VERBİS’e Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt süresinin uzatılması ne anlama geliyor?

VERBİS – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Kararıyla ;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

http://www.ozgureralp.com/verbise-veri-sorumlulari-siciline-kayit-suresi-uzatildi/

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun VERBİS – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin kararında da açıkça belirtildiği üzere; Veri sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiş olmasının amacı;

 • Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın,
 • Kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek bu alanda veri sorumlularının kişisel veri işlemesi faaliyetlerinin disiplin altına alınmasının,
 • Kişisel verilerin korunması alanında toplumun tüm kesimlerinde kültür ve farkındalık oluşmasının, veri sorumlularının kişisel verisini işlediği kişilere hesap verebilmesinin,
 • Veri sorumlularının Kanuna uyumunun,
 • İstisna kapsamında olmayan tüm veri sorumlularının Sicile kaydolmasının sağlanmasıdır.

Bu amaçlardan da anlaşılacağı üzere Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü, sadece süresinde VERBİS’e kayıt olunmasını değil, bununla birlikte VERBİS’e beyan edilen bilgilerin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsayacak şekilde doğru, güncel ve güvenilir bilgilerin de beyan edilmesini kapsamaktadır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Karar Özeti

31.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28 inci maddesinde belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen objektif kriterlere dayalı olarak belirli şartları taşıyan veri sorumlularının Kurul tarafından Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri sorumlularının Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 12/1 maddesinde

“Veri sorumlusu;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ REHBERİ (Teknik ve İdari Tedbirler)
KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ
REHBERİ (Teknik ve İdari Tedbirler)

Teknik Tedbirler

 1. Yetki Matrisi
 2. Yetki Kontrol Erişim Logları
 3. Kullanıcı Hesap Yönetimi
 4. Ağ Güvenliği
 5. Uygulama Güvenliği
 6. Şifreleme
 7. Sızma Testi
 8. Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 9. Log Kayıtları
 10. Veri Maskeleme
 11. Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 12. Yedekleme
 13. Güvenlik Duvarları
 14. Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 15. Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 16. Anahtar Yönetimi

İdari Tedbirler

 1. Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
 2. Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)
 3. Sözleşmeler (Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen Arasında )
 4. Gizlilik Taahhütnameleri
 5. Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler Risk Analizleri İş Sözleşmesi,
 6. Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
 7. Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 8. Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 9. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim

Yukarıda görüldüğü üzere Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim Veri sorumlularının Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik alması gereken teknik ve idari tedbirlerden sadece bir tanesidir.

Aydınlatma yükümlüğünü ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2019 yılı yeniden değerleme oranlarına göre 7.340 TL’den 1.470.580TL arasında idari para cezası verilebilecektir. 2020 yılından bu miktarlar yeniden değerleme oranlarına göre arttırılacaktır. 

Nitekim güncel tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Kararıyla “Bir doktor tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi” ile ilgili olarak 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.“

Benzer şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/11/2019 Tarihli ve 2019/331 Sayılı Kararıyla İlgili kişinin bir Sigorta Şirketi  tarafından açık rızası alınmadan sigortacılık faaliyetleri konusunda telefonla aranması hususunda  100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Sonuç olarak; Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim işlemi; Veri sorumlularının Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik alması gereken teknik ve idari tedbirlerden sadece bir tanesi olup, bu bildirim süresinin ertelenmesi veri sorumlularının Kurul tarafından Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri sorumlularının Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığından aydınlatma yükümlüğünü ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumlularına 7.340 TL’den 1.470.580 TL arasında idari para cezası verilebilecektir.

 

Yazar Hakkında