avukatlık siteleri ve TBB reklam yasağı yönetmeliği

avukatlık siteleri ile ilgili olarak yapılmış bu çalışmada TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve yurtdışı uygulama örnekleri de verilmiştir.
AVUKATLIK SİTELERİ ve TBB REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
1 TBB REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ VE İNCELENMESİ

avukatlık siteleri ve TBB reklam yasağı yönetmeliği
avukatlık siteleri ve TBB reklam yasağı yönetmeliği

1.1 AMAÇ
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; bu yönetmelik kapsamında olanların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirilmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.
1.2 KAPSAM
Madde 2- 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 55 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmelik; Avukatları, Avukatlık Ortaklarını, Avukatlık Bürolarına, Avukat Stajyerlerini, Dava Vekillerini ve Avukatın sorumluluğu altındaki büro çalışanlarını kapsar.
TBB tarafından düzenlenen bu reklam yasağı yönetmeliğinin yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık yasasının 55. maddesinde yer almaktadır. Bu kanun maddesinde reklam yasağına riayet etmesi gerekenler avukatlar, ortak avukat büroları ve avukat ortakları olarak sayılmasına rağmen yönetmelikte avukat stajyerleri, dava vekilleri ve avukatın sorumluluğu altındaki büro çalışanlarından bahsedilmek suretiyle bu kapsamın genişletildiği görülmektedir.
Reklam yasağı
Madde 55 – Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
(Ek: 02/05/2001-4667/35 md.) Bu yasak, ortak avukat bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır.
(Ek: 02/05/2001-4667/35 md.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
1.2.1 Dava vekilleri hakkında Avukatlık Kanunundaki düzenleme şu şekildedir;
Madde 185 – Bu Kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kısmı ile 65 inci maddesi dışında kalan hükümleri dava vekilleri hakkında da kıyasen uygulanır.
(Mülga ikinci fıkra: 02/05/2001- 4667/91 md.)
“Reklam yasağı” ile ilgili bölüm Avukatlık Kanununun altıncı kısımda yer aldığından bu yönetmelikte düzenlenen hususların dava vekillerini de kapsaması yerindedir.
1.2.2 Stajyer avukatlar hakkında Avukatlık Kanunundaki düzenleme şu şekildedir;
Stajın yapılması ve stajyerin ödevleri
Madde 23 – (Değişik: 02.05.2001-4667/13 md.)
“…. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadır.”
1.2.3 Avukatın sorumluluğu altında büroda çalışanlar hakkında Avukatlık Kanunundaki düzenleme şu şekildedir;
Avukatlık bürosunda çalışabilecek kişiler
Madde 45 – (Değişik: 02.05.2001-4667/31 md.) Avukatlar ve avukatlık ortaklıkları bürolarında yalnız avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.
Hakimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan yasaklananlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz.
(Değişik: 02.05.2001-4667/31 md.) Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden avukat, ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma; avukatlık ortaklığı ilk defasında işten çıkarma, tekrarında ise avukatlık ortaklığı sicilinden silinme cezası ile cezalandırılır.
Görüldüğü üzere, bu madde kapsamına giren çalışanlar yönetmelik hükümlerine de riayet etmek zorundadırlar.
1.3 Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişini ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek hiç bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, üçüncü kişilerin bu tür davranışlarına engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
1.3.1 Türkiye Barolar Birliği Kararları
1.3.1.1 Şikayetli avukat tarafından çeşitli barolara bağlı avukatlara gönderen basılı kağıtta, Ankara’daki duruşma, icra kovuşturması, haciz, muhafaza altına alma gibi işlemler için Ankara’ya gelmelerinin gerekmediği, banka hesabına işin niteliğine göre (Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde ücretten daha aşağı olmamak kaydı ile 500.000.- ya da 1.000.000.-TL yatırılarak vekillik belgesi gönderildiğinde işlerinin titizlikle yapıldığı anlaşılmıştır. Avukatlık Yasasını 55. maddesinde avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve hareketleri yasaklanmış; ayrıca Meslek Kurallarının 8. maddesinde de “avukatın kendisine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinmesi” gerektiği vurgulanmıştır.
Kovuşturma konusu eylemin iş sağlama amacına yönelik olduğu anlaşıldığından bu girişimin Meslek kurallarının 30. maddesinde öngörülen mesleki dayanışma ilkesi ile de hiçbir ilgisi bulunmadığından, Baro Disiplin Kurulunca yapılan değerlendirme isabetli görülmüş ve kararın onanması gerekmiştir”(TBB 5.3.1994, 24/20)[1]
1.3.2 Yabancı ülkelerdeki konuya ilişkin düzenlemeler
1.3.2.1 Amerikan Avukatları Ahlak Yasası md. 27 uyarınca avukatın sirküler veya diğer vasıtalı veya vasıtasız yollarla reklam yapması yasaktı.[2]
1.3.2.2 Bern kuralları md. 5 : “Avukatın iş araması yasaktır.”[3]
1.3.2.3 Uluslar arası Barolar Birliğinin 1956 Oslo toplantısında aldığı karar (8) şu idi; “Reklama başvurmak, avukatlık vakar ve şerefi ile bağdaşamaz.”[4]
1.3.2.4 Paris Barosu İç Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre Reklam niteliğinde her davranış yasaktır.[5]
1.3.2.5 Vod Kantonu Avukatlık Kanunu (1944) md.27 “Avukat kendi ismini kendi sorumluluğu altında kullanır. Avukatın ismini kiralaması yasaktır.[6]
1.3.2.6 Bulgaristan Avukatlık Yasası 28. Madde; Avukat mesleki faaliyetlerinde ticari reklam araçlarını kullanamaz.[7]
1.3.2.7 Paris Barosu İç Yönetmeliği 37. Madde;
Reklam niteliğindeki her davranış yasaktır. [8]
1.3.2.8 Şikayetli avukatın gazetede yayınlanan ilan ile kendisine ve bir Alman avukata iş sağlamayı amaçladığı kuşkusuzdur”. ABD 1983-5-6 s,.95 ten aktaran Sungurtekin age.455)[9]
1.3.2.9 İsviçre Federal Mahkemesinin(Chaulmontet s.92) içtihadına göre: Avukatlar, adaletin yardımcısıdır. Gürültü veya ticari bir reklam yalnız onlara zarar vermekle kalmaz adaletin itibarını ve dolayısıyla devletin esas müesseselerinden birini de zedeler.[10]
1.3.2.10 ABD’nde Arizonada bir gazetede 1977 yılında avukat Bates’in “Bir avukata mı ihtiyacınız var? Çok uygun fiyatlarla hukuki hizmetler. 175 dolara boşanma ve kanuni ayrılık şeklinde yayınladığı bir ilanla bu ülkede avukatların reklam yapması başlamıştır. Konu Yüksek Mahkemeye intikal etmiş ve Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğü konusundaki anayasa ilkesi ile garanti alıtna alındığı gerekçesine dayanarak bu mesajın meşru olduğunu kabul etmiştir.”[11]
1.3.2.11 ABD Yüksek Mahkemenin 1990 yılında vermiş olduğu bir karar ABD’de uzmanlık ve reklam arasındaki bağı ortaya koymaktadır. İllinois Barosu’nun bröveler, markalar ve deniz hukuku alanları dışında bir avukatın kendisini “uzman” ve “sertifikalı” diye tanıtmasını yasaklayan bir kural koymasına rağmen, bir avukat bütün başlıklı kağıdına dava usulü konusunda uzman olduğu ibaresini bastırmıştı. İllionis Yüksek Mahkemesi bu “reklam”a baronun kuralına aykırı olması nedeniyle yaptırım uygulanması gerektiği kararına varmıştır. Ancak Federal Mahkeme avukatın itirazı üzerine başlıklı kağıttaki ibarenin aldatıcı olmaması nedeniyle kabul edilmiştir.[12]
1.4 BÜRO
Madde 4- Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır.
Konuya ilişkin düzenlemeler şu şekildedir;
1.4.1 Meslek Kuralları md 12: Avukat bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir.
1.4.2 Ankara Barosı İç Yönetmeliği md. 83 “büro mesleğinin onuruna, ağırbaşlılığına ve bağımsız olarak yapılmasına uygun yerlerde seçilmelidir.
1.4.3 Vod Kantonu Meslek Kuralları (m.22) “Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder.Özel durumu dışında, avukat istişare için müşterisinin meskenine gidemez. Avukat büroları meslekle ilgili işler ve meslek hizmetleri dışında amaçlara tahsis edilemez. Avukatlar büro işlerinde yalnızca sekreter, daktilo ve odacı ile avukat veya avukat stajyerleri çalıştırabilirler. İş takipçisi, komisyoncu işadamı gibi kişilerin her ne adla olursa olsun büroda birlikte çalıştırılması veya büronun başka meslek sahipleri ile paylaşılması yasaktır.”
1.5 TABELA
Madde 5- Tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvan, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası yer alabilir. Tabelada bu yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.
Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçınan adı ve soyadı yanında “Avukatlık Bürosu” ibaresinin ve Avukatlık Ortaklığı halinde de; Ortaklık Sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında “Avukatlık Ortaklığı” ibaresinin de yer alması zorunludur.
Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.
Bina cephelerine, büro balkon ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelalarda en çok iki renk kullanılabilir
Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez.
Konuya ilişkin düzenlemeler şu şekildedir;
1.5.1 Meslek Kuralları md.7/b: Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliğini taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.
1.5.2 Bern Kuralları (8): Bu kurallarda şu hüküm yer almaktadır. “Basılı kağıt başlıkları ve levhalar her hangi bir reklam için vesile edilemez. Levhaların şekil ve ebadında itidal muhafaza edilir.”[13]
1.5.3 Benzer bir uygulama; Tıbbi Deodontolojisi Tüzüğü md 9’da şu şekilde yer almaktadır; “Tabelelarda en çok iki renk kullanılır. Işık verici vasıtalarla tabelaları süslemek yasaktır”[14]
1.6 BASILI EVRAK
Madde 6- Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basıhı evrakta; sadece avukatlık unvan, varsa akademik unvan, ad, soyadı, adres, telefon- faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası yer alabilir.
Birlikte çalışma halinde; “Avukatlık Bürosu” ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde “Avukatlık Ortaklığı” ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.
Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlanm da kullanmaları zorunludur.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka- patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya Avukatlık Ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu Baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.
Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.
1.6.1 Türkiye Barolar Birliği Kararları
1.6.1.1 T.B.B Disiplin Kurulu Kararı 13.09.1997 T, 1997/97 E, 1997/81 K,
“Avukatların Ortaklık Büroları, kurulan büroların Hukuk Bürosu olma niteliğinde olması nedeniyle HUKUK BÜROSU ibaresi kullanılabilir. Ayrıca birden çok birlikte çalışan Avukatlar öz ve soyadlarının yanında Ortak Avukat Bürosu ibaresini kullanabilirler.”[15]
1.6.1.2 “Avukatın basılı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları, reklam niteliğini taşıyabilecek aşırılıkta olamaz” Avukat bürosunun bulunduğu yapının dışında ve içinde ve yapının uygun bir yerinde ve büronun kapısına reklam özelliği göstermeyen boyutlarında, renk ve biçimde tabela asabilir. Tabelada “Avukat” ünvanı ile akademik ünvanı ve “Dr.” İbaresi bulunabilir. Başka ünvanlar, deyimler ve reklam niteliğinde sayılabilecek araç ve gereçlerden oluşan tabela kullanılamaz” Ankara Barosu İç Yönetmeliği md. 88 “Avukatlar mühür biçimde damga kullanamazlar.(TBB Yönetim K. 23.07.1972, 505/526)[16]
1.6.1.3 TBB Yönetim Kurulu avukatların mühür biçiminde damgalar kullanılmasına “Meslek kurallarımı”zın ruhuna aykırı olduğuna ve bu davranışlardan çekinilmesi gerektiğinin genelge ile Barolarımıza duyurmasına karar vermiştir.(23.07.1972, 505626)[17]
1.6.1.4 “Emekli Hakim sıfatının kullanılması muhataplarda tecrübe ve bilginlik fikri uyandırmak isteğinin bir sonucudur.Bu sıfatın kullanılması, muhatapta müspet veya menfi tesir icra edebilir. Ancak bu sıfatı kullananın açık kastı kendisinin ayrıcalığının bulunduğu ifade etmektedir.” (TBB Disiplin Kurulu Kararı, 12.11.1975 58-[18]
1.6.1.5 “A.K. nun 55. maddesinde Avukatlık tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanlarıyla akademik unvanlarından başka bir sıfat kullanamayacakları hükme bağlanmıştır. Madde metninde zikri geçen akademik unvanın ise Üniversiteler Kanunu mücibirine Üniversite öğretim üyelerinin haiz oldukları ilmi unvana mutaf olduğu ayrıca izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. Muteriz avukatın Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ensitütüsüne müdavemele ihra eylediğini beyan ettiği (Uzmanlık) sıfatının bir akademik unvana tekabül ve tenazur eylemediği de besbellidir. Bu nedenle Avukatlık Kanununun altıncı kısmında yazılı reklam yasağına riayet edilmemiştir.(TBB. Disiplin Kurulu Kararı, 8.12.1973 – 27/27)[19]
1.6.1.6 Avukatlık Kanunu reklam yasağının mahsus şeklini şöylece ifade etmiştir: Avukatların “… özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ila akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır”. “Dr. Unvanı akademik unvan sayılmıştır.”(TBB. Yönetim K. 25.11.1972, 799/45)[20]
1.6.1.7 Şikayetli avukatın “Avukat” unvanı ile birlikte “Samsun eski belediye başkanı” sıfatını, büyük ölçülerde renkli fotoğrafını, büro ve ev telefonlarını içeren 1993 yılına ait bir takvim bastırarak dağıttığı, dosyadaki kanıtlar ve şikayetlinin kabulü ile sabittir. Avukat, dağıttığı takvimin iş sağlama ve reklam amacına yönelik olmayıp, “belediye başkanlığı seçimlerine dönük bir hediye” olduğunu savunmuştur. Ancak 1994 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için, bir buçuk yıla yakın bir süreden önce kimin sadece belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili olduğunun kabulü olanaksızdır. Avukat, yasal propaganda süresi içinde “Avukat unvanı ile siyasal amaçlı tanıtım yapmakta serbest olmakla birlikte, henüz bu süre başlamadan ve aday olduğu da belirlenmeden, unvanının kullanmak suretiyle, kendisine üz kazandırmağa yönelen davranışlardan kaçınmak zorundadır. Eylem Avukatlık Yasası’nın 55. ve Meslek Kurallarının 7. ve 8. maddelerine açıkça aykırı bulunmaktadır. Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulunca yapılan değerlendirmede herhangi bir isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.”(TBB, 5.2.1994, 8/10)[21]
1.6.1.8 Şikayetli avukat, yalnız Yargıtay (temyiz)ceza dairelerinde murafaa kabul edilir” cümleleri yazdırmıştır. Avukatlık Yasasının 55. maddesi avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmalarını ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmalarını yasaklamıştır. Şikayetli avukatın, kartında mevcut “Ceza davaları avukatı” ibaresini ihtisas sahibi olmadığı işler için kendisine yapılacak başvurmaları önlemek amacıyla yazdırdığı yolundaki savunması içtenlikle bağdaşmamaktadır. Yasannın 37. maddesi – maddenin son fıkrası istisina dışında- Avukata, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddetmek olanağını tanımıştır.” (TBB. Disiplin Kurulu Kararı 18.06.1976, 42641)[22]
1.6.1.9 T.B.B Disiplin Kurulu Kararı18.07.1998 T, 1998/59 E, 1998/93 K,
Ayrıca Avukatlık Yasasında uzman Avukatlık gibi bir statüye yer verilmemiştir. “Şikayetli Avukatın … PATENTOFİSİ …………… olarak ilan vermesi üzerine gereği görüşülüp düşünüldü.
Patent ve marka vekilliği işinin Avukatlıkla birlikte yürütülmesi, bir Avukata basılı kağıtlarında “ Patent Ofisi” şeklinde uzmanlık belirtmek ve bu hususu reklam aracı olarak kullanma hakkını vermez. Avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları,tabelalarında ve basılı kağıtlarında Avukatlık unvanı ve akademik kariyerinden dışında başka sıfat kullanmaları yasaktır.
Ayrıca Avukatlık Yasasında uzman Avukatlık gibi bir statüye yer verilmediğinden, diğer Avukatların belirli bir konuda uzman olma mesajını taşıyan sıfatlar kullanmaları Avukatlık Yasası 55 ve Meslek Kuralları 7. maddelerine aykırıdır.[23]
1.6.1.10 Avukatlık Kanununun 9. maddesi adayın Avukatlığa kabul edildikten sonra (Avukat) unvanını kullanma hakkını kazanacağını hüküm altına almış ve aynı Yasanın 43/1. maddesi Avukat bürolarının niteliklerinin barolarca belirleneceğini kabul etmiştir. Gene Avukatlık Kanununun 55 ve Meslek Kurallarının 8. maddeleri Avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında Avukat ünvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaklanmış ve Avukatın kendine iş sağlama niteliğinde her davranıştan çekinmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bu nedenle Avukatların tabela ve basılı kağıtlarında Türkçe (Avukat) kelimesi dışında yabancı dille eş anlamlı dahi olsa başka kelime kullanmalarının mümkün olmadığı yolunda ilke kararı alınmasına bu hususun bütün barolara genelge ile duyurulmasına ve dosyanın ilgili Antalya Barosuna iadesine 18.1.1986 gününde oybirliğiyle karar verildi. 5.9.1983/74 -9 S.Y.K.K. (ilke kararı)[24]
1.6.2 Yabancı ülkelerdeki konuya ilişkin düzenlemeler
1.6.2.1 Fransız Kanunu (1971 Kanunu) md.1 “Avukatlar, avukat deyimi yanında üniversitedeki unvanlarının ve mesleki temayüz unvanlarının kullanabilirler”[25]
1.6.2.2 Fransız Kanunu (1971 Kanunu) md.74 “Gerekli koşullara sahip olmadığı halde halkın zihninde, bir kanunla düzenlenmiş olan meslek ve unvanlarla karışıklığa meydan verebilecek unvanlar kullanan kimse ceza kanununun 259/1. maddesinde öngörülen cezalarla cezalandırılır. Fransız Ceza Kanununda, bu maddedeki ceza altı aydan iki seneye kadar hapis ve 1500 franktan 30.000 franka kadar para cezasıdır.(Blance s. 140)[26]
1.6.2.3 Vod Kantonu Meslek Kuralları md.5 “Avukat, Baro Yönetim Kurulunun müsaade etmesi hali hariç olmak üzere mesleki ihtisası gösteren herhangi bir ibare kullanamaz.[27]
1.6.2.4 Bir baroya yazılı olmayan bir kimsenin “Milletlerarası avukat” deyimini kullanmasını Fransız Mahkemeleri suç saymışlardır. Aynı şekilde “Müşavir – Avukat” deyimi de yasaklanmıştır.(Blance s. 141)[28]
1.6.2.5 İngiliz tatbikatında reklam en kesin surette yasak olarak devam etmiş, bu husus bir gelenek olarak muhafaza edilmişti. Fakat bundan bir süre önce Konsey bu konuyu yazılı hale getirmek ihtiyacını duydu. Tespit edilen kurallar bir rehber olarak basıldı be bütün avukatlara dağıtıldı. Bu rehberdeki kurallardan biri şudur: “Hiçbir avukat kağıtlarında, kartvizitlerinde, gazete ve dergide çıkan makalelerinde herhangi bir başka unvanı, avukat unvanına ekleyemez, bundan sadece hukuk dergileri hariçtir.”[29]
1.6.2.6 İsviçre Federal Mahkemesi(Haultmontet s.96) bir avukatın “eski vergi müdürü” olduğunu ilan etmesini, diğer bir avukatın alacağı vekalet ücretini veya bazı işlerinde ücret alamayacağını (hadisede, asker ailelerinden istişare ücreti alınmadığını) ilan etmesini reklam yasağına aykırı sayılmış ve bu ilanın rekabet sayılacağını, aldatıcı olacağını, içtihat emiştir.[30]
1.7 TELEFON REHBERİ
Madde 7- Telefon rehberinin “Meslekler” kısmında adres yazdırılabilir. Bunun dışında alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol, işaret vs. kullanmamak koşulu ile; ad, soyadı, büro adresi, internet adresi, e-posta adresi ve iletişim kodlarını yayınlatabilirler.
Konuya ilişkin düzenlemeler şu şekildedir;
1.7.1 Meslek Kuralları md.7/c; Avukat telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklükte ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.
1.7.2 Bern Barosu Kurallarında “ Adres kitaplarında ve telefon rehberinde ismi gözüken avukat bunun koyu harflerle ilan şeklinde yazılmamasına ihtimam gösterir.” ibaresi yer almaktadır.[31]
1.8 MEDYA İLİŞKİLERİ
Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü; Avukatlık ortaklığına katılışını ve ortaklıktan çıkışını, “reklam niteliğini taşımayacak şekilde” gazete ve sair yazılı basın yolu ile duyurabilirler.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz, devam eden veya eskiden ilgilendiği dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi demeç ve bilgi veremezler, radyo ve televizyonda konuşamazlar, görüntü veremezler, internet ortamında bilgi veremez, açıklama yapamazlar.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; gazete, dergi, radyo ve televizyonda röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.
Avukat unvanı kullanılarak yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında yönetmen, düzenleyici, danışman vesair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlanamaz, sunulamaz, yönetilemez; hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılınamaz.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; gerek mahkemede temsil görevini yerine getirmede, gerek yazılı basın, radyo, televizyon ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.
Avukatlık Ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir.
Bu konuya ilişkin olan düzenlemeler şu şekildedir;
1.8.1 Meslek Kuralları md. 40: Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. Açıklamalarda Adalete etkili olmak amacı güdülemez.
1.8.2 Türkiye Barolar Birliği Kararları
1.8.2.1 Şikayetli avukatın ilanında yazıhanesinin mevcut adresinden yeni adresine naklinden başka kendisinin Yargıtay Dairesi Başkanlığından isteğiyle ayrılarak avukatlığa başladığı da yazılı bulunmaktadır. Şu durum karşısında iş bu ilan yalnız yazıhane nakli ve adres değişikliği mahiyetinde kabul edilemez. Avukatın eylemi avukatlık Yasasının 55 ve Meslek Kurallarının 7/a ve 8. maddelerine aykırı görülmüştür. (27.9.1975 tarihli TBB Disiplin Kurulu Kararı, 36-22)[32]
1.8.2.2 Hangi amaçla yapılırsa yapılsın avukatın basın organlarında sık sık resimlerinin ve beyanlarının çıkması suretiyle bir kampanyayı sürdürmesinin halka geniş ölçüde tanıtımını reklamını sağlayacağı gerekçesiyle meslek kurallarına aykırı olacağı..” TBB Dis.Kur. Kararı, 27.1.1990 101-2 aktaran Sungurtekin age, sy.458)[33]
1.8.2.3 A. K.’nun 55. maddesinde, avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları men edilmiş olmasına rağmen şikayetli avukatın bürosunun açılışı münasebetiyle bastırmış bulunduğu davetiye, buna mütenazır olarak yapılmış olan ilan ve basılı kağıtlarında, kanunun altıncı kısmında yazılı bu reklam yasağına uyulmamış olduğu açıkça görülmektedir.( TBB Disiplin Kurulu Kararı, 2.2.1974, 35/2)[34]
1.8.2.4 Bir avukat yazıhanesini nakletmesi halinde, bu nakil keyfiyetini mutad vasıtalarla ve mesela gazete ile ilan eylemesi pek tabii ise de; bu ilan keyfiyetinin sadece nakil hadisesini anlatır tarzda olması da gereklidir. Bunun dışında bir nakil ilanında (Kırşehirli, Çiçekdağlı, Yozgatlı, Bursalı ve tüm işçi ve işveren kardeşlere duyurulur) tarzındaki ibarelerin nakil hadisesinin vukunundan ziyade iş celbi niteliğini taşıyacağı aşikardır” (TBB Disiplin Kurulu Kararı , 8.12.1973, 29/24)[35]
1.8.2.5 T.B.B. Disiplin Kurulu Kararı 27.10.1990 Tarih, 1989/101 E, 1990/2 K
“Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, Avukatın basın organlarında sık sık resimlerinin ve beyanlarının çıkması suretiyle bir kampanyayı sürdürmesi, halka geniş ölçüde tanıtımı reklamını da sağlayacağından yasaya ve meslek kurallarına aykırıdır.” [36]
1.8.3 Yabancı ülkelerdeki konuya ilişkin düzenlemeler
1.8.3.1 Vod Kantonu Meslek Kuralları md. 4: “Avukat, reklam sayılabilecek her şeyden kaçınmağa mecburdur. Mesleki faaliyetinin sütüne kamunun dikkatini çekmek için davaları hakkında yayında bulunamaz. Müvekkil adına, istisnai olarak ve Baro Başkanının evvelen müsaadesini aldıktan sonra ve ancak kesin surette zaruri olan hallerde Avukat basına, radyo ve televizyona bilgi verebilir.[37]
1.8.3.2 Bern Kuralları (77)na nazaran “Avukat, ancak bürosunun açıldığını, adres değiştirdiğini, bir meslektaşının kendisine katıldığını veya ayrıldığını, üç aydan fazla olmamak şartı ile bir fasıldan sonra tekrar çalışmağa başladığını ilan edenbilrir. Bu ilanlar kesin surette zaruri kayıtlardan fazlasını ihtiva edemez ve aynı gazetede ancak iki defa yayınlanabilir.”[38]
1.8.3.3 Vod Kantonu Meslek Kuralları md.5 : “Avukat ancak bürosunun açtğını, taşındığını, Baroya mensup bir ortak ve yardımcısının kendisine katıldığını ilan suretiyle bildirebilir.[39]
1.8.3.4 Madrit Barosu (513):”Avukatların meslekleri ile ilgili ilan vermeleri yasaktır” hükmünü kabul etmiştir.[40]
1.8.3.5 Vod Kantonu Meslek Kuralları md.5 : “Avukat, ancak bürosunu açtığını, taşındığını, Baroya mensup bir ortak ve yardımcısının kendisine katıldığını veya ayrıldığını, uzun bir fasıladan sonra tekrar çalışmaya başladığını ilan suretiyle bildirebilir.
1.8.3.6 İngiliz avukatları konseyinin koyduğu kurallardan bir şu şekildedir; “Hiçbir avukat hayatı, kazancı, mesleki faaliyeti hakkında reklam mahiyetinde yayınlarda bulunamaz”, devam eden veya eskiden ilgilendiği herhangi bir dava hakkında gazetelere demeç vermez”, “gazetelerde, dergilerde avukat olarak resminin çıkması için teşebbüslerde bulunamaz”, “yargılaması devam eden herhangi bir konuda, Konseyin müsaadesi olmaksızın, radyoda konuşamaz, televizyonda görünemez”.[41]
1.8.3.7 İsviçre Barolar Birliği Kanton Barolarının Ana İlkelerinin belirleyen düzenlemesinin 6. Maddesinde;
Avukat her türlü reklam ve haberi reddeder. Basın ve Radyo, TV açıklamalarında ihtiyatlı davranır. [42]
1.8.3.8 İngiliz Avukatlar Konseyinin Meslek Kurallarına İlişkin Kararı; “Hiçbir avukat devam eden veya ilgilendiği dava ile ilgili basına demeç veremez. Gazetelerde, dergilerde avukat olarak resminin çıkması için teşebbüste bulunamaz. Yargılaması devam eden bir dava ile ilgili Konseyin izni olmadan radyoda konuşamaz, televizyonda görünemez.” [43]
1.8.3.9 İsviçre Vod Kantonu Meslek Kurallarının 4. Maddesi: “Avukat müvekkili adına basına radyoya, televizyona bilgi veremez. Eğer bu kesin olarak zaruri ise istisnai olarak yapılabilir. Fakat bunu yapmadan önce Baro Başkanı’nın izni alınacaktır.”[44]
1.8.3.10 Paris Barosu’nun 24 Şubat 1954 tarihli kararı.;
Hiçbir avukat baktığı dava hakkında başkalarına özellikle basına bilgi veremez. Duruşma haricinde yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamaz., müvekkilinin taraf olduğu dava hakkında tartışmalara giremez.
1.8.3.11 Fransız Yargıtayı kendisini iştiraki bulunan bir gazetede, metih edici bir yazı ile fotoğrafının yayınlanmasına müsaade eden avukatın disiplin cezasına çarptırılmasına karar vermiştir(12 Ocak 1942 tarihli karar-Payen Duveau n.450)[45]
1.8.3.12 Paris Barosu (24 Şubat 1953) şu kararı vermiştir: “Hiçbir avukat baktığı dava hakkında başkalarına, özellikle basına bilgi veremez. Duruşma haricinde sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunamaz. Avukat gördüğü dava hakkında polemiğe giremez.”[46]
1.8.3.13 İsviçrede bir televizyon şirketi, ünlü bir ceza davasını, televizyon da göstermek maksadiyle o davada otuz yıl evvel müdafilik görevini yapmış bir avukata müracaat etmiş, avukat bu teklifi “meslek kuralları”na aykırı bulunduğundan, red etmiştir(Chaulmontet s.102)[47]
1.8.3.14 İsviçre Federal Mahkemesi (Chaulmontet s.101) bir avukatın büro açtığını, meşgul olacağı başlıca işleri (ticari, idari, vergi davaları vesaire gibi) ilan etmesini reklam saymamıştır.[48]
1.8.3.15 İsviçre Federal Mahkemesi(Chaulmontet s.99) bürosundan kısa süre ayrılış ve gelişleri gazetelerde ilan etmenin “kendini hatırlatma” maksadını taşıdığına ve reklam yasağına aykırı olduğuna karar vermiştir, mesela Bern Kanununa göre üç aydan fazla ayrılışlarda ilan mümkündür.[49]
1.9 İNTERNET
Madde 9- Her avukat, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenecek “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etmek hakkına sahiptir.
Avukatın faaliyetlerini ve bürosunu tanıtacak şekilde internet sayfası açma hakkı, öncelikle üyesi bulunduğu baro ve Türkiye Barolar Birliği’ne aittir. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, bağlı bulunduğu baroya önceden bildirmek kaydıyla sadece aşağıdaki hususları içerecek şekilde bir internet sayfası açabilir ve bu sayfada mesleki makalesini ve bilimsel çalışmalarını yayınlayabilir.
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği; avukatın internet sayfasında;
a)Bu Yönetmelik kapsamında olanların adı, soyadı ve unvanı,
b)Baro sicil numaraları,
c)Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları,
d)Mesleğe başlama tarihleri,
e)Büro adresi,
f) Telefon ve faks numaraları,
g)Mezun olduğu/oldukları üniversite,
h)Fotoğrafı/Fotoğrafları,
ı) E-Posta adresi/adresleri ve buna ait mail formu,
j) Varsa akademik unvanılunvanları,
k)Varsa bildiği/bildikleri yabancı dil hususlarıııın yer almasını Sağlar.
Avukatın açacağı internet sayfasının adresi sadece avukatlara özgü bir adres türü tesis edileııe kadar (http ://www.isimsoyisim.gen.tr) ya da (http ://www.ortaklıkunvanı.gen.tr) şeklinde olmak zorundadır.
Avukat, bir başka internet uzantısı ile (com., net., org., vb) internet sayfası açamaz.
Avukat, internette varolan bir başka internet adresi atında ya da üstünde iııternet sayfası açanıaz. (Örneğin:http://www.xxxxxxxx.com.tr.site adı)
Avukat, internet sayfasını sadece genel içerikli arama motorlarına kayıt ettirebilir.
Bu yönetmelik kapsamında olanlar; iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamazlar ve kayıt edilmelerine rıza gösteremezler.
Avukat, internet sayfasının, sadece avukatların bulunmasına yönelik özel amaçlı arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı ya da ortaklık unvanı”, “bulunduğu şehir ve adı ve unvan” dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz.
Avukat, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek internet kısa yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.
1.9.1 Bu maddede sözü geçen alan adları kavramının daha iyi anlaşılması için öncelikle internet alan adları(domain names) hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.
İnternet alan adları (domain names), uluslararası platformda gTLD (generic Top Level Domain) olarak adlandırılan .com, .org, .net, .edu, .mil, .k12, şeklindeki 7 alan ile, ccTLD (Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO-3166 standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk, .us, .tr, vb.) oluşan adlandırma sistemine tabidir.
Türkiyede toplam 31688 adet olan, tr üst düzey alan adının (TLD) altında yer alan ikinci (2.) düzey alan adlarının örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir:
.bbs.tr BBS hizmeti veren kuruluşlar için alt alan. (41 site vardır)
.com.tr Ticari kuruluşlar için alt alan. (24217 site vardır)
.edu.tr Eğitim kurum ve kuruluşları (Üniversite) için alt alan. (144 site vardır)
.gen.tr Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’, ‘alan adı – kuruluş ilişkisi aranmaz’ ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan. (4395 site vardır)
.gov.tr Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan. (797 site vardır)
.k12.tr Eğitim kurum ve kuruluşları (Orta Öğrenim) için alt alan. (319 site vardır)
.mil.tr Askeri kurum ve kuruluşlar için alt alan. (8 site vardır)
.net.tr Internet servisi sunan kuruluşlar için alt alan. (139 site vardır)
.nom.tr Bireylerin kullanımı için alt alan. (203 site vardır)
.org.tr Diğer kuruluşlar için (Vakıf, Sivil Toplum Örgütleri vb.) alt alan. (1425 site vardır)
“.tr” üst düzey alan adı ve onun altında yer alan ikinci seviye alan-adlarının yönetimi ve koordinasyonu Internic’e ilk olarak kayıt edildiği 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından sürdürülmektedir.
İkinci (2.) seviye alanlar altında yer alan, kuruluşlara ait alt alan adlarının (örneğin, xyz.com.tr) iç yönetimi (örneğin, destek.xyz.com.tr, satis.xyz.com.tr) ilgili kuruluşların kendi sorumlulukları dahilindedir.
“gen.tr” ikinci seviye alan adi basvurulari 15 Haziran 1998, Pazartesi günü, saat 10:30’da baslamistir.”gen.tr” alan adı kuralları genel başlıklar halinde şu şekildedir;
· gen.tr alan adi altında “jeneric” kuralı uygulanmaz.
· gen.tr altindaki alan adi tahsislerinde sadece etik kurallar gözetilir (küfür, kişisel saldırı, vb. içeren alan adları tahsis edilmez).
· gen.tr alan adi tahsislerinde herhangi bir belge aranmayacaktır. “ilk gelen alir” (first come first served) prensibi geçerli olacaktır.
· Ortaya çıkabilecek ihtilaf durumlarında .tr alan adi otoritesi taraf değildir, yargının vereceği kararlara uyar.
Ücretler, Ilk kayit icin 50 USD + KDV karşılığı Türk Lirasi, sonraki yıllar ise her yıl için 30 USD + KDV karşılığı Türk Lirasıdır.[50]
1.9.2 Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 10.10.1998 tarihli kararı;
T: 10.10.1998
E: 1998/98
K:1998/130
İnternette açtırılacak web sayfası Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarının öngördüğü kriterlere uygun olmalıdır.Ayrıca iş teminine ve ün sağlama amacına yönelik bulunmamalıdır. Aksi halde; kamu hizmeti olarak yürütülen mesleğin onuru zedelenecek, avukatın bağımsızlığı kalmayarak, meslek ticarileşecektir (Av.Y.m.55, MK m.7)
Şikayetli avukat hakkında internette açtırdığı web sayfasında, avukat kimliğini ve adresini de belirterek “Dünyanın her yerinde profesyonel hizmet” seklindeki ibare kullanmak suretiyle Avukatlık Yasasının 55 ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde düzenlenen reklam yasağı ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi ile disiplin kovuşturması açıldığı ve Baro Disiplin Kurulunca, eylemin disiplin suçu oluşturduğu kanaati ile Kınama cezası verildiği anlaşılmıştır.
