,
A. (Eds) New Findings and Perspectives in Entrepreneurship, Gower,
Aldershot dynamics (industry agenda). Geneva: World Economic Forum.
Ehrenberg, David (2014). Seven Startup Metrics You Must Track. Forbes. Retrieved
on 25 March 2020 from https://www.forbes.com/sites/theyec/2014/06/20/the-sevenstartup-metrics-you-must-track/#264f5368725e
Ekvall G. (1996). Organizational Climate for Creativity and Innovation. European
Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 105-123.
Engen, Marit & Holen, Inger (2014). Radical Versus Incremental Innovation: The
Importance of Key Competences in Service Firms. Technology Innovation
Management Review, 4. 15-25.
Ettlie, J.E. & Reza, E.M. (1992). Organizational integration and process innovation.
Academy of Management Journal, 35 (4), 795-827.
Farrell, M. (2013). Angel investors flood the tech start-up scene. The Boston Globe.
Retrieved on 3 April 2020 from
https://www.bostonglobe.com/business/2013/03/16/rise-angelinvestors/mjt8DYNxWj0bcShK4ElwhN/story.html
Farsi, Jahangir & Rezazadeh, Arash & Dehghan, Amer (2013). Social Capital and
Organizational Innovation: The Mediating Effect of Entrepreneurial
Orientation. Journal of Community Positive Practices, 13. 22-40.
Fehder, D., & Hochberg, Y. (2018). Can accelerators accelerate local high-growth
entrepreneurship? Evidence from venture-backed startup activity. University of
Southern California Working Paper. Retrieved on 25 March 2020 from
http://yael-hochberg. com/assets/portfolio/FH.Pdf.
Feld, B. (2012). Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your
City. New York: Wiley.
Feldman, M., & Zoller, T.D. (2012). Dealmakers in place: Social capital connections
in regional entrepreneurial economies. Regional Studies, 46(1), 23–37.
Filippo, V. (2017). The traits of the innovator. Milano: Politecnico di Milano.
Fisher R., Maritz A., Lobo A. (2014). Evaluating entrepreneurs’ perception of success:
development of a measurement scale. Int. J. Entrep. Behav. Res., 20, 478–492.
Forés, Beatriz & Camisón, César (2016). Does incremental and radical innovation
performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities
and organizationalsize? Journal of Business Research, 69(2), 831-848.
Franke N, Lüthje C (2002). Fostering Entrepreneurship through university education
and training: Lessons from MIT. 2nd EURAM Conference, Stockholm.
76
Freeman, C. (1974). The Economics of Industrial Innovation. Harmondsworth:
Penguin Books.
Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from
Japan. London, Frances Pinter.
Fried, V.H., & Hisrich, R.D. (1994). Toward a model of venture capital investment
decision making. Financial Management, 23, 28-37
Fuerlinger, G., Funke, T., & Fandl, U. (2015). The role of the state in the
entrepreneurship ecosystem: insights from Germany. Triple Helix, 2(1), 3.
Garcia, Rosanna & Calantone, Roger. (2002). A Critical Look at Technological
Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review.
Journal of Product Innovation Management, 19, 110-132.
Gartner, W.B. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture
creation. Academy of Management Review, 1985, 10, 696-706.
Gartner, William. (1989). “Who Is an Entrepreneur?” Is the Wrong Question.
Entrepreneurship Theory and Practice, 13.
Gimenez, D. P., Ortiz, M. P., & Urbano, D. P. (2016). Entrepreneurship, Regional
development and Culture. London: Springer.
Gräbner, C., Heimberger, P., Kapeller, J., & Springholz, F. (2018). Measuring
Economic Openness: A review of existing measures and empirical practices.
ICAE Working Paper Series, 84.
Greene, P. G., Rice, M. P. & Fetters, M. L. (2010). University-based entrepreneurship
ecosystems: framing the discussion. In Fetters, M.L., Greene, P.G., Rice, M.P.,
and Butler, J.S. (Eds) The development of university-based entrepreneurship
ecosystems: Global Practices. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
Groenewegen, G., & de Langen, F. (2012). Critical success factors of the survival of
start-ups with a radical innovation. Journal of Applied Economics and Business
Research, 2(3), 155-171.
Groenewegen, G., & de Langen, F. (2012). Critical success factors of the survival of
start-ups with a radical innovation. Journal of Applied Economics and Business
Research, 2(3), 155-171.
Grunert, KG & Hildebrandt, L. (2004). Success factors, competitive advantage and
competence development. Journal of Business Research, 57(5), 459- 461.
Guinet, J. (2008). National Innovation Strategies: Some lessons from Oecd countryspecific work specific work. Paris: OECD-World Bank Conference on
Innovation and Growth.
Gupta, A. K., Smith K. G. & Shalley C. E. (2006). The interplay between exploration
and exploitation. Academic Management Journal, 49, 693–706.
77
Hadley, B., Gloor, P. A., Woerner, S. L., & Zhou, Y. (2018). Analyzing VC Influence
on Startup Success: A People-Centric Network Theory Approach. Studies on
Entrepreneurship. Structural Change and Industrial Dynamics Collaborative
Innovation Networks, 3–14.
Hallen, B. L., Bingham, C. B., & Cohen, S. (2014). Do accelerators accelerate? A
study of venture accelerators as a path to success?. Academy of management
proceedings, 2014(1), 12955.
Hannan, M. T., & Freeman, J. (1986). Where do organizational forms come from?.
Sociological forum, 1(1), 50-72.
Herrera F., Guerrero M., Urbano D. (2018). Entrepreneurship and Innovation
Ecosystem’s Drivers: The Role of Higher Education Organizations. In: Leitão
J., Alves H., Krueger N., Park J. (eds) Entrepreneurial, Innovative and
Sustainable Ecosystems. Applying Quality of Life Research (Best Practices).
Hill, C. E., Knox, S., Thompson, B. J., Williams, E. N., Hess, S. A., & Ladany, N.
(2005). Consensual qualitative research: An update. Journal of counseling
psychology, 52(2), 196.
Hisrich, R. D. (2005). Entrepreneurship. McGraw-Hill.
Hofstede, Geert and Noorderhaven, Niels and Thurik, Roy and Uhlaner, Lorraine M.
and Wennekers, Alexander R.M (2004). Culture’s Role in Entrepreneurship:
Self- Employment Out of Dissatisfaction. Innovation, Entrepreneurship and
Culture: The Interaction between Technology. Progress and Economic, 162-
203 2004. Retrieved on 5 April 2020 from https://ssrn.com/abstract=1496783
Holcombe, Randall G. (1998). Entrepreneurship and economic growth. Quarterly
Journal of Austrian Economics, 1(2), 45-62.
Hsiao, Hsi-Chi & Chang, Jen-Chia & Tu, Ya-Ling & Chen, Su-Chang. (2011). The
Impact of Self-efficacy on Innovative Work Behaviorfor Teachers.
International Journal of Social Science and Humanity, 31-36.
Hu, B., & Zhao, Y. (2016). Creative self-efficacy mediates the relationship between
knowledge sharing and employee innovation. Social Behavior and
Personality: an international journal, 44(5), 815-826.
Insights, C. B. (2014). The top 20 reasons startups fail. October, 2014.
Isenberg, D. (2010) How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard Business
Review, 88(6), 41-50.
Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for
Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. The Babson
Entrepreneurship Ecosystem Project.
Isenberg, D. (2011). When big companies fall, entrepreneurship rises. Harvard
78
Business Review. Retrieved on 6 March 2020 from
http://blogs.hbr.org/2013/03/when-big-companies- fall-entrep/
Jaiswal, N. K., & Dhar, R. L. (2015). Transformational leadership, innovation climate,
creative self-efficacy and employee creativity: A multilevel study.
International Journal of Hospitality Management, 51, 30-41.
Jansen, J. J. P. (2005). Ambidextrous organizations: a multiple-level study of
absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation and performance.
Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory
innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational
antecedents and environmental moderators. Management Science, 52(11),
1661-1674.
Jassawalla A. R. and Sashittal H.C. (2002). Cultures that support product innovation
processes. Academy of Management Executive, 16(3), 42-54.
Jaussi, Kim & Randel, Amy (2014). Where to Look? Creative Self-Efficacy,
Knowledge Retrieval, and Incremental and Radical Creativity. Creativity
Research Journal, 26, 400-410.
Jovanovic, Milica & Miloš, Jevtić & Petkovic, Jasna (2018). The Role of Culture in
Entrepreneurial Ecosystem: What Matters Most?
Kalayci, Salih (2015). The Impact of Hofstede’s Indices on Global Innovation Index.
The International Journal of Social Sciences, 37, 39-48.
Karaata, Selçuk & Hacıoğlu, Fatma (2014). A Short Review on SMEs, Innovation and
Financial Markets. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management,
3(1), 49-60.
Kerr, S. P., Kerr, W. R., & Xu, T. (2018). Personality Traits of Entrepreneurs: A
Review of Recent Literature. Personality Traits of Entrepreneurs: A Review of
Recent Literature, 14, 279–356.
Kihlstrom, R. E., & Laffont, J. J. (1979). A general equilibrium entrepreneurial theory
of firm formation based on risk aversion. Journal of Political Economy, 87(4),
719- 748.
Kirchhoff, B.A. & Spencer, A. (2008). New high tech firm contributions to economic
growth. Proceedings of International Council for Small Business World
Conference, Halifax, Nova Scotia, Canada.
Kirzner, I. M. (2015). Competition and Entrepreneurship. University of Chicago
Press.
Knight, F. (2017). Risk, Uncertainty And Profit. Wilmington: Vernon Press.
79
Korstjens, I., & Moser, A. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research.
Part 2: Context, research questions and designs. European Journal of General
Practice, 23(1), 274-279.
Kotsemir, Maxim & Abroskin, Alexander & Meissner, Dirk (2013). Innovation
Concepts and Typology – An Evolutionary Discussion. Higher School of
Economics Research Paper No. WP BRP 05/STI/2013. Retrieved on 23 March
2020 from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2221299
KPMG Startup Success Guide (2013). Retrieved on 22
October 2020 from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2015/04/rsstartup-success-guide- growing-your-business.pdf
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to its Methodology.
SAGE Publications, California.
Kuratko, D. F. (2017). Entrepreneurship: Theory, process, & practice. Mason:
Cengage Learning.
Kuratko, D. F., Fisher, G., Bloodgood, J. M., & Hornsby, J. S. (2017). The paradox of
new venture legitimation within an entrepreneurial ecosystem. Small Business
Economics, 49(1), 119-140.
Kuratko, D.F. & Hodgetts, C. (2001). Entrepreneurship: A contemporary approach.
USA.
Kuratko, Donald F. & Audretsch, David B. (2009). Strategic Entrepreneurship:
Exploring Different Perspectives of an Emerging Concept. Entrepreneurship
Theory and Practice, 33(1), 1-17. Retrieved on 17 April 2020 from
http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00278.x
Lafuente, E., Yancy, V., & Rialp, J. (2007). Regional differences in the influence of
role models: Comparing the entrepreneurial process of rural Catalonia.
Regional Studies, 41(6), 779–795.
Laperche, B. & Mignon, S. (2018). Innovation Drivers: A Multi-Scale Approach.
Journal of Innovation Economics & Management, 25(1), 3-8.
Lavie, D., Stettner, U., & Tushman, M. L. (2010). Exploration and exploitation within
and across organizations. The Academy of Management Annals, 4(1), 109-155.
Leibenstein, Harvey (1968). Entrepreneurship and Development. The American
Economic Review, 58(2), 72–83. Retrieved on 9 February 2020 from
www.jstor.org/stable/1831799.
Lerner, J. (2002). When bureaucrats meet entrepreneurs: the design of effectivepublic
venture capital’programmes. The Economic Journal, 112(477).
Lettl, Christopher & Herstatt, Cornelius & Gemuenden, Hans. (2006). Learning from
Users for Radical Innovation. International Journal of Technology
Management, 33.
80
Lussier, R. N. (1996). A startup business success versus failure prediction model for
the retail industry. The Mid-Atlantic Journal of Business, 32(2), 79.
Malecki, E.J. (2011). Regional social capital: Why it matters. Regional Studies, 46(8),
1023–1039.
Marchesnay, M. (2014). Strategic scanning of small entrepreneurs: a pragmatic view.
Journal of Innovation Economics Management, (2), 105-120.
Marín-Idárraga, Diego & Hurtado-Gonzalez, Jose-Manuel & Cabello, Carmen.
(2015). The Antecedents of Exploitation-Exploration and Their Relationship
with Innovation: A Study of Managers’ Cognitive Maps. Creativity and
Innovation Management, 25.
Mariz-Perez, R. M., Teijeiro-Alvarez, M. M., & Garcìa-Alvarez, M. T. (2012). The
relevance of human capital as a driver for innovation. Cuadernos De
Economía, 35(98), 68–76.
Martins E.C. and Terblanche F. (2003). Building Organizational culture thatstimulates
creativity and innovation, European Journal of Innovation Management, 6(1),
64- 74.
Mason, C., & Brown, R. (2013). Creating good public policy to support high-growth
firms. Small Business Economics, 40(2), 211- 225.
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented
entrepreneurship. Final Report to OECD, 30(1), 77-102.
Mason, M. (2010). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative
interviews. Qualitative Social Research, 11(3).
Maurya, A. (2016). Scaling lean: Mastering the key metrics for startup growth.
Penguin.
McClelland, D. C. (1965). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study.
Journal of Personality and Social Psychology, 1(4), 389–392.
McMullen, J. S., Bagby, D. R., & Palich, L. E. (2008). Economic freedom and the
motivation to engage in entrepreneurial action. Entrepreneurship Theory and
Practice, 32(5), 875-895.
Miles, M. P., & Darroch, J. (2006). Large firms, entrepreneurial marketing processes,
and the cycle of competitive advantage. European Journal of Marketing,
40(5/6), 485- 501.
Miller, P., & Bound, K. (2011). The startup factories–the rise of accelerator
programmes to support new technology ventures. NESTA, London.
Miners, I. A., & Young, J. E. (1995). University-based EntrepreneurshipProgrammes
as Vehicles for State-level Economic Development: A Case Study. The Journal
of Entrepreneurship, 4(2), 185-214.
81
Minniti, M. (2008). The role of government policy on entrepreneurial activity:
productive, unproductive, or destructive?. Entrepreneurship Theory and
Practice, 32(5), 779-790.
Montgomery, M., Johnson, T., & Faisal, S. (2005). What kind of capital do you need
to start a business: financial or human? The Quarterly Review of Economics
and Finance, 45(1), 103–122.
Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard
Business Review, 71(3), 75-86.
Naccarato, J.L., Neuendorf, K.A. (1998). Content analysis as a predictive
methodology: recall, readership, and evaluation of business-to-business print
advertising. J. Adv. Res., 19–33.
Nandram, S. S., & Boemans, M. (2001). De beste ondernemer: Condities voor
ondernemerssucces. Breukelen: Universiteit Nyenrode.
Nann, Stefan and Krauss, Jonas S. and Schober, Michael and Gloor, Peter A. and
Fischbach, Kai and Führes, Hauke (2010). The Power of Alumni Networks –
Success of Startup Companies Correlates with Online Social Network
Structure of its Founders. MIT Sloan Research Paper No. 4766-10. Retrieved
on 8 March 2020 from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1534699.
Napier, G. & Hansen, C. (2011). Ecosystem for Young Scalable Firms. FORA Group.
Neck, H. M., Meyer, G. D., Cohen, B., & Corbet, A. C. (2004). An Entrepreneurial
System View of New Venture Creation. Journal of Small Business
Management, 42, 190–208.
Neyens, I., Faems, D., & Sels, L. (2010). The impact of continuous and discontinuous
alliance strategies on startup innovation performance. International Journal of
Technology Management, 52(3-4), 392-410.
Neuendorf, K.A. (2002). The Content Analysis Guidebook. SAGE, California.
Nowiński, W., & Haddoud, M. Y. (2019). The role of inspiring role models in
enhancing entrepreneurial intention. Journal of Business Research, 96, 183–
193.
O’Connor, E. (2004). Storytelling to be real: Narrative, legitimacy building and
venturing. In: Narrative and discursive approaches in entrepreneurship: A
second movements in entrepreneurship book, 105-124.
OECD, (2005). The Measurement of Scientific and Technological Activities:
Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual.
Third Edition. Working Party of National Experts on Scientific and
Technology Indicators, OECD, Paris.
OECD, (2007). Innovation and Growth: Rationale for an Innovation Strategy. Chair’s
82
summary of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 15-16 May 2007.
OECD, (2010). Fostering Innovation: The Policy Challenge. OECD Innovation
Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow, OECD Publishing, Paris,
OECD, (2019). OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019. OECD Publishing,
Paris.
Panders, T. (2014). KTH Industrial Engineering and Management. Stockholm.
Patanakul, Peerasit & Pinto, Jeffrey (2014). Examining the roles of government policy
on innovation. The Journal of High Technology Management Research, 25.
97–107.
Perin, M. G., Sampaio, C. H., Jiménez-Jiménez, D., & Cegarra-Navarro, J. G.(2016).
Network Effects on Radical Innovation and Financial Performance: An Openmindedness Approach. BAR – Brazilian Administration Review, 13(4).
Piperopoulos, P., & Dimov, D. (2015). Burst bubbles or build steam? Entrepreneurship
education, entrepreneurial self‐efficacy, and entrepreneurial intentions.
Journal of Small Business Management, 53(4), 970-985.
Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard business
review, 86(1), 25-40.
Porter, M.E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and
competitors. New York: Free Press.
Preston, J. T. (2001). Success factors in technology-based entrepreneurship.
Radas, Sonja & Božić, Ljiljana. (2009). The Antecedents of SME Innovativeness in
an Emerging Transition Economy. Technovation, 29, 438-450.
Rauch, A., & Frese, M. (2007). Born to Be an Entrepreneur? Revisiting the Personality
Approach to Entrepreneurship. In J. R. Baum, M. Frese, & R. A. Baron (Eds.),
The organizational frontiers. The psychology of entrepreneurship, 41–65.
Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Rice, M.P., Fetters, M.L. and Greene, P.G. (2010). University-basedentrepreneurship
ecosystems: key success factors and recommendations. In Fetters, M.L.,
Greene, P.G., Rice, M.P., and Butler, J.S. (Eds) The development of universitybased entrepreneurship ecosystems: Global Practices. UK: Edward Elgar
Publishing Limited.
Riffe, D., Freitag, A. (1997). A content analysis of content analyses. Twenty-five
years of journalism quarterly. J. Mass Commun. Q., 74 (2), 873–882.
Roth, K., & Kostova, T. (2003). The Use of the Multinational Corporation as a
Research Context. Journal of Management, 29(6), 883–902. Retrieved on 26
February 2020 from https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00083-7
83
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of
reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.
Rubin, H. J. and Rubin, I. S. (2011). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing
Data. UK: Sage Publications
Saxenian, A. (1994). Regional Competitive Advantage: culture and competition in
Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press: Cambridge, MA.
Say, J. B., Prinsep, C. R. 1., & Biddle, C. C. 1. (1836). A treatise on political economy,
or, The production, distribution, and consumption of wealth. Philadelphia:
Grigg & Elliot.
Schere, J. L. (1982). Tolerance of Ambiguity as a Discriminating Variable Between
Entrepreneurs and Managers. Academy of Management Proceedings, 1, 404-
408.
Schøtt, T., & Cheraghi, M. (2012). Entrepreneurs’ networks: Size, diversity and
composition shaped by cultures of rationality and trust. Conference on
Advances in Social Networks Analysis and Mining, Istanbul, Turkey.
Schreiber, U., & Pinelli, M. (2013). The power of three: The Ey G20 Entrepreneurship
Barometer.
Schumpeter J. A. (1965). Economic Theory and Entrepreneurial History. In: Aitken
HG (ed) Explorations in enterprise. Harvard University Press, Cambridge, MA
Schumpeter, J.A. (1934). The theory of Economic Development. Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts.
Schwab, Klaus (2019). Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.
Sedita, S. R., Apa, R., Bassetti, T., & Grandinetti, R. (2017). Measuring the effect of
business incubators on the innovation performance of start-ups. Academy of
Management Proceedings, 1, 10677.
Sexton, D. L., & Bowman, N. (1985). The entrepreneur: A capable executive and
more. Journal of Business Venturing, 1(1), 129-140.
Shane, S., Venkataraman, S., & MacMillan, I. (1995). Cultural differences in innovation
championing strategies. Journal of Management, 21(5), 931–952.
Shane, S., & Cable, D. (2002). Network ties, reputation, and the financing of new
ventures. Management Science, 48(3), 364–381.
Shane, S., & Stuart, T.E. (2002). Initial endowments and the performance of university
startups. Management Science, 48, 364-381.
Shapero, A. (1975). The displaced, uncomfortable entrepreneur. Psychology Today,
83-88.
Shwetzer, C., Maritz, A., & Nguyen, Q. (2019). Entrepreneurial ecosystems: a holistic
84
and dynamic approach. Journal ofIndustry-University Collaboration, 1(2), 79–
95.
Siegel, D.S., Wessner, C. (2012). Universities and the success of entrepreneurial
ventures: evidence from the small business innovation research program. J
Technol Transf , 37, 404–415.
Song, M., Podoynitsyna, K., Van Der Bij, H., & Halman, J. I. (2008). Success factors
in new ventures: A meta‐analysis. Journal of product innovation management,
25(1), 7-27.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems.
Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic
critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769.
Stam, P. E. (2014). Entrepreneurial Ecosystems. U.S.E Discussion Paper Series, 16–
13.
Su Eröz, Sibel. (2017). The Relationship between Individual Innovativeness and Locus
of Control: A Research on Tourism Faculty Students. Journal of Tourism and
Hospitality Management, 10.
Swamidass, P.M. (2013). University startups as a commercialization alternative:
lessons from three contrasting case studies. J Technol Transf., 38, 788–808.
Tellis, G. J., Prabhu,J. C., & Chandy, R. K. (2009). Radical Innovation across Nations:
The Preeminence of Corporate Culture. Journal of Marketing, 73(1), 3–23.
Thursby, M. C. (2016). Technological innovation – generating economic results.
Emerald Group Publishing Limit.
Tsai, M. T., Hsieh, W. P., Lee, K. W., & Hsu, D. T. (2008). The relationship between
entrepreneurship and entrepreneurial performance: The integrating perspective
of entrepreneurial motivation, ability and personality traits. Journal of
Entrepreneurship Research, 3(3), 29-65.
Tsai, W. (2001). Knowledge Transfer in Intra-organizational Networks: Effects of
Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and
Performance. Academy of Management Journal, 44, 996-1004.
Van Auken, H., Stephens, P., Fry, F.L. et al. (2006). Role model influences on
entrepreneurial intentions: A comparison between USA and Mexico.
Entrepreneurship Mgt. 2, 325–336.
Van de Ven, A. H. (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship.
Journal of Business Venturing, 8, 211–230.
Van Gelderen, M., Thurik, R., & Bosma, N. (2005). Success and risk factors in the
85
pre-startup phase. Small Business Economics, 24(4), 365-380.
Van Wijk, R., Van den Bosch, F.A.J., & Volberda, H.W. (2001). The impact of the
depth and breadth of absorbed knowledge on levels of exploration and
exploitation. Academy of Management Conference, August 3-8, Washington
DC.
Vera, D., & Crossan, M. (2005). Improvisation and innovative performance in teams.
Organization Science, 16(3), 203-224.
Verma, S. (2004). Success factors for business incubators: an empirical study of
Canadian business incubators (Doctoral dissertation, Carleton University).
Waldinger, R., Ward, R., & Aldrich, H. (1985). Ethnic business and occupational
mobility in advanced societies. Sociology, 19(4), 586-597.
Warwick, K. (2013). Beyond Industrial Policy: emerging issues and new trends.
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No 2. OECD
Publishing.
Weber, R.P. (1990). Basic Content Analysis. SAGE, California.
Wennekers, Sander, and Roy Thurik (1999). Linking entrepreneurship and economic
growth. Small Business Economics, 13(1), 27-56.
Wessner, C.W. (2005). Entrepreneurship and the innovation ecosystem policylessons
from the United States. In: Local Heroes in the Global Village. Springer,
Boston, MA.
Wessner, C.W. and Shivakumar, S.J. (2002). The Role of Macro Targets and Micro
Incentives in Europe’s R&D Policy. IPTS Report, 69(11).
Wilson, E. J. (2012). How to make a region innovative. Strategy+business magazine,
66, Booz & Company Inc.
Retrieved on 29 March 2020 from http://www.strategybusiness.com/article/12103?gko=ee74a
Wong, A., Tjosvold, D., & Liu, C. (2009). Innovation by teams in Shanghai, China:
Cooperative goals for group confidence and persistence. British Journal of
Management, 20(2), 238-251.
World Economic Forum (2013). Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and
Company Growth Dynamics. Davos: World Economic Forum.
Wu, Sibin & Dagher, Grace. (2007). Need for achievement, business goals, and
entrepreneurial persistence. Management Research News, 30, 928-941.
86
Zahra, S.A. and Covin, J.G. (1994). The Financial Implications of Fit between
Competitive Strategy and Innovation Types and Sources. The Journal of High
Technology Management Research, 5, 183-211. Retrieved on 18 April 2020
from www3.interscience.wiley.com/cgibin/fulltext/120123993/HTMLSTART (accessed
Zheng, G., Zhu, L., Liu, C. et al. (2019). TMT social capital, network position and
innovation: the nature of micro-macro links. Front. Bus. Res. China, 13, 3.
Zimmerman, M.A. and Zeitz, G.J. (2002) Beyond Survival: Achieving New Venture
Growth by Building Legitimacy. Academy of Management Review, 27, 414-
431.

REFERENCES
Almeida, S. and Fernando, M. (2008) ‘Survival strategies and characteristics of startups: An empirical study from the New Zealand IT industry’, Technovation,
28(3), pp. 161–169. doi: 10.1016/j.technovation.2007.04.004.
Almus, M. and Nerlinger, E. E. A. (1999) ‘Growth of new technology-based firms:
which factors matter?’, Small business economics, 13(2), pp. 141–154. doi:
10.1023/A:1008138709724.
Brush, C. G. (2008) ‘Pioneering strategies for entrepreneurial success’, Business
Horizons, 51(1), pp. 21–27. doi: 10.1016/j.bushor.2007.09.001.
Chorev, S. and Anderson, A. R. (2006) ‘Success in Israeli high-tech start-ups; Critical
factors and process’, Technovation, 26(2), pp. 162–174. doi:
10.1016/j.technovation.2005.06.014.
Chrisman, J., Bauerschmidt, A. and Hofer, C. (1998) ‘The Determinants of New
Venture Performance: An Extended Model’, Entrepreneurship Theory and
Practice, 23(1987), pp. 5–29. doi: 10.3905/jpe.2003.38.
Cooper, A. C., Woo, C. Y. and Dunkelberg, W. C. (1988) ‘Entrepreneurs’ perceived
chances for success’, Journal of Business Venturing, 3(2), pp. 97–108. doi:
10.1016/0883-9026(88)90020-1.
Davis, A. and Olson, E. M. (2008) ‘Critical competitive strategy issues every
entrepreneur should consider before going into business’, Business Horizons,
51(3), pp. 211–221. doi: 10.1016/j.bushor.2008.01.010.
Devece, C., Peris-Ortiz, M. and Rueda-Armengot, C. (2016) ‘Entrepreneurship during
economic crisis: Success factors and paths to failure’, Journal of Business
Research. Elsevier Inc., 69(11), pp. 5366–5370. doi:
10.1016/j.jbusres.2016.04.139.
Duchesneau, D. A. and Gartner, W. B. (1990) ‘A profile of new venture success and
failure in an emerging industry’, Journal of Business Venturing, 5(5), pp. 297–
312. doi: 10.1016/0883-9026(90)90007-G.
73
Dvir, D., Sadeh, A. and Malach-Pines, A. (2010) ‘The fit between entrepreneurs’
personalities and the profile of the ventures they manage and business success:
An exploratory study’, Journal of High Technology Management Research.
Elsevier Inc., 21(1), pp. 43–51. doi: 10.1016/j.hitech.2010.02.006.
Ensley, M. D., Hmieleski, K. M. and Pearce, C. L. (2006) ‘The importance of vertical
and shared leadership within new venture top management teams: Implications
for the performance of startups’, Leadership Quarterly, 17(3), pp. 217–231.
doi: 10.1016/j.leaqua.2006.02.002.
Gartner, W. B. and Vesper, K. H. (1994) ‘Experiments in entrepreneurship education:
Successes and failures’, Journal of Business Venturing, 9(3), pp. 179–187. doi:
10.1016/0883-9026(94)90028-0.
Van Gelderen, M., Thurik, R. and Bosma, N. (2003) ‘Success and risk factors in the
pre-startup phase’. Available at: www.eim.nl.
George, D. and Mallery, M. (2010). “SPSS for Windows Step by Step”: A Simple
Guide and Reference. 17.0 update (10a ed.) Boston.
Gurdon, M. A. and Samsom, K. J. (2010) ‘A longitudinal study of success and failure
among scientist-started ventures’, Technovation. Elsevier, 30(3), pp. 207–214.
doi: 10.1016/j.technovation.2009.10.004.
Kakati, M. (2003) ‘Success criteria in high-tech new ventures’, Technovation, 23(5),
pp. 447–457. doi: 10.1016/S0166-4972(02)00014-7.
Kalaycı, Ş. (2009). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı),
Ankara: Asil Yayınevi.
Khan, A. M. (1986) ‘Entrepreneur characteristics and the prediction of new venture
success’, Omega, 14(5), pp. 365–372. doi: 10.1016/0305-0483(86)90077-0.
Kuntze, R. and Matulich, E. (2016) ‘Exploring cognitive bias in entrepreneurial startup
failure’, Academy of Entrepreneurship Journal, 22(2), pp. 54–66.
Macmillan, I. C., Zemann, L. and Subbanarasimha, P. N. (1987) ‘Criteria
Distinguishing Successful From Unsuccessful Ventures In The Venture
Screening Process’, 137, pp. 123–137.
74
Markman, G. D. and Baron, R. A. (2003) ‘Person-entrepreneurship fit: Why some
people are more successful as entrepreneurs than others’, Human Resource
Management Review, 13(2), pp. 281–301. doi: 10.1016/S1053-
4822(03)00018-4.
Miner, J. B. (1997) ‘The expanded horizon for achieving entrepreneurial success’,
Organizational Dynamics, 25(3), pp. 54–67. doi: 10.1016/S0090-
2616(97)90047-4.
Nyström, K. (2009) ‘Economic growth and the quantity and quality of
entrepreneurship’.
Obschonka, M. et al. (2011) ‘Nascent entrepreneurship and the developing individual:
Early entrepreneurial competence in adolescence and venture creation success
during the career’, Journal of Vocational Behavior. Elsevier Inc., 79(1), pp.
121–133. doi: 10.1016/j.jvb.2010.12.005.
Oe, A. and Mitsuhashi, H. (2013) ‘Founders’ experiences for startups’ fast breakeven’, Journal of Business Research. Elsevier Inc., 66(11), pp. 2193–2201. doi:
10.1016/j.jbusres.2012.01.011.
Olugbola, S. A. (2017) ‘Exploring entrepreneurial readiness of youth and startup
success components: Entrepreneurship training as a moderator’, Journal of
Innovation & Knowledge. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), pp. 155–
171. doi: 10.1016/j.jik.2016.12.004.
Preston, J. T. (2001) ‘Success Factors In Technology-Based Entrepreneurship
Originally a Transcript of a Lecture Delivered in Tokyo in 1997’, (August).
Available at:
http://in3.dem.ist.utl.pt/mscdesign/03ed/files/lec_3_04.pdf.
Robert, J. et al. (2001) ‘Multidimensional Model Model of of Venture Venture Growth
Growth’, Academy of Management Journal, 20742(301), pp. 1–25. doi:
10.2307/3069456.
Roure, J. B. and Maidique, M. A. (1986) ‘Linking prefunding factors and hightechnology venture success: An exploratory study’, Journal of Business
Venturing, 1(3), pp. 295–306. doi: 10.1016/0883-9026(86)90006-6.
75
Song, M. et al. (2008) ‘Success Factors in New Ventures’, The Journal of Product
Innovation Management, 25, pp. 7–27. doi: 10.1111/j.1540-
5885.2007.00280.x.
Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. (sixth ed.)
Pearson, Boston.
Talaia, M., Pisoni, A. and Onetti, A. (2016) ‘Factors influencing the fund raising
process for innovative new ventures: an empirical study’, Journal of Small
Business and Enterprise Development, 23(2), pp. 363–378. doi:
10.1108/JSBED-07-2014-0111.
Unger, J. M. et al. (2011) ‘Human capital and entrepreneurial success: A metaanalytical review’, Journal of Business Venturing. Elsevier Inc., 26(3), pp.
341–358. doi: 10.1016/j.jbusvent.2009.09.004.
Van de Ven, A. H., Hudson, R. and Schroeder, D. M. (1984) ‘Designing New Business
Startups: Entrepreneurial, Organizational, and Ecological Considerations’,
Journal of Management, 10(1), pp. 87–108. doi:
10.1177/014920638401000108.
Wang, K. J. and Lestari, Y. D. (2013) ‘Firm competencies on market entry success:
Evidence from a high-tech industry in an emerging market’, Journal of
Business Research. Elsevier Inc., 66(12), pp. 2444–2450. doi:
10.1016/j.jbusres.2013.05.033.
Wu, L. Y. (2007) ‘Entrepreneurial resources, dynamic capabilities and start-up
performance of Taiwan’s high-tech firms’, Journal of Business Research,
60(5), pp. 549–555. doi: 10.1016/j.jbusres.2007.01.007.
Zahra, S. A. and Bogner, W. C. (2000) ‘Technology strategy and software new
ventures’ performance’, Journal of Business Venturing, 15(2), pp. 135–173.
doi: 10.1016/S0883-9026(98)00009-3.

KAYNAKÇA
AK Yetisen, LR Volpatti, AF Coskun, S Cho, E Kamrani, H Butt,A Khademhosseini
and SH Yun (2015). “Entrepreneurship”. Lab Chip 15
Aldrich, Howard E., and C. Marlene Fiol. “Fools rush in? The institutional context of
industry creation.” Academy of management review 19.4 (1994). 645-670.
Aldrich, Howard E., and Catherine Zimmer. “Entrepreneurship Through Social
Networks.” University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for
Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship
(1986).
Aldrich, Howard E., and Martha Argelia Martinez. “Many are called, but few are
chosen: An evolutionary perspective for the study of entrepreneurship.”
Entrepreneurship theory and practice 25.4 (2001). 293-311
Aldrich, Howard, Linda A. Renzulli, and Nancy Langton. “Passing on privilege:
Resources provided by self-employed parents to their self-employed children.”
Research in social stratification and mobility 16 (1998). 291-318.
Arandarenko, Mihail, and William Bartlett, eds. Labour market and skills in the
Western Balkans. FREN-Foundation for the Advancement of Economics, (2012).
Barney, Jay, Mike Wright, and David J. Ketchen Jr. “The resource-based view of the
firm: Ten years after 1991.” Journal of management 27.6 (2001). 625-641.
109
Baron, Robert A. “Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs
“connect the dots” to identify new business opportunities.” The Academy of
Management Perspectives 20.1 (2006). 104-119.
Blank, Steve. The four steps to the epiphany: successful strategies for products that
win. BookBaby, (2013).
Bozovic, Iva. “Economic constraints in Serbia and Montenegro: Perceptions of small
and medium size enterprises.” PhD Dissertation (2006).
Brezak Brkan, Ivan. “Trendovi ulaganja u srpske startape u 2014. godini”, Meme
Media, Belgrade (2015).
Brockhaus, Robert H. “IE locus of control scores as predictors of entrepreneurial
intentions.” Academy of Management Proceedings. Vol. 1975. No. 1. Academy of
Management, (1975). 433-435.
Brockhaus, Robert H. “Risk taking propensity of entrepreneurs.” Academy of
management Journal 23.3 (1980): 509-520.
Brockhaus, Robert H. “The psychology of the entrepreneur.” (1982).
Burgel, Oliver, and Gordon C. Murray. “The international market entry choices of
start-up companies in high-technology industries.” Journal of International
Marketing 8.2 (2000). 33-62.
Busenitz, Lowell W., et al. “Entrepreneurship research in emergence: Past trends and
future directions.” Journal of management 29.3 (2003). 285-308.
Business Dictionary, Startup definition (çevrimiçi),
http://www.businessdictionary.com/definition/startup.html, (20.12.2016)
Campbell, S. What is qualitative research? Clinical Laboratory Science, 27(1).
(2014).
110
Cantillon, Richard. An Essay on Economic Theory: An English Translation of
Richard Cantillon’s Essai sur la nature du commerce en général. Ludwig von
Mises, (2010)
Carland, James W., et al. “Differentiating entrepreneurs from small business owners:
A conceptualization.” Academy of management review 9.2 (1984). 73-81
Carsrud, Alan L., and Robyn W. Johnson. “Entrepreneurship: a social psychological
perspective.” Entrepreneurship & Regional Development 1.1 (1989).
Cassar, Gavin. “Industry and startup experience on entrepreneur forecast performance
in new firms.” Journal of Business Venturing 29.1 (2014). 137-151.
Cohen, Susan. “What do accelerators do? Insights from incubators and angels.”
innovations 8.3-4 (2013)
Collins, 0. F. and D. G. Moore. The Enterprising Man, Michigan State University,
East Lansing, MI, (1964)
Cooper, Arnold C. New Business in America. The Firms and Their Owners. The
National Federation of Independent Business Foundation, 600 Maryland Avenue,
SW, Suite 700, Washington, DC 20024, (1990).
Cooper, Donald R., and Pamela S. Schindler. “Business Research Methods McGrawHill: New York.” (2003).
Creswell, J. W. Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (2nd ed.). Merrill Prentice-Hall. Upper Saddle
River, New Jersey. (2005).
Creswell, J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method
approaches. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (2003).
Creswell, John W., and J. David Creswell. Research design: Qualitative, quantitative,
and mixed methods approaches. Sage publications, (2017).
111
Cuervo, Álvaro, Domingo Ribeiro, and Salvador Roig. “Entrepreneurship: Concepts,
Theory and Perspective. Introduction.” Entrepreneurship. Springer Berlin
Heidelberg, (2007).
Davis, Robert C., and David C. McClelland. “The achieving society.” (1962).
Delacroix, Jacques. “The European subsidiaries of American multinationals: An
exercise in ecological analysis.” Organization theory and the multinational
corporation. Palgrave Macmillan UK, (1993).
DeNardo, A. M., and L. L. Levers. “Using NVivo to Analyze Qualitative Data.”
(2002).
Dickson, Pat H., George T. Solomon, and K. Mark Weaver. “Entrepreneurial selection
and success: does education matter?.” Journal of small business and enterprise
development 15.2 (2008). 239-258.
Drucker, Peter. Innovation and entrepreneurship. Routledge, (2014).
Duchesneau, Donald A., and William B. Gartner. “A profile of new venture success
and failure in an emerging industry.” Journal of business venturing 5.5 (1990). 297-
312.
Eckhardt, Jonathan T., and Scott A. Shane. “Opportunities and entrepreneurship.”
Journal of management 29.3 (2003). 333-349.
Flick, U., and G. Gibbs. “Analyzing qualitative data.” Designing qualitative research
104 (2007).
Gartner, William B. “A conceptual framework for describing the phenomenon of new
venture creation.” Academy of management review 10.4 (1985). 696-706.
Gartner, William B. “Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions in
theory development.” Entrepreneurship. Springer Berlin Heidelberg, 2007.
112
Gartner, William B. “What are we talking about when we talk about
entrepreneurship?.” Journal of Business venturing 5.1 (1990).
Georg Deeb, Is A Startup Incubator Or Accelerator Right For You? , Forbes,
(çevrimiçi) https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/08/28/is-a-startupincubator-or-accelerator-right-for-you/#695c33653d7a, (01.04.2017)
Gibbs, Graham R. “Thematic coding and categorizing.” Analyzing qualitative data.
London: Sage (2007).
Grant, Robert M. “The resource-based theory of competitive advantage: implications
for strategy formulation.” California management review 33.3 (1991).
Greene, Patricia Gene, and Terrence Edison Brown. “Resource needs and the dynamic
capitalism typology.” Journal of Business Venturing 12.3 (1997). 161-173.
Grimaldi, Rosa, and Alessandro Grandi. “Business incubators and new venture
creation: an assessment of incubating models.” Technovation 25.2 (2005).
Harrigan, Kathryn Rudie. Managing for joint venture success. Simon and Schuster,
(1986).
Headd, Brian. “Redefining business success: Distinguishing between closure and
failure.” Small business economics 21.1 (2003).
Hesterly, W., and J. Barney. Strategic management and competitive advantage.
Pearson, ed., Pearson Prentice-Hall, (2010).
Investopedia, Startup definition, http://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp,
(çevrimiçi) (20.12.2016)
Ivana Prica, Privredni rast u Srbiji i potencijal sektora usluga, Ekonomska politika
Srbije u 2017. Univerzitet u Beogradu, (2017).
Jarillo, J. Carlos. “Entrepreneurship and growth: The strategic use of external
resources.” Journal of business venturing 4.2 (1989). 133-147.
113
Kirzner, I. M. Perception, Opportunity and Profit: Studies in the Theory of
Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago, IL, (1979).
Knight, Gary. “Entrepreneurship and marketing strategy: The SME under
globalization.” Journal of international marketing 8.2 (2000): 12-32.
Kozlenkova, Irina, Stephen Samaha, and Robert W. Palmatier. “Resource-based
theory in marketing.” (2014).
Kreft, Steven F., and Russell S. Sobel. “Public policy, entrepreneurship, and economic
freedom.” Cato J. 25 (2005).
Kuratko, Donald F., and David B. Audretsch. “Strategic entrepreneurship: exploring
different perspectives of an emerging concept.” Entrepreneurship Theory and
Practice 33.1 (2009).
Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. Practical research: Planning and design (7th ed.). Upper
Saddle River, NJ: Merrill-Prentice Hall. (2001).
Licht, Amir N., and Jordan I. Siegel. “The social dimensions of entrepreneurship.”
(2006).
Low, Murray B., and Ian C. MacMillan. “Entrepreneurship: Past research and future
challenges.” Journal of management 14.2 (1988). 139-161.
Lumpkin, G. Tom, and Gregory G. Dess. “Clarifying the entrepreneurial orientation
construct and linking it to performance.” Academy of management Review 21.1
(1996). 135-172.
Lussier, Robert N. “A startup business success versus failure prediction model for the
retail industry.” The Mid-Atlantic Journal of Business 32.2 (1996).
Lussier, Robert N. Contributing factors to success versus failure of the startup
business: startup business success versus failure prediction models. Diss. University
of New Haven, 1992.
114
Maidique, Modesto A. “Entrepreneurs, champions, and technological innovation.”
Sloan management review 21.2 (1980).
Matijević, Milovan ICT in Serbia : at a glance : 2015, Vojvodina ICT Cluster, (2015)
McClelland, D. C. The Achieving Society, van Nostrand, Princeton, NJ, (1961).
McClelland, David C. Achieving society. Simon and Schuster, (1967).
Merriam, Sharan B. “Introduction to qualitative research.” Qualitative research in
practice: Examples for discussion and analysis 1 (2002).
Merriam, Sharan B. Qualitative Research and Case Study Applications in Education.
Revised and Expanded from” Case Study Research in Education.”. Jossey-Bass
Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104, (1998).
Miles, Matthew B., et al. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage,
(1994).
Mortier Ann-Véronique, ICT SECTOR IN SERBIA, Invest-export.Brussels , (2015).
Moustakas, C. Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications. (1994).
Neobične veze uprave FTN-a i DMS-a, (çevrimiçi) http://www.021.rs/story/NoviSad/Vesti/149193/Neobicne-veze-uprave-FTN-a-i-DMS-a.html, (12.06.2017)
Nukovic Mirsad and Nukovic Jusuf, Informacione tehnologije i savremeni trendovi
poslovanja u Srbiji, Pravne teme – Univerzitet u Novom Pazaru (2013).
O’Cass, Aron, and Jay Weerawardena. “Examining the role of international
entrepreneurship, innovation and international market performance in SME
internationalisation.” European Journal of Marketing 43.11/12 (2009).
Pena, Inaki. “Intellectual capital and business start-up success.” Journal of
intellectual capital 3.2 (2002).
115
Peteraf, Margaret A., and Jay B. Barney. “Unraveling the resource‐based tangle.”
Managerial and decision economics 24.4 (2003).
Porter, Lyman W., and Lawrence E. McKibbin. Management Education and
Development: Drift or Thrust into the 21st Century?. McGraw-Hill Book Company,
College Division, PO Box 400, Hightstown, NJ 08520, (1988).
Porter, Michael E. “Competitive startegy: Technigues for analyzing industies and
competitors.” (1980).
Porter, Michael E. “The competitive advantage of nations.” Harvard business review
68.2 (1990).
Prowse, Stephen. “Angel investors and the market for angel investments.” Journal of
Banking & Finance 22.6 (1998).
Rasic, Vedran, Going to Belgrade to found your Startup, StartUs Magazine,
(çevrimiçi) http://magazine.startus.cc/belgrade-startup-city-guide/ (01.03.2017)
Rice, Mark P. “Co-production of business assistance in business incubators: an
exploratory study.” Journal of business venturing 17.2 (2002). 163-187.
Ries, Eric. “The lean startup.” New York: Crown Business (2011).
Romanelli, Elaine. “Environments and strategies of organization start-up: Effects on
early survival.” Administrative Science Quarterly (1989).
Rossman, G. B., & Rallis S. F. Learning in the field: An introduction to qualitative
research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, (1998).
Sangwan, Sujata, Top10 Startup Hubs in the World, (çevrimiçi)
http://www.iamwire.com/2015/08/top-10-startup-hubs-world/120118 (01.04.2017)
Schumpeter, J. A. The Theory of Economic Development, Harvard University
Press, Cambridge, MA, (1934).
116
Schumpeter, Joseph A. “The creative response in economic history.” The journal of
economic history 7.02 (1947).
Schumpeter, Joseph Alois. Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge. (1976).
Seidman, I. Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education
and the social sciences. New York, NY: Teachers College Press. (2006).
Serbian Ministry of Economy, “500 miliona dinara za početnike u poslovanju”,
(çevrimiçi) http://www.privreda.gov.rs/500-miliona-dinara-za-pocetnike-uposlovanju/ (02.03.2017)
Sexton, Donald L., and Nancy Bowman. “The entrepreneur: A capable executive and
more.” Journal of business venturing 1.1 (1985). 129-140.
Shane, Scott, and Sankaran Venkataraman. “The promise of entrepreneurship as a
field of research.” Academy of management review 25.1 (2000). 217-226.
Shapero, Albert, and Lisa Sokol. “The social dimensions of entrepreneurship.” (1982).
Sharma, Pramodita, and Sankaran James J. Chrisman. “Toward a reconciliation of the
definitional issues in the field of corporate entrepreneurship.” Entrepreneurship.
Springer Berlin Heidelberg, (2007).
SIEPA, Serbia smart solution, ICT sector, (2015).
Stevenson, Howard H., and J. Carlos Jarillo. “A paradigm of entrepreneurship:
Entrepreneurial management.” Entrepreneurship. Springer Berlin Heidelberg,
(2007).
Thomson, Oliver P., et al. “Qualitative research: Exploring the multiple perspectives
of osteopathy.” International Journal of Osteopathic Medicine 14.3, (2011).
Toivonen, Tuukka, and Nicolas Friederici. “Time to define what a “hub” really is.”
Stanford Social Innovation Review (2015).
117
Trading Economics, Serbia GDP per capita PPP, (çevrimiçi)
https://tradingeconomics.com/serbia/gdp-per-capita-ppp (24.07.2017)
Tucker J. Marion, Harvard Business Review, 4 Factors That Predict Startup Success,
and One That Doesn’t (2016)
UPISNA GROZNICA Na ova tri fakulteta je najveća navala, Blic-Ringier Axel
Springer, (çevrimiçi) http://www.blic.rs/vesti/drustvo/upisna-groznica-na-ova-trifakulteta-je-najveca-navala/wbnh57v (12.06.2017)
Van de Ven, Andrew H., Roger Hudson, and Dean M. Schroeder. “Designing new
business startups: Entrepreneurial, organizational, and ecological considerations.”
Journal of management 10.1 (1984). 87-108.
Van Praag, C. Mirjam. “Some classic views on entrepreneurship.” De economist
147.3 (1999).
Varadarajan, P. Rajan, and Satish Jayachandran. “Marketing strategy: an assessment
of the state of the field and outlook.” Journal of the Academy of Marketing Science
27.2 (1999).
Veciana, José Maria. “Entrepreneurship as a scientific research programme.”
Entrepreneurship. Springer Berlin Heidelberg, (2007).
Venkataraman, Sankaran. “The distinctive domain of entrepreneurship research.”
Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth 3.1 (1997).
Vesper, Karl H. “New venture strategies.” Prentice-Hall Inc. (1990).
Vukanovic, Dusan et al. “Kako pokrenuti tehnoloski startap u Srbiji”, ICT Hub,
Belgrade (2016).
Wernerfelt, Birger. “A resource‐based view of the firm.” Strategic management
journal 5.2 (1984).
118
Wong, Poh Kam, Yuen Ping Ho, and Erkko Autio. “Entrepreneurship, innovation and
economic growth: Evidence from GEM data.” Small Business Economics 24.3
(2005).

KAYNAKÇA
Acartürk, Betül Aysu. 2016. 5 Faktör Kişilik Özellikleri ile Bireycilik ve
Toplulukçuluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dernek Çalışma Grupları
Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aggarwal, Vandana ve Gaurav Sachar. 2017. Findout the Relationship of Creativity
with Introversion-extroversion Among Adolescent Students. International
Journal of Education and Psychological Research (IJEPR). s. 6: 19-22
Aka, Serhat. 2015. Lider ve Yöneticilerin Çalışanlar Tarafından Algılanan Liderlik
ve Yöneticilik Özellikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Toros
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Mersin.
Akdeğirmen, Emre. 2015. Sosyal Medya Kullanımının İnovasyon, Bireysel
Yaratıcılık ve Çalışan Performansına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aksoy, Emir Murat. 2017. Dönüşümcü Liderlerin Ar-ge Performansına Etkisi.
Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Albert, Robert S. ve Mark A. Runco. 1999. A History Of Research On Creativity.
Handbook Of Creativity. s. 2: 16-31.
Alkan, Neşe. 2007. Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Yayınlanmamış Araştırma. Ankara.
Allport, G. W. 1961. Pattern and Growth in Personality. New York: Holt,
Rinehart & Winston.
Allport, G. W. ve H. S. Odbert. 1936. Trait-names: A Psycho-lexical Study.
Psychological Monographs. s. 47.
Altınköprü, Tuncel. 2000. Şahsiyet Analizi. Hayat Yayıncılık.
Amabile, Teresa M. 1996. Assessing the Work Environment for Creativity.
Academy of Management Journal. c. 39. s. 5: 1154-1184.
71
_______. Creativity In Context: Update to the social psychology of creativity.
Boulder, CO, US: Westview Press.
Andreasen, Nancy C. 2009. Yaratıcı Beyin: Dehanın Nörobilimi. Ankara: Arkadaş
Yayınevi.
Antonakis, John ve Leanne Atwater. 2002. Leader Distance: A review and a
proposed theory. The Leadership Quarterly. c. 13. s. 6: 673-704.
Balay, Refik. 2010. The Organizational Creativity Perceptions of Academic Staff.
Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. s. 43. 1:41.
Bandura, A. 1975. Analysis of Modeling Processes. School Psychology Digest. s.4
c.1 4-10
Basadur, Min. 1997. Organizational Development Interventions for Enhancing
Creativity in the Workplace. The Journal of Creative Behavior. c. 31. s. 1:
59-72.
Bass, Bernard M. 1990. From Transactional to Transformational Leadership:
Learning to share the vision. Organizational dynamics. c. 18. s. 3: 19-31.
Bass, Bernard M. ve Ronald E. Riggio. 2006. Transformational Leadership.
Psychology Press.
Bass, Bernard M. ve Ruth Bass. 2009. The Bass Handbook of Leadership:
Theory, research, and managerial applications. Simon and Schuster.
Bateman, Thomas S. ve J. Michael Crant. 1999. Proactive Behavior: Meaning,
impact, recommendations. Business Horizons. c. 42. s. 3: 63-71.
Batey, M. ve A. Furnham. 2006. Creativity, Intelligence, and Personality: A Critical
Review of the Scattered Literature. Genetic, Social, and General Psychology
Monographs. c. 132. s. 4: 355-429.
Bayram, Şeyda. 2013. Liderlik Kavramı ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki
Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze İleri Teknolojisi Enstitüsü
SBE. Gebze.
Baysal, A. Can, Erdal Tekarslan. İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri. 2. bs. İstanbul:
Avcıol Basım Yayın, 1996.
72
Behrem, Ümit. 2017. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Adalet Algısı
Aracılığıyla Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerine Etkisinin İncelenmesine
Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Bell, R. Mark. 2013. Charismatic Leadership Case Study With Ronald Reagan as
Exemplar. Emerging Leadership Journeys. c. 65. s. 1: 83-91.
Benet-Martinez, V. ve John, O. P. 1998. Los Cinco Grandes Across Cultures and
Ethnic Groups: Multitrait-multimethod Analyses of the Big Five in Spanish
and English. Journal of Personality and Social Psychology. c. 75. s.3: 729.
Bernard, L. L. 1927. Leadership and Propaganda. An Introduction to Sociology. s.
296-315.
Beyer, Janice M. ve Larry D. Browning. 1999. Transforming an Industry in Crisis:
Charisma, Routinization, And Supportive Cultural Leadership. The
Leadership Quarterly. c. 10. s. 3: 483-520.
Bishop, Wandajune ve M. Fish Jefferson. 1997. Questions as Interventions: Big Five
Personality Factors and Perceptions of Socratic, Solution Focused and
Diagnostic Questioning Styles. Doktora Tezi. St. John’s University.
Bryman, Alan. 1992. Charisma and Leadership in Organizations. Sage Pubns.
Bono, Joyce E., et al. 2002. The Role of Personality in Task and Relationship
Conflict. Journal of Personality. c. 70. s. 3: 311-344.
Bozkır, Hale Seda. 2014. Dönüşümcü Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. İstanbul.
Bundel, C. M. 1930. Is leadership Losing Its Importance. Infantry Journal. c. 36. s.
2: 339-349.
Burger, J. M. 2006. Kişilik. çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs
Yayıncılık.
Cain, S. 2012. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking. New
York: Crown Publishing.
Camgöz, S. M. 2009. Kişilik Özellikleri ile Finansal Performans Arasındaki İlişkiler:
73
A Tipi Yatırım Fonu Yöneticilieri Üzerinde Bir Değerlendirme. Doktora Tezi.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Canal, Buket. Örgütsel Özdeşleşmenin Bireysel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi:
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
SBE Dergisi. c. 8. s. 1: 45-57.
Cattell, R. B. 1943. The Description of Personality: Basic Traits Resolved Into
Clusters. The Journal of Abnormal and Social Psychology. c. 38. s.4: 476.
Cattell, Raymond B. ve John E. Drevdahl. 1955. A Comparison of Personality
Profile (16 PF) of Eminent Researchers with That of Eminent Teachers and
Administrators, and of General Population. British Journal of Psychology. c.
46. s. 4: 248-261.
Chamorro-Premuzic, T., ve A. Furnham. 2003. Personality Predicts Academic
Performance: Evidence From Two Longitudinal University Samples. Journal
of Research in Personality. c. 37. s. 4: 319-338.
Conger, Jay A. 1999. Charismatic and Transformational Leadership In
Organizations: An insider’s perspective on these developing streams of
research. The leadership quarterly. c. 10. s. 2: 145-179.
Conger, A. Jay ve Rabindra N. Kanungo. 1987. Toward a Behavioral Theory of
Charismatic Leadership in Organizational Settings. Academy of Management
Review. c. 12. s. 4: 637-647.
Cooley, C. H. 1902. Human Nature and the Social Order. New York: Routhledge
Copeland, N. 1942. Psychology and the Soldier. Harrisburg: Cambridge University
Press.
Costa, P. T. ve R. R. McCrae. 1985. The NEO personality inventory. Journal of
Career Assesment c. 3 s. 6: 123-139.
_______. 1992. Four Ways Five Factors Are Basic. Personality and Individual
Differences. c. 13. s. 6: 653-665.
Costa, P. T., R. R. McCrae ve D. A. Dye. 1991. Facet Scales for Agreeableness and
Conscientiousness: A Revision of the NEO Personality Inventory. Personality
and individual Differences. c. 12. s. 9: 887-898.
74
Cinnioğlu, Hasan. 2018. Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Hizmetkâr
Liderlik, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Yiyecek İçecek
İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
Anabilim Dalı.
Cüceloğlu, D. 1994. İnsan ve Davranış Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul:
Remzi Kitabevi
Çalışkan, Sezer Cihan. 2008. Yöneticilerin Bireysel Yetkinliklerinin Liderlik Tarzları
ve Lider Üye Etkileşimine Verdikleri Önem Üzerindeki Etkileri ve Bu
Etkileşimde Kültürel Varsayımların Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Demirci, S. 2003. Öğretmenlerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile İş Doyumu
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Digman, John M. 1990. Personality Structure: Emergence of the Five-factor Model.
Annual Review of Psychology. c. 41. s. 1: 417-440.
Digman, J. M. ve J. Inouye. 1986. Further Specification of the Five Robust Factors
of Personality. Journal of Personality and Social Psychology. c. 50. s. 116.
Dikmen, Bahar. 2012. Liderlik Kuramları ve Dönüştürücü Liderlik Kuramı’nın
Çalışanların Örgütsel Bağlılık Algıları Üzerindeki Etkisine Yönelik
Uygulamalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Dil, Esra. 2016. Türkiye’de Uzun Ömürlü İşletmeler: Kim? Nerede? Ne Yapıyor?
Istanbul University Journal of the School of Business. s. 45: 49-69.
Dinçer, Hakan. 2013. Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye ve Yaratıcılık: Çok
Düzeyli Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu
Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi Anabilim Dalı..
Dubin, R. 1968. Human Relations in Administration. New Jersey: Prendice Hall
Düşünceli, Merve Yanık. 2016. Özel Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumları ile
İçedönüklük-Dışadönüklük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin
75
İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Eraslan, Levent. 2004. Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar ve
Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi. Milli Eğitim Dergisi. s. 162.3.
Eren, Erol. 2001. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta.
Erkunt, Gizem. 2015. Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Örgüt Kültürü Üzerine
Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. Kocaeli.
Eysenck, H. J. 1967. Intelligence Assessment: A Theoretical and Experimental
Approach. British Journal of Educational Psychology. c. 37. s. 1: 81-98.
Eysenck, H. J., ve S. B. G. Eysenck. 1969. The Structure and Measurement of
Personality. Londra: Routledge.
Fiedler, F. E. 1967. A Theory of Leadership Effectiveness. Mcgraw-Hill Series in
Management.
Friedman, Howard S. ve Miriam W. Schustack. 1999. Personality: Classic Theories
and Modern Research. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Furnham, Adrian, et al. 2008. Personality, Hypomania, Intelligence and Creativity.
Personality and Individual Differences. c. 44. s. 5: 1060-1069.
Gannon, Martin J. 1979. Organizational Behavior. Londra: Little Brown &
Company
Gezici, Ali. 2007. Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Çalışanların İş Tatmini
Üzerindeki Etkileri: Özel Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik ve Bir
Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Entitüsü. Kütahya.
Guilford, Joy Paul. 1950. Fundamental Statistics In Psychology And Education.
New York: McGraw-Hill.
Den Hartog, Deanne N., Jaap J. Van Muijen ve Paul L. Koopman. 1997.
Transactional Versus Transformational Leadership: An Analysis of the MLQ.
Journal of Occupational and Organizational Psychology. c. 70. s. 1: 19-34.
76
Goldberg, L. R. 1990. An Alternative “Description of Personality”: The Big-five
Factor Structure. Journal of Personality and Social Psychology. c. 59. s. 6:
1216.
Gözükara, Ebru. 2014. Liderlik Tipleri, Yenilikçi Kültür, Örgütsel Yaratıcılık ve
Firma Performansı Arasındaki İlişkiler. Doktora Tezi. İstanbul Arel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Graham, Paul. 2012. Startup Equals Growth. Graham’s Essays on Entrepreneurship.
Gümüşsuyu, Çağdaş. 2004. Örgütsel Yaratıcılık Kültürü, Bir İktisadi Devlet
Teşekkülünde Örnek Olay Çalışması. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Gümüşlüoğlu, Lale ve Arzu İlsev. 2009. Transformational Leadership, Creativity,
and Organizational Innovation. Journal of Business Research. c. 62. s. 4:
461-473.
Gürbüz, S. ve F. Şahin. 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe,
Yöntem, Analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Hasan, Gül ve Kübra Şahin. 2011. Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı
Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel
Liderlik Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. s. 25:
237-249.
Hersey, P. ve K. H. Blanchard. 1969. Life Cycle Theory of Leadership. Training &
Development Journal.
Hollander, E. P. 1979. The impact of Ralph M. Stogdill and the Ohio State leadership
studies on a transactional approach to leadership. Journal of management,
5(2), 157-165.
Stogdill and The Ohio State Leadership Studies on a Transactional Approach to
Leadership. Journal of Management. c. 5. s. 2: 157-165.
House, Robert J. ve Jane M. Howell. 1992. Personality And Charismatic Leadership.
The Leadership Quarterly. c. 3. s. 2: 81-108.
House, Robert J., James Woycke ve Eugene M. Fodor. 1988. Charismatic and
Nnoncharismatic Leaders: Differences in Behavior and Effectiveness. In J. A.
77
Conger & R. N. Kanungo, The Jossey-Bass management series. San Francisco,
CA, US: Jossey-Bass.
İnanç, Banu Yazgan ve Esef Ercüment Yerlikaya. 2016. Kişilik Kuramları. Pegem
Akademi.
Jaussi, K. S. ve S. D. Dionne. 2003. Leading for Creativity: The Role of
Unconventional Leader Behavior. The Leadership Quarterly. c. 14. s. 4: 475-
498.
Johnson, J.A. ve F. Ostendorf. 1993. Clarification of the Five-factor Model with the
Abridged Big Five Dimentional Circumplex. Journal of Personality and
Social Psychology. c. 3. s. 63: 563-576.
Jung, Dong I. ve Bruce J. Avolio. 2000. Opening the Black Box: An Experimental
İnvestigation of the Mediating Effects of Trust and Value Congruence on
Transformational and Transactional Leadership. Journal of Organizational
Behavior. c. 21. s. 8: 949-964.
Kahl, Cara H. 2012. Creativity is More Than a Trait-It´s a Relation. Doktora Tezi.
Universität Hamburg. Hamburg.
Kanbur, Engin ve Kubilay Özyer. 2016. Çalışanların Bireysel Yaratıcılık
Düzeylerinin İç Girişimcilik Performanslarına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi. c. 14. s. 2: 264-275.
Katz, Daniel ve Robert L. Kahn. The Social Psychology of Organizations. New
York.
Kılınç, Sebahattin. 2018. Psikolojik Sermaye ve İşgören Güçlendirmenin Örgütsel
Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Konya.
Kiersey, David ve Marilyn Bates. 1984. Please Understand Me. Del Mar, CA:
Prometheus Nemesis.
King, Laura A., Lori McKee Walker ve Sheri J. Broyles. 1996. Creativity and the
Five-factor model. Journal of Research in Personality. c. 30. s. 2: 189-203.
Koçel, Tamer. İşletme Yöneticiliği. 13. bs. İstanbul: Beta Basım, 2011.
78
Koontz, H. ve C. O’donnell. 1955. Principles of Management: An Alyasis of
Managerial Functions.
Köknel, Özcan. 1986. İnsanı Anlamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Krausz, Rosa R. 1986. Power and Leadership in Organizations. Transactional
Analysis Journal. c. 16. s. 2: 85-94.
Kurtzberg, Terri R. ve Teresa M. Amabile. 2001. From Guilford to Creative
Synergy: Opening The Black Box Of Team-Level Creativity. Creativity
Research Journal. c. 13. s. 3-4: 285-294.
Lipham, J. 1964. Leadership and Administration. Behavioral Science and
Educational Administration. c. 11. s. 122-125.
Lowe, Kevin B., K. Galen Kroeck ve Nagaraj Sivasubramaniam. 1996.
Effectiveness Correlates of Transformational and Transactional Leadership: A
Meta-Analytic Review of the MLQ Literature. The Leadership Quarterly. c.
7. s. 3: 385-425.
Mccleskey, Jim Allen. 2014. Situational, Transformational and Transactional
Leadership and Leadership Development. Journal of Business Studies
Quarterly. c. 5. s. 4: 117.
Mcgill, Michael E., Jr. John W. Slocum ve David Lei. 1992. Management Practices
in Learning Organizations. Organizational Dynamics. c. 21. s. 1: 5-17.
Mcgregor, Douglas. 1960. Theory X and Theory Y. Organization theory. s. 358:
374.
Merdan, Ethem. 2013. Beş Faktör Kişilik Kuramı ile İş Değerleri İlişkisinin
İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. Sayı 7.
Moberg, Philip J. 2001. Linking Conflict Strategy to the Five-Factor Model:
Theoretical and Empirical Foundations. International Journal of Conflict
Management. c. 12. s. 1: 47-68.
Munson, E. L. ve A. H. Miller. 1921. The Management of Men: A Handbook on the
Ssystematic Development of Morale and the Control of Human Behavior.
79
Nadir, A. 2010. Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü. Lefkoşa.
Nikoloski, Krume. 2015. Charismatic Leadership And Power: Using the Power of
Charisma for Better Leadership in the Enterprises. Journal of Process
Management. New Technologies. c. 3. s. 2: 18-26.
Norman, W. T. 1963. Toward an Adequate Taxonomy of Personality Attributes:
Replicated Factor Structure in Peer Nomination Personality Ratings. The
Journal of Abnormal and Social Psychology. c. 66. s. 574.
Northouse, P. G. 2007. Leadership: Theory and practice (4th ed.). Thousand
Oaks.
Oldham, Greg R. ve Anne Cummings. 1996. Employee Creativity: Personal and
Contextual Factors at Work. Academy of Management Journal. c. 39. s. 3:
607-634.
Özdevecioğlu, Mahmut, Yasemin Kaya ve Tuğba Dedeoğlu. 2014. Kişilik
Özelliklerinin İzleyici Etkisi (Bystander Effect) Üzerindeki Etkisinde Kontrol
Odağının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi. s. 42: 25-40.
Özen, Yener. 2012. Yaratıcı Öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler
Elektronik Dergisi. c. 6. s. 231-256.
Peabody, D. ve L. R. Goldberg. 1989. Some Determinants of Factor Structures From
Personality-trait Descriptors. Journal of Personality and Social Psychology.
c. 57. s. 3: 552.
Phillips, T. R. 1939. Leader and Led. Journal of the Coast Artillery. s. 82: 45-58.
Pieterse, Anne Nederveen, et al. 2010. Transformational and Transactional
Leadership and Innovative Behavior: The Moderating Role of Psychological
Empowerment. Journal of Organizational Behavior. c. 31. s. 4: 609-623.
Puher, M. A. 2009. The Big Five Personality Traits as Predictors of Adjustment
to College. Villanova University.
80
Rhodes, Celeste. 1990. Growth From Deficiency Creativity To Being Creativity.
Creativity Research Journal. c. 3. s. 4: 287-299.
Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge ve Katherine Breward. 1992. Essentials of
Organizational Behavior. Prentice Hall.
Roe, A. 1963. Psychological Approaches to Creativity in Science. Essays on
Creativity in the Sciences. s. 153-182.
Runco, Mark A. ve Ivonne Chand. 1995. Cognition And Creativity. Educational
Psychology Review. c. 7. s. 3: 243-267.
Sak, U. 2016. Yaratıcılık, Gelişimi ve Eğitimi. Ankara: Vize yayıncılık.
Sayın, Hatice Zeybek. 2016. Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik
Özellikleri ve Liderlik Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. İstanbul.
Sezici, Emre. 2015. Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Kişilik Özelliklerinin
Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. s. 14.
Schepers, P. ve P. T. Van den Berg. 2007. Social Factors of Work-environment
Creativity. Journal of Business and Psychology. c. 21. s.3: 407-428.
Schriesheim, Chester A. ve Barbara J. Bird. 1979. Contributions of the Ohio State
Studies to the Field of Leadership. Journal of Management. c.5. s.2: 135-145.
Shaye, Afrouz. 2009. Infidelity in Dating Relationships: Do Big Five Personality
Traits And Gender İnfluence İnfidelity?. Alliant International University. Los
Angeles.
Shin, Shung Jae ve Jing Zhou. 2003. Transformational Leadership, Conservation,
and Creativity: Evidence from Korea. Academy of Management Journal, c.
46. s. 6: 703-714.
Shin, Soo-Young, Won-Woo Park ve Hyoun Sook Lim. 2013. What Makes Smalland Medium-Sized Enterprises Promote Organizational Creativity: The
Contingency Perspective. Social Behavior And Personality: An
International Journal. c. 41. s. 1: 71-82.
81
Sır, Nilüfer Şeker. 2016. Öğretmen Adaylarının 5 Faktör Kişilik Kuramına Göre
Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Stein, M. I. 1953. Creativity and Culture. The Journal of Psychology. c. 36. s.2:
311-322.
Sternberg, R. J. ve R. J. P. Sternberg. 1988. The Nature of Creativity: Contemporary
Psychological Perspectives. CUP Archive
Stogdill, Ralph M. 1950. Leadership, Membership and Organization. Psychological
Bulletin. c. 47. s. 1: 1.
Şahin, Begüm. 2018. Pazar Odaklılığın Firma Performansına Etkisinde Cezbedici
Pazarlamanın Moderatör Rolü: Ankara’da Faaliyet Gösteren Startuplar Üzerine
Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Ankara
Şimşek, Emel. 2015. Akademı̇k Lı̇derlerı̇n Lı̇derlı̇k YaklaşImlarının Dört Çerçeve
Modelı̇ne Göre İncelenmesı̇: Durum Analı̇zı̇, Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
Somer, Oya, Mediha Korkmaz ve Arkun Tatar. 2002. Beş Faktör Kişilik
Envanteri’nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Türk
Psikoloji Dergisi. c. 17. s. 49: 21-33.
Tabak, A., H. Yalçınkaya ve A. Erkuş. 2007. Liderlik kavramına tarihsel bir bakış.
21nci Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye’den Yansımalar, İstanbul: Türkmen
Yayıncılık.
Taştemur, Burak. 2018. Beş Faktör Kı̇şilik Özellı̇klerı̇nı̇n Algılanan İş Performansı
Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇nde Psı̇kolojı̇k Sermayenı̇n Aracı Rolü: Özel Sektör
Çalışanları Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Tatlılıoğlu, Kasım. 2014. Üniversite ÖğRencilerinin Beş Faktör Kişİlik Kuramı’na
Göre Kişİlik Özellikleri Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Tarih Okulu Dergisi. s.17 939-971.
82
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri Raporu –
Aralık 2018, 2019.
Tellegen, A. 1985. Structures of Mood and Personality and Their Relevance to
Assessing Anxiety, with an Emphasis on Self-report.
Tiwana, Amrit ve Ephraim R. Mclean. 2005. Expertise Integration and Creativity in
Information Systems Development. Journal of Management Information
Systems. c. 22. s. 1: 13-43.
Topçu, Feyza. 2017. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Torrance, Jr. J. B. ve M. Tinkham. Phys. 1969. Rev. 187, 595 (1969). Phys. Rev.,
1969, 187: 595.
Ussahawanitchakit, P. ve P. Sriboonlue. 2011. Transformational Leadership,
Strategic Flexibility, Learning Capability, Continuous Improvement, and Firm
Performance: Evidence From Thailand. International Journal of Business
Strategy. c. 11. s.1: 162-172.
Ünsal, Pınar. 2010. Kurumlarda İyilik de Var. 1. bs. ed. Güler İslamoğlu. Ankara:
Nobel Yayın.
Yeni, Zehra. 2015. Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Duygusal Emek Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Yelboğa, Atilla. 2006. Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human
Resources. c. 8. s. 2: 196-217.
Yılmaz, Abdullah ve Rıfat İraz. 2013. Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamında
Çalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi:
Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği. International Journal Of
Social Science. c. 6. s. 5: 829-855.
83
Yuan, Feirong ve Jing Zhou. 2015. Effects of Cultural Power Distance on Group
Creativity and individual Group Member Creativity. Journal of
Organizational Behavior. c. 36. s. 7: 990-1007.
Watson, D., ve L. A. Clark. 1997. Extraversion and Its Positive Emotional Core. In
Handbook of Personality Psychology s. 767-793.
Wayne, Julie Holliday, Nicholas Musisca ve William Fleeson. 2004. Considering the
Role of Personality in The Work–Family Experience: Relationships of the Big
Five to Work–Family Conflict and Facilitation. Journal of Vocational
Behavior. c. 64. s. 1: 108-130.
Weber, M. 1947. The Theory of Economic and Social Organization. Oxford
University Press. New York.
Whatmore, John ve John Adair. 1999. Releasing Creativity: How Leaders Develop
Creative Potential in Their Teams. Kogan Page.
Woodman, Richard W., John E. Sawyer ve Ricky W. Griffin. 1993. Toward a
Theory of Organizational Creativity. Academy Of Management Review. c.
18. s. 2: 293-321.
Yukl, Gary A. ve Wendy S. Becker. 2006. Effective Empowerment in Organizations.
Organization Management Journal. c. 3. s. 3: 210-231.
Zilch. 2011. The Creative Person. Buffalo State International Center for Studies
in Creativity. Buffalo.

KAYNAKLAR
Acklin, C. (2013). Design Management Absorption Model: A framework to describe
and measure the absorption process of design knowledge by SMEs with little or
no prior design experience. Creativity and Innovation Management, 22(2), 147–
160.
Akalın, Ş. H. (2011). Türkçe Sözlük (11th ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Aksakal, A. (2016, May). Start Up Merkezleri. Start Up.
Alers, S., & Hu, J. (2009). Admoveo: A robotic platform for teaching creative
programming to designers. In International Conference on Technologies for ELearning and Digital Entertainment (pp. 410–421).
Allen, E. (2012). Silicon Valley’s New Secret Weapon: Designers Who Found
Startups. Retrieved March 28, 2018, from
https://www.fastcodesign.com/1665795/silicon-valleys-new-secret-weapondesigners-who-found-startups
Alter, J. (2013). Why Aren’t There More Designer Founders? | WIRED. Retrieved
April 16, 2018, from https://www.wired.com/2013/08/why-arent-more-startupsfounded-by-designers/
Antonenko, P. D., Lee, B. R., & Kleinheksel, A. J. (2014). Trends in The
Crowdfunding of Educational Technology Startups. TechTrends, 58(6), 36–41.
Arçelik. (2018). Nedir? Retrieved December 10, 2018, from
https://makerlararaniyor.arcelikgarage.com/
Arduino. (2018). What is Arduino? Retrieved December 8, 2018, from
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
Arieff, A. (2017). One Thing Silicon Valley Can’t Seem to Fix. Retrieved July 8,
2018, from https://www.nytimes.com/
Audretsch, D. B. (1995). Innovation and industry evolution. Mit Press.
Aulet, B. (2011). Disciplined Entrepreneurship. İstanbul: Türk Hava Yolları
Yayınları.
Balcıoğlu, T. (1998). Tasarım Eğitimi Felsefesi Oluşumunda Üç Temel Etken:
Teori, İletişim ve Pratik. In H. A. Er, F. Korkut, & Ö. Er (Eds.), Nesnel 1 (pp.
15–17). Boyut.
Bayazıt, N. (2011). Endüstri Tasarımı Temel Kavramları. İstanbul: İdeal Kültür
Yayıncılık.
Baysal, O. Ö. (2006). Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde, Sanayiyle Etkili
İşbirliği için Stratejiler: Mezuniyet Projeleri Üzerine Bir Alan Çalışması. In 3.
Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak (pp. 28–41). İstanbul:
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü.
202
Beausoleil, A. (2012). Design Thinking, Innovation and Business Incubators: A
Literature Review. University of British Columbia.
Beckman, S. L., & Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding
design thinking. California Management Review, 50(1), 25–56.
Bengani, V. (2017). Design & technology Incubator. New Delhi.
Blank, S. (2010). Steve Blank What’s A Startup? First Principles. Retrieved March
28, 2018, from https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-firstprinciples/
Blank, S., & Dorf, B. (2014). Girişimcinin El Kitabı: Adım Adım Bir Şirket Kurmak.
İstanbul: Boyut.
Boratav, K. (1988). Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
Brown, T. (2009). Change By Design. Harper Business.
Brown, T. (2013). The Future of Industrial Design. Retrieved November 19, 2018,
from https://www.arts.gov/art-works/2013/future-industrial-design
Bülbül, Y. (2010). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Özel Girişimciliğe Yönelik Devlet
Politikaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
Business Dictionary. (2018). Retrieved November 12, 2018, from
http://www.businessdictionary.com
Cantillon, R. (2010). Essay on Economic Theory, An. Ludwig von Mises Institute.
Castilla, E. J. (2003). Networks of Venture Capital Firms in Silicon Valley.
International Journal of Technology Management, 25(1–2), 113–135.
Chew, S. S. L. (2015). Designers as Entrepreneurs: An Investigation on Why
Startups Need Design and Design Need Startups. The Ohio State University.
Retrieved from http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1417611292
Christiaans, H. (1992). Creativity in Design: The Role of Domain Knowledge in
Designing. Lemma BV.
Christiaans, H. H. C. M., & Diehl, J. C. (2003). Knowledge Transfer from
University to Industry. In Proceedings of International Conference on
Industrial Design Engineering (pp. 97–107). Dar Es Salaam: UDSM.
Çırpanlı, M. T., & Er, H. A. (2006). Tasarımı KOBİ’lerle Buluşturmak: Türkiye ve
İtalya’dan İki Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi. In 3. Ulusal Tasarım
Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak (pp. 42–58). İstanbul: İTÜ Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü.
Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making Sense of Qualitative Data:
Complementary Research Strategies. Newbury Park: Sage.
Cox, G. (2005). Cox Review of Creativity in Business: Building on the UK’s
Strengths. TSO.
Creswell, J. W. (2009). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches. California: Sage.
Curedale, R. (2013). Design Thinking Process and Methods Manual. Topanga:
Design Community College.
D.School. (2017). A Place for Explorers & Experimenters at Stanford University.
203
Retrieved December 8, 2018, from https://dschool.stanford.edu/about/
Dee, N., Gill, D., Weinberg, C., & McTavish, S. (2015). What’s the Difference?
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2003). The Landscape of Qualitative Research
(Vol. 1). Sage.
Design Council. (2007). 11 Lessons: Managing Design in 11 Global Brands.
London.
Design Council. (2015). Innovation By Design.
Devaney, T., & Stein, T. (2012). Design Is Now Crucial to Startup Success –
ReadWrite. Retrieved April 16, 2018, from
https://readwrite.com/2012/06/28/design-is-now-crucial-to-startup-success/
Dixon, C., & Martin, L. (2014). Make to relate: Narratives of, and as, community
practice. In International Conference of the Learning Sciences.
Dougherty, D. (2013). The maker mindset. In Design, make, play (pp. 25–29).
Routledge.
Drucker, P. (1985). The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 63(3),
67–72.
Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship. Routledge.
Dunne, D., & Martin, R. (2006). Design thinking and how it will change
management education: An interview and discussion. Academy of Management
Learning & Education, 5(4), 512–523.
Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. J. (2005).
Engineering design thinking, teaching, and learning. Journal of Engineering
Education, 94(1), 103–120.
Er, H. A. (1993). State of Design: Towards an Assessment of the Development of
Industrial Design in Turkey. METU Journal of the Faculty of Architecture,
13(1–2), 31–52.
Er, H. A. (2004). Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitimi: Dün ve Bugüne Dair İki
Saptama. In H. A. Er & Ö. Er (Eds.), Endüstriyel Tasarım Eğitimi: İTÜ
Endüstriyel Tasarım Toplantıları 98 ve 99 Bildirileri (pp. 4–7). İstanbul:
İstanbul Teknik Üniversitesi.
Er, H. A., & Er, Ö. (2003). Two birds with one stone: A combined project of design
education and design promotion for small and medium enterprises (SMEs) in
Turkey. In Proceedings of the ICSID 2nd Education Conference (pp. 44–46).
Er, H. A., Er, Ö., & Başer, S. (2007). Endüstriyel Tasarım Kılavuzu. İstanbul:
İstanbul Sanayi Odası.
Er, Ö. (2013, September). Kobi’ler İçin Tasarım Projesi Endüstriyel Tasarım Tescilli
Ürünler Yaratmaya Ediyor. İTÜ Vakfı Dergisi, 38–40.
Er, Ö., Er, H. A., & Manzakoğlu, B. (2010). Tasarım Yönetimi: Tanım, Kapsam ve
Uygulama. İstanbul: TÜSİAD.
Ergen, M. (2014). Girişimci Kapital. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Ergen, M., Lau, J., & Bilginoğlu, K. (2013). Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle
Fonlaması. In 3. Sanayi Şurası. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
204
Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design
for interactive systems (2010). Switzerland.
Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). Doing
Naturalistic Inquiry: A Guide to Methods. Newbury Park: Sage.
ETMK. (2016). Endüstriyel Tasarım. Retrieved November 19, 2018, from
http://etmk.org.tr/tr/endustriyel-tasarim/
Evans, M., & Spruce, J. (2005). Knowledge networks: Collaboration between
Industry and Academia in Design. In Engineering and Product Design
Education Conference. Edinburgh.
Evyapan, N. A., & Korkut, F. (2004). Dynamics of Collaboration with Industry in
Industrial Design Education: The Case of Graduation Project Course. In
International Design Conferences. Dubrovnik.
Filion, L. J. (2008). Defining the Entrepreneur Complexity and Multi-Dimensional
System: Some Reflection. Rogers-JA Bombardier Chair of Entrepreneurship
Working Paper Series. ISSN, 1–14.
Findeli, A. (1991). Design Education and Industry: The Laborious Beginnings of the
Institute of Design in Chicago in 1944. Journal of Design History, 4(2), 97–113.
Fisher, B. (2015). Connecting Design Education and Industry. Retrieved April 4,
2019, from https://www.di.net/articles/connecting-design-education-andindustry/
Fontichiaro, K. (2015). Design Thinking. Michigan: Cherry Lake Publishing.
Forty, A., & Cameron, I. (1995). Objects of Desire: Design and Society Since 1750.
London: Thames and Hudson.
Fraser, H. M. A. (2009). Designing Business: New Models for Success. Design
Management Review, 20(2), 56–65.
Fundz. (2018). Tech Startups: The Ultimate Guide. Retrieved November 13, 2018,
from https://www.fundz.net/tech-startups-ultimate-guide
Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. American
Journal of Small Business, 12(4), 11–32.
Georgiev, G. V. (2012). Design Thinking: An Overview. Japanese Society for the
Science of Design, 20(1), 70–77.
Gerber, E. M., Hui, J. S., & Kuo, P.-Y. (2012). Crowdfunding: Why People Are
Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms. In
Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social
Technologies: Techniques, Impacts and Ethics (Vol. 2).
Gershenfeld, N. (2012). How to make almost anything: The digital fabrication
revolution. Foreign Affairs, 91(6), 43–57.
Glen, R., Suciu, C., Baughn, C., & Anson, R. (2015). Teaching Design Thinking in
Business Schools. The International Journal of Management Education, 13,
182–192.
Graham, P. (2012). Want to start a startup? Retrieved November 13, 2018, from
http://www.paulgraham.com/growth.html
205
Gropius, W. (1965). The new architecture and the Bauhaus. Mit Press.
Güneş, S. (2012). Design Entrepreneurship in Product Design Education. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 51, 64–68.
Hassi, L., & Laakso, M. (2011). Design thinking in the management discourse:
Defining the elements of the concept. In 18th international product development
management conference.
Hébert, R. F., & Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship.
Small Business Economics, 1(1), 39–49.
Henton, D. (2000). A profile of the Valley’s evolving structure. In C.-M. Lee, W. F.
Miller, & M. G. Hancock (Eds.), The Silicon Valley Edge: A Habitat for
Innovation and Entrepreneurship. Stanford, California: Stanford University
Press.
Henton, D., & Held, K. (2013). The dynamics of Silicon Valley: Creative
Destruction and The Evolution of The Innovation Habitat. Social Science
Information, 52(4), 539–557.
Heskett, J. (2013). Tasarım. Ankara: Dost.
Hummels, C., Vinke, D., Frens, J., & Hu, J. (2011). Competency-centered
education for designing interactive and intelligent products. Creation and
Desion (to Appear, 2011).
IDEO. (2015). The Field Guide to Human-Centered Design. Canada.
IDSA. (2018). What Is Industrial Design? Retrieved November 19, 2018, from
http://www.idsa.org/events/what-id
Isenberg, D. J. (2010). How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard
Business Review, 88(6), 40–50.
Jiang, H. (2012). Understanding Senior Design Students’ Product Conceptual
Design Activities: A Comparison Between Industrial and Engineering Design
Students. National University of Singapore.
Johansson-Sköldberg, U., Woodilla, J., & Çetinkaya, M. (2013). Design
Thinking: Past, Present and Possible Futures. Creativity & Innovation
Management, 22(2), 121–146. Retrieved from http://10.0.4.87/caim.12023
Johansson, U., & Woodilla, J. (2010). How to avoid throwing the baby out with the
bath water: An ironic perspective on design thinking. Lisbon, Portugal: EGOS
Colloquim.
Jordan, S., & Lande, M. (2016). Additive innovation in design thinking and
making. International Journal of Engineering Education, 32(3), 1438–1444.
Kalil, T. (2013). Have fun—learn something, do something, make something.
Design, Make, Play: Growing the next Generation of STEM Innovators, 12–16.
Kallish, A. (2018). Make It New: A History of Silicon Valley Design. MIT Press.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırrma Yöntemi. Nobel.
Kawulich, B. (2005). Participant Observation as a Data Collection Method. In
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol.
6).
206
Kelley, T., & Kelley, D. (2015). Yaratıcı Özgüven. İstanbul: Optimist.
Kelley, T., & Littman, J. (2001). The Art of Innovation. New York: Doubleday.
Kenney, M. (2000). Understanding Silicon Valley: The Anatomy of an
Entrepreneurial Region. Stanford University Press.
Kickstarter. (2018). Creator Handbook: Telling your story. Retrieved December 11,
2018, from
https://www.kickstarter.com/help/handbook/your_story?ref=handbook_started
Köse, E. (2010). Bilimsel Araştırma Modelleri. In R. Kıncal (Ed.), Bilimsel
Araştırma Yöntemleri (pp. 97–120). Ankara: Nobel.
Kumar, V. (2012). 101 design methods: A Structured Approach for Driving
Innovation in Your Organization. John Wiley & Sons.
Laws, D. (2017). Fairchild Semiconductor: The 60th Anniversary of a Silicon Valley
Legend. Retrieved November 15, 2018, from
http://www.computerhistory.org/atchm/fairchild-semiconductor-the-60thanniversary-of-a-silicon-valley-legend/
Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth: A Design Tool Kit for
Managers. New York: Columbia University Press.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage.
Lloyd, P., & Scott, P. (1994). Discovering The Design Problem. Design Studies,
15(2), 125–140.
Lockwood, T. (2009). Design Thinking: Integrating Innovation, Customer
Experience, and Brand Value. New York: Allworth Press.
Luo, J. (2015). The United Innovation Process: Integrating Science, Design, and
Entrepreneurship as Sub-processes. Design Science, 1.
Martin, L. (2015). The promise of the maker movement for education. Journal of
Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 5(1), 30–39.
Martin, R. (2007). Design and business: why can’t we be friends? Journal of
Business Strategy, 28(4), 6–12.
Maurya, A. (2012). Running lean: iterate from plan A to a plan that works. “
O’Reilly Media, Inc.”.
Melles, G. (2010). Curriculum design thinking: a new name for old ways of thinking
and practice? In Proceedings of the DTRS8 Conference (pp. 299–308). Sydney.
Michalko, M. (2006). Thinkertoys : a handbook of creative-thinking techniques.
Berkeley, Calif.: Ten Speed Press. Retrieved from http://0-
search.ebscohost.com.divit.library.itu.edu.tr/login.aspx?direct=true&db=cat016
96a&AN=itu.b1199555&lang=tr&site=eds-live
MIT. (2018). The Program in Media Arts & Sciences at the MIT Media Lab.
Retrieved December 8, 2018, from https://www.media.mit.edu/graduateprogram/about-media-arts-sciences/
Mollick, E. (2014). The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study. Journal
of Business Venturing, 29(1), 1–16.
Montessori, M. (1912). The Montessori method. New York: Frederick A. Stokes
207
Company.
Mubin, O., Novoa, M., & Al Mahmud, A. (2016). Towards the Successful
Integration of Design Thinking in Industrial Design Education. International
Association for Development of the Information Society.
Muda, Muri, Mura – Toyota Production System Guide. (2013). Retrieved
October 9, 2016, from https://blog.toyota.co.uk/muda-muri-mura-toyotaproduction-system
Mueller, R. M., & Thoring, K. (2012). Design Thinking Vs Lean Startup: A
Comparison of Two Userdriven Innovation Strategies. In Proceedings of 2012
International Design Management Research Conference (pp. 151–161).
https://doi.org/10.13140/2.1.1834.4647
Nelson, H. G., & Stolterman, E. (2014). The Design Way: Intentional Change in an
Unpredictable World. Cambridge, MA: Mit Press.
Nguyen, B. M. (2016). Design Thinking in Startups. University of Oslo.
Nichols, B. (2013). Valuing The Art of Industrial Design. Washington, DC: ART
works.
Nielsen, S. L., & Christensen, P. R. (2014). The wicked problem of design
management: Perspectives from the field of entrepreneurship. The Design
Journal, 17(4), 560–582.
Norman, D. (2017). Gündelik Şeylerin Tasarımı. Ankara: TÜBİTAK.
Norman, D. A. (2010). Why Design Education Must Change. Retrieved December
6, 2018, from
https://www.researchgate.net/profile/Donald_Norman/publication/235700801_
Wir_brauchen_neue_Designer_Why_Design_Education_Must_Change/links/54
a2b47e0cf256bf8bb0d448.pdf
O’Duinn, F. (2012). Tinkers: Maker culture for librarians. In Computers in Libraries
Conference. Washington DC, United States.
ODTÜ Mezuniyet Projeleri Sergisi. (2018). Mezuniyet Projeleri Sergisi 2018.
Retrieved December 11, 2018, from https://drive.google.com/file/d/1lkBXwit1_u0GpcbNCJ7kiEy_kZ3hPLH/view
OECD ve Eurostat. (2005). Oslo Kılavuzu : Yenilik Verilerinin Toplanması ve
Yorumlanması için İlkeler. TÜBİTAK.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). İş Modeli Üretimi. İstanbul: Optimist.
Owen, C. (2007). Design thinking: Notes on its nature and use. Design Research
Quarterly, 2(1), 16–27.
Oxford Dictionaries. (2018). Retrieved November 12, 2018, from
https://en.oxforddictionaries.com
Oxman, R. (1999). Educating the designerly thinker. Design Studies, 20(2), 105–
122.
Özcan, C. (2006). Bölgesel Bir Model Olarak İzmir Bölgesinde Endüstriyel
Tasarımın Akademik Gelişimi. In 3. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de
Tasarımı Tartışmak (pp. 108–116). İstanbul: İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü.
208
Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem
Akademi.
Rae, J. (2014). Design Can Drive Exceptional Returns for Shareholders. Retrieved
March 28, 2018, from https://hbr.org/2014/04/design-can-drive-exceptionalreturns-for-shareholders
Ries, E. (2011). The Lean Startup : How Today’s Entrepreneurs Use Continuous
Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown
Business.
Şahin, Ç. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (R. Y. Kıncal, Ed.). Ankara:
Nobel.
Sanders, E. B.-N. (2003). From user-centered to participatory design approaches. In
Design and The Social Sciences (pp. 18–25). CRC Press.
Sanders, L., & Stappers, P. (2014). From designing to co-designing to collective
dreaming: Three slices in time. INTERACTIONS, 24–33.
Saxenian, A. (1996). Regional Advantage. Harvard University Press.
Say, J. (1821). Letters to Mr. Malthus and the Catechism of Political Economy.
Ludwig von Mises Institute.
Schmiedgen, J., Rhinow, H., & Köppen, E. (2016). Parts without a whole?: the
current state of design thinking practice in organizations (Vol. 97).
Universitätsverlag Potsdam.
Schumpeter, J. A. (1983). The Theory of Economic Development. New Jersey:
Transaction Publishers.
Schumpeter, J. A. (2010). Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi. Ankara: Alter
Yayıncılık.
Sheppard, S. D. (2003). A description of engineering: An essential backdrop for
interpreting engineering education. In Proceedings (CD), Mudd Design
Workshop IV.
Simon, H. A. (1969). The Sciences of The Artificial. Cambridge, MA: Mit Press.
Simon, M. (2011). The Role of the Researcher. Retrieved from
http://dissertationrecipes.com/wp-content/uploads/2011/04/Role-of-theResearcher.pdf
SINAİ MÜLKİYET KANUNU. (2016). Türkiye.
Smith, R. C., Iversen, O. S., & Hjorth, M. (2015). Design thinking for digital
fabrication in education. International Journal of Child-Computer Interaction,
5, 20–28.
Stanko, M. A., & Henard, D. H. (2016). How crowdfunding influences innovation.
MIT Sloan Management Review, 57(3), 15.
Storvang, P., Jensen, S., & Christensen, P. R. (2014). Innovation Through Design:
a Framework for Design Capacity in a Danish Context. Design Management
Journal, 9(1), 9–22.
Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge:
Cambridge University Press.
209
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded
Theory Procedures and Techniques. Newbury Park: Sage.
Szczepanska, J. (2017). Design thinking origin story plus some of the people who
made it all happen. Retrieved April 8, 2019, from
https://medium.com/@szczpanks/design-thinking-where-it-came-from-and-thetype-of-people-who-made-it-all-happen-dc3a05411e53
Tavoletti, E. (2013). Business Incubators: Effective Infrastructures or Waste of
Public Money? Looking for a Theoretical Framework, Guidelines and Criteria.
Journal of the Knowledge Economy, 4(4), 423–443.
Temeltaş, H., & Er, Ö. (2014). Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik
Açısından Değerlendirilmesi. In Utak 2014 Bildiri Kitabı (pp. 79–89).
Thomas, A. M. (2016). Makerlar Yaratmak. İstanbul: Aba Yayıncılık.
TÜBİTAK. (2018). 1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) |
TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU. Retrieved
May 17, 2018, from https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusaldestek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg
Turk, L. (2014). Dear Startups, Don’t Skip Design Thinking. Retrieved December
10, 2018, from https://www.forbes.com/sites/groupthink/2014/07/02/dearstartups-dont-skip-design-thinking/#7647e11a49be
Url-1 <https://dschoolold.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3
d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf>, erişim tarihi 20.10.2018.
Url-2
<http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/EducationCentres/Desig
nWorks/About-DW>, erişim tarihi 23.10.2018.
Url-3
<http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/EducationCentres/Desig
nWorks/About-BD>, erişim tarihi 23.10.2018.
Url-4 <https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php>, erişim tarihi 25.10.2018.
Url-5 <http://kilittasi.com/kilit-tasi-nodez-akilli-ev-urunleri-ailesi-kickstarter/>,
erişim tarihi 10.11.2018.
Url-6 <https://www.kickstarter.com/projects/muwi/muwi>, erişim tarihi 10.11.2018.
Url-7 <https://resources.ubiglobal.com/hubfs/Publications/Rankings/UBI%20Global%20-
%20Rankings%201718.pdf>, erişim tarihi 01.04.2019.
Url-8 < https://ginova.itu.edu.tr/images/librariesprovider151/defaultalbum/it%C3%BC-giri%C5%9Fimcilik-ekosistemi.jpg?sfvrsn=0>, erişim tarihi
01.04.2019.
Uzuner, Y. (1999). Niteliksel Araştırma Yaklaşımı. In Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri (pp. 175–190). Anadolu Üniversitesi.
Venkataraman, S., Sarasvathy, S. D., Dew, N., & Forster, W. R. (2012).
Reflections On The 2010 AMR Decade Award: Whıther The Promise? Moving
Forward With Entrepreneurship As A Science Of The Artificial. Academy of
210
Management Review, 37(1), 21–33. Retrieved from
http://10.0.21.89/armr.2011.0079
Wang, S. J., & Child, P. (2019). Heads of Programme Welcome. Retrieved
February 7, 2019, from https://www.rca.ac.uk/schools/school-ofdesign/innovation-design-engineering/head-of-programme/
Ward, A., Runcie, E., & Morris, L. (2009). Embedding Innovation: Design
Thinking for Small Enterprises. Journal of Business Strategy, 30(2/3), 78–84.
WDO (2018). DEFINITION OF INDUSTRIAL DESIGN. Retrieved November 19,
2018, from http://wdo.org/about/definition/
Womack, J. P., & Jones, D. T. (2016). Yalın Düşünce. İstanbul: Optimist.
Yannick, C. (2015). Shaping Matters. IDC MAGAZINE, 2–3.
Yin, R. K. (2016). Qualitative research from Start to Finish. New York: The
Guildford Press.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin.
Zeithaml, C. P., & Rice Jr, G. H. (1987). Entrepreneurship/small business
education in American universities. Journal of Small Business Management,
25(1), 44.
Zinn, R. (2018). Tech’s Next Wave. Retrieved November 16, 2018, from

Bibliography
Alina, M. (2013). Leadership Between Skill and Competency. Change and
Leadership, 17, 208-214.
Amer, H. (2017). Impact of Leadership Styles on Entrepreneurs’ Business Success
(Doctor of Philosophy (PhD). Old Dominion University.
Arsenault, P. M. (2004). Validating generational differences: A legitimate diversity and
leadership issue. The Leadership & Organization Development Journal, 25, 124-141.
Arthur, M., & Baldonado. (2008). 25 Ways to Motivate Generation Y [E-book] (pp. 1-
13). New York Bloomington: iUniverse, Inc.
Asghar, R. (2014). Study: Millennials Are The True Entrepreneur Generation. Retrieved
from https://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/11/11/study-millennials-are-the-trueentrepreneur-generation/
Aydogmus, C. (2016). How to satisfy Generation Y? The Roles of Personality and
Emotional Intelligence. Irmbr Journal, 5(4), 1342-1358.
Balcı, A., & Bozkurt, S. (2013). Job Expectations of Generation X and Y Teachers in
Turkey. World Applied Sciences Journal, 21(4), 599 – 614. doi:
10.5829/idosi.wasj.2013.21.4.1405
Balda, J., & Mora, F. (2011). Adapting leadership theory and practice for the
networked, millennial generation. Journal of Leadership Studies, 5(3), 13-24. doi:
10.1002/jls.20229
Barbuto, J., & Cummins-Brown, L. (2007). Full Range Leadership, 1-2. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/238663194
Bass, B. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share
the vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31. doi: 10.1016/0090-2616(90)90061-s
Becton, J., Walker, H., & Jones-Farmer, A. (2014). Generational differences in
workplace behavior. Journal of Applied Social Psychology, 44(3), 175-189. doi:
10.1111/jasp.12208
Blank, S. (2010). Make No Little Plans – Defining the Scalable Startup. Retrieved from
https://steveblank.com/2010/01/04/make-no-little-plans-%E2%80%93-defining-thescalable-startup/
Blank, S. (2010). What’s A Startup? First Principles. Retrieved from
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
Blank, S. (2010). Why Startups are Agile and Opportunistic – Pivoting the
Business Model. Retrieved from https://steveblank.com/2010/04/12/why-startups-areagile-and-opportunistic-%E2%80%93-pivoting-the-business-model/
Blank, S. (2016). The Mission Model Canvas – An Adapted Business Model Canvas for
Mission-Driven Organizations. Retrieved from
https://steveblank.com/category/business-model-versus-business-plan/
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
82
Bolton, R., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., & Gruber, T.
et al. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: a review and
research agenda. Journal of Service Management, 24(3), 245-267. doi:
10.1108/09564231311326987
Bresman, H., & Rao, V. (2017). A Survey of 19 Countries Shows How Generations X,
Y, and Z Are – and Aren’t – Different. Retrieved from https://hbr.org/2017/08/a-surveyof-19-countries-shows-how-generations-x-y-and-z-are-and-arent-different
Brüggemann, H. (2014). Entrepreneurial leadership styles: A comparative study
between Startups and mature firms. In 2stIBA Bachelor Thesis Conference (pp. 1-14).
Enschede: University of Twente, Faculty of Management and Governance. Retrieved
from
https://pdfs.semanticscholar.org/d2ea/304fb7a655d9b06e9fa448361124da664f6e.pdf
Bull, G. (2010). The Always-Connected Generation. Learning & Leading with
Technology, 28-29.
Cennamo, L., & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values,
outcomes, and person-organisation values fit. Journal of Managerial Psychology, 23,
891-906.
Chandan, C., & Devi, R. (2014). A Literature Review on Leadership
Styles. Researchjournali’s Journal of Management, 2(2), 1-10. Retrieved from
http://www.researchjournali.com
Cherrington, D. J., Condie, S. J., & England, J. L. (1979). Age and work values.
Academy of Management Journal, 22, 617-623.
Clark, G. (2007). A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World (pp. 1-
451). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Codrington, G. (2008). Detailed Introduction to Generational Theory [E-book] (pp. 1-
16). UK: Tomorrow Today Ltd. Retrieved from http://www.tomorrowtoday.uk.com
Country Comparison – Hofstede Insights. (2019). Retrieved from https://www.hofstedeinsights.com/country-comparison/turkey/
Corvi, E., Bigi, A., & Ng, G. (2007). The European Millennials Versus the US
Millennials: Similarities and Differences, 2-19. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/273630817
Culture | Definition from the Sociology topic | Sociology. (2019). Retrieved from
https://www.ldoceonline.com/Sociology-topic/culture
Crampton, S., & Hodge, J. (2009). Generation Y: Unchartered Territory. Journal of
Business & Economics Research, 7(4), 1-6.
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
83
Davies, G. (2002). A History of Money from Ancient Times to the Present Day (3rd ed.,
pp. 1-720). Cardiff: University of Wales Press.
Doğan, H. (2017). Turkey’s Entrepreneurial Ecosystem: Values Over
Valuations. Turkish Policy Quarterly, 16(2), 78-83. Retrieved from
http://www.turkishpolicy.com
Dolot, A. (2018). The Characteristics of Generation Z. E-Mentor, 2(74), 44-50.
Retrieved from http://dx.doi.org/10.15219/em74.1351.
Donnison, S. (2007). Unpacking the Millennials: A Cautionary Tale for Teacher
Education. Australian Journal of Teacher Education, 32(3), 1-13. doi:
10.14221/ajte.2007v32n3.1
Dönmez, S., & Toker, Y. (2017). Construction of a Likert-Type Transformational
Leadership Scale. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi – DTCF
Dergisi, 57(2), 753-775. doi: 10.1501/dtcfder_0000001537
Drucker, P. (1993). Innovation and Entrepreneurship (1st ed., pp. 1-277). Harper &
Row, Publishers, Inc.
Eriş, E., Süral Özer, P., Timurcanday Özmen, Ö., Çakır, Ö., & Tozkoparan, G. (2013).
Generation “Y” In Turkish Context: Multiple Foci Research. International Journal of
Business and Management Studies, 5(1), 150-161.
Ensley, M., Hmieleski, K., & Pearce, C. (2006). The Importance of Vertical and Shared
Leadership within New Venture Top Management Teams: Implications for the
Performance of Startups. The Leadership Quarterly, 17(3), 217-231. doi:
10.1016/j.leaqua.2006.02.002
Fienhold, L. (2016). Knowledge acquisition of generation Y entrepreneurs: Antecedents
of entrepreneurs’ learning choices (MSC). University of Twente.
García-Morales, V., Jiménez-Barrionuevo, M., & Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012).
Transformational leadership influence on organizational performance through
organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-
1050. doi: 10.1016/j.jbusres.2011.03.005
Global Entrepreneurship Development Institute. (2018). Global Entrepreneurship Index
2018 (pp. 3-42). Washington: Global Entrepreneurship Development Institute.
Retrieved from https://thegedi.org/
Gooty, J., Gavin, M., Johnson, P. D., Frazier, M. L., & Snow, D. B. (2009). In the eyes
of the beholder: Transformational leadership, positive psychological capital, and
performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(4), 353–367.
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
84
Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (2007). Transformational leadership, creativity, and
organizational innovation. Journal of Business Research, 62(4), 461–473.
Gundolf, K., Gast, J., & Géraudel, M. (2017). Startups’ Innovation Behavior: An
Investigation into the Role of Entrepreneurial Motivations. International Journal of
Innovation Management, 21(07), 1-26. doi: 10.1142/s1363919617500542
Hansen, J., & Leuty, M. (2011). Work Values Across Generations. Journal of Career
Assessment, 20(1), 34-52. doi: 10.1177/1069072711417163
Halub, Heather; Sauber, Allison; and Stück, James (2012) “The Turk and the Yankee:
A Cross-Cultural Comparison between Turkish and American Managers,” Journal of
the Indiana Academy of the Social Sciences: Vol. 15: Iss. 1, Article 3, 21-36. Available
at: http://digitalcommons.butler.edu/jiass/vol15/iss1/3
Hartman, J., & McCambridge, J. (2011). Optimizing Millennials’ Communication
Styles. Business Communication Quarterly, 74(1), 22-44. doi:
10.1177/1080569910395564
Hartog, N. (1999). Cultural Specific and Cross-Culturally Generalizable Implicit
Leadership Theories: Are Attributes of Charismatic/Transformational Leadership
Universally Endorsed? Leadership Quarterly, 10(2), 219-256.
Hebert, R., & Link, A. (1989). In Search of Meaning of Entrepreneurship. Small
Business Economics, 39-49. doi: 10.1007/BF00389915
Holland Innovation Network & Netherlands Foreign Investment Agency. (2016). Are
Turkish Start-ups the Next Big Thing? (pp. 1-36). Istanbul: Holland Innovation Network
& Netherlands Foreign Investment Agency.
International Labour Organization. (2017). Youth Employment Rate – Turkey. ILO.
Retrieved from
https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx
?_afrLoop=3653184063691001&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%
3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D3653184063691001%26_afrWindowMode
%3D0%26_adf.ctrl-state%3Drmybwmscz_4
Ireland, T. (2017). When Are You No Longer A Startup? – business.com. Retrieved
from https://www.business.com/articles/at-what-point-are-you-no-longer-a-startup/
Iyer, R. (2018). Understanding the Entrepreneurial Mind-Set of Millennial. Journal of
Business and Management, 33-38. Retrieved from http://www.iosrjournals.org
İşcan, Ö., Ersarı, G., & Naktiyok, A. (2014). Effect of Leadership Style on Perceived
Organizational Performance and Innovation: The Role of Transformational Leadership
Beyond the Impact of Transactional Leadership – An Application among Turkish
SME’s. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 150, 881-889. doi:
10.1016/j.sbspro.2014.09.097
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
85
Jorgensen, B. (2003). Baby Boomers, Generation X and Generation Y? Foresight, 5(4),
41-49. doi: 10.1108/14636680310494753
Judge, T., & Piccolo, R. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A
Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, 89(5),
755-768. doi: 10.1037/0021-9010.89.5.755
Karlsson, J., & Nordström, J. (2012). Implementing Lean Startup Methodology in Large
Firms -Benefits, Challenges and Solutions (Master of Science Thesis in the Master
Degree Programme). Chalmers University of Technology.
Kauffman Foundation. (2014). Examining the Connections within the Startup
Ecosystem: A Case Study of St. Louis (pp. 1-28). Kansas City: Ewing Marion Kauffman
Foundation. Retrieved from https://www.kauffman.org/-/media/kauffman_org/researchreports-andcovers/2014/09/examining_the_connections_within_the_startup_ecosystem.pdf
Khan, Z., Nawaz, A., & Khan, I. (2016). Leadership Theories and Styles: A Literature
Review. Journal of Resources Development and Management, 16, 1-7. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/293885908
Kumar, S. (2018). Literature Review on Leadership, Leadership Theories, Style and
Leadership Development. International Journal of Research In Business
Management, 6(6), 13-24. Retrieved from http://www.impactjournals.us
Kupperschmidt, B. R. (2000). Multigenerational employees: Strategies for effective
management. Health Care Manager, 19, 65-76.
Kuratko, D. (2014). The Entrepreneurial Mind-Set in Individuals: Cognition and Ethics.
In Entrepreneurship Theory Process and Practice (9th ed., pp. 1-18). Cengage
Learning. Retrieved from https://testbankuniv.eu/Entrepreneurship-Theory-Processand-Practice-9th-Edition-Kuratko-Solutions-Manual
Kuyucu, M. (2016). The Social Media Generation: Social Media Use in Turkey in the
Sample of Istanbul. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSRJHSS), 21(2), 84-98. doi: 10.9790/0837-21218498
Macit, M. (2003). Leadership and Bass Transactional and Transformational Leadership
Theory. SÜ İİBF Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(5), 87-114. Retrieved
from https://dergipark.org.tr/susead/issue/28438/302936
Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations, 276-323. (first published 1927).
ManpowerGroup. (2016). Millennial Careers: 2020 Vision Facts, Figures and Practical
Advice from Workforce Experts (pp. 1-19). ManpowerGroup. Retrieved from
https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/660ebf65-144c-489e-975c9f838294c237/MillennialsPaper1_2020Vision_lo.pdf?MOD=AJPERES
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
86
Mansor, Z., Mun, C., Farhana, B., Nasuha, W., & Tarmizi, W. (2017). Influence of
Transformational Leadership Style on Employee Engagement among Generation
Y. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of
Social, Behavioral, Educational, Economic, Business And Industrial Engineering, 11(1),
161-165. doi: doi.org/10.5281/zenodo.1339776
Mansor, M. (2013). A Study on Generation Y Behavior at Workplace. In International
Conference on Business Innovation, Entrepreneurship and Engineering (pp. 549-554).
At Penang, Malaysia: ResearchGate. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/261290919
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented
Entrepreneurship (pp. 1-38). Hague, Netherlands: OECD. Retrieved from
https://www.oecd.org/cfe/leed/Entrepreneurial-ecosystems.pdf
McGowan, E. (2018). What Is a Startup Company, Anyway? Retrieved from
https://www.startups.com/library/expert-advice/what-is-a-startup-company
Meier, J., & Crocker, M. (2010). Generation Y in the Workforce: Managerial
Challenges. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(1), 68-78.
Mihalcea, A., Mitan, A., & Vitelar, A. (2012). Generation Y: Views on
Entrepreneurship. Economia. Seria Management, 15(2), 277-287.
Naktiyok, A., & İşcan, Ö. (2005). Insight of Transformational Leadership for Global
Business -An Application Among Large Scale Organizations of Turkey. İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 19(2), 279-300.
Okene, A., & Ahmad, S. (2011). Ibn Khaldun, Cyclical Theory and the Rise and Fall of
Sokoto Caliphate, Nigeria West Africa. International Journal of Business and Social
Science, 2(4), 80 – 91. Retrieved from http://www.ijbssnet.com
Ozkan, M., & Solmaz, B. (2015). The Changing Face of the Employees-Generation Z
and Their Perceptions of Work. Procedia Economics and Finance, 26, 476 – 483.
Örnek, A., & Danyal, Y. (2015). Increased Importance of Entrepreneurship from
Entrepreneurship to Techno-Entrepreneurship (Startup): Provided Supports and
Conveniences to Techno-Entrepreneurs in Turkey. Procedia – Social and Behavioral
Sciences, 195, 1146-1155. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.164
Özer, F., & Tınaztepe, C. (2014). Effect of Strategic Leadership Styles on Firm
Performance: A Study in a Turkish SME. Procedia Social and Behavioral Science, 150.
Retrieved from http://www.sciencedirect.com
Özmen, N. (2005). Leadership Style of Turkish Middle Level Managers in Private
Sector and Its Relationship with Subordinate Performance, Satisfaction, and
Commitment (The Degree of Master of Science in I/O Psychology). Middle East
Technical University.
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
87
Pahuja, A., & Sanjeev, R. (2015). Introduction to Entrepreneurship.
In Entrepreneurship: Learning and Implementation (1st ed., pp. 1-40). New Delhi:
CEGR. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/301659818
Paraschiv, D. (2013). A Review of Leadership. Versita, 21(2), 253-262. doi:
10.2478/auom-2013-0037
Paşa, S., Kabasakal, H., & Bodur, M. (2001). Society, Organizations, and Leadership in
Turkey. International Association for Applied Psychology, 50(4), 559-589.
Patterson, C. (2005). Generational Diversity: Implications for consultation and
teamwork. Paper presented at the meeting of the Council of Directors of School
Psychology Programs on generational differences, Deerfield Beach, FL.
Peterson, E., Sillman, A., & McCaffrey, C. (2019). Where Are the Global Millennials?
Retrieved from https://www.atkearney.com/web/global-business-policycouncil/article?/a/where-are-the-global-millennialsPew Research Center. (2010). Millennials A Portrait of Generation Next (pp. 1-57).
Pew Research Center. Retrieved from http://www.pewresearch.org/millennials.
Pilcher, J. (1994). Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy. The
British Journal of Sociology, 45(3), 481 – 495. doi: 10.2307/591659
Rafferty, A., & Griffin, M. (2004). Dimensions of transformational leadership:
Conceptual and empirical extensions. The Leadership Quarterly, 15(3), 329-354. doi:
10.1016/j.leaqua.2004.02.009
Results – Turkey GLOBE Project. (2019). Retrieved from
https://globeproject.com/results/countries/TUR?menu=list#list
Ries, E. (2011). The Lean Startup (1st ed., pp. 1-244). New York: Crown Publishing
Group.
Robbins, S., & Judge, T. (2013). Organizational behavior (15th ed., pp. 1-676). New
Jersey: Pearson.
Ruggieri, S. (2009). Leadership in Virtual Teams: A Comparison of Transformational
and Transactional Leaders. Social Behavior and Personality an International
Journal, 37(8), 1017-1022. doi: 10.2224/sbp.2009.37.8.1017
Salahuddin, M. (2011). Generational Differences Impact on Leadership Style and
Organizational Success. Journal of Diversity Management (JDM), 5(2), 1-6. doi:
10.19030/jdm.v5i2.805
Salamzadeh, A., & Kesim, H. (2015). Startup Companies: Life Cycle and Challenges.
In 4th International Conference on Employment, Education and Entrepreneurship
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
88
(EEE) (pp. 1-11). Belgrade, Serbia: ResearchGate. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/280007861
Salamzadeh, A., & Kirby, D. (2017). New Venture Creation: How Start-ups Grow? ADMinister, (30), 9-29. doi: 10.17230/ad-minister.30.1
Scheef, D., & Thielfoldt, D. (2004). Generation X and the Millennials: What you need to
know about mentoring the new generations. Law Practice Today, 5-7. Retrieved from
http://www.abanet.org/Ipm/Ipt/articles/nosearch/mgt08044_print.html
Schick, H., Marxen, S., & Freimann, J. (2002). Sustainability Issues for Start-up
Entrepreneurs. Greener Management International, 2002(38), 56-70. doi:
10.9774/gleaf.3062.2002.su.00007
Schuman, H., & Scott, J. (1989). Generations and collective memories. American
Sociological Review, 54, 359-381.
Sessa, V., Kabacoff, R., Deal, J., & Brown, H. (2007). Generational differences in
leader values and leadership behaviors. The Psychologist-Manager Journal, 10(1), 47-
74. doi: 10.1080/10887150709336612
Singer, S. L., & Stefflre, B. (1954). Age differences in job values and desires. Journal of
Counseling Psychology, 1, 89-91
Shamsi, M., & Khan, M. (2016). Entrepreneurship and Startup: A Success Story of
ChaiCalling. In Stand-up India International Conference on “Entrepreneurship and
Woman Empowerment” (pp. 46-53). Noida: ResearchGate. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/321062158
Shane, S., (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities.
Organization Science, 11, 448-469.
Smola, K. W., & Sutton, C. D. (2002). Generational differences: Revisiting generational
work values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior, 23, 363-382.
Spector, P. (2012). Industrial and Organizational Psychology Research and Practice
(6th ed., pp. 319-345). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc.
Squicciarini, M., & Voigtländer, N. (2015). Human Capital and Industrialization:
Evidence from the Age of Enlightenment. The Quarterly Journal of Economics, 130(4),
1825-1883. doi: 10.1093/qje/qjv025
Stowasser, B. (1984). Ibn Khaldun’s Philosophy of History: The Rise and Fall of States
and Civilizations, 185-190. Lecture, Faculty of Political Science, Ankara University.
Sümer, B. (2012). Ibn Khaldun’s Asabiyya For Social Cohesion. Electronic Journal of
Social Sciences, 11(41), 253 – 267. Retrieved from http://www.esosder.org
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
89
The Center for Generational Kinetics. (2017). Millennial Entrepreneurship Trends in
2017. Texas USA: The Center for Generational Kinetics. Retrieved from
https://genhq.com/millennial-entrepreneurship-trends-2017/
The Results of Address Based Population Registration System, 2018. (2019).
Retrieved from http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30709
Tolbize, A. (2008). Generational differences in the workplace (pp. 1-21). Research and
Training Center on Community Living – University of Minnesota.
Turay, S. (2016). Innovation and Entrepreneurship Relationship. SSRN Electronic
Journal, 1-6. doi: 10.2139/ssrn.3009870
Turkey 2019 Population. (2019). Retrieved from
https://www.populationpyramid.net/turkey/2019/
Türkeç, B. (2017). A Multidisciplinary Approach for Startup Success: An Overview of
Boulder City and Istanbul (Master Thesis, International Business Law). Tilburg
University. 2-63
Urick, M., & Arslantas, A. (2018). A Comparison of US and Turkish Perspectives of
Generations. Gerontology & Geriatrics Studies, 3(1), 1-3. doi:
10.31031/ggs.2018.03.000553
Valickas, A., & Jakštaitė, K. (2017). Different Generation’s Attitudes Towards Work and
Management in the Business Organizations. Human Resources Management &
Ergonomics, 11, 108-119. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/323014394
VanMeter, R., Grisaffe, D., Chonko, L., & Roberts, J. (2012). Generation Y’s Ethical
Ideology and Its Potential Workplace Implications. Journal of Business Ethics, 117(1),
93-109. doi: 10.1007/s10551-012-1505-1
Varol, Ç. (2010). Strategies for Promoting Entrepreneurship in Local Economic
Development: Case of Ankara-Turkey. G.U. Journal of Science, 23(1), 97-105.
Retrieved from https://dergipark.org.tr/download/article-file/82965
Varshneya, R. (2017). Top 20 Most Influential Millennial Entrepreneurs. Retrieved from
https://www.inc.com/rahul-varshneya/top-20-most-influential-millennialentrepreneurs.html
Velde van der, M. E. G., Feji, J. A., & van Emmerick, H. (1998). Change in work values
and norms among Dutch young adults: Aging or societal trends? International Journal
of Behavioral Development, 22, 55-76.
Veluchamy, R., Bharadwaj, M., Vignesh, S., & Sharma, G. (2016). Personal and
Professional Attitudes of Generation Z Students’ Talent Management. International
Journal of Circuit Theory and Applications, 9(37), 471-478. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/323105814
Master Thesis Mehmet Sadi Nakiboğlu
90
Wagman, G., & VanZante, N. (2011). Management for the 21st Century: Link-ing The
Generation Gap. Journal of Business & Economics Research (JBER), 2(5), 33-37. doi:
10.19030/jber.v2i5.2880
Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., & Zhu, W. (2008). How transformational leadership
weaves its influence on individual job performance: The role of identification and
efficacy beliefs. Personnel Psychology, 61(4), 793–825.
Wang, H., Tsui, A., & Xin, K. (2011). CEO leadership behaviors, organizational
performance, and employees’ attitudes. The Leadership Quarterly, 22(1), 92–105.
Washburn, E. R. (2000, January-February). Are you ready for Generation X?
(Changing World View). Physician Executive, 26(1), 51-57. Retrieved from
https://link.galegroup.com/apps/doc/A102340171/AONE?u=googlescholar&sid=AONE
&xid=6d072834
Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic
Growth. Small Business Economics, 13, 27-55.
World Economic Forum. (2017). Global Shapers Survey (pp. 1-66). Retrieved from
http://www.shaperssurvey2017.org
Williams, K., & Page, R. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral
Studies in Business, 1-17.
Williams, K., Page, R., Petrosky, A., & Hernandez, E. (2010). Multi-Generational
Marketing: Descriptions, Characteristics, Lifestyles, and Attitudes. Journal of Applied
Business and Economics, 11(2), 1-17.
Yigit, S., & Aksay, K. (2015). A Comparison between Generation X and Generation Y in
Terms of Individual Innovativeness Behavior: The Case of Turkish Health
Professionals. International Journal of Business Administration, 6(2), 106-117. doi:
10.5430/ijba.v6n2p106
Yukl, G. (2010). Leadership in Organization (7th ed., pp. 1-628). New Jersey: Prentice
Hall.
Zäch, S., & Baldegger, U. (2017). Leadership in Startups, 35(2). doi:

KAYNAKÇA
Kitaplar
Akgüç, Ö., 1989. Finansal Yönetim. 5. Baskı İstanbul: Basım Yayın.
Büyük, Ö., 2014. Girişimcilik (Girişimcilik Üzerine Notlar). İstanbul: Paradigma
Yayınevi.
Çetinkaya Bozkurt, Ö., 2011. Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı
Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Burdur: Detay Yayıncılık.
Feinleib, D., 2011. Why Startups Fail: And How Yours Can Succeed. Kindle Edition.
Güney, S., 2015. Girişimcilik (Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular). Ankara:
Siyasal Kitabevi.
Küçük, O., 2014. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (İş Fikri Üretme). Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Okka, O., 2009. Analitik Finansal Yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Ries, E., 2011. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous
Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business.
Tekin, M., 2004. Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
51
Süreli Yayınlar
Armağan, A., 2013. Girişimcilik ve Otonomi (Özerklik) İlişkisi: Ege Üniversitesi İletişim
Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Electronic Turkish Studies , 8(12),
pp. 49-69.
Durak, İ., 2011. Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), pp. 193-213.
Y. N. Yip A., 2006. Business Failure Prediction: A Case-Based Reasoning Approach.
Review of Pasific Basin Financial Markets and Policies, 9(3), pp. 491-508.
Süreli Yayında İki ve Daha Fazla Yazarlı Makale
Balli E., Koca Balli A. İ., 2014. Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve
Girişimcilik Eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 18(1), pp. 101-121.
Çiçek R., U. Durna., 2012. Meslek İdealleri ve Girişimcilik Niyetleri. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), pp. 17-31.
Keleş H. N., Kıral Özkan T., Doğaner M., Altunoğlu A. E., 2012. Ön lisans Öğrencilerinin
Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi
ve İdari İncelemeler Dergisi, 9, pp. 1-12
Ören K., Biçkes M., 2011. Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki
Etkileri: Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir
Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 16(3), pp. 67-86
Sayılgan G., Arslan. E., 2016. İflâsın Ertelenmesi ve Türkiye’de 2009-2013 Arasındaki
İflâsın Ertelenmesi Davalarının Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 0(105), pp. 47-
74.
52
Diğer Yayınlar
Blank, Steve, 2010. What is a startup?. http://steveblank.com/2010/01/25/whats-astartup-first-principles/ [Erişildi: 10 Kasım 2018].
Blumenthal N., 2013. What Is A Startup?
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/
[Erişildi: 10 Kasım 2018].
CB Insights, 2014. The Top 20 Reasons Startups Fail.
https://www.cbinsights.com/blog/startup-failure-reasons-top/ [Erişildi: 10 Kasım
2018].
Girişim Türkçe http://girisimturkiye.com/2016/06/21/startup-nedir/ [Erişildi: 11 Kasım
2018].
Longman Sözlüğü. https://www.ldoceonline.com/dictionary/startup [Erişildi: 10 Kasım
2018].
Merriam WebsterSözlüğü. https://www.merriam-webster.com/dictionary/startup
[Erişildi: 10 Kasım 2018].
Oxford Sözlüğü.https://en.oxforddictionaries.com/definition/start-up [Erişildi: 10 Kasım
2018].
Startup genome. https://startupgenome.co/curators [Erişildi: 10 Kasım 2018].
Startup compass, 2013. Summary of Startup Genome Report Extra: Premature
Scaling.http://blog.startupcompass.co/pages/summary-of-startup-genome-reportextra-premat [Erişildi: 10 Kasım 2018].
Tureng Sözlüğü. https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/startup [Erişildi: 10 Kasım 2018].
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Documents/…/2018/2018-10.xls
[Erişildi: Ekim 2018].
Webmaster portalı https://wmaraci.com/nedir/startup [Erişildi: 11 Kasım 2018].
Zinet, T. Ç., 2014. İşletmelerin Finansal Başarısızlıklarının Erken Uyarı Sistemleri İle
Tespiti Ve Bist’te 2005 – 2013 Dönemi Bir Uygulama. İstanbul

KAYNAKÇA
Accenture. 2015. Accenture Digital Consumer Survey.
Accenture. 2015. Digital Trust in the IoT Era.
Akyüz, Ayşen. 2016. Yeni Medya Araştırmaları 2. ed. Mehmet Gökhan Genel.
Ankara: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
Alçın, Sinan. 2016. Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0. Journal of Life
Economics. c. 3. s. 2: 19-30.
Alexandre, de Streel, Larouche Pierre. 2015. Disruptive Innovation and
Competition Policy Enforcement. OECD.
Angerer, Martin, Alexander Brem, Sascha Kraus, Andreas Peter. 2017. Start-up
Funding via Equity Crowdfunding in Germany – A Qualitative Analysis of
Success Factros. The Journal of Entrepreneurial Finance: 1-34.
Atsan, Nuray, Eda Oruç Erdoğan. 2015. Girişimciler için Alternatif Bir Finansman
Yöntemi: Kitlesel Fonlama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi:
297-320.
Bates, A.W. Tony. 2015. Teaching in a Digital Age. Vancouver: Open Educational
Resources Collection.
Bayılmış, Cüneyt. [18.02.2018]. Nesnelerin İnterneti. Sakarya Üniversitesi SABİS:
http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/79400/41008/1-
_%C4%B1ot_giri%C5%9F.pdf
Baym, Nancy K.. 2015. Personal Connections in the Digital Age. Cambridge:
Polity Press.
Bebitoğlu, Meriç. 2014. Bir Markayı Hayata Döndürmek. Harvard Business
Review Türkiye: 31-34.
Berson, T, R. Kemmerer, B. Lampson. 1999. Information Systems Security.
Microsoft: https://www.microsoft.com/enus/research/wpcontent/uploads/2016/11/Acrobat-5.pdf
Bertino, Elisa. 2013. Data Security – Challenges and Research Opportunities.
Springer.
Beyhan, Özlem. [20.10.2018]. TÜSİAD Teknoloji ile Sanayinin 4.0 İş Birliğini
Ateşledi. Dünya Gazetesi: https://www.dunya.com/sirketler/tusiad-teknolojiile-sanayinin-40-is-birligini-atesledi-haberi-421143
Brabham, Daren C.. 2008. Crowdsourcing as a Model for Problem Solving.
Convergence: The International Journal of Research into New Media
Technologies: 75-90.
Bünül, Hasan. 2018. Önce Sat Sonra Yap. İstanbul: Görüş.
91
Büyükpilavcı, Cem. 2014. Kitlesel Fonlamanın Ürün Tasarımcıları İçin Sunduğu
Fırsatlar: Türkiye’deki Kitlesel Fonlama Platformları Üzerine Bir
İnceleme. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
Chesbrough, Henry. 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating
and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
_______. 2004. Managing Open Innovation. Research-Technology Management:
23-26.
Chesbrough, Henry, R. German Andrew. 2009. How Open Innovation Can Help You
Cope in Lean Times. Harvard Business Review: 68-76.
Çiftçi, Sabahattin, Saniye Nur Gündüz. 2016. Eğitimde İnovasyon ve Yaratıcılık.
Konya: Çizgi Kitabevi: 95-104.
Çubukçu, Ceren. 2017. Kitlesel Fonlama: Türkiye’deki Kitlesel Fonlama.
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi: 155-172.
da Silva, I.N., D. Hernane Spatti, R. Andrade Flauzino, L.H.B. Liboni, S.F. dos Reis
Alves. 2017. Artificial Neural Network Architectures. Springer: 21-27
Dahlander, Linus, M. Gann David. 2010. How Open is Innovation? Research
policy: 699-709.
De, Medeiros, Fleith Janine, Duarte Ribeiro Jose Luis, Nogueira Cortumiglia
Marcelo. 2014. Success Factors for Environmentally Sustainable Product
Innovation: A Systematic Literature Review. Journal of Cleaner Production.
s. 65: 76-86.
Deloitte. 2016. Blockchain Enigma, Paradox, Opportunity. Luxembourg
_______. 2018. Impacts of the Blockchain on Fund Distribution. Luxembourg:
Deloitte.
Duran, Emre. [20.08.2018]. 50 milyon Facebook Profili Seçim Kampanyasında
Kullanılmak Üzere Ele Geçirildi. https://www.dunyahalleri.com/50-milyonfacebook-profili-secim-kampanyasinda-kullanilmak-uzere-ele-gecirildi/
Dykes, Brent. [28.06.2017]. Big Data: Forget Volume and Variety, Focus on
Velocity. https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2017/06/28/big-data-forgetvolume-and-variety-focus-on-velocity/#465d89ec6f7d
EC. 2015. Communication: A Digital Single Market Strategy for Europe.
Brüksel: The European Commission.
Ecorys. 2015. Challenges of Competition Policy in a Digitalised Economy. The
European Parliament (EP).
Elizabeth, Dorothy, Robling Denning. 1982. Cryptography and Data Security.
Addison-Wesley Publishing Company.
Ercan, Sertaç. 2017. Türkiye’de Kitlesel Fonlama: Destekçilerin Motivasyonu.
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi. c. 1. s. 1: 1-9.
Eşitti, Şakir. 2015. Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı ve Enformasyon
Obezitesi: Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine
Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. s. 49: 75-97.
92
Fan, Wei, Bifet Albert. 2012. Mining Big Data: Current Status, and Forecast to the
Future. ACM SIGKDD Explorations Newsletter. c. 14. s. 2: 1-5.
Ficco, Massimo, Francesco Palmieri. 2017. Networks, Security and Resilience in
Intelligent Data-Centric Systems and Communication. Elsevier.
Fintechtime. 2018. Blockchain Teknolojisinin Avantajları. Fintechtime. s.8: 58.
Fung, Kaiser. [25.03.2014]. Google Flu Trends’ Failure Shows Good Data > Big
Data. Harvard Business Review: https://hbr.org/2014/03/google-flu-trendsfailure-shows-good-data-big-data
Gandomi, Amir, Haider Murtaza. 2015. Beyond the Hype: Big Data Concepts,
Methods, and Analytics. International Journal of Information
Management. c. 35. s. 2: 137-144.
Gartner. 2016. Building the Digital Platform: Insights from the 2016 Gartner
CIO Agenda Report. Gartner Executive Programs.
Geiger, David, Martin Schader. 2014. Personalized Task Recommendation in
Crowdsourcing Information Systems – Current State of the Art. Decision
Support Systems: 3-16.
Geiger, David, Micheal Rosemann, Erwin Fielt, Martin Schader. 2012.
Crowdsourcing Information Systems – Definition Typology, and Design. ICIS
2012: Proceedings of the 33rd International Conference on Information
Systems. Orlando: AISeL: 53.
Geiger, David, Stefan Seedorf, Thimo Schulze, Robert C. Nickerson, Martin
Schader. 2011. Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing
Processes. Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on
Information Systems. Detroit: 1-11.
Gerber, Elizabeth M., Julie S. Hui, Pei-Yi Kuo. 2012. Crowdfunding: Why People
Are Motivated to Post and. Proceedings of the International Workshop on
Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and
Ethics. Evanston, IL.: Northwestern University: 11.
Goldenberg, Simon, John Brown, Jeff Haid, John Ezzard. 2016. 3D Opportunity
and Cyber Risk Management. Deloitte Development LLC.
Google. [20.10.2018]. Internet of Things. Google Trend:
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=internet%20of%20things
GSMA. 2017. Blockchain for Development: Emerging Opportunities for Mobile,
Identity and Aid. The GSMA Digital Identity Programme.
Gülseçen, Sevinç, Şebnem Özdemir, Serra Çelik, Tuba Uğraş, Mustafa Özcan. 2014.
Dijital Dünyadan Yansımalar: Bilgide ve Vatandaşlıkta Değişim. XIX.
Türkiye’de İnternet Konferansı: 27-29).
Gültekin, Özgür. 2006. Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri. Journal
of İstanbul Kültür University. c. 4. s. 3: 119-128.
Hartley, Scott E. 2010. Kiva.org: Crowd-sourced Microfinance and Cooperation
in Group Lending.
Herdem, Şafak. 2017. Türkiye: Girişimcilikte Finansmanın Yeni Yüzü: Kitlesel
Fonlama. İstanbul.
93
Hippel, Eric Von. 2005. Democratizing Innovation. London: The MIT Press.
Hootsuite and WeAreSocial. 2017. Digital in 2017 Global Overview. Hootsuite:
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
Houman, S hadab. [15.12.2014]. What are Smart Contracts, and What Can We Do
with Them? https://coincenter.org/entry/what-are-smart-contracts-and-whatcan-we-do-with-them
Howe, J eff. 2010. Crowdsourcing, Kalabalıkların Gücü Bir İşin Geleceğine
Nasıl Şekil Verebilir? çev. Günseli Aksoy. İstanbul: Koç Sistem Yayınları.
Ibrahimzade, Nubar. 2018. Reputation Management in the Age of Big Data.
Reputation Management Techniques in Public Relations. IGI Global: 280-
295.
Indiegogo. [18.05.2019]. About Our Story. https://www.indiegogo.com/about/ourstory
İstfonbul. [18.05.2019]. Kitlesel Fonlama Nedir?
http://istfonbul.iu.edu.tr/Home/What
Kanefsky, B., N. G. Barlow, V. C. Gulick. 2001. Can Distributed Volunteers
Accomplish Massive Data Analysis Tasks? Lunar and Planetary Science: 1-
2.
Karaçuha, Ertuğrul, Güven Pado. 2016. Dijital İnovasyon Stratejisi Yönetimi.
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD). s. 3.1: 118-130.
Kaynak, Ramazan, Mehmet Oğuz Maden. 2012. İnovasyonda Sınırların Genişlemesi:
Açık İnovasyon. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. c.
8. s. 1: 31-47.
Kickstarter. [18.05.2019]. Stats. https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=hello
Koch, Jascha-Alexander, Qian Cheng. 2016. The Role of Qualitative Success Factors
in the Analysis of Crowdfunding Success: Evidence from Kickstarter.
Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems
(PACIS 2016). Chiayi, Taiwan: 1-15.
Koch, Jascha-Alexander, Michael Siering. 2015. Crowdfunding Success Factors: The
Characteristics of Successfully Funded Projects on Crowdfunding Platforms.
Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems
(ECIS 2015). Muenster: Social Science Research Network: 1-15.
Korff, Douwe. 2009. Cyber Security Definitions. The Global Cyber Security
Capacity Centre.
Kostakis, Vasilis, Vasilis Niaros, Christos Giotitsas. 2015. Production and
Governance in Hackerspaces: A Manifestation of Commons-Based Peer
Production in the Physical Realm? International Journal of Cultural
Studies: 555-573.
Koyuncu, Merve. 2015. Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları-Turing
Testi ve Yansımaları. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi: 19.
Krenker, Andrej, Janez Bešter, Andrej Kos. 2011. Introduction to the Artificial
Neural Networks. InTech.
Kriesel, David. 2005. A Brief Introduction to Neural Networks. dkriesel.com.
94
Kuppuswamy, Venkat, Barry L. Bayus. 2018. Crowdfunding Creative Ideas: The
Dynamics of Project Backers. The Economics of Crowdfunding.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, Cham: 151-182.
Kusumarani, Riri, Hangjung Zo. 2019. Why people participate in online political
crowdfunding: A civic voluntarism perspective. Telematics and Informatics:
1-14.
Kuti, Monika, Gabor Madarasz. 2014. Crowdfunding. Public Finance Quarterly:
355-366.
Laudon, Kenneth C., Carol Guercio Traver. 2010. E-Commerce Business Models
and Concepts. E-commerce. Pearson.
Lintott, Chris J., Kevin Schawinski, Anze Slosar. 2008. Galaxy Zoo: Morphologies
Derived from Visual Inspection of Galaxies from the Sloan Digital Sky Survey.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: 1179–1189.
Lipner, Steven B., Butler W. Lampson. 2016. Risk Management and the
Cybersecurity of the U.S. Government. NIST: National Institute of Standards
and Technology.
Lu, Yang. 2017. Industry 4.0: A Survey on Technologies, Applications and Open
Research Issues. Journal of Industrial Information Integration. s. 6: 1-10.
Madakam, Somayya, R Ramaswamy, Siddharth Tripathi. 2015. Internet of Things
(IoT): A Literature Review. Journal of Computer and Communications:
164-173.
McAfee, Andrew, Erik Brynjolfsson. 2018. Makine Platform Kitle: Dijital
Geleceği Kucaklamak. ed. Taner Gezer. İstanbul: Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı.
Memmi, Daniel. 2014. Information Overload and Virtual Institutions. AI & Society.
s. 29.1: 75-83.
Meyskens, Moriah, Lacy Bird. 2015. Crowdfunding and Value Creation.
Entrepreneurship Research Journal: 155-166.
Mollick, Ethan. 2014. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study.
Journal of Business Venturing. c. 29. s. 1: 1-16.
Moral, Tolga. [18.08.2018]. Dijitalleşme ve Entegrasyon Çağı. HBR Türkiye:
https://hbrturkiye.com/blog/dijitallesme-ve-entegrasyon-cagi
Morschheuse, Benedikt, Juho Hamari, Jonna Koivisto. 2016. Gamification in
Crowdsourcing: A Review. 49th Hawaii International Conference on
System Sciences. Hawaii: IEEE: 4375-4384.
Morse, Adair. 2015. Peer-to-peer crowdfunding: Information and the potential for
disruption in consumer lending. Annual Review of Financial Economics:
463-482.
Nakamoto, Satoshi. 2009. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Nemat, Rania. 2011. Taking a Look at Different Types of E-Commerce. World
Applied Programming: 100-104.
95
Neuman, W. Lawrence. 2008. Toplumsal Araştırma Yöntemleri. çev Sedef Özge.
Ankara: Yayınodası Yayıncılık.
OECD. 2005. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting
Innovation Data. Oslo.
_______. 2012. The Digital Economy.
_______. 2015. Digital Security Risk Management for Economic and Social
Prosperity: OECD Recommendation and Companion Document. Paris.
_______. 2015. OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris: OECD Publishing.
Ordanini, Andrea, Lucia Miceli, Marta Pizzetti, A. Parasuraman. 2011.
Crowdfunding: Transforming Customers into Investors Through Innovative
Service Platforms. Journal of Service Management: 443-470.
Özdemir, Mahmut Nedim, Samir Deliormanlı. 2013. Türkiye’de Açık İnovasyon
Ekosisteminin Oluşmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri.
İstanbul: TÜSİAD.
Padgett, Barry L., Clyde Rolston. 2014. Crowdfunding: A Case Study at the
Intersection of Social Media and Business Ethics. Journal of the
International Academy for Case Studies: 61-66.
Pang, Jiangang, Zhiying Liu. 2016. Motivation System of Crowdsourcing
Community from a Supply Chain Perspective. Mathematical Problems in
Engineering: 1-9.
Pease, Wayne. 2001. E-Commerce Enabling Technologies. e-Commerce in
Regional Australia Update .
Peter , C. Evans, Gawer Annabelle. 2016. The Rise of the Platform Enterprise: A
Global Survey. New York: The Center for Global Enterprise.
Postscapes. [18.02.2018]. Internet of Things History. Postscapes:
https://www.postscapes.com/internet-of-things-history/
Rajaraman, V. 2014. John McCarthy – Father of Artificial Intelligence. Asia Pacific
Mathematics Newsletter: 19.
Sakarya, Şakir, Elif Bezirgan. 2018. Kitlesel Fonlama Platformları: Türkiye ve
Yurtdışı Karşılaştırması. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi: 18-33.
Salido-Andrés, Noelia, Marta Rey-García, Luis Ignacio Alvarez-González, Rodolfo
Vázquez-Casielles. 2019. Determinants of success of donation-based
crowdfunding through digital platforms: The influence of offline factors.
CIRIEC-España, revista de economía pública: 119-141.
Savaş, Serkan, Nurettin Topaloğlu, Mithat Yılmaz. 2012. Veri Madenciliği ve
Türkiye’deki Uygulama Örnekleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi. c. 11. s. 21: 1-23.
Saxton, Gregory D., Onook Oh, Rajiv Kishore. 2013. Rules of Crowdsourcing:
Models, Issues, and Systems of Control. Information Systems Management:
2-20.
Schenk, Eric, Claude Guittard. 2011. Towards a Characterization of Crowdsourcing
Practices. Journal of Innovation Economics & Management: 93-107.
96
Schwab, Klaus. 2016. Dördüncü Sanayi Devrimi. İstanbul: Optimist.
Smith, Craig. [18.05.2019]. 10 Interesting GoFundMe Statistics and Facts. DMR
Business Statistics : https://expandedramblings.com/index.php/gofundmestatistics/
Stanford University. 2016. Artificial Intelligence and Life in 2030. California.
Stewart, Osamuyimen, Juan M. Huerta, Melissa Sader. 2009. Designing
Crowdsourcing Community for the Enterprise . In Proceedings of the ACM
SIGKDD Workshop on Human Computation. Paris: ACM: 50-53.
Strowel, Alain, Wouter Vergote. 2016. Digital Platforms: To Regulate or not to
Regulate? The European Commission.
Suman, Nuray. [09.05.2017]. Veri Merkezleri Geleceğin Verisini Yönetiyor. Fortune
Turkey: http://www.fortuneturkey.com/veri-merkezleri-gelecegin-verisiniyonetiyor-45294
Şeker, Sadi Evren. 2015. Kitle Kaynak (Crowdsourcing). YBS Ansiklopedi: 1-5.
Tapscott, D, A Tapschott. 2016. Blockchain Revolution: How the Technology
Behind Bitcoin is Changing Money, Business and the World. Penguin
Publishing Group.
Tino, Peter, Lubica Benuskova, Alessandro Sperduti. 2015. Springer Handbook of
Computational Intelligence. Springer: 455-471.
TNO. 2015. Digital Platforms: An Analytical Framework for Identifying and
Evaluating Policy Options. The Hague, The Netherlands: The Netherlands
Organisation.
Topal, Çağatay. 2017. Alan Turing’in Toplumbilimsel Düşünü: Toplumsal Bir Düş
Olarak Yapay Zekâ. DTCF Dergisi. c. 57. s. 2: 1340-1364.
Tuo, Gladys, Yi Feng, Solomon Sarpong. 2019. A configurational model of rewardbased crowdfunding project characteristics and operational approaches to
delivery performance. Decision Support Systems: 60-71.
Turing, A. M. 1950. Computing Machinery and Intelligence. Mind (Oxford
University Press): 433-460.
Tutorials Point. 2015. Artificial Intelligence: Intelligent Systems.
TÜBİSAD. 2018. Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü.
Ünsal, Savaş. 2017. Kitlesel Fonlama İş Yapma Yöntemini Değiştirecek Yeni
Sistem. İstanbul: Ceres Yayınları.
Van der Meer, Han. 2007. Open Innovation – The Dutch Treat: Challenges in
Thinking in Business Models. Creativity and Innovation Management: 192-
202.
Vural, Aslı, Deniz Umut Doğan. 2019. Girişimcilik Finansmanında Yeni Bir Model:
Kitle Fonlaması. İşletme Araştırmaları Dergisi: 88-100.
Walker, Saint John. 2015. Big Data: A Revolution That Will Transform How We
Live, Work, and Think. International Journal of Advertising: 181-183.
97
Westerman, George, Didier Bonnet, Andrew McAfee. 2015. Leading Digital:
Turning Technology into Business Transformation. İstanbul: Türk Hava
Yolları Yayınları.
Whitla, Paul. 2009. Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities.
Contemporary Management Research: 15-28.
Wikipedia. Commons-Based Peer Production. Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production
Yıldız, Aytaç. 2018. Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar. Sakarya University Journal
of Science. c. 22. s. 2: 546-556.
Yıldırım, Ali. Şimşek Hasan. 2016. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara. Seçkin Yayıncılık
Yoo, Youngjin, Henfridsson Ola, Lyytinen Kalle. 2010. Research Commentary – The
New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information
Systems Research. Information systems research. c. 21. s. 4: 724-735.
Zengin, Sinemis, Serhat Yüksel, Mustafa Tevfik Kartal. 2017. Kitle Fonlaması
Sisteminin Türkiye’ye Faydaları. Bankacılık ve Sermaye Piyasası
Araştırmaları Dergisi: 22-32.
Zhang, Yongcheng, Huang Meixiang, Hao Dongdong. 2010. Notice of Retraction
Knowledge Capacity and the Process Types of Open Innovation. Information
Networking and Automation (ICINA), 2010 International Conference.
Kunming: IEEE.
Zheng, Zibin, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, Huaimin Wang. 2017.
An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future
Trends. IEEE 6th International Congress on Big Data. IEEE Computer
Society: 559

REFERENCES
Books
Albee, A., 2015. Developing Marketing Content and Strategies that Drive Results. New
York: Palgrave Macmillan.
Barrett, H., 2005. Storytelling in higher education: A theory of reflection on practice to
support deep learning. Charlottesville, VA: Association for the Advancement of
Computing in Education.
Beckman, K. & Ma, J., 2008. Still Moving: Between Cinema and Photography. Durham
& London: Duke University Press.
Borden, D., Duijsens, F., Gilbert T. & Smith A., 2011. FİLM. İstanbul: NTV Yayınları.
Bromley, K., 2012. Technology and Writing, in International Handbook of Literacy and
Technology Volume II, pp. 349-354. McKenna, M. C., Labbo, L. D., Kieffer, R.
D. & Reinking, D., (Eds.). New Jersey: Taylor & Francis Group.
Carroll, N., 1996. Theorizing the Moving Image. US: Cambridge University Press
Crary, J., 2016. Image, in New Keywords-A Revised Vocabulary of Culture and Society,
pp. 178-180. Bennett, T., Grossberg, L. & Morris, M., (Eds.). USA: Blackwell
Publishing.
Cremadex, A., 2016. The Art of Startup Fundraising: Pitching Investors, Negotiating the
Deal. New Jersey: Wiley.
Davies, J. E., 2002. Stories of Change: Narrative and Social Movements. Albany: State
University of New York Press.
Diresta, R., Forrest, B. & Vinyard, R., 2015. The Hardware Startup: Building Your
Product, Business and Brand. USA: O’REILLY.
During, S., 2005. The Cultural Studies: A Critical Studies. London & New York:
Routledge.
47
Fog, K., Budtz, C. & Yakaboylu, B., 2005. Storytelling: Branding in Practice. New York:
Springer.
Frazel, M., 2010. Digital storytelling Guide for Educators. Washington DC: ISTE.
Gee, J.P., 2003. What Video Games Have to Teach Us About Learning And Literacy?
New York: Palgrave Macmillan.
Giddens, A., 2006. Sociology. Cambridge: Polity Press.
Gitner, S., 2016. Multimedia Storytelling for Digital Communicators in a Multiplatform
World. New York & London: Routledge.
Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I., 2017. Marketing 4.0 Moving from Traditional
to Digital. New Jersey: Wiley.
Kittle, P., 2009. Student Engagement and Multimodality: Collaboration, Schema,
Identity, pp. 164-180, Herrington, A., Hodgson, K. & Moran, C., (Eds.). New
York: Teachers College Press.
Lacey, N., 2000. Narrative and Genre: Key Concepts in Media Studies. New York: St
Martin’s Press.
Lambert, J. 2010. Digital storytelling Cookbook. Berkeley, CA: Digital Dinner Press.
Lambert, J., 2013. Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community. New
York: Routledge.
Lankow, J., Ritchie, J. & Crooks, R., 2012. Infographics: The Power of Visual
Storytelling. New Jersey: Wiley.
Leitch, T. M., 1986. What Stories Are: Narrative Theory and Interpretation. University
Park: Pennsylvania State University Press.
Martin, B., 2010. Storytelling About Your Brand: Online and Offline, A Compelling
Guide to Discovering Your Story. USA: Happy About.
48
Miller, C. H., 2008. Digital Storytelling: A Creator’s Guide to Interactive Entertainment.
Oxford, UK: Elsevier.
Ohler, J., 2008. Digital storytelling in the Classroom: New Media Pathways to Literacy,
Learning, and Creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin.
Polkinghorne, D. E., 1988. Narrative Knowing and the Human Science. Albany: State
University of New York Press.
Saussure, F., 1959. Course in General Linguistics. New York: Philosophical Library
Signorelli, J., 2017. Story Branding 2.0: Creating Stand-out Brands through the Purpose
of Story. Austin: Greenleaf Book Group Press
Shiomi, T. & Hatori, M., 2000. Digital Broadcasting. Tokyo: Ohmsha.
Thier, K., 2018. Storytelling in Organizations: A Narrative Approach to Change, Brand,
Project and Knowledge Management. Germany: Springer.
Wagner, J., 2014. Natural Storytelling, in Storytelling, pp. 1-74, Panow, M. & Wagner,
J., (Eds.). Lodz: The Lodz Film School.
49
Periodicals
Hett, K., 2012. Technology Supported Literacy in the Classroom: Using Audiobooks
and Digital storytelling to Enhance Literacy Instruction. Illinois Reading
Council Journal. 40(3), pp. 3-13.
Robin, B., 2006. The Educational Uses of Digital Storytelling. In Society for
Information Technology and Teacher Educational International Conference.
2006(1), pp. 709-716.
Hathorn, P. P., 2005. Using Digital storytelling as a Literacy Tool for the Inner City
Middle School Youth. The Charter Schools Resource Journal. 1(1), pp. 32-38.
Prince, S. & Hensley, W., 1992. The Kuleshov Effect: Recreating the Classic
Experiment. Cinema Journal. 31(2), pp. 59-75.
Robin, B. R., 2008. Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st
Century Classroom. Theory into Practice. 47, pp. 220-228.
Robin, B. R., 2016. The Power of Digital storytelling to Support Teaching and Learning.
Digital Education Review. 30, pp. 17-29.
Todorov, T., 1971. The 2 Principles of Narrative. Diacritics. 1(1), pp. 34-44.
Zambrao, E., 2018. Digital Advertising Storytelling: Consumer Educommunşcation.
IROCAMM. 1(1), pp. 32-42.
50
Other Resources
Daswani, S. H., 2017. A Thousand Words: The Power of Images.
http://www.sinclaircomms.com/insights/a-thousand-words-the-power-of-images/
Between the Still and Moving Image. 2009
https://whitney.org/Exhibitions/StillAndMovingImage [accessed July 2018].
Farm to Food. 2008
https://www.flickr.com/groups/visualstory/discuss/72157603786255599/
[accessed February 2018].
Glass, I., 2013. Ira Glass on Storytelling.
https://www.youtube.com/watch?v=f6ezU57J8YI [accessed May 2018].
Jakes, D. S., 2009. Capturing Lives: An Introduction to Digital Storytelling.
http://www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf [accessed December 2017].
Miller, H. C., 2008.Tales from the Digital Frontier: Breakthroughs in Storytelling.
https://www.writersstore.com/tales-from-the-digital-frontier-breakthroughs-instorytelling/ [accessed April 2018].
Open Culture. 2012. Hitchcock on the Filmmaker’s Essential Tool: The Kuleshov
Effect. [online]
http://www.openculture.com/2012/05/alfred_hitchcock_on_the_essential_filmm
akers_tool_the_great_kuleshov_effect.html [accessed June 2018].
Perper, E. J., 2015. The Power of Story in Media Communications. [online]
http://www.sciencebranding.com/assets/perpermd_power_of_story_2015_v2.pdf
[accessed April 2018].
Robin, B. R., 2006. The Educational Uses of Digital Storytelling.
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/articles/Educ-Uses-DS.pdf [accessed October
2017].
Shea, J. 2018. The Power of Images on Storytelling in National Geographic. [online]
https://www.nationalgeographic.org/activity/power-images-storytelling/
51
Story Kitchen, 2010. Storytelling Part 1. Change of Storytelling.
http://vimeo.com/12999733 [accessed February 2018].
The Scientist. 2009. https://www.facebook.com/notes/9-scientist/9/153106132737/
[accessed May 2018].
https://www.etymonline.com/word/image [accessed July 2018].
https://www.etymonline.com/word/digital [accessed October 2017].
https://www.etymonline.com/search?q=video [accessed July 2018].
https://www.etymonline.com/search?q=phot [accessed July 2018].
https://www.kickstarter.com/about?ref=about_subnav [accessed July 2018].
https://www.kickstarter.com/?ref=nav [accessed July 2018]

REFERENCES
Books
Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., & Brennan, R., 2015. Marketing: an
introduction. Pearson Education.
Berger, J., 2016. Contagious: Why things catch on. New York: Simon and Schuster.
Drucker, P., 2012. Post-Capitalist Society. Routledge.
Chaffey, D., 2009. E-business and E-Commerce Management: Strategy,
Implementation and Practice. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
Colons, G., 2016. Disruptive Marketing: What Growth Hackers, Data Punks and Other
Hybrid Thinkers Can Teach Us About Navigating the New Normal by Geoffrey
Colon. New York: American Management Association.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D., 2017. Research design: Qualitative, quantitative,
and mixed methods approaches. Sage publications.
Duhigg, C., 2016. Smarter Faster Better: The Secrets of Being Productive in Live and
Business. United States: Penguin Random House LLC.
Hanson, W.A. and Kalyanam, K., 2007. Internet marketing and e-commerce. United
States: Thomson South-Western.
Holiday, R., 2014. Growth Hacker Marketing Revised and Expanded. Great Britain:
Profile Books.
Holiday, R., 2014. Growth hacker marketing: A Primer on the future of PR, marketing
and advertising. United Kingdom: Profile Books.
Peters, R., 2014. Growth Hacking: Techniques, Disruptive Technology –How 40
Companies made it Big. Online Growth Hacker Marketing Strategy.
Piñeiro-Otero, T. and Martínez-Rolán, X., 2016. Understanding digital Marketing—
Basics and actions in Management and Industrial Engineering. Springer Science
+ Business Media, pp. 37–74.
Scott, D.M., 2013 The new rules of marketing & PR: How to use social media, online
video, mobile applications, Blogs, news releases, and viral marketing to reach
buyers directly. United States: Wiley.
Sexton, D., Ringer R., 2012. Marketing ROI in the Era of Big Data. Columbia Business
School.
40
Suharsimi, A., 1990. Management Research. Jakarta: Rineka Cipta.
41
Periodicals
Chen, Y., Fay, S. and Wang, Q., 2011. The role of marketing in social media: How
online consumer reviews evolve. Journal of Interactive Marketing. 25(2), pp.85-
94.
Leeflang, P.S.H., Verhoef, P.C., Dahlström, P. and Freundt, T., 2014. Challenges and
solutions for marketing in a digital era. European Management Journal. 32(1), pp.
1–12.
Qianling, C.H.E.N. and Lan, D.U., 2016. Managing Mobile Market Users Based on the
AARRR Model in the Age of Big Data. Management Science and
Engineering. 10(1), pp.58-66.
Salvador, A.B. and Ikeda, A.A., 2014. Big data usage in the marketing information
system. Journal of Data Analysis and Information Processing. 02(03), pp. 77–85.
Schmidt, Glen M. Druehl, Cheryl T., 2008. When Is Disruptive Innovation Disruptive?
In the Journal of Product Innovation Management.
Tiago, M.T.P.M.B. and Verissimo, J.M.C., 2014. Digital marketing and social media:
Why bother? Business Horizons. 57(6), pp. 703–708.
Van Waterschoot, W. and Van den Bulte, C., 1992. The 4P Classification of the
Marketing Mix Re-visited. Journal Marketing.
42
Other Sources
Barby, M., 2016. 25 Growth Hacking Techniques for Your Startup.
https://www.matthewbarby.com/saas-startup-growth-hacking. [accessed 16 March
2018]
Biyani, G., 2013. Explained: The actual difference between growth hacking and
marketing. In the Next Web [accessed 9 April 2018]
Boyce, P., 2015. How to run better marketing experiments – a growth strategy in
Popcorn Metrics Blog. http://blog.popcornmetrics.com/marketing-experiments-asa-strategy-for-growth. [accessed 10 February 2018]
Caldwell, W., 2014. 3 Steps to Determine Product Market Fit. In Entrepreneur.
https://www.entrepreneur.com/article/236833 accessed 27 April 2017 [accessed
12 February 2018]
Carney, J., 2016. Sean Ellis on How Growth Hacking Will Outlive the Hype. In
Mixpanel. https://mixpanel.com/blog/2016/06/30/sean-ellis-growth-marketing/
[accessed 11 February 2018]
Donckers, D., 2013. Startup marketing: A guide to growth hacking. Available at:
http://www.donckers.co/startup-marketing-a-guide-to-growth-hacking [accessed
30 March 2018]
Downward, B., 2016. 15 Winning Growth Hacking Techniques & Strategies
(Infographic). In BD Ventures. http://briandownard.com/growth-hackingtechniques/ [accessed 14 April 2018]
Ellis, S., 2014. Growth Hacking is for Smart Marketers – Not Just Startups on Start-up
Marketing. http://www.startup-marketing.com [accessed 10 January 2018]
Ellis, S., 2010. Find a Growth Hacker for Your Startup on Start-up Marketing.
http://www.startup-marketing.com [accessed 10 January 2018]
Ginn, A., 2017. What is a Growth Hacker? Personal website.
http://www.aginnt.com/growthhacker#.WQuONnd7Fp8 [accessed 28 March
2018]
Griffel, M., 2015. What is Growth Hacking? In One Month.
http://learn.onemonth.com/what-is-growth-hacking [accessed 21 April 2017]
43
Holiday, R., 2013. What is growth hacking? A definition and a call to action. In the
Huff Post Blog. http://www.huffingtonpost.com/ryan-holiday/what-is-growthhacking-a-_b_3863522.html [accessed 14 February 2018]
Hubspot, 2017. How to build a process for growth experiments.
https://blog.hubspot.com/marketing/growth-hacking-experiments-processes
[accessed 2 February 2018]
Hughes, C., 2015. Customer Acquisition Cost: The One Metric That Can Determine
Your Company’s Fate. In Kissmetrics Blog.
https://blog.kissmetrics.com/customer-acquisition-cost/ [accessed 16 March 2018]
James, A., 2016. Growth Hacking on Innovation Enterprise.
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/growth-hacking [accessed 20
February 2018]
Khayati, Y., 2016. Why Growth Hacking is Crucial to Your Innovation Strategy. In
Board of Innovation.
https://www.boardofinnovation.com/blog/2016/11/29/growth-hackingcrucialinnovation-strategy/ [accessed 2 February 2018]
Marrs, M., 2016. The Ultimate A-Z Marketing Buzzwords Bible. In Wordstream.
http://www.wordstream.com/blog/ws/2015/02/23/marketing-buzzwords [accessed
5 February 2018]
Needleman, Sarah E. Safdar, Khadeeja., 2014. ‘Growth Hacking’ Helps Startups Add
Users. In the Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/growth-hackinghelps-startups-boost-their-users-1401320789 [accessed 20 February 2018]
Scherer, J., 2017. The 27 Best Growth Hacking Tools of 2016. In Wishpond Blog.
http://blog.wishpond.com/post/115675436405/best-growth-hacking-tools
[accessed 20 February 2018]
Patel, N., 2015. 6 Growth Hack Techniques You Can Try Today. In Entrepreneur.
https://www.entrepreneur.com/article/241142 [accessed 15 February 2018]
Patel, N., Taylor, B., 2017. A Definitive Guide to Growth Hacking. In Quicksprout
[accessed 2 June 2017]
Patel, N., 2011. 9 Metrics to Help You Make Wise Decisions About Your Start-Up in
Kissmetrics. https://blog.kissmetrics.com/9-metrics/ [accessed 9 April 2017]
44
VWO, 2017. The complete guide to A/B testing. https://vwo.com/ab-testing/ [accessed
12 April 2018]

KAYNAKLAR
Adkins, D., 2002, A brief history of business incubation in the United States, National Business
Incubation Association.
Albort-Morant, G. and Oghazi, P., 2016, How useful are incubators for new entrepreneurs?,
Journal of Business Research, 69(6), 2125-2129.
Ambos, T. C. and Birkinshaw, J., 2010, How do new ventures evolve? An inductive study of
archetype changes in science–based ventures, Organization Science, 21(6), 1125–1140.
Audretsch, David B., 1995, Innovation and Industry Evolution, Cambridge:MIT Press, 77-80.
Battistella, C., De Toni, A. and Pessot, E., 2017, Open accelerators for start-ups success: a case
study, European Journal of Innovation Management, 20(1), 80-111.
Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J.F., 2011, Entrepreneurship: origins and returns,
Labour Economics, 18, 180–193.
Blanchflower, D. G. and Meyer, B. D., 1994, A longitudinal analysis of the young selfemployed in Australia and the United States, Small Business Economics, 6(1), 1-19.
Bönte, W. and Piegeler, M., 2013, Gender gap in latent and nascent entrepreneurship: driven
by competitiveness, Small Business Economics, 41(4), pp.961-987.
Brown, M., Harrell, M.P., Regner, W., 2000, Internet Incubators: How to invest in the new
economy without becoming as investment company. Business Lawyer, 56(1), 273-284.
Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B. and Groen, A., 2012, The Evolution of Business
Incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across
different incubator generations, Technovation, 32(2), 110-121.
Cáceres-Carrasco, F. R. and Guzmán-Cuevas, J., 2010, Functional and productive dependence:
New characteristics for the analysis of enterprises from a macroeconomic view,
International Entrepreneurship and Management Journal, 6(2), 117-130.
Caley, E. and Kula, H., 2013, Seeding success: Canada’s startup accelerators, MaRS Data
Catalyst, Toronto, Canada.
Christiansen, J., 2009, Copying Y Combinator: A framework for developing seed accelerator
programmes, Thesis(MBA), University of Cambridge.
Clarysse, B., Wright, M. and Van Hove, J., 2015, A look inside accelerators, London, Nesta.
Cohen, S., 2013, What do accelerators do? Insights from incubators and angels, Innovations,
8(3-4), 19-25.
Cohen, S. and Hochberg, Y.V., 2014, Accelerating startups: The seed accelerator phenomenon.
118
Çubukçu, C. and Gülseçen S., 2018, An analysis of the business accelerator programs in
Turkey, International Journal of Computer (IJC), 29(1), 13-32.
Çubukçu, C. and Gülseçen S., 2017, Accelerator programs in Turkey: Who benefits the most
from these programs?, 14th International Conference on Social Sciences, 2-3 March 2018
Frankfurt, EUSER, European Center for Science Education and Research, ISBN:
9781642553970, Vol. 2, 563-573
Dahleez, K. A., 2009, The Role of Business Incubators in Developing Entrepreneurship and
Creating New Business Start-ups in Gaza Strip, Thesis (PhD), The Islamic UniversityGaza.
Davidsson, P. and Honig, B., 2003, The role of social and human capital among nascent
entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 18 (3), 301-331.
Dee, N., Gill, D., Weinberg, C. and McTavish, S., 2015, Startup support programmes: What’s
the difference?, Nesta.
Dee, N.J., Livesey, F., Gill, D. and Minshall, T., 2011, Incubation for Growth: A review of the
impact of business incubation on new ventures with high growth potential, Nesta.
Delmar, F. and Wennberg, K., 2010, Knowledge intensive entrepreneurship, Edward Elgar
Publishing.
Ebbers, J. J., 2014, Networking behavior and contracting relationships among entrepreneurs in
business incubators, Entrepreneurship Theory and Practice, 38(5), 1159-1181.
Engelman, R., Carneiro Zen, A. and Fracasso, E., 2015, The impact of the incubator on the
internationalization of firms, Journal of technology management and innovation, 10(1),
29-39.
Etohum.com, 2018, Etohum’da son 7 yılın istatistikleri – Etohum.com,
https://www.etohum.com/blog-tr/son-7-yilin-istatistikleri/ [Ziyaret tarihi: 20 Ocak 2018].
Fallows, J., 1985, The case against credentialism, The Atlantic Monthly, December, 49-67.
Fritsch, M., Brixy, U. and Falck, O., 2006, The effect of industry, region, and time on new
business survival – A multi-dimensional analysis, Review of Industrial Organization,
28(3), 285-306.
Gans, J. S. and Stern, S., 2003, The product market and the market for “ideas”:
commercialization strategies for technology entrepreneurs, Research policy, 32(2), 333-
350.
Gruber, M., MacMillan, I. C. and Thompson, J. D., 2008, Look before you leap: Market
opportunity identification in emerging technology firms, Management Science, 54(9),
1652–1665.
119
Gupta, V., Goktan, A. and Gunay, G., 2014, Gender differences in evaluation of new business
opportunity: A stereotype threat perspective, Journal of Business Venturing, 29(2), 273-
288.
Gurel, E., Altinay, L. and Daniele, R., 2010, Tourism students’ entrepreneurial intentions,
Annals of Tourism Research, 37 (3), 646-69.
Hallen, B., Bingham, C. and Cohen, S., 2016, Do Accelerators Accelerate? If So, How? The
Impact of Intensive Learning from Others on New Venture Development.
Hechavarria, D. M. and Reynolds, P. D., 2009, Cultural norms & business start-ups: the impact
of national values on opportunity and necessity entrepreneurs, International
Entrepreneurship and Management Journal, 5(4), 417.
Hochberg, Y., 2015, Accelerating entrepreneurs and ecosystems: The seed accelerator model,
National Bureau of Economic Research – 16th Innovation Policy and the Economy
Conference, 14 April 2015, Washington, D.C., USA.
Ilhan Ertuna, Z. and Gurel, E., 2011, The moderating role of higher education on
entrepreneurship, Education+ training, 53(5), 387-402.
Impact Index Survey Guide, 2016, InBia.
Isabelle, D., 2013, Key factors affecting a technology entrepreneur’s choice of incubator or
accelerator, Technology innovation management review, 2013(February),16-22.
Jackson, J. E. and Rodkey, G. R., 1994, The attitudinal climate for entrepreneurial
activity, Public Opinion Quarterly, 58(3), 358-380.
Jorgensen, S., 2014, Business Incubators and Incubatees, Thesis (PhD), Roskilde University.
Karadal, H., 2013, Girişimci destekleri, Girişimcilik: Uygulamalı girişimcilik eğitimi ve güncel
konular, In: Karadal, H. (ed.), Bölüm 15, Beta, İstanbul, ISBN: 978-605-333-762-1, 323-
352.
Kemp, P., 2013, The influence of business incubation in developing new enterprises in
Australia, Thesis (Master), Edith Cowan University.
Lalkaka, R. and Bishop, J., 1996, Business incubators in economic development: an initial
assessment in industrializing countries, New York, NY: United Nations Development
Programme.
Lall, S., Bowles, L. and Baird, R., 2013, Bridging the “Pioneer Gap”: The Role of Accelerators
in Launching High-Impact Enterprises, innovations, 8(3-4), 105-137.
Laukkanen, M., 2000, Exploring alternative approaches in high-level entrepreneurship
education: creating micro-mechanisms for endogenous regional growth,
Entrepreneurship and Regional Development, 12 (1), 25-47.
120
Levesque, M., and Minniti, M., 2006, The effect of aging on entrepreneurial behavior, Journal
of Business Venturing, 21(2), 177-194.
Malek, K., Maine, E. and McCarthy, I., 2014, A typology of clean technology
commercialization accelerators, Journal of Engineering and Technology Management,
32, 26-39.
Marangoz, M., 2016, Girişimcilikte güncel konular ve uygulamalar, 1. baskı, İnkılap Kitabevi,
İstanbul, ISBN: 978-605-333-567-2
Meru, A. K. and Struwig, M., 2011, An evaluation of the entrepreneurs’ perception of businessincubation services in Kenya, International Journal of Business Administration, 2(4),
112.
Mian, S. A., 1997, Assessing and managing the university technology business incubator: an
integrative framework, Journal of Business Venturing, 12(4), 251-285.
Mian, S., Lamine, W. and Fayolle, A., 2016, Technology business incubation: An overview of
the state of knowledge, Technovation, 50, 1-12.
Miller, P. and Bound, K., 2011, The startup factories: The rise of accelerator programmes to
support new ventures, Nesta.
Mintzberg, H., 2004, Managers not MBAs.
Montes Rojas, G. and Siga, L., 2009, On the nature of micro-entrepreneurship: evidence from
Argentina, Applied Economics, 41(21), 2667-2680.
Olivares, A. and Suárez, S., 2007, The export development process of Spanish manufacturing
firms: An application of survival analysis, Revista Europea de Dirección y Economía de
la Empresa, 16(1), 89–98.
Özkaşıkçı, I., 2013, Dijital çağda girişimcilik ekosistemi, 1. baskı, Butik Yayıncılık, İstanbul,
ISBN: 978-605-5154-30-1
Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M. and Van Hove, J., 2015, Understanding a new generation
incubation model: The accelerator, Technovation, 50, 13-24.
Peterman, N.E. and Kennedy, J., 2003, Enterprise education: influencing students’ perceptions
of entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (29), 129-44.
Ratinho, T, 2011, Are They Helping? An Examination of Business Incubators’ Impact on
Tenant Firms, Thesis (PhD), University of Twente.
Rice, M. P., 2002, Co-production of business assistance in business incubators: an exploratory
study, Journal of Business Venturing, 17(2), 163-187.
Robinson, P.B. and Sexton, E.A., 1994, The effect of education and experience on selfemployment success, Journal of Business Venturing, 9 (2), 141-56.
Ronstadt, R., 1984, Entrepreneurship: Text, Cases and Notes, Lord, Dover.
121
Sapienza, H. J., Autio, E., George, G. and Zahra, S. A., 2006, Capabilities perspective on the
effects of early internationalization on firm survival and growth, Academy of
Management Review, 31(4), 914–933.
Schmalensee, R., 1982, Product differentiation advantages of pioneering brands, The American
Economic Review, 72(3), 349-365.
Shapero, A., 1980, Are business schools teaching business. Inc., January.
Singh, S. P., Reynolds, R. G. and Muhammad, S., 2001, A gender-based performance analysis
of micro and small enterprises in Java, Indonesia, Journal of Small Business
Management, 39(2), 174.
Smilor, R. W., 1997, Entrepreneurship – Reflections on a subversive activity, Journal of
Business Venturing, 12(5): 341–346.
Soetanto, D. P. and Jack, S. L., 2013, Business incubators and the networks of technologybased firms, The Journal of Technology Transfer, 38(4), 432-453.
Sungur, O., 2011, İşletme kuluçkaları destek hizmetlerinin firma hayatta kalma üzerindeki rolü:
COX orantılı hazard regresyon modeli ile iş geliştirme merkezlerine (İŞGEM) yönelik
ampirik bir analiz, Thesis(PhD), Süleyman Demirel Üniversitesi.
Thach, L. and Kidwell, R. E., 2009, HR practices in US and Australian family wineries: cultural
contrasts and performance impact, International Entrepreneurship and Management
Journal, 5(2), 219-240.
Thomas, M. K., 2009, The impact of education histories on the decision to become selfemployed: a study of young, aspiring, minority business owners, Small Business
Economics, 33(4), 455.
van Huijgevoort, T., 2012, The ‘Business Accelerator’: Just a Different Name for a Business
Incubator, Thesis (Bachelor), Utrecht School of Economics, Utrecht, The Netherlands.
Vanderstraeten, J. and Matthyssens, P., 2010, Measuring the performance of business
incubators: A critical analysis of effectiveness approaches and performance measurement
systems, ICSB conference, 24-27 June 2010, Cincinnati, USA.
Wagner, J., 1994, The post-entry performance of new small firms in german manufacturing
industries, Journal of Industrial Economics, 42, 141-154.
Walters, K., Stacey, J., Haley, C., Roberts, I., 2014, Startup accelerator programmes: A practice
guide, Nesta.
Wise, S. and Valliere, D., 2014, The impact on management experience on the performance of
start-ups within accelerators, The Journal of Private Equity, 18(1), 9-19.
Women Who Tech., 2017, Infographic | Women Who Tech.,
https://www.womenwhotech.com/womenintechinfographic ,[Ziyaret Tarihi: 19 Kasım
2017].
122
Wu, S. and Wu, L., 2008, The impact of higher education on entrepreneurial intentions of
university students in China, Journal of Small Business and Enterprise Development, 15
(4), 752-74.
Zott, C. and Huy, Q. N., 2007, How entrepreneurs use symbolic management to acquire
resources, Administrative Science Quarterly, 52(1): 70–1

