T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2006/6 K. 2006/2021 T. 16.3.2006

DAVA : Dolandırıcılık suçundan sanıklar A. Ö. ve arkadaşları’nin, yapılan hazırlık soruşturması sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.12.2004 tarihli ve 2004/72793-47097 sayılı takipsizlik kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 19/04/2005 tarihli ve 2005/523, değişik iş, 2005/469 müteferrik sayılı kararı, dosya kapsamına göre, müşteki Türk Telekom A.Ş.ile Globalstar Avrasya Uydu Ses ve Data İletişim A.Ş. arasında imzalanan arabağlantı sözleşmesi ve ek protokolüne aykırı şekilde, gerçek bir telefon görüşmesi olmadığı halde, internet kullanıcılarının internette gezinirken, ( özellikle porno,müzik, oyun sitelerinde ) siteye bağlanmak için bilgisayara bir dosyanın download ( yüklemesi ) sırasında, kullanıcının bilgisi dışında normal internet ( dial-up ) bağlantısının kesilerek uluslararası arama ile yeni bir bağlantı kurulduğu, bu durumun kullanıcı tarafından fark edilmemesi nedeniyle yüksek miktarlarda telefon faturalarının tahakkuk ettirilmesine sebep olunduğu, bu yeni bağlantının ise sanıkların başkan ve yönetim kurulu üyesi oldukları Globalstar Avrasya Uydu Ses ve Data İletişim A.Ş.’ne ait 0592 ile başlayan bir numara grubuna ait bulunduğu, dolayısıyla gerçek bir telefon görüşmesi olmadığı halde, adı geçen şirketin haksız kazanç elde ettiği ve bu suretle kamu kurumunu aracı kılarak dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edilmiş olması karşısında, mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesinin mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, itirazın kabul edilerek, şirketi temsile yetkili kişiler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi yerine, yazılı şekilde red kararı verilmesinde isabet görülmemiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 02.12.2005 gün ve 50702 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 28.12.2005 gün ve YE.2005/212263 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki, düşünce yerinde görüldüğünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.12.2004 tarihli ve 2004/72793-47097 sayılı takipsizlik kararına yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 19.04.2005 gün ve 2005/523 Değ.İş, 2005/469 Müt. sayılı kararın,

SONUÇ : C.M.K.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin yeni C.M.K.da gözetilerek mahallinde yerine getirilmesine dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İADESİNE 16.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında