T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/4493 K. 2004/19887 T. 23.9.2004

 

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, ücret ve fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı işveren kabulüne karar verilen 14 günlük Mayıs ayı ücretini ödediğini savunarak, buna ilişkin Pamukbank’a ait 19.6.2002 tarihinde bu ücreti davacının hesabına yatırdığına dair internetten alınmış sayfa örneği sunmuştur. Bu durum ilgili bankadan sorulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

3- Davacının aynı işkolunda faaliyet göstermek üzere 13.10.2001 tarihinde kurulduğu Ticaret Sicil Gazetesinden de belli olan A. Bilgisayar İnşaat Gıda Danışmanlık Ltd. Şti.nin Bilgisayar Grup Sorumlusu olduğuna ilişkin internetten alınmış bilgisayar web sayfası örneğine mahkemece; bilgisayardan böyle bir belgenin temini ve yazıya eklemeler yapılabileceği gerekçesi ile itibar edilmeyerek davacının kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.

Davacı işçi; davası ile ilgili 27.9.2002 tarihli delil listesinde internet yoluyla aldığı kayıtlara dayandığı gibi dosyanın, bilgi teknolojileri uzmanından dahil edileceği bilirkişi incelemesi talebinde bulunmuştur. Davacı böyle bir sayfa olmadığını iddia ettiği halde, davalı internet sitesinin ismini de vererek bu belgenin gerçek olduğunu savunduğu gibi delil listesinde ayrıca davacının kendilerinde çalışırken diğer şirkete yönlendirdiği dava dışı iki ayrı şirketin aynı konu ile ilgili defter ve kayıtlarına dayanmıştır.

Bu delil durumu karşısında, bilgi teknolojileri uzmanı bir bilirkişi yardımı ile davacının aynı iş kolunda faaliyet gösteren bu şirkette çalıştığına dair belgenin doğru olup olmadığı kesin olarak saptanmadan ve davalı delilleri tamamıyla toplanmadan eksik araştırma ve soruşturma ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında