T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2013/12112 K. 2013/15456 T. 1.7.2013

 

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yakınanın kredi kartını ve bankamatik kartını zorla alıp limit yetersizliğinden dolayı para çekemeyen sanıklar hakkında, 5237 sayılı Yasanın 245/1.maddesi uyarınca, zamanaşımına kadar işlem yapılması olanaklı görülmüştür.

I- Sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar ve savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II- Sanıklar hakkında yağma suçundan kurulan hükmün incelemesine gelince;

SONUÇ : Mağdur vekilinin tarihindeki dilekçesinde mağdurun zararının soruşturma aşamasında giderildiğini bildirmiş olmasına göre, taraflardan sorularak kesin olarak ödeme tarihi belirlenmeden zararın kovuşturma aşamasında giderildiği kabul edilerek TCK’nın 168/3.maddesi ile indirim yapılması,BOZULMASINA, 01.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında