Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

1/24
Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı
Yargıtay Başkanlığından :
Sayı : 2016 / 1
Karar Günü : 12 / 02 / 2016
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 16.01.2016 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını
görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 12.02.2016 Cuma günü saat: 10.00’da 331 Üyenin
katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan İsmail Rüştü Cirit’in Başkanlığında toplandı.
İş Durum Çizelgeleri;
HUKUK DAİRELERİ 2014 DEN
DEVİR
2015 DE
GELEN
2015 DE
ÇIKAN
2016 YA
DEVİR
Hukuk Genel Kurulu 2730 3947 2931 3746
1. Hukuk Dairesi 9295 18933 15353 12875
2. Hukuk Dairesi 9068 26930 25104 10894
3. Hukuk Dairesi 9297 20075 21387 7985
4. Hukuk Dairesi 6250 16742 15370 7622
5. Hukuk Dairesi 9197 28300 25680 11817
6. Hukuk Dairesi 3749 13469 11523 5695
7. Hukuk Dairesi 5902 46152 27052 25002
8. Hukuk Dairesi 13437 24242 23347 14332
9. Hukuk Dairesi 23257 36622 36864 23015
10. Hukuk Dairesi 9691 25426 23207 11910
11. Hukuk Dairesi 5267 15812 13990 7089
12. Hukuk Dairesi 5758 34739 33029 7468
13. Hukuk Dairesi 12111 43322 38526 16907
14. Hukuk Dairesi 5237 18964 12205 11995
15. Hukuk Dairesi 3215 6366 6646 2935
16. Hukuk Dairesi 7592 21535 16781 12346
17. Hukuk Dairesi 15031 19480 15144 19367
18. Hukuk Dairesi 8750 23264 19264 12750
19. Hukuk Dairesi 5247 18504 18036 5715
20. Hukuk Dairesi 3103 17204 13233 7074
21. Hukuk Dairesi 8157 22500 23208 7449
22. Hukuk Dairesi 16478 36014 36071 16421
23. Hukuk Dairesi 5009 10173 8667 6515
GENEL TOPLAM 202828 548715 482618 268924
2/24
CEZA DAİRELERİ 2014 DEN
DEVİR
2015 DE
GELEN
2015 DE
CIKAN 2016 YA DEVİR
Ceza Genel Kurulu 853 1259 522 1590
1. Ceza Dairesi 2985 6399 6512 2872
2. Ceza Dairesi 27810 18564 24047 22327
3. Ceza Dairesi 15126 35246 36956 13416
4. Ceza Dairesi 65233 29035 40863 53405
5. Ceza Dairesi 11881 13470 18106 7245
6. Ceza Dairesi 51706 9797 46532 14971
7. Ceza Dairesi 31759 28455 23963 36251
8. Ceza Dairesi 16980 16233 26176 7037
9. Ceza Dairesi 3552 17535 8486 12601
10. Ceza Dairesi 41935 6050 33493 14492
11. Ceza Dairesi 31916 9993 32395 9514
12. Ceza Dairesi 14925 17256 19615 12566
13. Ceza Dairesi 21231 18564 20859 18936
14. Ceza Dairesi 13917 10309 12308 11918
15. Ceza Dairesi 35812 15035 32721 18126
16. Ceza Dairesi 0 8840 5352 3488
17. Ceza Dairesi 0 30476 11984 18492
18. Ceza Dairesi 0 45249 14399 30850
19. Ceza Dairesi 0 36112 9707 26405
20. Ceza Dairesi 0 16634 5401 11233
21. Ceza Dairesi 0 14369 6891 7478
22. Ceza Dairesi 0 30070 9742 20328
23. Ceza Dairesi 0 20616 8351 12265
GENEL TOPLAM 387621 455566 455381 387806
BIRIM ADI 2014 DEN
DEVİR
2015 DE
GELEN
2015 DE
CIKAN 2016 YA DEVİR
Başkanlar Kurulu 3 2 4 1
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 333 1043 1376 0
Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu 311 360 671 0
Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu 0 39724 39724 0
DAİRELERDEKİ TOPLAM DOSYA
SAYISI 647 41129 41775 1
3/24
Hukuk ve Ceza Dairelerinin iş durum çizelgeleri incelendi.
7 Kasım 2015 gün ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı’nın Bölge Adliye
Mahkemeleri Ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar’ı uyarınca, 5235
sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında
Kanunun 25 ve geçici 2 nci maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemelerinin
20/07/2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacak olması gözetilip, komisyon üyelerinin ceza daireleri başkanları ile
yaptıkları görüşmeler ile bu görüşmelere bağlı olarak sundukları öneriler, daire başkanlarının işbölümüne ilişkin istek ve
teklifleri değerlendirilip, dairelere yıl içinde gelen, yıl içinde çıkan ve devredilen dosya sayıları ile Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığında bulunan dosya sayısı nazara alınarak işbölümü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ
A) İŞBÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİ
1) Yargıtay “Hukuk Daireleri” arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman
kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde
sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla,
aşağıda yer alan “ihtisas alanı ve temel görev esasları” çerçevesinde yapılır.
2) İhtisas Alanı;
2.1) Yargıtay “Hukuk Daireleri”, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”,
“Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas
alanı” altında toplanır.
2.2) Her hukuk dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.
2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.
3) Temel Görev;
3.1) Her bir hukuk dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.
3.2) Hukuk dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.
3.3) Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve
temel görevi dışında da görev verilebilir.
B) ORTAK HÜKÜMLER
1) Bu işbölümü kararına göre görevli hale gelen daire, işbölümü kararının alındığı tarihte esasına kayıtlı
bulunan ve görevli hale geldiği dosyaların temyiz incelemesini yapar; dosyanın ilk geliş tarihinde görevli
bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.
2) Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, temyiz inceleme görevinin benimsendiği anlamına
gelmez. Ancak geri çevirme kararını veren daire, dosyanın Yargıtay’a ilk geliş tarihinde ya da geri çevirme sonrası
geldiği tarihte temyiz incelemesiyle görevli daire ise, görevsizlik kararı veremez.
3) Dairece hukuki nitelendirmenin yanlışlığı gerekçesiyle bozulan davada, mahkemece bozmaya uyularak
yeniden yapılan yargılama üzerine hukuki niteliği değişerek verilen kararın temyiz incelemesi, görevli ilgili dairece
yapılır.
4) Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer’isi durumunda bulunan davalar
hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması
şartına bağlıdır.
5) Daireler ön inceleme yapmadan duruşma günü veremezler. Ön inceleme yaparak duruşma gününü bildirir
tebligat çıkartan daire görevsizlik kararı veremez.
6) Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların temyiz inceleme görevi, asıl
davaya bakacak olan daireye aittir.
7) Temyize konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu
maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu işbölümü ile atıf yapılan kanun
maddelerinin değişmesi halinde, yeni kanunun karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.
8) Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi,
uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu
hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı
dayanıyorsa, temyiz incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm
ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
9) Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yazılı özel sözleşme türleri
arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK’da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa,
temyiz incelemesi, özel sözleşme türlerinin kanunda yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme
türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
10) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce
ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli
daire tarafından yapılır.
11) Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan
doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun (HMK) 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen
hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.
4/24
12) İşbölümünde 1/2 paylaşım esası getirilen daireler arasında iş paylaşımı:
12.1) O gün ya da hafta içinde “Hukuk Dairesine” gelen ve 1/2 paylaşıma konu dosyalar esasa
kaydedilmeksizin nöbetçi olan dairede toplanır ve eşit iki gruba ayrıldıktan sonra kura çekilmesi suretiyle
bölüştürülüp diğer daireye liste halinde teslim edilir.
12.2) Bu dairelerce daha önce bozulan dosyalarda, bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama
üzerine verilen kararların temyiz incelemesi bozma kararını veren daire tarafından yapılır; bu dosyalar
paylaşıma dâhil edilmez.
12.3) Paylaşıma dâhil işlerden olmadığı halde, paylaşıma dâhil gibi müstakilen görevli olmayan
daireye gönderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir liste ekinde müstakilen görevli daireye teslim
edilir.
13) Yargıtay 5 ve 18. Hukuk Daireleri arasında kamulaştırma davalarına ilişkin dosyaların paylaşımı:
13.1) İki daire arasında görev bölüşümüne esas olan iller aşağıda sıralandığı şekilde iki grup halinde
belirlenmiştir:
Birinci Grup: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale,
Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas,
Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
İkinci Grup: Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur,
Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman,
Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde,
Osmaniye, Uşak.
13.2) Yukarıda belirtilen dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen
dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin aynı gün
dairesine bir liste ekinde zimmet mukabilinde teslim edilir.
14) Yargıtay 7, 9 ve 22. Hukuk Daireleri arasında iş hukuku temel görevine ilişkin dosyaların paylaşımı:
14.1) Dosyaların paylaşımına esas olan iller aşağıda üç grup halinde gösterilmiştir:
Birinci Grup: Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt,
Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay,
Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, İzmir, Ordu,
Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
İkinci Grup: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ,
Yalova.
Üçüncü Grup: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan. Aydın, Bilecik, Bingöl,
Bitlis, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Karaman, Kars,
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas,
Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.
14.2) Yukarıda belirtilen dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen
dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin aynı gün
dairesine bir liste ekinde zimmet mukabilinde teslim edilir.
14.3) Bozma, geri çevirme, maddi hatanın düzeltilmesi ve direnme kararı üzerine gelen dosyaların
incelenmesi aynı daire tarafından yapılır; bu dosyalar yanlış daireye gönderilmiş ise esasa kaydedilmeksizin
görevli dairesine liste ekinde teslim edilir.
14.4) Birinci gruba dâhil olup yeni ilave edilen illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce
verilen hüküm ve kararlara bakacak olan daireye, belirtilen illere daha önce bakan dairelerin uhdesinde bulunan ve
henüz karara bağlanmamış dosyalar da devredilir.
15) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, hâkimlerin fiil ve kararlarından
dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla
görevli ilgili hukuk dairesi tarafından yapılır.
▪ Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan “hatırlatma”ların amacı, temyiz incelemesi ile görevli hukuk
dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat
çekmektir.
C) HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili
1) Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el atmanın önlenmesi,
yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili (KK m.12) istemli
davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 16. Hukuk Dairesi’ne,
5/24
• Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının
oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk
Dairesi’ne,
• Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı olanların temyiz inceleme
görevi 8. Hukuk Dairesi’ne, kişisel hakka dayalı olanların temyiz inceleme görevi ise 14. Hukuk Dairesi’ne ait
bulunmaktadır.
2) 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris
muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• TBK’nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 17. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
3) Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu
iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki
tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39)
dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK’nın 290, 291, 292, 293, 294 ve
295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine
getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında
“sözleşmeye aykırılık” ya da “geçersizlik” iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
8) Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye
kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) Hazine tarafından açılan, TMK’nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
10) Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Kadasro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının temyiz inceleme görevi 16.
Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
11) Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve
tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
13) 4721 sayılı TMK’nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve
soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Medeni Hukuk
Temel Görev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)
1) 4721 sayılı TMK’nın “Aile Hukuku” başlıklı İkinci Kitabının, “Evlilik Hukuku” başlıklı 1. Kısmında yer
alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Nişan bozmadan kaynaklanan davalar ile münhasıran açılan nafaka ve eşya davaları sonucu verilen hüküm
ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi’ne,
• Mal rejiminden (TMK 202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 8. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) 4721 sayılı TMK’nın “Aile Hukuku” başlıklı İkinci Kitabının, “Hısımlık” başlıklı 2. Kısmında yer alan,
“Soybağının Kurulması” başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile “Aile” başlıklı 2. Bölümünde yer alan
hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Hısımlık kısmının 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayırımlarında yer alan ( m. 282 ila 320: Kocanın babalığı,
tanıma ve babalık, evlat edinme) hükümlerden kayanaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi’ne,
• Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
3) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanılarak alınan
tedbirler,
4) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 Uluslararası Çocuk
Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6/24
5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler
hakkında verilen hüküm ve kararlar.
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi
Ortaklık, Aile Hukuku (Nafaka, Tazminat)
1- Kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, geçersiz sözleşmeden kaynaklanan (sebepsiz zenginleşmeden) (TBK m. 77 ila 82) davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar.
Hatırlatma:
• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenen sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil,
paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme davaları sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK’nın 65 vd. maddeleri, TMK m. 369 vb.) sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
3) Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Estetik amaçlı ameliyatlar ile diş tedavi, protez vb yapımından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
5) Araç tamirine ilişkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
6) Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz
kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet
aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
9) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
10) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
11) 4721 sayılı TMK’nın “Miras Hukuku” başlıklı 3. Kitabında yer alan “Vasiyetname” hükümlerinden (TMK
m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk
Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
13) Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar.
DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı
1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler,
haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi’ne,
• Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi’ne,
• Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK’nın 24 ve TBK’nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı
nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
5) Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
8) Orman Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) 3530 sayılı Tahkim Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
7/24
10) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden
kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma
• Tarafları tacir olup, İİK’nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
11) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının
çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
13) Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Ortak hükümler bölümünün 16. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.
14) Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
15) İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı
aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
16) 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayri Menkul Hukuku
Temel Görev : Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden
Kaynaklanan Tazminat
1) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “Birinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
Hatırlatma;
• Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler
tarafından kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi’ne,
• Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler
tarafından 2942 sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 18. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “Birinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat
bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler
tarafından kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
3) İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan
ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) 775 sayılı Gecekondu Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.
ALTINCI HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Kira Hukuku
1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil)
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) 2004 sayılı İİK’nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması
ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
3) Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,
YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : İş Hukuku
1) Aşağıda yazılı davalar hakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan ve iş hukuku dairelerine özgü
birinci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar:
1.1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
8/24
Hatırlatma:
• 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi
tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte
açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk
Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
1.2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar
Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave
tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan
kaynaklanan davalar,
1.3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas
Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit
davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin
iptali davaları,
1.4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
1.5) 854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,
1.6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin
öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
1.7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı
Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
1.8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
1.9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
1.10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un
21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk
Temel Görev : Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku
1) Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine
dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti
davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Kadastro sırasında, kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK’nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) TMK’nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
4) Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal,
tescil, meni müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının, kadastro öncesi nedenlere dayanılarak iptal ve tescili istemiyle
açılan davalar ile kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm
ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
5) Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m.713/1,
3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü
davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,
7) 4721 sayılı TMK’nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının
devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras
sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) 2004 sayılı İİK’nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve
şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,
10) İİK’nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması
işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar
11) İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm
ve kararlar.
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : İş Hukuku
Aşağıda yazılı davalar hakkında, Ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, İş Hukuku Dairelerine özgü 2.
Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar:
9/24
1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:
• 4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi
tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte
açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk
Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından ve iş
sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,
3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67.
maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72 maddesi gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile
iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,
4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanun’dan kaynaklanan davalar,
5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim
elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu
iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi
kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
ONUNCU HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku
1) 1.1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,
1.2) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
2) Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi Yargıtay 10 ve 21. Hukuk
Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:
2.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2.3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2.5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2.6) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan
kaynaklanan davalar,
2.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2.8) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi
Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
2.9) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
2.10) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,
2.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden
(Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak)
kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
2.12) Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan
davalar.
3) Ortak Hükümler bölümünün, 13.1 bendi aşağıdaki şekilde uygulanır.
10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve ½ dağıtıma tabi işler, haftalık olarak esasa kaydedilmeksizin bir havuzda
toplanır. Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir günü/günleri kura çekilmesi suretiyle
bölüştürülüp liste halinde dairelere zimmet karşılığı teslim edilir. Dağıtımda her bir daireye aynı dava türünden eşit
şekilde iş verilmesine dikkat edilir. Aynı mahalden gelen seri nitelikteki davlar mümkün oldukça bölünmez ancak her iki
daire arasında seri davaların eşit dağıtılmasına dikkat edilir.
10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında yukarıdaki şekilde dağıtım yapıldıktan sonra Dairelerin münhasıran
bakacağı işler nedeniyle her iki daireye düşen dosya eşitliği bozulursa, aylık dönemlerle kontrol edilerek eksik iş sayısı
diğer dosyalardan tamamlanarak her iki daireye toplamda eşit iş dağılması sağlanır.
10/24
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari
defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu
ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk
ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• 6098 sayılı TBK’nın 502 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi’ne,
• Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına
bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) ile TTK’nın 1301. maddesinden
kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı
tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı
trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 17. Hukuk
Dairesi’ne,
• Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır
2) TTK’nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma
(TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) TTK’nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK.
m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler,
ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama
sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu’ndan kaynaklanan alacak davaları,
Hatırlatma:
• Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi’ne,
• Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 13. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya
pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya
şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar)
davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak
davaları yanında İİK’nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK’nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının
tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması,
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
Hükmündeki Kararnameleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku
1) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve
itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;
Hatırlatma:
• Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye
talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi’ne,
• İlamlı icra yoluyla yapılan takiplerden kaynaklanan şikayet, itiraz ve icranın geri bırakılması talepleri
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8.Hukuk Dairesi’ne,
• İİK’nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünce haczin uygulanması
işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8.
Hukuk Dairesi’ne,
• İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne,
• İİK’dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19.Ceza Dairesi’ne
ait bulunmaktadır.
2) İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve
gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine
verilen hüküm ve kararlar,
11/24
3) Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış
memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında
sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
4) 6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz
ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,
5) Taşınmazın ihalesi üzerine İİK’nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal
edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK’nın 276. maddesinin uygulanması hakkında
icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
Alacaklıların İİK’nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz
ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm
ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra
mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.
ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku
1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen
sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, geçersiz sözleşmeden
(sebepsiz zenginleşmeden) kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi, protez vb
yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi’ne,
• 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım
sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli
havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11.
Hukuk Dairesi’ne,
• Eser sözleşmesinden kaynaklanan davaların (yukarıda yazılı ve 3. Hukuk Dairesi’nin görevi dışında
kalan)sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 15. Hukuk Dairesi’ne,
• Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya sözleşmeden doğan her türlü
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. Hukuk Dairesi’ne,
• Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi’ne,
• Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) 4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma,
sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi)
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem
ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli Dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.
3) İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre
sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente
arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 11, 15 ve 19. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan
davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar.
ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk
Temel Görev : Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul
Mülkiyetinin sınırları, Ortaklığın Giderilmesi, Miras
1) Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2) Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım hakkı, sözleşmeden
doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen
hüküm ve kararlar,
Hatırlatma ;
• Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescil davaları sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
4) Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar:
12/24
• Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi davaları,
• Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2
K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
• Tahsis kararlarına dayalı el atmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,
• İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararı),
Hatırlatma:
• Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
• Ölünceye kadar bakma akdine dayalı tapu iptali ve tescil davaları.
5) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve
tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
7) Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
10) Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
11) Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin
kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü
düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Kadastro sonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
13) Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK’nın 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın
giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
14) Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m.
642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
15) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
16) İmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan
ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,
• 3194 sayılı İmar Kanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro
çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 16. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
17) 4721 sayılı TMK’nın “Miras Hukuku” (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve diğer dairelerin
görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
• 4721 sayılı TMK’nın “Miras Hukuku” Başlıklı 3. Kitabında yer alan “Vasiyetname” hükümlerinden
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi’ne ait
bulunmaktadır.
18) 4721 sayılı TMK’nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi
veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen
hüküm ve kararlar.
ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Eser Sözleşmeleri
İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu
verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne,
• Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
13/24
ONALTINCI HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Kadastro Hukuku,
1) 2613, 5602 ve 766 sayılı kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesis kadastrosundan
kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar
Hatırlatma:
• Hazinenin ya da Orman İdaresinin taraf olup, çekişmeli taşınmazın orman olduğu iddiasında bulunduğu
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 20. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan “Afet Kadastrosu”ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402
Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,
4) Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında
açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun
18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar
(KK. m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının
Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı Kanun’un 22/2-a maddesi uyarınca
yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun
(5831 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen) Ek 4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya
kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen
hüküm ve kararlar,
9) 3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro
çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek
bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5.
Hukuk Dairesine,
• İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 14.
Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
10) Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları.
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku, Merci Tayini
1) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dâhil)
sonucu verilen hüküm ve karar,
2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi)
kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile
yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle
verilen hüküm ve kararlar,
4) İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
5) TBK’nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 1. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
6) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer Dairelerin görev alanına
girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
7) Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma hukukundan doğup
doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve
kararlar.
ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk
Temel Görev : Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, Kişiler Hukuku, Hısımlık, Vesayet
1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin
hüküm ve kararlar,
14/24
2) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan
birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un
12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan
uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
Hatırlatma;
• Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız el atmadan
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesi’ne,
• Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadan
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesi’ne ait
bulunmaktadır.
5) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat
bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız el atmadan
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesi’ne ait
bulunmaktadır.
6) 4721 sayılı TMK’nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının “Gerçek Kişiler” başlıklı 1. Kısmında yer alan
maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,
8) 4721 sayılı TMK’nın “Kişiler Hukuku” başlıklı 1. Kitabının “Tüzel Kişiler” başlıklı 2. Kısmında yer alan
hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine
göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava
sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
10) Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri
arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
11) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil
işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf
yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan
ve 5737 sayılı Vakıflar Kanun’a tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da
tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara
ilişkin hüküm ve kararlar,
12) 4721 sayılı TMK’nın 2. Kitabının, “Hısımlık” başlıklı 2. Kısmında yer alan “Soy Bağının Kurulması”
başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık,
evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
13) 4721 sayılı TMK’nın 2. Kitabının, “Vesayet” başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494)
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
14) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile
ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
15) Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan
(657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden
doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev :Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku
1) Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati haciz talebine ve ihtiyati
hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
• Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
• Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) Tarafları tacir olup, İİK’nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,
Hatırlatma:
• Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK’nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 4. HD’ne ait bulunmaktadır.
3) Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna
sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;
15/24
3.1) İİK’nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen
hüküm ve kararlar,
3.2) İİK’nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve
kararlar,
3.3) İİK’nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklanan davaların temyiz inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi’ne,
• Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
4) Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın
iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
• Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile
banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesi’ne,
• Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13.
Hukuk Dairesi’ne,
• Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi
23. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır
5) Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,
6) Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,
7) Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
uyarınca açılan, tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar.
