T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2002/11093 K. 2003/2586 T. 11.3.2003

 

DAVA : Davacı D. B. vekili Avukat B. Y. tarafından, davalı C. A. aleyhine 13.3.2001 gününde verilen dilekçe ile yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece 2.000.000.000 TL. manevi tazminatın faizi ile birlikte tahsiline dair verilen 30.5.2002 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili duruşmasız olarak davalı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 11.3.2003 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat T. P. geldi, karşı taraftan davalı vekili gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı www.haberatak.com isimli web sitesinin 12.3.2001 tarihli yayınında yer alan iddiaların kişilik haklarına saldırı oluşturduğundan manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Davalı, dava konusu internet sitesi ile ilgisinin olmadığını, anılan sitenin sahibi olmadığı gibi yayınlanan dava konusu yazıyı da kendisinin yazmadığını savunmuştur.

Dosya içinde mevcut belgeden dava konusu yayının yapıldığı internet sitesinin dava dışı Ahmet Yanık adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Teknik olarak başkasına ait siteden yayın yapmak mümkün ise de dava konusu yayının davacı tarafından yazıldığı kanıtlanmadığına göre davanın reddine karar vermek gerekirken yerel mahkemece davalının www.haberatak.com isimli sitede daha öncede yazılar yazdığını kabul ettiği ve adı geçen site ile ilişiğini kestiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında