SORU 288 : 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA AVUKATLARIN BİLMESİ GEREKEN 15 ÖNEMLİ YENİLİK

Av.Özgür Eralp
www.ozgureralp.av.tr
Eylül 2011 – Ankara
 

6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA
AVUKATLARIN BİLMESİ GEREKEN 15 ÖNEMLİ YENİLİK

 “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı” 12 Ocak 2011 tarihinde 6100 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir. Kanun 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Eski hukuk yargılamasında yazılı, basit, sözlü ve seri olmak üzere dört ayrı usul mevcuttu. Yeni kanunda sözlü ve seri yargılama usullerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup yazılı ve basit olmak üzere iki yargılama usulü mevcuttur.
Bu çalışmada temel değişiklik maddeleri başlıklar şeklinde incelenmiş olup ayrıntılara girilmemiştir.

 1. Avukatlık vekaletnameleri noterden alınmak zorundadır. (Madde 76)
 2. İstifa eden vekilin vekalet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. (Madde 82) (Avukatlık Kanundaki 15 günlük süreye paralel düzenleme yapılmıştır)
 3. Duruşma salonunda uygunsuz davranışta bulunanların dışarı çıkarılmasına ilişkin hüküm avukatlar için uygulanmayacaktır. (Madde 151)
 4. Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi hakimin açık iznine bağlıdır.  (Madde 161)
 5. Avukatlar, duruşmada taraflara veya duruşmaya çağrılan diğer kişilere doğrudan soru sorabileceklerdir.
 6. Yargılama giderlerinin avans olarak alınması müessesesi düzenlenmiştir. Yani bilirkişi, keşif, tanık vb. masrafların tamamı dava açılırken Mahkeme veznesine depo edilecektir.
 7. Mal varlığına ilişkin davaların değer ve miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir.
 8. Taraflar, tanık veya bilirkişiler, ses ve görüntü nakli yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılabileceklerdir.
 9. UYAP’ın yasal dayanağı artık mevcuttur. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kanunda tanımlanmış ve davalarla ilgili fizikî ortamda yapılan tüm işlemlerin UYAP ortamında da yapılabilme imkânı getirilmiştir.
 10. Sürelerin gün üzerinden hesaplanması nedeniyle oluşan belirsizliğin önüne geçmek için “bir hafta ”, “iki hafta”, “bir ay” veya “bir yıl” gibi süreler kabul edilmiştir.
 11. İlk itiraz müessesesi yeniden düzenlenerek bir kısım ilk itiraz sebepleri dava şartı haline getirilmiştir.
 12. Yargılama hukukunda yargılamanın kısa sürede neticelendirilmesini sağlayacak kurumlardan “Ön  İnceleme” Bölümü düzenlenmiştir.  Yani bilirkişi raporu gelene kadar duruşma yapılmaması mümkündür.
 13. Tarafların mahkeme kararını alıp işleme koyabilmeleri için bakiye karar ve ilam harcının ödenmiş olma şartı kaldırılmıştır.
 14. Hakimin hukuki sorumluluğuna ilişkin açılacak tazminat davasının devlete karşı açılması esası kabul edilmiştir.
 15. Yeminin biçimi bütün inanç ve değerleri kapsayacak biçimde değiştirilmiştir.

 

Yazar Hakkında