Aghaei, S., Nematbakhsh, M. A., & Farsani, H. K. (2012). Evolution of the world wide
web: From WEB 1.0 TO WEB 4.0. International Journal of Web & Semantic
Technology, 3(1), 1.
Akar, Ö. (2015). Muhasebe ve Denetim Sektöründe İçe Yönlendirici (Inbound)
Pazarlamanın Marka Bilinirliğindeki Rolüne İlişkin Nitel Bir Araştırma. Doktora Tezi.
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
Aldas-Manzano, J., Küster, I., & Vila, N. (2005). Market orientation and innovation:
an inter-relationship analysis. European Journal of Innovation Management, 8(4),
437-452.
Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and
cross-cultural validation. Journal of business venturing, 16(5), 495-527.
Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing.
Pearson Australia.
Armstrong, G. & Kotler, P. (2015). Marketing: An Introduction. Pearson England.
Atuahene Gima, K. (1995), “An exploratory analysis of the impact of market
orientation on new product performance”, Journal of Product Innovation Management,
Vol. 12, pp. 275 93.
Atuahene Gima, K. (1996), “Market orientation and innovation”, Journal of Business
Research, No. 35, pp. 93 103.
Atuahene-Gima, K., Slater, S. F., & Olson, E. M. (2005). The contingent value of
responsive and proactive market orientations for new product program performance.
Journal of Product Innovation Management, 22(6), 464–482.
183
Auh, S., & Menguc, B. (2005). Balancing exploration and exploitation: The
moderating role of competitive intensity. Journal of business research, 58(12), 1652-
1661.
Avlonitis, G. J., & Salavou, H. E. (2007). Entrepreneurial orientation of SMEs, product
innovativeness, and performance. Journal of Business Research, 60(5), 566-575.
Baalbaki, I. B., & Malhotra, N. K. (1995). Standardization versus customization in
international marketing: an investigation using bridging conjoint analysis. Journal of
the academy of marketing science, 23(3), 182-194.
Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2005). Market orientation and the new product
paradox. Journal of Product Innovation Management, 22(6), 483–502.
Bala, M., & Verma, M. D. (2018). A Critical Review of Digital Marketing. Journal
Homepage: http://www. ijmra. us, 8(10).
Balu. (2015). Digital Marketing Using Google Services. LocSea Software
Development Private Limited.
Becker, J., & Homburg, C. (1999). Market-oriented management: a systems-based
perspective. Journal of Market-Focused Management, 4(1), 17-41.
Benner, M. J., & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process
management: The productivity dilemma revisited. Academy of management review,
28(2), 238-256.
Bezovski, Z. (2015). Inbound Marketing-a new concept in digital business.
Conference Paper. International Scientific Conference of the Romanian-German
University of Sibiu, 27-34.
184
Biber, L., & Marangoz, M. (2007). İşletmelerin Pazar Performansi ile İnsan
Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma
&61; A Research on Analysing the Relationship between Businesses, Market
Performance and Human Resources Applications. Dogus University Journal, 8(2),
202-217.
Blank, S. (2006). The four steps to the epiphany: Successful strategies for startups that
win. K&S Ranch.
Blank, S., & Dorf, B. (2012). The startup owner’s manual: The step-by-step guide for
building a great company. BookBaby.
Bleoju, G., Capatina, A., Rancati, E., & Lesca, N. (2016). Exploring organizational
propensity toward inbound–outbound marketing techniques adoption: The case of pure
players and click and mortar companies. Journal of Business Research, 69(11), 5524-
5528.
Blocker, C. P., Flint, D. J., Myers, M. B., & Slater, S. F. (2011). Proactive customer
orientation and its role for creating customer value in global markets. Journal of the
Academy of Marketing Science, 39(2), 216–233.
Bodlaj, M. (2010). The impact of a responsive and proactive market orientation on
innovation and business performance. Economic and Business Review, 12(4), 241-
261.
Borden, N. H. (1964). The concept of the marketing mix. Journal of advertising
research, 4(2), 2-7.
Bulut, Ç., Yılmaz, C., & Alpkan, L. (2009). Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma
Performansına Etkileri. Ege Akademik Bakış Dergisi, 9(2), 513–538.
Bulut, Ç., Pırnar, İ., SEÇKİN HALAÇ, D., & Öztürk, A. D. (2013). Girişimsel
Pazarlamanin Firma Performansina Etkisi.
185
Cadogan, J. W., & Diamantopoulos, A. (1995). Narver and Slater, Kohli and Jaworski
and the market orientation construct: integration and internationalization. Journal of
strategic marketing, 3(1), 41-60.
Cansız, M. (2013). Türkiye’nin yenilikçi girişimcileri: teknoloji geliştirme bölgeleri
örneği. TC Kalkınma Bakanlığı.
Çalık, M., Altunışık, R., & Sütütemiz, N. (2013). Bütünleşik pazarlama iletişimi,
marka performansı ve pazar performansı ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim
İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 137-161.
Cavusgil, S. T., Knight, G. A., Riesenberger, J. R., (2008). International Business:
Strategy, Management, and the New Realities, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. the Journal of
Marketing, 37-52.
Day, G. S. (1999). Misconceptions about market orientation. Journal of marketfocused management, 4(1), 5-16.
Deng, S., & Dart, J. (1994). Measuring market orientation: a multi‐factor, multi‐item
approach. Journal of marketing management, 10(8), 725-742.
Deshpandé, R., Farley, J. U., & Webster, F. E. (1993). Corporate Culture, Customer
Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of
Marketing, 57(1), 23.
Deshpandé, R., & Farley, J. U. (1998). Measuring Market Orientation: Generalization
and Synthesis. Journal of Market Focused Management, 2, 213–232.
186
Dess, G. G., & Robinson Jr, R. B. (1984). Measuring organizational performance in
the absence of objective measures: the case of the privately‐held firm and
conglomerate business unit. Strategic management journal, 5(3), 265-273.
Dixon, D. F., & Blois, K. J. (1983). Some Limitations of the 4Ps as a Paradigm for
Marketing. Back to Basics, Proceedings of the Marketing Education Group, Cranfield
School of Management, 92-107.
Drucker, P. F. (1954). The practice of management: A study of the most important
function in America society. Harper & Brothers.
Drucker, P. (1973). Management: Tasks, Responsibilities and Practices, Harper &
Row. Publishers, New York.
Eibe Sørensen, H. (2009). Why competitors matter for market orientation. European
Journal of Marketing, 43(5/6), 735-761.
Ellis, P. D. (2005). Market orientation and marketing practice in a developing
economy. European Journal of Marketing, 39(5/6), 629-645.
Ellis, P. D. (2006). Market orientation and performance: A meta‐analysis and cross‐
national comparisons. Journal of Management Studies, 43(5), 1089-1107.
Ertemel, A. V. (2016). Teknoloji girişimi süreç yönetiminde yeni bir yaklaşım: yalın
girişim metodolojisinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 29 (2). s.119-133.
Fairchild, A. M. (2014). Extending the network: Defining product delivery partnering
preferences for omni-channel commerce. Procedia Technology, 16, 447-451.
Fırat, E. A., & Köksal, M. S. (2017). The relationship between use of Web 2.0 tools
by prospective science teachers and their biotechnology literacy. Computers in Human
Behavior, 70, 44-50.
187
Florès, L. (2014). How to measure digital marketing. Metrics for assessing impact and
designing success. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
Foglio, A., Stanevicius, V., (2007). “Scenario of Glocal Marketing and Glocal
Marketing as An Answer to the Globalization and Localization: Action on Glocal
Market and Marketing Strategy”, Vadyba/Management, No: 3-4, 40-55.
Godin, S. (1999), Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends and Friends
Into Customers, New York: Simon and Schuster.
Goi, C. L. (2009). A review of marketing mix: 4Ps or More?. International journal of
marketing studies, 1(1), 2.
Gray, B., Matear, S., Boshoff, C., & Matheson, P. (1998). Developing a better measure
of market orientation. European journal of marketing, 32(9/10), 884-903.
Greenberg, P. (2010). The impact of CRM 2.0 on customer insight. Journal of Business
& Industrial Marketing, 25(6), 410-419.
Grönroos, C. (1994), “From marketing mix to relationship marketing: towards a
paradigm shift in marketing”, Management Decision, Vol. 32 No. 2, pp. 4-20.
Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri FelsefeYöntem-Analiz. 3.Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
Haddara, M., & Constantini, A. (2017). ERP II is Dead-Long Live CRM. Procedia
Computer Science, 121, 950-959.
Hagedoorn, J., & Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance: is there an
advantage in using multiple indicators?. Research policy, 32(8), 1365-1379.
Halligan, B., & Shah, D. (2010). Inbound Marketing. Hoboken.
188
Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market orientation and organizational
performance : Is Innovation a Missing Link ? Journal of Marketing, 62(4), 30–45.
He, Z. L. ve Wong, P. K. (2004) Exploration vs. exploitation: An empirical test of the
ambidexterity hypothesis, Organization Science 15(4): 481-494.
Hernández, B., Jiménez, J., & Martín, M. J. (2010). Customer behavior in electronic
commerce: The moderating effect of e-purchasing experience. Journal of business
research, 63(9-10), 964-971.
Hills, G. E., Hultman, C. M., & Miles, M. P. (2008). The Evolution and Development
of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business Management 46(1), 99–112.
Holstein, A. D., & Eschenfelder, M. J. (2017). Economic Analysis Of Public Support
For Tech Startups: A Case Study Of Pittsburgh. Journal of Business and Behavioral
Sciences, 29(1), 100.
Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented
organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of
marketing research, 37(4), 449-462.
Hulli, E. (2018). Turkish Ecosystem: The Rise of Third Wave Entrepreneurs.
https://500.co/turkish-ecosystem-3rd-wave-entrepreneurs/ (Erişim, 20.06.2018).
Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents
and impact on business performance. Industrial marketing management, 33(5), 429-
438.
Hunt, S. D., & Morgan, R. M. (1995). The comparative advantage theory of
competition. The Journal of Marketing, 1-15.
189
İyigün, Ö. (2015). Startuplar ve girişimcilik (Girişimcilik ve iş kurma, Editör:
Akdemir, A). Ankara: Orion Kitapevi.
Jangl, P. (2016). Model of market orientation of high-tech firms in Germany:
Validation study. Business: Theory and Practice.
Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory
innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational
antecedents and environmental moderators. Management science, 52(11), 1661-1674.
Järvinen, J., & Taiminen, H. (2016). Harnessing marketing automation for B2B
content marketing. Industrial Marketing Management, 54, 164-175.
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and
consequences. The Journal of marketing, 53-70.
Jaworski, B., Kohli, A. K., & Sahay, A. (2000). Market-driven versus market-driving.
Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 45–54.
Juaneda-Ayensa, E., Mosquera, A., & Sierra Murillo, Y. (2016). Omnichannel
customer behavior: key drivers of technology acceptance and use and their effects on
purchase intention. Frontiers in psychology, 7, 1117.
Jurvetson, S. (2000). What exactly is viral marketing. Red Herring, 78, 110-112.
Kalyoncuoğlu, S., & Faiz, E. (2016). Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaja Etkisi: Kamu
Ve Özel Mevduat Bankalari Üzerinde Bir Araştirma. Pazarlama ve Pazarlama
Araştırmaları Dergisi, 9(18), 67-103.
Kannan, P. K. & Li, H.A. (2017). Digital marketing: A framework, review and
research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45.
190
Kaplan, R. S. (2001). Strategic performance measurement and management in
nonprofit organizations. Nonprofit management and Leadership, 11(3), 353-370.
Karahan, K., & Varinli, İ. (2002). Pazar Yönlülük ve Bankacılık Sektöründe Bir
Uygulama. Pazarlama Dünyası, 16(1), 4-11.
Kashani, K., (1989). “Beware the Pitfalls of Global Marketing”, Harward Business
Review, September-October, 91-98.
Kaya, İ. (2010). Pazarlama bi’tanedir. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
Kellerman, B. J., Gordon, P. J. & Hekmat, F. (1995). Product and Pricing Courses are
Underrepresented in Undergraduate Marketing Curricula. Journal of Product & Brand
Management, 4(1), 18-25.
Kırım, A. (2010). Yeni Girişimcilik. Beyoğlu: Sistem Yayıncılık.
Kirca, A. H., Jayachandran, S., & Bearden, W. O. (2005). Market Orientation: A MetaAnalytic Review and Assessment of Its Antecedents and Impact on Performance.
Journal of Marketing, 69(2), 24–41.
Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research
Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1.
Kohli, A. K., Jaworski, B. J., & Kumar, A. (1993). MARKOR: a measure of market
orientation. Journal of Marketing research, 467-477.
Koiso-Kanttila, N. (2004), Digital content marketing: a literature synthesis. Journal of
Marketing Management, Vol. 20 Nos 1/2, pp. 45-65
Kotler, P. (1977), From Sales Obsession to Marketing Effectiveness. Harvard Business
Review, 55 (6), 67-75.
191
Kotler, P. (2003). Marketing Management, New Jersey 2000. Google Scholar.
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0 From Products to
Consumers to the Human Spirits. South Asian Journal of Management (Vol. 21).
Kotler, P. & Armstrong, G. (2014). Principles of marketing. Pearson England.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management, u. united states of america:
person aducation.
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from
traditional to digital. John Wiley & Sons.
Kritzinger, W. T., & Weideman, M. (2013). Search engine optimization and pay-perclick marketing strategies. Journal of Organizational Computing and Electronic
Commerce, 23(3), 273-286.
Kumar, K., Subramanian, R., & Yauger, C. (1998). Examining the market orientationperformance relationship: a context-specific study. Journal of management, 24(2),
201-233.
Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R. P. (2011). Is market orientation a
source of sustainable competitive advantage or simply the cost of competing?. Journal
of marketing, 75(1), 16-30.
Kumar, V., & Reinartz, W. (2016). Creating enduring customer value. Journal of
Marketing, 80(6), 36-68.
Kurtz, D. L. & Boone, L. E. (1987). Marketing (3rd ed.). Chicago The Dryden Press.
Lado, N., & Maydeu-Olivares, A. (2001). Exploring the link between market
orientation and innovation in the European and US insurance markets. International
Marketing Review, 18(2), 130-145.
192
Laforet, S. (2009). Effects of size, market and strategic orientation on innovation in
non-high-tech manufacturing SMEs. European Journal of Marketing, 43(1/2), 188-
212.
Lauterborn, B. (1990). New marketing litany. Advertising age, 61(41), 26-26.
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience
throughout the customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96.
Levitt, T. (1960). Marketing myopia. Harvard Business Review, 38 (4),45-56.
Levitt, T. (1983). The Globalization of Markets. Harvard Business Review, 61 (MayJune), 92-102.
Li, Q., Luo, H., Xie, P. X., Feng, X. Q., & Du, R. Y. (2015). Product Whole Life-Cycle
and Omni-Channels Data Convergence Oriented Enterprise Networks Integration in a
Sensing Environment. Computers in Industry, 70, 23-45.
Li, T. and Calantone, R.J. (1998), The impact of market knowledge competence on
new product advantage: conceptualization and empirical examination, Journal of
Marketing, Vol. 62 No. 4, pp. 13-29.
Liao, S. H., Chang, W. J., Wu, C. C., & Katrichis, J. M. (2011). A survey of market
orientation research (1995–2008). Industrial marketing management, 40(2), 301-310.
Lichtenthal, J. D., & Wilson, D. T. (1992). Becoming market oriented. Journal of
Business Research, 24(3), 191-207.
Liu, B. ve Fu, Z. (2011) Relationship between strategic orientation and organizational
performance in born global: A critical review, International Journal of Business and
Management 6(3), 109-115.
193
Lumpkin, G. T. ve Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial
orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life
cycle. Journal of Business Venturing, 16 (5): 429- 451.
Marangoz, M., Çelikkan, H., & Aydın, A. E. (2012). Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli
Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler1. Tüketici ve
Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 19-46.
Marangoz, M. (2016). Girişimcilikte güncel konular ve uygulamalar. İstanbul: Beta.
Maynard, M. L., (2003). “From Global to Glocal: How Gillette’s Sensor Excel
Accommodates to Japan”, Keio Communication Review, No: 25, 57-75.
McNamara, C. P. (1972). The present status of the marketing concept. The Journal of
Marketing, 50-57.
Miles, M. P., & Darroch, J. (2006). Large firms, entrepreneurial marketing processes,
and the cycle of competitive advantage. European journal of marketing, 40(5/6), 485-
501.
Milfelner, B. (2009). The Role of Proactive and Responsive Market Orientation in the
Development ofa Firm’s Innovation resources. NaseGospodarstvo, 55, 51-58.
Min, S., & Wolfinbarger, M. (2005). Market share, profit margin, and marketing
efficiency of early movers, bricks and clicks, and specialists in e-commerce. Journal
of Business Research, 58(8), 1030-1039.
Mohr, J. J., Sengupta, S., & Slater, S. F. (2010). Marketing of high-technology
products and innovations. Pearson Prentice Hall.
Morgan, R. E., & Turnell, C. R. (2003). Market‐based organizational learning and
market performance gains. British Journal of Management, 14(3), 255-274.
194
Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing
capabilities, and firm performance. Strategic management journal, 30(8), 909-920.
Morris, M. H. (1998). Entrepreneurial intensity: Sustainable advantages for
individuals, organizations, and societies. Greenwood Publishing Group.
Möller, K. (2006). The marketing mix revisited: Towards the 21st century marketing
by E. Constantinides. Journal of Marketing Management, 22(3), 439-450.
Mucuk, İsmet (2014), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Gözden Geçirilmiş
20.Basım, İstanbul.
Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business
Profitability. Journal of Marketing, 20-35.
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1998). Additional Thoughts on the Measurement of
Market Orientation: A Comment on Deshpandé and Farley. Journal of Market Focused
Management, 2(3), 233–236.
Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan, D. L. (2004). Responsive and proactive
market orientation and new-product success. Journal of Product Innovation
Management, 21(5), 334–347.
Neely, A., & Hii, J. (1998). Innovation and business performance: a literature review.
The Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, 0-65.
Newman, R., Chang, V., Walters, R. J., & Wills, G. B. (2016). Web 2.0—The past and
the future. International Journal of Information Management, 36(4), 591-598.
OECD ve Eurostat. (2006) [1992/2005], Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin
Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler (3. baskı), Ankara: TUBİTAK.
195
OECD/EU/EBRD/ETF/SEECEL. (2016), SME Policy Index: Western Balkans and
Turkey 2016: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe,
SME Policy Index, OECD Publishing, Paris.
OECD. (2017), Entrepreneurship at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris.
Opreana, A., & Vinerean, S. (2015). A new development in online marketing:
Introducing digital inbound marketing. Expert Journal of Marketing, 3(1).
O’reilly, T. (2005). What is web 2.0.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for
visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
Örnek, A. S., & Danyal, Y. (2015). Increased Importance Of Entrepreneurship From
Entrepreneurship To Techno-Entrepreneurship (Startup): Provided Supports And
Conveniences To Techno-Entrepreneurs In Turkey. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 195, 1146-1155.
Öztürk, A. (2010). Marka İletişiminin Kriz Dönemlerinde İşletme Performansına
Etkisi ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Selçuk
Üniversitesi, Konya.
Paschen, J. (2017). Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life
cycle. Business horizons, 60(2), 179-188.
Patrutiu-Baltes, L. (2016). Inbound Marketing-the most important digital marketing
strategy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series
V, 9(2), 61.
Pattnayak, J., & Pattnaik, S. (2016). Integration of web services with e-learning for
knowledge society. Procedia Computer Science, 92, 155-160.
196
Pelham, A. M., & Wilson, D. T. (1995). A longitudinal study of the impact of market
structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on dimensions of
small-firm performance. Journal of the academy of marketing science, 24(1), 27-43.
Pelham, A. M. (1997). Market orientation and performance: the moderating effects of
product and customer differentiation. Journal of Business & Industrial Marketing,
12(5), 276-296.
Pelham, A. M. (2000). Market orientation and other potential influences on
performance in small and medium-sized manufacturing firms. Journal of small
business management, 38(1), 48-67.
Peters, R., 2014. Growth Hacking: Techniques, Disruptive Technology –How 40
Companies made it Big. Online Growth Hacker Marketing Strategy. BLEP Publishing.
Picken, J. C. (2017). From startup to scalable enterprise: Laying the foundation.
Business Horizons, 60(5), 587-595.
Piñeiro-Otero, T., & Martínez-Rolán, X. (2016). Understanding Digital Marketing—
Basics and Actions. In MBA (pp. 37-74). Springer, Cham.
Popovic, D. (2006). Modelling the Marketing of High-Tech Start-Ups. Journal of
Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 14(3), 260-276.
Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: techniques for analyzing industries and
competitors.
Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic management
journal, 12(S2), 95-117.
Pulizzi, J. (2011). The 7 business goals of content marketing: inbound marketing isn’t
enough. Content Marketing Institute. Ohio.
197
Quelch, J. A., Hoff, E. J., (1986). “Customizing Global Marketing”, Harvard Business
Review, Vol: 64, No: 3, May-June, 59-68.
Qureshi, M. S., Aziz, N., & Mian, S. A. (2017). How marketing capabilities shape
entrepreneurial firm’s performance? Evidence from new technology based firms in
turkey. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7(1), 15.
Radas, S., & Božić, L. (2009). The antecedents of SME innovativeness in an emerging
transition economy. Technovation, 29(6-7), 438-450.
Rafiq, M. & Ahmed, P. K. (1995). Using the 7Ps as A Generic Marketing Mix: An
Exploratory Survey of UK and European Marketing Academics. Marketing
Intelligence & Planning, 13(9), 4-15.
Raju, P. S., Lonial, S. C., & Crum, M. D. (2011). Market orientation in the context of
SMEs: A conceptual framework. Journal of Business Research, 64(12), 1320-1326.
Rancati, E., Codignola, F., & Capatina, A. (2015). Inbound and Outbound marketing
techniques: A comparison between italian and Romanian pure players and click and
mortar companies. In International conference “Risk in contemporary economy (pp.
232-238).
Rejc, A. (2002). Role and Significance of Non-financial Information in Light of Firm
Performance–Theory and Empirical Investigation (Doctoral dissertation, PhD
Dissertation, Faculty of Economics, Ljubljana).
Ries, E. (2011). The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous
innovation to create radically successful businesses. Crown Books.
Ronen, S., & Shenkar, O. (1985). Clustering countries on attitudinal dimensions: A
review and synthesis. Academy of management Review, 10(3), 435-454.
198
Rovira, C., Guerrero-Solé, F., & Codina, L. (2018). Received citations as a main SEO
factor of Google Scholar results ranking. El profesional de la información, 27(3), 559-
569.
Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing, Journal of Marketing
Management, 24:5-6, 517-540.
Ruekert, R. W. (1992). Developing a market orientation: an organizational strategy
perspective. International journal of research in marketing, 9(3), 225-245.
Ryan, D. & Jones, C. (2009). Understanding digital marketing: marketing strategies
for engaging the digital generation. London and Philadelphia: Kogan Page.
Salavou, H., Baltas, G., & Lioukas, S. (2004). Organisational innovation in SMEs: the
importance of strategic orientation and competitive structure. European journal of
marketing, 38(9/10), 1091-1112.
Šályová, S., Táborecká-Petrovičová, J., Nedelová, G., & Ďaďo, J. (2015). Effect of
marketing orientation on business performance: A study from Slovak foodstuff
industry. Procedia Economics and Finance, 34, 622-629.
Schindehutte, M., Morris, M. H., & Kocak, A. (2008). Understanding market-driving
behavior: The role of entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 46(1),
4–26.
Schumpeter, J. A. (1934). Theory of Economic Development.
Scott, D.M. (2013). The new rules of marketing & PR: How to use social media, online
video, mobile applications, Blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers
directly. United States: Wiley.
Shapiro, B. P. (1988). What the Hell Is “Market Oriented?” Harvard Business Review,
66(6), 119.
199
Shivalingaiah, D., & Naik, U. (2009). Semantic web tools: An overview.
Shoham, A., Rose, G. M., & Kropp, F. (2005). Market orientation and performance: a
meta-analysis. Marketing Intelligence & Planning, 23(5), 435-454.
Siguaw, J. A., & Diamantopoulos, A. (1995). Measuring market orientation: some
evidence on Narver and Slater’s three-component scale. Journal of strategic
marketing, 3(2), 77-88.
Singh, S. (2009). How market orientation and outsourcing create capability and impact
business performance. Thunderbird International Business Review, 51(5), 457-471.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). Does competitive environment moderate the
market orientation-performance relationship?. The Journal of Marketing, 46-55.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (1998). Customer‐led and market‐oriented: let’s not
confuse the two. Strategic management journal, 19(10), 1001-1006.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (1999). Market‐oriented is more than being customer‐
led. Strategic management journal, 20(12), 1165-1168.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (2000). The positive effect of a market orientation on
business profitability: A balanced replication. Journal of business research, 48(1), 69-
73.
Slater, S. F. (2001). Market orientation at the beginning of a new millennium.
Managing Service Quality: An International Journal, 11(4), 230–233.
Spanos, Y. E., & Lioukas, S. (2001). An examination into the causal logic of rent
generation: contrasting Porter’s competitive strategy framework and the resourcebased perspective. Strategic Management Journal, 22(10), 907–934.
200
Stagars, M. (2014). University startups and spin-offs: Guide for entrepreneurs in
academia. Apress.
Stanoevska-Slabeva, K. (2003). Towards a reference model for m-commerce
applications. ECIS 2002 Proceedings, 159.
Swamy, R. (2002). Information technology Strategic performance measurement in the
new millennium. CMA management, 76(3), 44-47.
Şahin, B. (2018). Pazar Odaklılık Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri:
Ankara’da Faaliyet Gösteren Startuplar Üzerine Bir Uygulama. BMIJ,(2018), 6(2),
675-693.
Tankosic, M., Ivetic, P., & Vucurevic, V. (2016). Features of interactive public
relations: Using Web 2.0 to establish a two-way communication with the consumers.
International Journal of Economics and Management Systems, 1.
Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social
media: Why bother?. Business Horizons, 57(6), 703-708.
Trainor, K. J., Andzulis, J. M., Rapp, A., & Agnihotri, R. (2014). Social media
technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based
examination of social CRM. Journal of Business Research, 67(6), 1201-1208.
Trusov, M., Bucklin, R. E., & Pauwels, K. (2009). Effects of word-of-mouth versus
traditional marketing: findings from an internet social networking site. Journal of
marketing, 73(5), 90-102.
Tsai, K. H., Chou, C., & Kuo, J. H. (2008). The curvilinear relationships between
responsive and proactive market orientations and new product performance: A
contingent link. Industrial Marketing Management, 37(8), 884–894.
201
Tyagi, S. (2012). Adoption of Web 2.0 technology in higher education: A case study
of universities in the National Capital Region, India. International Journal of Education
and Development using ICT, 8(2), 28-43.
Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in
strategy research: A comparison of approaches. Academy of management review,
11(4), 801-814.
Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1987). Measurement of business economic
performance: An examination of method convergence. Journal of management, 13(1),
109-122.
Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct,
dimensionality, and measurement. Management science, 35(8), 942-962.
Vilaseca-Requena, J., Torrent-Sellens, J., & Jiménez-Zarco, A. I. (2007). ICT use in
marketing as innovation success factor: Enhancing cooperation in new product
development processes. European Journal of Innovation Management, 10(2), 268-
288.
Voola, R., & O’Cass, A. (2010). Implementing competitive strategies: the role of
responsive and proactive market orientations. European Journal of marketing, 44(1/2),
245-266.
Wang, Z., & Kim, H. G. (2017). Can social media marketing improve customer
relationship capabilities and firm performance? Dynamic capability perspective.
Journal of Interactive Marketing, 39, 15-26.
Weber, J., Holmes, S., & Palmeri, C. (2005). Mosh Pits” of creativity. Business
Week, 3958, 98-100.
Webster Jr, F. E. (1988). The rediscovery of the marketing concept. Business horizons,
31(3), 29-39.
202
Webster Jr, F. E. (1992). The changing role of marketing in the corporation. The
Journal of Marketing, 1-17.
Weinberg, B. D., & Pehlivan, E. (2011). Social spending: Managing the social media
mix. Business horizons, 54(3), 275-282.
Wood, V. R., Bhuian, S., & Kiecker, P. (2000). Market orientation and organizational
performance in not-for-profit hospitals. Journal of Business Research, 48(3), 213-226.
Yamamoto, G. T. (2012). “Mobil İletişimin Pazarlamadaki Yeri”. Pazarlama ve
İletişim Kültürü Dergisi, Güz Sayısı, 16-22. Yazgan.
Yang, Z., Shi, Y., & Wang, B. (2015). Search engine marketing, financing ability and
firm performance in E-commerce. Procedia Computer Science, 55, 1106-1112.
Yükselen, C., Koçak, A., & Oflazoğlu, S. (2008). Pazar yönlülük kavramındaki yeni
yaklaşımlar: Girişimcilik perspektifinden ele alınışı. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi,
Nevşehir, Türkiye.
York, J.M. (2018) Putting Lean Startup into Perspective: A Novel Approach for
Discovering and Developing a Successful Business Model. Arch Bus Adm Manag:
ABAM-104. DOI: 10.29011/ABAM-104.
Zhao, L., & Zhu, J. S. (2010). Internet marketing budget allocation: From
practitioner’s perspective. International Journal of Information Technology and
Decision Making, 9(5), 779—797.
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Adil Oran Resmi Web Sitesi. Kanvas İş Modeli.
http://adiloran.com/kanvas/index.html. (Erişim Tarihi, 13.02.2018).
203
Alioğlu, M. (2016). ABD’de Şirket Kurma. https://medium.com/turkce/abdde-sirketkurma-e7850c66b520 2016. (Erişim Tarihi, 03.03.2018).
AMA. (2013). https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-ofMarketing.aspx. (Erişim Tarihi, 10.10.2017)
Ács, Z. J., Szerb, L. & Lloyd A. (2018). The Global Entrepreneurship Index 2018. The
Global Entrepreneurship And Development Institute. https://thegedi.org/ (Erişim
Tarihi, 01.06.2018).
Brand Finance. (2018). Brand Finance Global 500 2018.
http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2018/.
(Erişim Tarihi, 10.10.2018).
Bostancı, M. (2017). Tarihten İçerik Pazarlama Örnekleri.
http://blog.adgager.com/tarihten-icerik-pazarlama-ornekleri/. (Erişim Tarihi,
08.01.2018)
Cañete, I. (2018). What is a startup? https://www.bbva.com/en/what-is-start-up/
(Erişim Tarihi, 10.08.2018).
Carstoiu, E. (2017). Instant Communication for More Productive Teams.
https://www.quora.com/What-is-the-proper-definition-of-a-startup. (Erişim Tarihi,
01.04.2018).
Caseau, Y. (2015). La pratique du Lean Startup et du Growth Hacking dans
l’entreprise. http://organisationarchitecture.blogspot.com/2015/07/la-pratique-dulean-startup-et-du.html. (Erişim Tarihi, 11.06.2018).
Caseau, Y. (2016). Lean Startup as the Innovation Engine for the Digital Agency at
AXA.http://www.lean.enst.fr/wiki/pub/Lean/LesPresentations/LeanStartupPublicNo
vembre2016YvesCaseau.pdf. (Erişim Tarihi, 11.06.2018).
204
CB Insights. (2014). The Top 20 Reasons Startups Fail.
https://www.cbinsights.com/blog/startup-failure-reasons-top/ (Erişim
Tarihi,10.03.2018).
CB Insights. (2018). What is a Unicorn Startup?
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies. (Erişim Tarihi,10.11.2018).
Demirel, F. (2014). Her girişimcinin masasında bulunması gereken grafik: Girişimin
Finansal Döngüsü. https://webrazzi.com/2014/06/03/her-girisimcinin-masasindabulunmasi-gereken-grafik-girisimin-finansal-dongusu/. (Erişim Tarihi, 10.04.2018).
Deloitte Fast 50 Resmi Web Sitesi https://fast50.deloitte.com.tr/winner-reports.aspx.
(Erişim Tarihi, 15.05.2018).
Drell, L. (2011). Inbound Marketing vs. Outbound Marketing [INFOGRAPHIC]
http://mashable.com/2011/10/30/inbound-outbound-marketing/#fz0RQ.mIJqqS.
(Erişim Tarihi, 10.05.2018).
Erdoğan, G. (2017). Amerika’dan Şirketler için Yeni Vize Alternatifi, Startup Vizesi.
https://www.uzakrota.com/amerikadan-sirketler-icin-yeni-vize-alternatifi-startupvizesi/. (Erişim Tarihi, 03.03.2018).
Eren, A. (2016). MVP (Minimum Viable Product) nedir?
https://fazlamesai.net/posts/mvp-minimum-viable-product-nedir. (Erişim Tarihi,
21.06.2018).
ESM. (2016). European Startup Monitor.
http://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/esm_2016/report/ESM_2016.pdf.
(Erişim Tarihi, 10.05.2018).
Financial Times Resmi Web Sitesi. Definition of digital marketing.
http://lexicon.ft.com/term?term=digital-marketing. (Erişim Tarihi, 18.05.2018).
205
Forrester. (2017). 2017 Predictions: Dynamics That Will Shape The Future In The
Age Of The Customer. http://www.rottab.se/wp-content/uploads/Forrester-2017.pdf.
(Erişim Tarihi, 11.03. 2018).
Hubspot. (2016). What is Inbound Marketing? https://www.hubspot.com/inboundmarketing. (Erişim Tarihi, 01.02. 2018).
Huify. (2016). The Inbound Methodology https://www.huify.com/services/inboundmarketing?hsCtaTracking=16c598c3-f33d-4da4-87f6-85ef56a9dc30%7C5ed0043e53e2-47c3-896b-5a1ceea5411c. (Erişim Tarihi, 01.02. 2018).
Hulli, E. (2018). Turkish Ecosystem: The Rise of Third Wave Entrepreneurs.
https://500.co/turkish-ecosystem-3rd-wave-entrepreneurs/ (Erişim Tarihi,
20.03.2018).
GEDI. (2015). Female Entrepreneurship Index 2015 Report. http://thegedi.org/femaleentrepreneurship-index-2015-report/. (Erişim Tarihi, 10.03.2018).
GEM. (2016). Entrepreneurial Behaviour and Attitudes.
https://www.gemconsortium.org/country-profile/116. (Erişim Tarihi, 30.04.2018).
GEM. (2016/2017). Gem 2016/2017 Women’s Entrepreneurship Report.
https://www.gemconsortium.org/report/49860. (Erişim Tarihi, 10.05.2018).
Glaveski, S. (2017). the-difference-between-design-thinking-lean-startup-and-agile.
https://medium.com/@SteveGlaveski/the-difference-between-design-thinking-leanstartup-and-agile-5cf07b117562. (Erişim Tarihi, 11.06.2018).
Goodwin, T. (2013). Inbound Marketing vs Outbound Marketing: Understanding the
Differences. http://boldthinkcreative.com/inbound-marketing- vs-outboundmarketing-whats-the-difference/. (Erişim Tarihi, 10.03.2018)
206
Graham, P. (2012). Want to start a startup?. http://www.paulgraham.com/growth.html
(Erişim 20.04.2018).
Hitzler, P., & Janowicz, K. (2014). Semantic Web.
https://dase.cs.wright.edu/sites/default/files/publications/SemWeb-crc-handbook2014.pdf. (Erişim Tarihi, 14.02.2018).
Invetopedia. (2018). What is the difference between private equity and venture capital?
https://www.investopedia.com/ask/answers/020415/what-difference-betweenprivate-equity-and-venture-capital.asp. (Erişim Tarihi, 11.06.2018).
Ireland, T. (2017). Welcome to the Big Leagues: At What Point Are You No Longer
A Startup? https://www.business.com/articles/at-what-point-are-you-no-longer-astartup/ (Erişim Tarihi, 08.04.2018).
Jurvetson, S. (2000). What exactly is viral marketing?
https://pdfs.semanticscholar.org/937d/5bf28040bdf9cbb3c1a47da8853118eb49a7.pdf
. (Erişim Tarihi, 01.04.2018).
Kauffman. (2017). The 2017 Kauffman Index of Startup Activity: National Trends.
https://www.kauffman.org/kauffman-index/reporting/startup-activity. (Erişim Tarihi,
20.06.2018).
Kaul, C. (2015). What is the proper definition of a startup?
https://www.quora.com/What-is-the-proper-definition-of-a-startup/ (Erişim Tarihi,
20.03.2018).
Kılıç, M. (2012). SEM – Arama Motoru Reklamcılığı. https://www.seomus.com/semarama-motoru-reklamciligi. (Erişim Tarihi, 05.03.2018).
Kusinitz, S. (2017) 16 Stats That Prove Social Media Isn’t Just a Fad [New Data].
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-roi-stats. (Erişim Tarihi,
01.04.2018).
207
Mc Gowan, E. (2017). The Startups.co Guide: Setting Business Goals.
https://www.startups.co/articles/the-startups-co-guide-setting-business-goals. (Erişim
Tarihi, 20.03.2018).
Meier, C. (2017). When Is Your Startup No Longer A Startup?
https://medium.com/handsontable/when-is-your-startup-no-longer-a-startup56ab8f26cb4f. (Erişim Tarihi, 11.06.2018).
Merriam Webster Resmi Web Sitesi. http://www.merriamwebster.com/dictionary/enterprise. (Erişim Tarihi, 26.04.2018).
Mert, O. (2017). Coca-Cola’da küresel yeniden yapılanma.
http://www.mediacatonline.com/coca-colada-kuresel-yeniden-yapilanma/. (Erişim
Tarihi, 08.10. 2017).
Netvent Resmi Web Sitesi. SEO. https://netvent.com/seo/. (Erişim Tarihi,
08.04.2018).
Netvent Resmi Web Sitesi II. Inbound Pazarlama. https://netvent.com/inboundpazarlama/. (Erişim Tarihi, 08.04.2018).
OECD. (2016), Assessing Regional Competitiveness in Turkey.
http://bakkakutuphane.org/upload/dokumandosya/assessing_regional_competitivenes
s_in_turkey.pdf. (Erişim Tarihi, 15.03.2018).
Ölker, Ş. (2014). Inbound Pazarlama nedir? 6 adımda Inbound Pazarlama’ya giriş.
https://webrazzi.com/2014/08/19/inbound-pazarlama-nedir-6-adimda-inboundpazarlamaya-giris/. (Erişim Tarihi, 12.10.2017)
Öncel, Ü. (2014). Dot-com balonunun tarihçesi. https://webrazzi.com/2014/06/28/dotcom-balonunun-tarihcesi/ (Erişim Tarihi, 15.04.2018).
208
Philips, M. (2015). The Nasdaq is back to its dot-com bubble peak.
http://qz.com/348954/the-nasdaq-is-back-to-its-dot-com-bubble-peak/. (Erişim
Tarihi, 01.03.2018).
Robehmed, N. (2013). What is a Startup?.
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-astartup/#5c77b0c64c63 (Erişim 11.04.2018).
Sanchit, B. (2013). hustle hustle hustle… that’s the name of the game.
https://www.quora.com/What-is-the-proper-definition-of-a-startup. (Erişim Tarihi,
01.05.2018).
Shontell, A. (2014). This is the definite definition of a Startup.
http://www.businessinsider.com/author/alyson-shontell (Erişim Tarihi, 15.04.2018).
Sullivan, D. (2001). SpiderSpotting: When a search engine, robot or crawler visits.
http://www.searchenginewatch.com/webmasters/article.php/2168001. (Erişim Tarihi,
10.10.2017).
Şen, M. (2014). Startup Alaturka.
https://2kere2beseder.files.wordpress.com/2014/04/startup_alaturka_4_pdf.pdf
(Erişim Tarihi, 08.04.2018).
Startupswatch Resmi Web Sitesi. The State of Startup Ecosystem in Turkey v0.3.
https://startups.watch/reports. (Erişim Tarihi, 15.09.2018).
TechCommReport. (2016). Entrepreneurship & Technology Commercialization
Report 2016: Global Trends and Specific Look at Turkey.
http://ttaturkey.org/upload/haberler/Entrepreneurship_TechCommReport2016_v3.pd
f. (Erişim Tarihi, 08.01.2018).
TechCommReport. (2017). Entrepreneurship & Technology Commercialization
Report 2017: Global Trends and Specific Look at Turkey.
209
http://ttaturkey.org/upload/haberler/Entrepreneurship_TechCommReport2017_final.
pdf. (Erişim Tarihi, 03.05.2018).
TÜBİTAK. (2018). https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/gisdep2018_cagrisi_2018-06-13.pdf. (Erişim Tarihi, 30.08.2018).
TÜİK. (2018). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27845. (Erişim
Tarihi, 02.04.2018).
TDK Resmi Web Sitesi. http://www.tdk.gov.tr/. (Erişim Tarihi, 20.03.2018).
Ünsal, S. (2017). Pre-seed, Seed, Seri A. https://medium.com/@serkanunsal/pre-seedseed-seri-a-a8b207050073 (Erişim Tarihi, 15.06.2018).
Wilhelm, A. (2014). What The Hell Is A Startup
Anyway?.https://techcrunch.com/2014/12/30/what-the-hell-is-a-startup-anyway/
(Erişim Tarihi, 20.06.2018).
Zontul, H. (2015). DCP Teknoloji Transfer Hızlandırıcı Fonu Bilgilendirme
Sunumu(www.ipconference.boun.edu.tr/ipconference2015/docs/…/haluk_zontul.pdf)
. (Erişim Tarihi, 01.06.2018).
WeareSocial. (2017). Digital in 2017. https://wearesocial.com/special-reports/digitalin-2017-global-overview. (Erişim Tarihi, 05.02.2018).
WeareSocial. (2018). Digital in 2018. https://wearesocial.com/blog/2018/01/globaldigital-report-2018. (Erişim Tarihi, 10.11.2018).
Wikipedia Resmi Web Sitesi. World Wide Web.
https://tr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. (Erişim Tarihi, 18.06.2018).
Wikizero Resmi Web Sitesi. HubSpot. https://www.wikizero.com/en/HubSpot.
(Erişim Tarihi, 08.04.2018).

REFERENCES
Books
Kirchhoff, B.A., 1994. Entrepreneurship and dynamic capitalism: The economics of
business firm formation and growth. ABC-CLIO.
Aldrich, H., 1999. Organizations evolving. Sage.
40
Periodical Publications
Griffith, E., 2014. Why startups fail, according to their founders. Retrieved
September, 20, p.2016.
Ghosh, A., 2014. How to choose the best business structure to choose for a start-up. The
Start-Up Journal.
Oe, A. and Mitsuhashi, H., 2013. Founders’ experiences for startups’ fast breakeven. Journal of Business Research, 66(11), pp.2193-2201.
Edelman, L.F., Manolova, T.S. and Brush, C.G., 2008. Entrepreneurship education:
Correspondence between practices of nascent entrepreneurs and textbook prescriptions
for success. Academy of Management Learning & Education, 7(1), pp.56-70.
Low, M.B. and Abrahamson, E., 1997. Movements, bandwagons, and clones: Industry
evolution and the entrepreneurial process. Journal of business venturing, 12(6), pp.435-
457.
Stearns, T.M. and Hills, G.E., 1996. Entrepreneurship and new firm development: A
definitional introduction. Journal of business research, 36(1), pp.1-4.
Stinchcombe, A.L. and March, J.G., 1965. Social structure and organizations. Handbook
of organizations, 7, pp.142-193.
Markman, G.D. and Baron, R.A., 2003. Person–entrepreneurship fit: why some people
are more successful as entrepreneurs than others. Human resource management
review, 13(2), pp.281-301.
Davidsson, P. and Honig, B., 2003. The role of social and human capital among nascent
entrepreneurs. Journal of business venturing, 18(3), pp.301-331.
41
Ruef, M., Aldrich, H.E. and Carter, N.M., 2003. The structure of founding teams:
Homophily, strong ties, and isolation among US entrepreneurs. American sociological
review, pp.195-222.
Brush, C.G., Greene, P.G. and Hart, M.M., 2001. From initial idea to unique advantage:
The entrepreneurial challenge of constructing a resource base. The academy of
management executive, 15(1), pp.64-78.
Lichtenstein, B.M.B. and Brush, C.G., 2001. How do “resource bundles” develop and
change in new ventures? A dynamic model and longitudinal
exploration. Entrepreneurship theory and practice, 25(3), pp.37-58.
Busenitz, L.W. and Barney, J.B., 1997. Differences between entrepreneurs and managers
in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of
business venturing, 12(1), pp.9-30.
Puri, M. and Robinson, D.T., 2009. The economic psychology of entrepreneurship and
family business.
Kahneman, D. and Lovallo, D., 1993. Timid choices and bold forecasts: A cognitive
perspective on risk taking. Management science, 39(1), pp.17-31.
Harrison, J.R. and March, J.G., 1984. Decision making and postdecision
surprises. Administrative Science Quarterly, pp.26-42.
Baron, R.A. and Ensley, M.D., 2006. Opportunity recognition as the detection of
meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced
entrepreneurs. Management science, 52(9), pp.1331-1344.
Wiklund, J. and Shepherd, D., 2003. Knowledge‐based resources, entrepreneurial
orientation, and the performance of small and medium‐sized businesses. Strategic
management journal, 24(13), pp.1307-1314.
42
Mikhail, M.B., Walther, B.R. and Willis, R.H., 1997. Do security analysts improve their
performance with experience?. Journal of Accounting Research, 35, pp.131-157.
Jacob, J., Lys, T.Z. and Neale, M.A., 1999. Expertise in forecasting performance of
security analysts. Journal of Accounting and Economics, 28(1), pp.51-82.
Camerer, C. and Lovallo, D., 1999. Overconfidence and excess entry: An experimental
approach. American economic review, 89(1), pp.306-318.
Beckman, C.M., Burton, M.D. and O’Reilly, C., 2007. Early teams: The impact of team
demography on VC financing and going public. Journal of Business Venturing, 22(2),
pp.147-173.
Jo, H. and Lee, J., 1996. The relationship between an entrepreneur’s background and
performance in a new venture. Technovation, 16(4), pp.161-211.
Newbert, S.L., 2005. New firm formation: A dynamic capability perspective. Journal of
small business management, 43(1), pp.55-77.
Tornikoski, E.T. and Newbert, S.L., 2007. Exploring the determinants of organizational
emergence: A legitimacy perspective. Journal of Business Venturing, 22(2), pp.311-335.
Colombo, M.G. and Grilli, L., 2005. Founders’ human capital and the growth of new
technology-based firms: A competence-based view. Research policy, 34(6), pp.795-816.
Choo, F. and Trotman, K.T., 1991. The relationship between knowledge structure and
judgments for experienced and inexperienced auditors. Accounting Review, pp.464-485.
Shane, S. and Venkataraman, S., 2000. The promise of entrepreneurship as a field of
research. Academy of management review, 25(1), pp.217-226.
43
King, A.A. and Tucci, C.L., 2002. Incumbent entry into new market niches: The role of
experience and managerial choice in the creation of dynamic capabilities. Management
science, 48(2), pp.171-186.
Hmieleski, K.M. and Baron, R.A., 2009. Entrepreneurs’ optimism and new venture
performance: A social cognitive perspective. Academy of management Journal, 52(3),
pp.473-488.
McGrath, R.G., 1999. Falling forward: Real options reasoning and entrepreneurial
failure. Academy of Management review, 24(1), pp.13-30.
Russo, J.E. and Schoemaker, P.J., 1992. Managing overconfidence. Sloan management
review, 33(2), p.7.
Reuber, A.R. and Fischer, E.M., 1994. Entrepreneurs’ experience, expertise, and the
performance of technology-based firms. IEEE Transactions on engineering
management, 41(4), pp.365-374.
Singley, M.K. and Anderson, J.R., 1989. The transfer of cognitive skill (No. 9). Harvard
University Press.
Bonner, S.E. and Lewis, B.L., 1990. Determinants of auditor expertise. Journal of
accounting research, pp.1-20.
Hayward, M.L., Shepherd, D.A. and Griffin, D., 2006. A hubris theory of
entrepreneurship. Management Science, 52(2), pp.160-172.
Haleblian, J., Kim, J.Y. and Rajagopalan, N., 2006. The influence of acquisition
experience and performance on acquisition behavior: Evidence from the US commercial
banking industry. Academy of management journal, 49(2), pp.357-370.
44
Madsen, P.M. and Desai, V., 2010. Failing to learn? The effects of failure and success on
organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of
management journal, 53(3), pp.451-476.
Cassar, G. and Craig, J., 2009. An investigation of hindsight bias in nascent venture
activity. Journal of Business Venturing, 24(2), pp.149-164.
Kirzner, I.M., 1997. Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An
Austrian approach. Journal of economic Literature, 35(1), pp.60-85.
Dimov, D., 2010. Nascent entrepreneurs and venture emergence: Opportunity confidence,
human capital, and early planning. Journal of Management Studies, 47(6), pp.1123-1153.
Delmar, F. and Shane, S., 2006. Does experience matter? The effect of founding team
experience on the survival and sales of newly founded ventures. Strategic
Organization, 4(3), pp.215-247.
Ronstadt, R., Vesper, K.H. and McMullan, W.E., 1988. Entrepreneurship: Today courses,
tomorrow degrees?. Entrepreneurship theory and practice, 13(1), pp.7-13.
Stuart, R.W. and Abetti, P.A., 1990. Impact of entrepreneurial and management
experience on early performance. Journal of business venturing, 5(3), pp.151-162.
Lowe, R.A. and Ziedonis, A.A., 2006. Overoptimism and the performance of
entrepreneurial firms. Management science, 52(2), pp.173-186.
Lerner, M. and Haber, S., 2001. Performance factors of small tourism ventures: the
interface of tourism, entrepreneurship and the environment. Journal of business
venturing, 16(1), pp.77-100.
Helfat, C.E. and Lieberman, M.B., 2002. The birth of capabilities: market entry and the
importance of pre‐history. Industrial and corporate change, 11(4), pp.725-760.
45
Rubenson, G.C. and Gupta, A.K., 1992. Replacing the founder: Exploding the myth of
the entrepreneur’s disease. Business Horizons, 35(6), pp.53-58.
Kor, Y.Y., 2003. Experience-based top management team competence and sustained
growth. Organization Science, 14(6), pp.707-719.
Gompers, P. and Lerner, J., 2001. The venture capital revolution. Journal of economic
perspectives, 15(2), pp.145-168.

REFERENCES
Books
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. Free Press.
Aaker, D. A. (1995). Building Strong Brands. Jossey Bass.
Hart, & Murphy. (1997). Brands: The new wealth creators. New York: Palgrave.
Kapferer, J. N. (2008). The New Strategic Brand Management. London: Kogan Page.
Strauss, A., & Corbyn, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory
procedures and techniques. Newbury Park, California: Sage Publications.
42
Periodical Publications
Aaker, D. A. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and Markets. California
Management Review, 38(3), 102-120.
Baldinger, A. L., & Rubinson, J. (1996). Brand Loyalty: The Link Between Attitude and
Behavior. Journal of Advertising Research, 22-34.
Fillion, L., & Arazi, S. (2002). Does organic food taste better? A claim substantiation
approach. Nutrition & Food Science, 153-157.
Gatewood, E., Shaver, K., & Gartner, W. (1995). A Longitudinal Study of Cognitive
Factors Influencing Start-Up Behaviors and Success at Venture Creation. Journal
of business Venturing, 371-391.
Huddleston, P., Whipple, J., & VanAuken, A. (2004). Food store loyalty: Application of
a consumer loyalty framework. Journal of Targeting Measurement and Analysis
for Marketing, 213.
Hughner, R. S., McDonagh, P., Prothero, A., Shultz, C. J., & Stanton, J. (2007). Who are
organic food consumers? A compilation and review of why people purchase
organic food. Journal of Consumer Behavior, 94-110.
Jacoby, J., & Kyner, D. B. (1973). Brand loyalty vs. repeat purchasing. Journal of
Marketing Research, 1-9.
Punniyamoorthy, M., & Raj, P. M. (2007). An empirical model for brand loyalty
measurement. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing,
15(4), 222-233.
Soler, F., Gil, J. M., & Sanchez, M. (2002). Consumers’ acceptability of organic food in
Spain: Results from an experimental auction market. British Food Journal, 670-
687.
43
Stewart, L., Kristen, L., Geoffrey, L., & Mummery, K. (2002). Eating ‘Green’:
Motivations behind organic food consumption in Australia. European Society for
Rural Sociology, 23-40.
Zanoli, R., & Naspetti, S. (2002). Consumer motivations in the purchase of organic food:
A means- end approach. British Food Journal, 643 – 653.
44
Other Publications
(2016, November 18). Retrieved from Safeway:
http://www.safeway.com/ShopStores/Our-Story.page
Benefits of E-commerce. (2016, November 11). Retrieved from SQA:
http://www.sqa.org.uk/e-learning/EComm01CD/page_16.htm
Global Entrepreneurship Report. (2016, November 21). Retrieved from GEM
Consortium: www.gemconsortium.org
Gromov, G. (2016, November 18). Retrieved from Netwalley:
http://www.netvalley.com/cgi-bin/intval/net_history.pl?chapter=1
Hasan Aslanoba Tazedirekt’i neden kapattığını anlattı. (2016, March 2). Retrieved from
Webrazzi: http://webrazzi.com/2016/03/02/hasan-aslanoba-tazedirekti-nedenkapattigini-anlatti/
History. (2016, November 25). Retrieved from Carrefour:
http://www.carrefour.com/content/history
History of Kroger. (2016, December 25). Retrieved from Kroger:
http://www.thekrogerco.com/about-kroger/history-of-kroger
İstanbul’dan kaçış, çiftliğin kuruluş öyküsü. (2016, November 15). Retrieved from Ipek
Hanım Çiftliği:
http://www.ipekhanim.com/ipek_hanim_ciftligi/istanbuldan_kacis_%26_ciftligi
n_kurulus_oykusu.html
Magazalarimiz. (2016, November 22). Retrieved from CarrefourSA:
https://www.carrefoursa.com/kurumsal/magazalarimiz/
Markalarımız. (2016, November 22). Retrieved from Migros:
http://www.migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=45
45
Market Analysis. (2016, November 23). Retrieved from Organic Trade Association:
https://www.ota.com/resources/market-analysis
Market History. (2016, November 25). Retrieved from Whole Foods:
http://www.wholefoodsmarket.com/company-info/whole-foods-market-history
Organic Market Overview. (2016, November 18). Retrieved from United States
Department of Agriculture: https://www.ers.usda.gov/topics/natural-resourcesenvironment/organic-agriculture/organic-market-overview/
Organic Monitor. (2016). Retrieved from Global Organic Food & Drink: Market Update
and Challenges: http://orgprints.org/29790/19/sahota-biofach-2016-GlobalOFD.pdf
Our History. (2016, November 25). Retrieved from Walmart:
http://corporate.walmart.com/our-story/our-history
Startups, High growth businesses. (2016, November 22). Retrieved from US Small
Business Association: https://www.sba.gov/starting-business/how-startbusiness/business-types/startups-high-growth-businesses
Tarihçe. (2016, November 25). Retrieved from Migros Kurumsal:
https://www.migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=43#
Tarihçe. (2016, November 25). Retrieved from BİM:
http://www.bim.com.tr/Categories/626/tarihce.aspx
Tazedirekt’i Migros Aldı. (2016, Novbember 23). Retrieved from Hürriyet:
http://www.hurriyet.com.tr/tazedirekti-migros-aldi-40285561
Yahoo Finance. (2016, November 25). Retrieved from https://finance.yahoo.com/
Zanoli, R., & Naspetti, S. (2002). Consumer motivations in the purchase of organic food:
A means- end approach. British Food Journal, 643 – 653.

BIBLIOGRAPHY
Adachi, T., Asano, T. (2011, December). Entrepreneurial Choice and Knightian
Uncertainty with Borrowing Constraints. Kier Discussion Paper Series, Discussion
Paper No: 803, Kyoto Institute of Economics Research
Andersson, S. (2011). International entrepreneurship, born globals and the theory of
effectuation. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18 Iss: 3,
pp.627 – 643
Arteaga, S. W. (2013). A Comparison of Students use of Effectuation and Causation
Principles with that of Practitioners. Master’s Thesis. University of Oslo, Oslo.
Bauer, M. (1996, October). The Narrative Interview – Comments on a technique for
qualitative data collection. Papers in Social Research Methods – Qualitative Series no 1.
London School of Economics and Political Science, Methodology Institute.
Bauer, M., Atkinson, P., Gaskell, G. (2000). Qualitative Researching with Text, Image
and Sound: A Practical Handbook. Sage Publications
Beatty, J. (1998). The World According to Peter Drucker. p. 163. Broadway Books
Berends, H., Jelinek, M., Reymen, I., Stultiëns, R., (2014). Product Innovation
Processes in Small Firms: Combining Entrepreneurial Effectuation and Managerial
Causation. Journal of Product Innovation Management Volume 31, Issue 3, pages 616–
635, May 2014
Bosire, K., J., Nzaramba, K., Casson. (2013, September). Entrepreneurship Skills
Development and Growth of Small and Medium Enterprises in Rwanda (Case Study:
“Caplaki”), 2007-2011, International Journal of Information Technology and Business
Management, Vol.17 No.1
Brettel, M., Mauer, R., Engelen, A., Küpper, D. (2012). Corporate effectuation:
Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance. Journal of Business
Venturing Volume 27, Issue 2, March 2012, Pages 167–184
Casson, M. (1982). Entrepreneurship, an Economic Theory, Edward Elgar Pub
Chandlera, G., DeTienneb, D. R., McKelviec A., Mumford, T. V., (2011). Causation
and effectuation processes: A validation study. Journal of Business Venturing Volume
26, Issue 3, May 2011, Pages 375–390
Cotterill, K. (2012). How do attitudes of habitual high-technology entrepreneurs to
early-stage failure differ in Silicon Valley, Cambridge and Munich? PhD Thesis.
University of Cambridge, Cambridge
David L., Morgan (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods.
SAGE Publications, Inc. pp.816–817.
92
Drucker, P., F., Reflections of a Social Ecologist, Society, May/June 1992, Volume 29,
Issue 4, pp 57-64
Feinleib, D. (2011). Why Startups Fail: And How Yours Can Succeed, Apress
Fisher, G. (2012). Effectuation, Causation, and Bricolage: A Behavioral Comparison of
Emerging Theories in Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and
Practice Special Issue on Social Entrepreneurs’ Behavior Volume 36, Issue 5, pages
1019–1051, September 2012.
Folkestad, S. H. (2010). A narrative case study of four successful entrepreneurs seen in
the light of a wider specter of entrepreneurial theories. Master’s Thesis. Aarhus
University, Aarhus
Garonne, C., Davidsson, P. (2010). Do strategy choices matter for nascent firms?
Effectuation in the early stages of venture creation. Academy of Management Annual
Meeting Proceedings, Academy of Management, Montréal Convention Center, Montreal
Harms, R., Schiele, H. (2012). Antecedents and consequences of effectuation and
causation in the international new venture creation process. Journal of International
Entrepreneurship June 2012, Volume 10, Issue 2, pp 95-116
Hartikainen, E. (2014). Effectual Framework for Supporting Sustainable
Entrepreneurship with Development Cooperation: Case Study of Mozambique. Master’s
Thesis. Aalto University, Aalto
Hayek,Friedrich. (1996). Individualism and Economic Order. University of Chicago
Press
Henrekson, M., Lundström, A., The Global Award for Entrepreneurship Research
Hürzeler, P. (2013). An Entrepreneurial Perspective on Early Product Innovation
Processes: The case of SME in the Swiss Energy Sector. PhD Thesis. University of St.
Gallen, Gallen
Isaacson, Walter (2011). Steve Jobs. Simon & Schuster
Karadeniz, Esra. (2010). Entrepreneurship in Turkey 2010. The Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)
Kaufmann, D. (2013). The influence of causation and effectuation logics on targeted
policies: the cases of Singapore and Israel. Technology Analysis & Strategic
Management Volume 25, Issue 7, 2013 Special Issue: The evolution and dynamics of
biotechnology systems of innovation: the role of policy targeting
Kirtzner, I., (1973). Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press
Knight, F. H., (1921). Risk, Uncertainty, and Profit, Cosimo, Inc.
93
Koivumaa, S. M. (2012). Effectuation in Embedded and Enquiry Based
Entrepreneurship Education. Essasy. University of Oulu, Oulu
Kraaijenbrink, J. (2008). The nature of the entrepreneurial process: causation,
effectuation, and pragmatism. The 16th Annual High Technology Small Firms
Conference : May 22-23, 2008 + May 21 Doctoral Workshop, University of Twente,
Enschede, The Netherlands., 22 May 2008 – 23 May 2008, Enschede, The Netherlands .
Leibenstein, H. ([1987] 2008). X-efficiency, The New Palgrave Dictionary of
Economics, 2nd Edition, Snippet preview.
Leibenstein, H. (1966). Allocative Efficiency vs. X-Efficiency, American Economic
Review 56(3): 392–415
Lisakki, R. (2014). Effectuation in an Entrepreneurial Creation Setting an Action Case
Study. Master’s Thesis. Jyväskylä School of Business and Economics, Ohjelmakaari
Liu, Q. (2014). Effectuation in Entrepreneurship, a Case Study of Bonusbox. Master’s
Thesis. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
Lutsch, S. G. (2013). Making strategic decisions in early-stage start-ups. Master’s
Thesis. Copenhagen Business School, Copenhagen.
Maine, E., Soh, P. , Dos Santos, N (2012). Decision-making processes in biotech
commercialization: Constraints to effectuation. Technology Management for Emerging
Technologies (PICMET), 2012 Proceedings of PICMET ’12: Page(s): 611 – 616
Mäkimurto-Koivumaa, S., Puhakka, V. (2013). Effectuation and causation in
entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurial Venturing,
Volume 5, Issue 1
Mark C. (1982). The Entrepreneur: An Economic Theory. Edward Elgar
Marshall, A. (1890). Principles of Economics. South-Western College Pub
McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand
Morrish, S., (2009). Portfolio entrepreneurs: an effectuation approach to multiple
venture development. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 11
Iss: 1, pp.32 – 48
Mthanti, T. S., (2012). The impact of effectuation on the performance of South African
medium and high technology firms. Master’s Thesis. Wits Business School,
Johannesburg
Mulcahy, Rita. (2013).PMP Exam Prep, Eighth Edition – Updated: Rita’s Course in a
Book for Passing the PMP Exam .RMC Publications
94
Nelson, T. E., (2012). Experience, effectuation, and something good : Does the use of
effectuation lead to positive outcomes? PhD Thesis. University of Louisville, Louisville
Nesheim, J. L. (2000). High Tech Start Up, Revised and Updated: The Complete
Handbook For Creating Successful New High Tech Companies. (S.&.Inc.,Ed.) New
York, NY: The Free Pres.
Nielsen, S. L., Lassen, A. H., (2011). Identity in entrepreneurship effectuation theory: A
supplementary framework. International Entrepreneurship and Management Journal
September 2012, Volume 8, Issue 3, pp 373-389
Nienhuis, M. D. (2010). Effectuation and Causation: The Effect of Entrepreneurial
Logic on Incubated Start-up Performance. Master’s Thesis. University of Twente,
Enschede
Ohlsson-Corboz, A. (2013). Effectual Entrepreneurship and the Social Enterprise: an
Examination of the Fit Between the Principles of Effectuation and the Sphere of the
Social Enterprise as a form of New Venture. PhD Thesis. RMIT University, Geneva
Perry, J. T., Chandler, G. N. , Markova, G. (2012). Entrepreneurial Effectuation: A
Review and Suggestions for Future Research. Entrepreneurship Theory and Practice
Volume 36, Issue 4, pages 837–861, July 2012
Read, S. and Sarasvathy, S. D. (2005). Knowing What to Do and Doing What You
Know: Effectuation as a Form of Entrepreneurial Expertise. Journal of Private Equity,
45-62,
Reada, S., Songb, M., Smit, W. (2009). A meta-analytic review of effectuation and
venture performance. Journal of Business Venturing Volume 24, Issue 6, November
2009, Pages 573–587
Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous
Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business
Rosoff, Matt (2011, October)Sean Parker: Yes, My New Startup Is Called Airtime.
Business Insider.
Sabine, M. (2010). Causation and Effectuation Processes: Opportunity Discovery and
Exploitation Logics of Habitual Entrepreneurs. The 16th Nordic Conference on Small
Business Research Proceedings : , page 1, 2010
Sanwikarja, G. (2009). Effectual and Causal Reasoning in Domestic and International
Entrepreneurial Success: A Study of Novice Entrepreneurs. Master’s Thesis. University
of Amsterdam, Amsterdam
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from
Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency, The Academy of Management
Review, 26(2), 243-263
95
Sarasvathy, S. D. (2009). Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise, New
Horizons in Entrepreneurship series
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge
Schütze, F. (1992). Pressure and guilt: war experiences of a young German soldier and
their biographical implications. Parts 1 and 2, International Sociology, 7:187-208, 347-
67.
Stigler, G., J. (1976). The Xistence of X-Efficiency, American Economic Review 66(1):
213-216
Sun, X. (2013). Causation and Effectuation in the context of product development
process in a large-sized established company. Master’s Thesis. Lund University, Lund
Vance, A., (2015). Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future,
Ecco
Weber, M., (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge
White, Lawrence.(2007). The Pure Theory of Capital. University of Chicago Press
Woetmann, C. Z. (2014). Entrepreneurs usage of Effectuation and causation. Master’s
Thesis. Copenhagen Business School, Copenhagen.
Yin, Robert. (2011, June). Applications of Case Study Research. SAGE Publications,
Inc
Yusuf, J., Sloan, M. (2013, November). Effectual Processes in Nonprofit Start-Ups and
Social Entrepreneurship An Illustrated Discussion of a Novel Decision-Making
Approach. The American Review of Public Administration
Web References
Andaç, Şükrü. (2011), Bir Başarı Hikayesi: Gittigidiyor.com. Access date 6th June 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=GtvVmaktlmw
ATO. (2015). Şirketlerin Ortalama Ömrü 12 Yıl. Access date 10th April 2015,
http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=331&l=1
Blank, Steve. (2010). What is a startup? First Principles. Access date 15th April 2015,
http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
Bloomberg. (2015). The Bloomberg Innovation Index. Access date 15th August 2015,
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
Blumenthal, Neil. (2013). What Is A Startup? Access date: 8th April 2015
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/
96
Bobson Collage Website. Global Entrepreneurship Monitor.Access date: 18th August
2015, http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/globalresearch/gem/Pages/home.aspx
Bort, Julie. (2014, December). Cisco Just Turned 30: This Is The Dramatic Story Of
How The Founders Were Ousted. Access date: 17th August 2015,
http://uk.businessinsider.com/how-ciscos-founders-were-ousted-2014-
12?r=US&IR=T#ixzz3j4SNV1Dx
Capital. (2007). Şirketlerin Ömrü Daha da Kısalacak mı? Access date 20th April
2015,http://www.capital.com.tr/liderlik/sirketlerin-omru-daha-da-kisalacak-mihaberdetay-4372
Carlson, Nicholas. (2011). The Real History Of Twitter. Accessed date 21st March 2015,
http://www.businessinsider.com/how-twitter-was-founded-2011-4
CB Insights. (2014). The Top 20 Reasons Startups Fail. Access date 1st February 2015,
https://www.cbinsights.com/blog/startup-failure-reasons-top/
CioTurk. (2013). Yemeksepeti’nin Başarı Öyküsü. Access date 1st July 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=z-d7Vbh_2KE
CNN Money. (2014, September). Boeing, Space X land NASA contracts. Access date:
20th August, http://money.cnn.com/2014/09/16/news/companies/nasa-boeing-space-x/
CNN Money.America’s Best Colleges for Entrepreneurs. Access date: 20th August,
http://money.cnn.com/magazines/fsb/bestcolleges/2007/professors/
Curley, Nina. (2012). Yemeksepeti to Enter MENA Region After $44M Investment
from General Atlantic. Access date 28th July 2015,
http://www.wamda.com/2012/09/yemeksepeti-to-enter-mena-region-after-44minvestment-from-general-atlantic
Darden School of Business Faculty Directory. Saras D. Sarasvathy. Access date: 20th
August, http://www.darden.virginia.edu/faculty-research/directory/saras-d-sarasvathy/
Effectuation.org. Research Introduction. Access date: 20th August,
http://www.effectuation.org/research
Etohumtv. (2015). 18 Aralk 2010 Etohum Kamp İzmir – Melih Demi –
Yemeksepeti.com. Access date 3rd July 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=UpZn9xBmnQo
Gemconsortium Website. Country Profiles.Access date: 18th August 2015,
http://www.gemconsortium.org/country-profiles
97
GEM Turkey Profile. (2012). A significant post-recession increase in entrepreneurial
activity. Access date: 17th August 2015, http://www.gemconsortium.org/countryprofile/116
General Atlantic. (2015). Delivery Hero acquires Turkish food delivery giant
Yemeksepeti. Access date: 15th July 2015:
http://www.generalatlantic.com/media/general-atlantic/delivery-hero-acquires-turkishfood-delivery-giant-yemeksepeti/
Graham, Paul. (2012). Startup = Growth. Access date 21st July 2015,
http://www.paulgraham.com/growth.html
Gross, Bill. (2015, March). The single biggest reason why startups succeed. Access date:
17th August 2015,
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed
?language=en
Harvey, Benjamin., Ersoy, Ercan. (2012). Access date 22nd July 2015,
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-03-27/harvard-dropout-thrives-asturkey-e-commerce-lures-amazon-tech,
Internet Live Stats. Turkey Internet Users. Access date: 23rd August 2015,
http://www.internetlivestats.com/internet-users/turkey/
Jovchelovitch, Sandra; Bauer, Martin W. (2000). Narrative interviewing. London: LSE
Research Online. Access date 23rd April 2015, http://eprints.lse.ac.uk/2633
Kanal Finans. (2014). Yemeksepeti Yurt Dışında Satın Almalarla Büyüyor. Access date
22nd July 2015, http://kanalfinans.com/haberler/yemeksepeti-yurt-disinda-satinalmalarla-buyuyor
Kirkpatrick. (2010). With a Little Help From His Friends. Access date 23rd July 2015,
http://www.vanityfair.com/culture/2010/10/sean-parker-201010
KOSGEB. (2015). 2015 – 2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı. Access date: 18th August
2015,
http://cdd.kosgeb.gov.tr/d8e624cf2146434a89625409528086d97709bb9d81674c2aa924
64f2d4de2794a47ad574e1e94af6993db686d7b838497071232d07c447f990e76d085fe3f
520a0f9b4ad3e354425aea72c57b28f628f/file.axd
Linked-in. Demet Mutlu. Access date 19th August 2015,
https://www.linkedin.com/profile/view?id=2674197&authType=NAME_SEARCH&aut
hToken=2aOU&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2C
clickedEntityId%3A2674197%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-
1%2CtarId%3A1440516279439%2Ctas%3ADemet%20Mutlu
98
Linked-in. Onur Yildirim. Access date 19th August 2015,
https://www.linkedin.com/profile/view?id=9730369&authType=NAME_SEARCH&aut
hToken=LJU4&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2C
clickedEntityId%3A9730369%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-
1%2CtarId%3A1440516512836%2Ctas%3AOnur%20Yildirim
Love, Dylan. (2011). The 15 Greatest Tech Pivots Ever. Access date 15th April 2015,
http://www.businessinsider.com/most-successful-pivots-2011-4
Mccullough, Brian. (2015). On the 20th anniversary- the history of Yahoo’s founding.
Access date 23rd 2015, http://www.internethistorypodcast.com/2015/03/on-the-20thanniversary-the-history-of-yahoos-founding/
Milli Egitim Bakanligi. (2014). Ses, Görüntü ve Video Paylaşımı. Access Date: 30th July
2015, http://rdb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_12/29040943_ses_grnt_paylam.pdf
Musk, Elon. (2014). All Our Patent Are Belong To You. Access 21st July 2015,
http://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you
Nobelprize.org. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of
Alfred Nobel 1974. Access date: 19th August 2015
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1974/index.html
OECD. (2015). Research and development (R&D). Access date: 18th August 2015,
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
O’Reilly. (2005). What Is Web 2.0. Access 23rd July 2015,
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
Pando. (2013). Building a delivery startup in Turkey with epic traffic, scant funding, and
no broadband. Access date 23rd July 2015, https://pando.com/2013/03/26/building-adelivery-startup-in-turkey-with-epic-traffic-scant-funding-and-no-broadband/
Philips, Matt. (2015, March). The Nasdaq is back to its dot-com bubble peak. Access
date: 17th August 2015, http://qz.com/348954/the-nasdaq-is-back-to-its-dot-combubble-peak/
Rekabet Kurumu. (2015). Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda
San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı. Access date 25th July 2015,
http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Yemek-Sepeti-Elektronik-Iletisim-TanitimPazarlama-Gida-San-ve-Tic-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi
Ries, Eric. (2010). What is a startup? Access date 21st July 2015,
http://www.startuplessonslearned.com/2010/06/what-is-startup.html
99
Ritkaml. (2014). Ordering food online: foodonclick.com vs hellofood.com. Access date
25th July 2015, http://ritakml.info/2014/03/25/ordering-food-online-foodonclick-comvs-hellofood-com/
Rousr, Margaret. (2005, September). ARPA (Advanced Research Projects Agency).
Access date: 17th August 2015,
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/ARPA
Sarasvathy, Saras. (2008, October 21). What Makes Entrepreneurs Entrepreneurial?
Access date 3rd April 2014,
http://www.effectuation.org/sites/default/files/research_papers/what-makesentrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf
Sellers, Patricia. (2011). Fortune’s most promising women entrepreneurs, Access date:
23rd August 2015, http://fortune.com/2011/09/13/fortunes-most-promising-womenentrepreneurs/
Shontell, Alyson. (2014). This Is The Definitive Definition Of A Startup. Access date
April 8th, 2015, http://uk.businessinsider.com/what-is-a-startup-definition-2014-
12?r=US&IR=T
ShowTV news. (2015). Yemek Sepeti Satıldı. Access date 1
st July 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=Udclqj9qAfY
Smith, Kalen. (2011). History of the Dot-Com Bubble Burst and How to Avoid Another.
Access date: 17th August 2015, http://www.moneycrashers.com/dot-com-bubble-burst/
SpaceX Web Site. About. Access date: 17th August 2015, http://www.spacex.com/about
Startupcompass. (2013). Summary of Startup Genome Report Extra: Premature Scaling.
Access date 13th February 2015, http://blog.startupcompass.co/pages/summary-ofstartup-genome-report-extra-premat
Startupgenome web site. About. Access date: 17th August 2015,
https://startupgenome.co/base/about
Startupgenome web site 2. We’re mapping the startup world. Join us. Access date: 17th
August 2015, https://startupgenome.co/curators
The Economist. (2009). Entrepreneurship. Access date 21st July 2015,
http://www.economist.com/node/13565718
The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey Web Site.
Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri.Access date: 17th August 2015,
http://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikl
eri.php
100
US Embassy. (2010). Presidential Summit on Entrepreneurship – April 26 and 27, 2010.
Access date 25th July 2015, http://turkey.usembassy.gov/ent_summit_nevzat_aydin.html
Vance, Ashlee. (2014). Why Elon Musk Just Opened Tesla’s Patents to His Biggest
Rivals. Access date 21st July 2015, http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-06-
12/why-elon-musk-just-opened-teslas-patents-to-his-biggest-rivals
Venturemagazine. (2012). Yemeksepeti Gobbles Up ifood.jo. Access date 26th July
2015, http://www.venturemagazine.me/2014/11/yemeksepeti-gobbles-ifood-jo/
Mayard, Aline. (2013). Foodonclick enters Saudi and Lebanon. Can they replicate their
success in Turkey and UAE? Access date 30th July 2015,
http://www.wamda.com/2013/10/foodonclick-enters-saudi-and-lebanon-replicatesuccess
Wiens et al. (2014). The Importance of Young Firms for Economic Growth. Access date
23rd July 2015,
http://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/theimportance-of-young-firms-for-economic-growth
Weissmann, Jordan. (2012). Why Don’t Young Americans Buy Cars? Access 23rd July
2015, http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/03/why-dont-young-americansbuy-cars/255001/
Wikipedia. (2015). 2001Turkish Economic Crisis. Access date 5th August 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/2001_Turkish_economic_crisis
Yemeksepeti Youtube channel, Video 1. (2014). Yemek Sepeti Doğum Günü Kutlaması
| HAKAN. Access date: 23rd August 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=DZzS1Rvd9ek
Yemeksepeti Youtube, Video 2. (2011). Yemek Sepeti Seni Özledi.Access date: 23rd
August 2015, https://www.youtube.com/watch?v=QbmGm5tIkh0
Zhang, Flora. (2014). 9 website pioneers. Access date 23rd July 2015,

Yazar Hakkında