T.C. YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/3251 K. 2013/6985 T. 3.6.2013

DAVA : Müstehcenlik suçundan sanık Y. K.’nın bozma üzerine yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.03.2012 gün ve 2011/119 Esas, 2012/373 Karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıktan ele geçirilen suça konu cd’lerin 5237 Sayılı T.C.K.nın 226/1-3-4. maddelerinde yer alan görüntüleri içerip içermediği hususunda usulünce bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında