Yargıtay 8.Ceza Dairesi Kararı – Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçu

Yargıtay 8.Ceza Dairesi Kararı  – Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçu

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/6350 E. , 2016/8725 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
HÜKÜM : Hükümlülük

Gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçundan doğrudan zarar görmeyen … vekilinin bu suçtan kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca oybirliğiyle (REDDİNE),
B- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile kişisel verilen hukuk aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
1- Gerçek kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalamak, şifrelerini elde etmek ve elde etmiş oldukları kart bilgilerini beyaz kart tabir edilen kartlar ile değişik amaçlarla ellerinde bulunan diğer kartlara encoder cihazı aracılığı ile kopyalayıp bankada bulunan hesaplarla ilişkilendirerek sahte kart üretme eyleminin kül halinde TCK.nun 245/2. maddesine uyduğu gözetilmeden, ayrıca TCK.nun 136. maddesiyle cezalandırılma- sına karar verilmesi,
2- Sahte banka veya kredi kartı üretme eylemlerinde mağdurun, sahte olarak oluşturulan banka veya kredi kartlarıyla ilişkilendirilen banka olacağı cihetle, CMK.nun 233 ve 234/b-l maddeleri uyarınca …’a verilen kartın bilgilerinin kopyalanarak sahte olarak üretilmesi suçunun mağduru olan … A.Ş duruşmadan haberdar edilip iddia ve delillerini sunma olanağının tanınması gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı biçimde karar verilmesi,
3- Sanığa yüklenen TCK.nun 245/2-3 madde ve fıkralarında düzenlenen sahte banka veya kredi kartı üretmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarının mağduru banka olup kartları basılan bankalar sayısınca TCK.nun 245/2. maddesi ile aynı bankanın birden fazla kartının değişik zamanlarda basılması halinde 43. maddesinin uygulanması gerektiği cihetle, dosya kapsamına göre sanığın benzer eylemleri nedeniyle hakkında başka davaların da bulunduğunun anlaşılması karşısında; mükerrir cezalandırılmanın önlenmesi bakımından sanık hakkında açılan benzer davaların mümkünse birleştirilmesi, aksi halde dosyamızı ilgilendiren belgelerin onaylı örneklerinin temin edilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi,
4- Bankalar tarafından gönderilen cevabi yazılardan sahte kredi kartı kullanılarak gerçekleşen veya gerçekleştirilmeye çalışılan işlem bulunmadığının anlaşılması karşısında, sanığın sahte olarak üretilmiş kartları kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlama suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
5- Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararının Resmi Gazetenin 24.11.2015 ve 29542 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK.nun 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Yasaya aykırı, suçtan zarar gören … vekili ile sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 30.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak : www.yargitay.gov.tr

Avukat Özgür Eralp

Kişisel verilerin korunması

http://www.eralpdanismanlik.com.tr/web/egitim/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kurumsal-egitim-programi/

Yazar Hakkında