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev :Orman Hukuku, Hâkimin reddi
1) Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması,
aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun’un 4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değişik 9/son
maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
2) Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden
araştırması yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca re’sen araştırma
yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit,
2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken
ya da 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan
davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,
4) Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,
5) Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
6) Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Adli Yargı kolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci
tayini),
YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku
1) Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında
açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
2) 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili
işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
3) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki
uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
4) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu
davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 10 ve 21. Hukuk
Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:
5.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
5.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
5.3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
16/24
5.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
5.5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
5.6) 2926 sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu” ndan
kaynaklanan davalar,
5.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
5.8) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi
Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
5.9) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
5.10) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
5.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden
(Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak)
kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
5.12) Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan
davalar,
5.13) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
6) Ortak hükümler bölümünün 13.1 bendi aşağıdaki şekilde uygulanır.
10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve ½ dağıtıma tabi işler, haftalık olarak esasa kaydedilmeksizin bir havuzda
toplanır. Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir günü/günleri kura çekilmesi suretiyle
bölüştürülüp liste halinde dairelere zimmet karşılığı teslim edilir. Dağıtımda her bir daireye aynı dava türünden eşit
şekilde iş verilmesine dikkat edilir. Aynı mahalden gelen seri nitelikteki davlar mümkün oldukça bölünmez ancak her iki
daire arasında seri davaların eşit dağıtılmasına dikkat edilir.
10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında yukarıdaki şekilde dağıtım yapıldıktan sonra dairelerin münhasıran
bakacağı işler nedeniyle her iki daireye düşen dosya eşitliği bozulursa, aylık dönemlerle kontrol edilerek eksik iş sayısı
diğer dosyalardan tamamlanarak her iki daireye toplamda eşit iş dağılması sağlanır.
YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : İş Hukuku
Aşağıda yazılı davalar hakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, İş Hukuku Dairelerine özgü 3.
Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar:
1) 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:
• 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi
tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte
açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk
Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
2) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş
sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,
3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67.
maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. maddesi gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile
iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,
4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanun’dan kaynaklanan davalar,
5) 854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim
elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu
iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi
kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku
1) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve
kararlar,
3) Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,
17/24
4) Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
5) Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve
kararlar,
6) Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,
7) 2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve
davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,
8) 2004 sayılı İİK’nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve
davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar,
9) 2004 sayılı İİK’nın 94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.
II) YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ
A) ORTAK HÜKÜMLER
1) Bu işbölümü, Resmî Gazetede yayımlanmasını izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.
2) Bu İşbölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih dahil olmak üzere tebliğnamesi bu tarihten sonra
tanzim olunan işler için geçerli olup, temyiz incelemesi bu işbölümüne göre görevli bulunan ceza dairesi tarafından
yapılır.
3) İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen tebliğnameler, işbölümündeki düzenlemeler esas
alınarak görevli ceza dairesine gönderilir.
4) Ceza Daireleri, yürürlük tarihinden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip de bozma ya da her ne
suretle olursa olsun daire dışına gönderilen işleri sonuçlandırır. İşin birden fazla dairece temyiz incelemesinin yapıldığı
hallerde ise temyiz incelemesi, işi daire dışına gönderen dairece yapılır.
Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları mevcut hâlleriyle ilgili
daireye/dairelere gönderilir. Bu iş bölümünün yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay incelemesinden geçmiş ya da geri
çevirme kararına konu olmuş bulunan dosyaların, tekrar Yargıtay’a gelmesi halinde yada olağanüstü yasa yollarından
kaynaklanan taleplerde inceleme bu iş bölümüne göre görevli daire/daireler tarafından yapılır.
5) Uyarlama yargılamaları hariç olmak üzere hükmün infazı aşamasında disiplin cezaları, koşullu salıverilme,
koşullu salıverilmenin geri alınması, denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veyahut
kararlara yönelik temyiz incelemeleri, hükme esas alınan suç ya da kararların niteliğine bakılmaksızın 1. Ceza Dairesi
tarafından yapılır.
6) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet suçlarından açılan kamu
davalarına ilişkin olarak kurulan hükümlerin temyiz incelemesi 16. Ceza Dairesi tarafından yapılır.
7) Ceza Dairelerinin görevlerinin belirlenmesinde, mahkumiyet kararlarında mahkeme hükmündeki,
mahkumiyet dışındaki kararların temyiz incelemesinde ise dava açan belgedeki nitelenen suç esas alınır.
8) Temyiz incelemesine konu olan suçların ceza miktarlarında sonradan değişiklik olması halinde tebliğname
tarihindeki suçun temel şekline göre ceza miktarları göz önünde bulundurularak görevli ceza dairesi belirlenir.
9) Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin temyiz incelemesi, incelemeye konu suçlardan yaptırımı en ağır
olanına bakmakla görevli dairece yapılır. Çeşitli suçlara ilişkin açılan davalardan en ağırı belirlenirken de suçun temel
şekline göre hapis cezasının üst sınırı daha fazla olan suça ilişkin dava daha ağır, üst sınırların eşit olması halinde ise alt
sınırı daha fazla hapsi gerektiren suça ilişkin davanın daha ağır olduğu kabul edilir. Hapis cezası ile birlikte öngörülen
adli para cezaları ise, her iki suça ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının eşit olması halinde nazara alınır.
Temyiz kanun yoluna tabi olmaması nedeniyle ilk bakışta reddedilecek temyiz talepleri görevli dairenin
belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.
Çeşitli suçlara ait davalarda, itirazı kabil kararlar nazara alınmadan, suçların en ağırını incelemeye yetkili olan
daire görevlidir.
İtiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararların mercide yanılma suretiyle
ya da sehven temyizi halinde inceleme, bu suçlara bakmakla görevli dairece yapılır. Ancak aynı dosyada itiraz yoluna
tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararlar, diğer suçlarla birlikte temyiz edilmiş olsa bile
görevli dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.
10) Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20/02/2007 gün ve 2007/38-44 sayılı kararı ve süregelen uygulamada
kabul edildiği üzere; Yargıtay daireleri arasındaki ilişkinin gerçek anlamda bir görev değil, işbölümü ilişkisi olduğu, bu
kabulün doğal sonucu olarak ceza yargılaması müessesi olan “görev” kamu düzenini ilgilendirdiği ve kamu davasının
taraflarının takip ve denetimine tabi bulunduğu halde, ceza daireleriyle ilgili “işbölümü”nün Yargıtay’ın iç düzenini
ilgilendirdiği nazara alınarak, tebliğnamede görevli dairenin tespitinde açıkça hataya düşülmediği takdirde temyiz
incelemesi tebliğnamenin görevli görülerek düzenlendiği dairece yapılır.
11) Tek başına temyiz edilen müsadere veya diğer güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlarının incelemesi, söz
konusu kararın ilgili olduğu suçu incelemekle görevli dairece yapılır.
12) Bütün devir ve tevzi işlemleri UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak sırasıyla gerçekleştirilir.
B) CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 81… Kasten öldürme,
Madde 82… Nitelikli haller,
Madde 83… Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi,
18/24
Madde 84… İntihara yönlendirme,
Madde 87/4… Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi,
19. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan, uyarlama yargılamaları hariç olmak üzere, hükmün infazı aşamasında
disiplin cezaları, koşullu salıverilme, koşullu salıverilmenin geri alınması, denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer
uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veyahut kararlar, hükme esas alınan suç ya da kararların niteliğine bakılmaksızın
işbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 1. Ceza Dairesi’ne
devredilir.
İKİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık (¼),
Madde 160… Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (¼),
Madde 163… Karşılıksız yararlanma (¼),
Madde 165… Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (¼),
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 86… Kasten yaralama,
Madde 87… Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (Dördüncü fıkra hariç),
Madde 88… Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi.
DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 97… Terk,
Madde 98… Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,
Madde 106… Tehdit,
Madde 107… Şantaj,
Madde 108… Cebir,
Madde 111… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 112… Eğitim ve öğretimin engellenmesi,
Madde 113… Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi,
Madde 114… Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi,
Madde 115… İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme.
BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 235… İhaleye fesat karıştırma,
Madde 236… Edimin ifasına fesat karıştırma,
Madde 237… Fiyatları etkileme,
Madde 238… Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,
Madde 239… Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,
Madde 240… Mal veya hizmet satımından kaçınma,
Madde 241… Tefecilik,
Madde 242… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 247… Zimmet,
Madde 248… Etkin pişmanlık,
Madde 249… Daha az cezayı gerektiren hâl,
Madde 250… İrtikap,
Madde 251… Denetim görevinin ihmali,
Madde 252… Rüşvet,
Madde 253… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 254… Etkin pişmanlık,
Madde 255… Yetkili olmadığı iş için yarar sağlama,
Madde 256… Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,
Madde 257… Görevi kötüye kullanma,
Madde 258… Göreve ilişkin sırrın açıklanması,
Madde 259… Kamu görevlisinin ticareti,
Madde 260… Kamu görevinin terki veya yapılmaması,
Madde 261… Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,
Madde 262… Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,
Madde 263… Kanuna aykırı eğitim kurumu,
Madde 264… Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,
Madde 266… Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,
Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli.
ALTINCI CEZA DAİRESİ
Madde 148… Yağma,
Madde 149… Nitelikli yağma,
19/24
Madde 150… Daha az cezayı gerektiren hâl,
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
YEDİNCİ CEZA DAİRESİ
1918, 4733, 4926, 5015, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunlarından kaynaklanan işler,
4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan banka zimmeti suçları.
(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde,
temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)
SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 94… İşkence,
Madde 95… Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,
Madde 96… Eziyet,
Madde 154… Hakkı olmayan yere tecavüz,
Madde 170… Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
Madde 171… Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulma,
Madde 172… Radyasyon yayma,
Madde 173… Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,
Madde 174… Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,
Madde 175… Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlali,
Madde 176… İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,
Madde 177… Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,
Madde 178… İşaret ve engel koymama,
Madde 197…Parada sahtecilik,
Madde 198…Paraya eşit sayılan değerler,
Madde 199… Kıymetli damgada sahtecilik,
Madde 200… Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,
Madde 201… Etkin pişmanlık,
Madde 202… Mühürde sahtecilik,
Madde 213… Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,
Madde 214… Suç işlemeye tahrik,
Madde 215… Suçu ve suçluyu övme,
Madde 216… Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,
Madde 217… Kanunlara uymamaya tahrik,
Madde 218… Ortak Hükümler,
Madde 228… Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
Madde 229… Dilencilik,
Madde 230… Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,
Madde 243… Bilişim sistemine girme,
Madde 244… Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
Madde 245… Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
Madde 246… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’a ilişkin işler,
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na ilişkin işler,
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a ilişkin işler
Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK’dan kaynaklanan tüm diğer suçlar.
DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ
Madde 185… Zehirli madde katma (1/3),
Madde 186… Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),
Madde 187… Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),
Madde 188… Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 189… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),
Madde 190… Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3),
Madde 191… Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (1/3),
Madde 192… Etkin pişmanlık (1/3),
Madde 193… Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 194… Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),
Madde 195… Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(1/3),
Madde 196… Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler (1/3),
3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler (1/3),
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler (1/3).
20/24
ONUNCU CEZA DAİRESİ
Madde 185… Zehirli madde katma (1/3),
Madde 186… Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),
Madde 187… Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),
Madde 188… Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 189… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),
Madde 190… Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3),
Madde 191… Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (1/3),
Madde 192… Etkin pişmanlık (1/3),
Madde 193… Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 194… Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),
Madde 195… Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(1/3),
Madde 196… Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler (1/3),
3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler (1/3),
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler (1/3).
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 203… Mühür bozma (½),
Madde 204… Resmî belgede sahtecilik (½),
Madde 205… Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (½),
Madde 206… Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (½),
Madde 207… Özel belgede sahtecilik (½),
Madde 208… Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (½),
Madde 209… Açığa imzanın kötüye kullanılması (½),
Madde 210… Resmî belge hükmünde belgeler (½),
Madde 211… Daha az cezayı gerektiren hâl (½),
Madde 212… İçtima (½),
Madde 231… Çocuğun soybağını değiştirme (½),
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işler(1/2).
(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde,
temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 19. Ceza
Dairesi’nin arşivinde bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işler ½ oranında 11. Ceza Dairesi’ne
devredilir.
ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 85… Taksirle öldürme,
Madde 89… Taksirle yaralama,
Madde 90… İnsan üzerinde deney,
Madde 91… Organ ve doku ticareti,
Madde 92… Zorunluluk hâli,
Madde 93… Etkin pişmanlık,
Madde 132…Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
Madde 133…Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
Madde 134…Özel hayatın gizliliğini ihlal,
Madde 135…Kişisel verilerin kaydedilmesi,
Madde 136…Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,
Madde 137…Nitelikli haller,
Madde 138…Verileri yok etmeme,
Madde 139…Şikâyet,
Madde 140…Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 179…Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
Madde 180…Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan kaynaklanan işler,
5271 sayılı CMK’nın 141 ilâ 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat.
ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık (¼),
Madde 160… Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (¼),
Madde 163… Karşılıksız yararlanma (¼),
Madde 165… Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (¼),
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
21/24
ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 99… Çocuk düşürtme,
Madde 100… Çocuk düşürme,
Madde 101… Kısırlaştırma,
Madde 102… Cinsel saldırı,
Madde 103… Çocukların cinsel istismarı,
Madde 104… Reşit olmayanla cinsel ilişki,
Madde 105… Cinsel taciz,
Madde 109… Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
Madde 110… Etkin pişmanlık,
Madde 111… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 223… Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması,
Madde 224… Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali,
Madde 234… Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması.
ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 151… Mala zarar verme (½),
Madde 152… Mala zarar vermenin nitelikli halleri (½),
Madde 153… İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme(½),
Madde 155… Güveni kötüye kullanma(½),
Madde 156… Bedelsiz senedi kullanma(½),
Madde 157… Dolandırıcılık(½),
Madde 158… Nitelikli dolandırıcılık(½),
Madde 159… Daha az cezayı gerektiren hâl(½),
Madde 161… Hileli iflas(½),
Madde 162… Taksirli iflas(½),
Madde 164… Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi(½),
Madde 166… Bilgi vermeme(½),
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
ONALTINCI CEZA DAİRESİ
Madde 76… Soykırım,
Madde 77… İnsanlığa karşı suçlar,
Madde 78… Örgüt,
Madde 219… Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,
Madde 220… Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
Madde 221… Etkin pişmanlık,
Madde 222… Şapka ve Türk harfleri,
Madde 267… İftira,
Madde 268… Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılma,
Madde 269… Etkin pişmanlık,
Madde 270… Suçu üstlenme,
Madde 271… Suç uydurma,
Madde 272… Yalan tanıklık,
Madde 273… Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,
Madde 274… Etkin pişmanlık,
Madde 275… Yalan yere yemin,
Madde 276… Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,
Madde 277… Yargı görevi yapanı etkileme,
Madde 278… Suçu bildirmeme,
Madde 279… Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi,
Madde 280… Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,
Madde 281… Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,
Madde 282… Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Madde 283… Suçluyu kayırma,
Madde 284… Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,
Madde 285… Gizliliğin ihlali,
Madde 286… Ses ve görüntülerin kayda alınması,
Madde 287… Genital muayene,
Madde 288… Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,
Madde 289… Muhafaza görevini kötüye kullanma,
Madde 290… Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması,
Madde 291… Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,
Madde 292… Hükümlü veya tutuklunun kaçması,
Madde 293… Etkin pişmanlık,
Madde 294… Kaçmaya imkan sağlama,
22/24
Madde 295… Muhafızın görevini kötüye kullanması,
Madde 296… Hükümlü veya tutukluların ayaklanması,
Madde 297… İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,
Madde 298… Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme,
Madde 299… Cumhurbaşkanına hakaret,
Madde 300… Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,
Madde 301… Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama,
Madde 302… Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,
Madde 303… Düşmanla işbirliği yapmak,
Madde 304… Devlete karşı savaşa tahrik,
Madde 305… Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama,
Madde 306… Yabancı devlet aleyhine asker toplama,
Madde 307… Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,
Madde 308… Düşman devlete maddi ve mali yardım,
Madde 309… Anayasayı ihlal,
Madde 310… Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,
Madde 311… Yasama organına karşı suç,
Madde 312… Hükümete karşı suç,
Madde 313… Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan,
Madde 314… Silahlı örgüt,
Madde 315… Silah sağlama,
Madde 316… Suç için anlaşma,
Madde 317… Askeri komutanlıkların gasbı,
Madde 318… Halkı askerlikten soğutma,
Madde 319… Askerleri itaatsizliğe teşvik,
Madde 320… Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,
Madde 321… Savaş zamanında emirlere uymama,
Madde 322… Savaş zamanında yükümlülükler,
Madde 323… Savaşta yalan haber yayma,
Madde 324… Seferberlikle ilgili görevin ihmali,
Madde 325… Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü,
Madde 326… Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,
Madde 327… Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme,
Madde 328… Siyasal veya askeri casusluk,
Madde 329… Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama,
Madde 330… Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,
Madde 331… Uluslararası casusluk,
Madde 332… Askeri yasak bölgelere girme,
Madde 333… Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,
Madde 334… Yasaklanan bilgileri temin,
Madde 335… Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temin,
Madde 336… Yasaklanan bilgileri açıklama,
Madde 337… Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama,
Madde 338… Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi,
Madde 339… Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma,
Madde 340… Yabancı devlet başkanına karşı suç,
Madde 341… Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret,
Madde 342… Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç,
Madde 343… Karşılıklılık koşulu,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun’dan kaynaklanan suçlar,
2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,
4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan işler,
07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesine eklenen fıkra
gereğince, 3953 sayılı Kanun’a göre ve Askeri Yargıtay’dan gönderilen dava ve işler ile aynı Kanun uyarınca adli yargı
mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler.
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 16. Ceza
Dairesi’nin arşivinde bulunan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlara ait işler 21. Ceza Dairesi’ne, 19. Ceza
Dairesi’nin arşivinde bulunan 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan işler
16. Ceza Dairesi’ne devredilir.
ONYEDİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık (¼),
Madde 160… Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (¼),
Madde 163… Karşılıksız yararlanma (¼),
23/24
Madde 165… Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (¼),
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
ONSEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 79… Göçmen kaçakçılığı,
Madde 80… İnsan ticareti,
Madde 116… Konut dokunulmazlığını bozmak,
Madde 117… İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,
Madde 118… Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi,
Madde 120… Haksız arama,
Madde 121… Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi,
Madde 122… Nefret ve ayırımcılık,
Madde 123… Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
Madde 124… Haberleşmenin engellenmesi,
Madde 125… Hakaret,
Madde 126… Mağdurun belirlenmesi,
Madde 127… İsnadın ispatı,
Madde 128… İddia ve savunma dokunulmazlığı,
Madde 129… Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret ,
Madde 130… Kişinin hatırasına hakaret,
Madde 131… Soruşturma ve kovuşturma koşulu,
Madde 181… Çevrenin kasten kirletilmesi,
Madde 182… Çevrenin taksirle kirletilmesi,
Madde 183… Gürültüye neden olma,
Madde 184… İmar kirliliğine neden olma,
Madde 225… Hayasızca hareketler,
Madde 226… Müstehcenlik,
Madde 227… Fuhuş,
Madde 232… Kötü muamele,
Madde 233… Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,
Madde 265… Görevi yaptırmamak için direnme.
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ
İstisnalar hariç olmak üzere Özel Ceza Kanunlarından veya Kabahatler Kanunu’ndan doğan ve başka dairelerin
görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar.
19. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan, uyarlama yargılamaları hariç olmak üzere, hükmün infazı aşamasında
disiplin cezaları, koşullu salıverilme, koşullu salıverilmenin geri alınması, denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer
uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veyahut kararlar, hükme esas alınan suç ya da kararların niteliğine bakılmaksızın
işbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 1. Ceza Dairesi’ne, 6415
sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan işler 16. Ceza Dairesine, aynı şekilde
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işlere ait dava dosyaları ise ½ oranında 11. ve 21. Ceza Daireleri’ne
devredilir.
YİRMİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 185… Zehirli madde katma (1/3),
Madde 186… Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),
Madde 187… Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),
Madde 188… Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 189… Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),
Madde 190… Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3),
Madde 191… Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (1/3),
Madde 192… Etkin pişmanlık (1/3),
Madde 193… Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 194… Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),
Madde 195… Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(1/3),
Madde 196… Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler (1/3),
3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler (1/3),
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler (1/3).
YİRMİBİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 203… Mühür bozma (½),
Madde 204… Resmî belgede sahtecilik (½),
Madde 205… Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (½),
Madde 206… Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (½),
24/24
Madde 207… Özel belgede sahtecilik (½),
Madde 208… Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (½),
Madde 209… Açığa imzanın kötüye kullanılması (½),
Madde 210… Resmî belge hükmünde belgeler (½),
Madde 211… Daha az cezayı gerektiren hâl (½),
Madde 212… İçtima (½),
Madde 231… Çocuğun soybağını değiştirme (½).
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işler(1/2)
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.
(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde,
temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde işbölümü değişikliği nedeniyle 16. Ceza
Dairesi’nin arşivinde bulunan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlara ait işler, aynı şekilde 19. Ceza Dairesi’nin
arşivinde bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan işlere ait dava dosyaları ise ½ oranında 21. Ceza
Dairesi’ne devredilir.
YİRMİİKİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık (¼),
Madde 160… Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (¼),
Madde 163… Karşılıksız yararlanma (¼),
Madde 165… Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (¼),
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
YİRMİÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 151… Mala zarar verme (½),
Madde 152… Mala zarar vermenin nitelikli halleri (½),
Madde 153… İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme(½),
Madde 155… Güveni kötüye kullanma(½),
Madde 156… Bedelsiz senedi kullanma(½),
Madde 157… Dolandırıcılık(½),
Madde 158… Nitelikli dolandırıcılık(½),
Madde 159… Daha az cezayı gerektiren hâl(½),
Madde 161… Hileli iflas(½),
Madde 162… Taksirli iflas(½),
Madde 164… Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi(½),
Madde 166… Bilgi vermeme(½),
Madde 167, 168, 169… Ortak hükümler.
III) 1- Yargıtay Başkanlar Kurulunca kabul edilip, Büyük Genel Kurulca onaylanan işbölümü kararının derhal Resmi
Gazete de yayımlanmasına, Resmî Gazetede yayımlanmasını izleyen ay başından itibaren uygulanmaya
başlanılmasına;
2- Kabul edilen iş bölümü kararının;
a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne,
b) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,
c) Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak
düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
3- Kararın kitapçık halinde basılıp mahkemelere gönderilmek, Yargıtay, HSYK ve Adalet Bakanlığı internet
sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına, 12.02.2016
tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
Aslı gibidir. 25/02/2016
Levent ALATAN
Genel Yazı İşleri Müdürü

Yazar Hakkında