T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1999/8352 K. 1999/10225 T. 13.12.1999 • MARKA TESCİLİ (

DAVA : Taraflar arasındaki davanın Ankara Asliye 5. Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 24.12.1998 tarih ve 1998/971-1998/1093 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin ABD kanunlarına göre kurulu doğrudan ya da dolaylı olarak internette merkezi ya da ortak bir elemanı bulunan geniş çaplı ticarette bulnduğunu, müvekkili şirket adına “internet world” markasının 35. ve 42. sınıf hizmetleri için tescili talebi ile davalı Enstitüye müracaat edildiğini, tescil talebinin “internet” ibaresinin İnternet Services Corparation adına tescilli ve “internetware” ibaresinin ise Novell Inc. adına tescil talebi ile işlem görmekte olduğu gerekçesiyle bir kısım mallar açısından reddedildiğini, Enstitü Markalar Dairesinin red kararına karşı yapılan itirazın da reddedildiği, oysa “internet” ibaresinin bilgi ağı sisteminin adı olduğunu ve tek başına bir kişi/kuruluş adına tescil edilemeyeceğini, “internetworld” ibaresindeki “world” kelimesinin jenerik terim olan internete ayırdedici özellik kazandırdığını, “internetworld” markasının dünyada bir çok ülkede müvekkili adına tescilli olduğunu ileri sürerek davalı enstitü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 13.7.1998 tarih ve M.569 sayılı kararının iptaline “internetworld” markasının müvekkili şirket adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya cevabında, “world” ibaresinin ayırt edici unsur özelliği taşımayıp, aksine yardımcı unsur niteliğinde olduğu, redde mesnet olan markaların 154936 sayılı “internet” markası ile 156028 sayı ile aynı tarihte tescil edilmiş “internet+şekil” markaları olduğunu, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara nazaran, davacının dava konusu markasındaki “internet” ibaresinin asıl unsur olup, davalının red gerekçesindeki markalar içerisinde mevcut “internet” markasının 3. kişiler adına tescil edildiği, bu durumda 556 sayılı KHK.nun 7/b maddesi uyarınca davalı Enstitü işleminin mevzuata uygun bulunduğu gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasa hükümlerine uygun görülen kararın ONANMASINA, 1.370.000 lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, 13.12.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında