T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2003/15035 K. 2004/4973 T. 15.4.2004

 

DAVA : Davacı Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten İstanbul Muh. Müdürlüğü vekili Avukat M.K. tarafından, davalı İ. N. A.Ş. aleyhine 25.6.2001 gününde verilen dilekçe ile bedeli ödenmeden ve sözleşme yapılmadan hava tahminleri ile her türlü belge ve bilginin yayınlanması nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.4.2002 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının temyizine gelince;

Dava, bedeli ödenmeden ve sözleşme yapılmadan davalı şirketin internet sitesinde hava tahmin raporu yayınlanmasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece tazminat yönünden istem kabul edilmiş, dava tarihinden faiz yürütülmesine karar verilmiştir. Kararı davacı ve davalı temyiz etmişlerdir.

Davacı, tazminatlara tahakkuk tarihlerinden faiz yürütülmesini istemiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda 2000 yılı için 6 aylık toplam 1.200.000.00 lira ve 2001 yılı ilk 2 ayı için toplam 500.000.000 lira olmak üzere tazminat hesaplanmıştır. Uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklandığına göre faizin olay tarihinden yürütülmesi gerekir. İstek de bu yönde olduğuna göre olay tarihi yani internetteki yayın tarihleri yerine dava tarihinden faize hükmedilmesi doğru değilse de anılan yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK’nın 438. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın ( 2 ) nolu bentte gösterilen nedenle hüküm fıkrası 1. bendinden dava tarihinden itibaren sözcük dizisinin çıkarılarak yerine internetteki yayın tarihinden itibaren yazılmasına, davalının temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine ve peşin alınan harcın bundan mahsubuna 15.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında