T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7937 K. 2011/9200 T. 26.5.2011

 

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacının tüm, davacı-davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Davalı-davacı ( kadın ), kocasının elektronik haberleşme şifresini bildiğini kabul ettiğine göre, kocanın bilgisayarından elde edilip CD’ye aktarılan elektronik haberleşmeye ilişkin “msn” kayıtlarının, kocaya ait olduğu kesin olarak ispatlanmadıkça; güvenli olmayan elektronik ortamdan elde edilen bu kayıtların gösterdiği olgular kocanın aleyhine kanıt oluşturmaz. Bu kayıtlardaki bilgiler sebebiyle de koca kusurlu sayılamaz. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, tarafların karşılıklı olarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tarafların aynı oranda kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusur halinde ise Türk Medeni Kanunu’nun 174/1 ve 2. maddeleri gereğince maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. Hal böyleyken, davacı-davalı ( koca )’nın baskın kusurlu kabul edilmesi ve bunun sonucu diğer taraf yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Nermin’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 73.90 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran Ahmet’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında