T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/762 K. 2005/1087 T. 11.2.2005

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09.07.2003 gün ve 2003/34-2003/482 sayılı kararı onayan Daire’nin 21.10.2004 gün ve 2003/13532-2004/10143 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili: müvekkillinin davalı ile yaptığı internet servis sağlayıcı sözleşmesiyle davalının altyapı tesislerinden ve data servislerinden yararlandığını, davalının kendi şebekesine cüzi artışlar uygularken müvekkiline fahiş fiyat artışı yaptığını öne sürerek, ( 417.728.000.000.- )TL tutarındaki iki faturanın iptalini ve muarazanın önlenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davalının 406 sayılı telgraf ve telefon Kanunu ve 28.08.2001 tarihli tarife yönetmeliği uyarınca Türk Telekomünikasyon kurulunun belirlediği esaslara göre sözleşmenin 3.4. maddesine dayanarak tek yanlı ücret belirleme yetkisinin bulunduğu, davacının bu yetkiyi kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı, davalının kendi yan kuruluşuna ucuz hizmet vermesinin haksız rekabet oluşturmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dairece onanmıştır.
Bu defa davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK.nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK.nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 2.30 YTL. karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK.nun 442/3.madde hükmü uyarınca takdiren 125.00 YTL. para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 11.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında