“Tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin başka bir tüzel kişilik tarafından talep edilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/11/2018 tarihli ve 2018/131 sayılı Kararı Özeti

Karar Tarihi: 19/11/2018
Karar No: 2018/131
Konu Özeti:Tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin başka bir tüzel kişilik tarafından talep edilmesi hakkında

Bir tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin veri sorumlusu tarafından başka bir veri sorumlusuna aktarılması talebi ile ilgili tüzel kişi şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) yapılan başvuru hakkında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 2 nci maddesinde Kanun hükümlerinin, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı belirtilmiş, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple, gerçek kişilere ait veriler Kanun kapsamında bulunurken, tüzel kişilere ait veriler ise Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

Kanunun ilgili kişilerin haklarının düzenlendiği 11 nci maddesine göre ise herkesin, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu madde metninden de bu hakların, gerçek kişiye ait kişisel verileri kapsadığı ve bu hakkın da bizzat ilgili kişi veya yasal temsilcisi tarafından kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede,

  • Kurumumuza intikal eden söz konusu başvuruda yer alan, tüzel kişiliğe ait verilere erişilmesi yönündeki talebin Kanunun 2 nci maddesi gereğince Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine,
  • Şirket ortak ve yetkilisi gerçek kişilere ilişkin verilere erişim sağlanması talebinin ise ilgili kişilerin kendileri tarafından değil Şirket tüzel kişiliği tarafından talep edilmesi sebebiyle söz konusu başvurunun Kanunun 11 ve 13 inci maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceğine

karar verilmiştir.

kaynak : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5423/-Tuzel-kisilige-ait-elektronik-ortamda-yer-alan-verilerin-baska-bir-tuzel-kisilik-tarafindan-talep-edilmesi-hakkinda-Kisisel-Verileri-Koruma-Kurulunun-19-11-2018-tarihli-ve-2018-131-sayili-Karari-Ozeti

Yazar Hakkında