Teknolojinin, (bu bağlamda internet’in) sunduğu yeni oluşumların, mevcut Avukatlık Yasasındaki 55.madde ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde düzenlenen reklam yasağı ile ilgili kriterleri hayli zorladığı gerçektir.
Buna karşın, reklam yasağı ile ilgili hükümlerin, bir kamu görevi olan avukatlık mesleğini, iştemini konusunda meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratmak, mesleğin ticarileştirilmesi ve avukatın müvekkilleri karsısında bağımsızlığını kaybetme tehlikelerine karsı korumak için getirildiği de açıktır.
Internet’te açılan web sayfasının, yalnızca çeşitli konular hakkında bilgi içeren dosya olduğu ileri sürülse de, burada avukat tarafından belirtilen bilgilerin, Yasa ve Meslek Kurallarında belirtilen kriterlere aykırı olmaması esastır. Aksi hal, Yasa ve Meslek Kurallarının reklam Yasağı ilkesi ile ilgili yukarıda belirtilen amacına ters düşer.
Şikayetli avukat tarafından açtırıldığı sabit olan web sayfasındaki ibarenin reklam amacı güttüğü ve Avukatlık Yasasının 55 ile Meslek Kurallarının 7. maddesine aykırı olduğu açıktır.
1.9.3 Yabancı ülkelerdeki konuya ilişkin düzenlemeler
1.9.3.1 Osnabrück Mahkemesinde “www.anwalt-lingen.de” (avukat-lingen) alan ismi altında internet ortamında avukatlık faaliyeti yapan bir avukata aynı şehirde yani Lingen’de ikamet eden bir meslektaşı dava açmıştır. Mahkeme bu uyuşmazlığı çözüme kavuşturmuştur[19]. Davacı avukata göre, meslektaşının böyle bir alan ismi altında internette faaliyet göstermesi rekabetin açık bir ihlalidir. Çünkü böyle bir alan ismi altında sadece bu yerde bulunan bir avukat değil, o yerde bulunan bütün avukatların kullanıcıların karşısına çıkması gerekirdi. Bu sebeple söz konusu alan adı, aldatıcı ve yanıltıcıdır. Ayrıca bu Federal Avukatlık Kanunu (BRAO-Bundesrechtsanwaltsordnung) 43’e de aykırı bir reklam olarak değerlendirilmelidir. Alan ismi sahibi ise, davacının iddialarının doğru olmadığını, söz konusu alan isminin kendisinin sadece bir elektronik adresi olduğunu belirtmektedir.
Mahkeme olayı inceledikten sonra söz konusu alan isminin kullanılmasını bir haksız rekabet olarak nitelemiştir. Davalının kullandığı alan ismi, internet kullanıcıları üzerinde Lingen şehrinde bulunan bir baro veya avukatlara ait bir organizasyon intibası vermektedir ki, bu da yanıltıcıdır. Burada sadece “anwalt” (avukat) kelimesinin tekil halinin kullanılması, yanıltıcılığı ortadan kaldırmamaktadır. Bu kelime fonksiyonel olarak çoğul anlamıyla aynıdır ve o çevrede her iki kavram da birbirinin sinonimi olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca sitenin içeriği de haksız rekabetin bir başka görünümünü teşkil etmekte ve Kanunun (BRAO) 43. maddesini de ihlal etmektedir. [51]
1.9.3.2 Stuttgart Yüksek Mahkemesi ise benzer bir olayı incelemiştir. Bu uyuşmazlıkta davalı avukat www.0800rechtsanwalt.de alan ismini almıştır. Davacı, davalının bu alan ismi altında faaliyet göstermesinin haksız rekabet oluşturduğunu ve “anwalt” (avukat) kelimesinden önce kullandığı “0800” ekinin durumu değiştirmediği iddiasıyla söz konusu sayfanın terkini istemiştir. Ayrıca bu ismi almakla, sanal ortamda faaliyetini tekel haline getirerek haksız rekabetin bir başka görünümünü de sergilemektedir. Davacı, davalının kullandığı bu alan isminin terkin edilmesini; davalıya tekrarı halinde 50 bin marka kadar para ve 6 aya kadar disiplin cezasına verilmesini istemiştir. Davalı ise kullandığı sayılarla haksız rekabete engel olduğunu, başkalarının kullanımını engellemediğini ileri sürmüş ve davanın reddini istemiştir. Davalı “önce gelen önce alır” ilkesine de dayanmaktadır. Fakat mahkeme incelemesinde burada hem BRAO’ya bir aykırılığı hem de haksız rekabetin varlığını tespit etmiştir. Burada mahkemeye göre meslek isminin kullanılması haksız rekabet halidir. Kullanılan “0800” numaraları da gerçeğe uygunluğu zedelemektedir. Bu şekilde numaraların kullanımı ile bu mesleği yapan bir çok kimse arasında seçiciliği sağlayarak bu alan adı sahibine avantaj vermektedir. Bu numaralar, telefon numaraları gibi de düşünülmemelidir. Çünkü burada bu numaralar, bir meslek ismi ile birlikte kullanılmaktadır.[52]
1.9.3.3 Münih Mahkemesinde görülen bir olayda ise yine benzeri bir alan ismi seçilmesi karara konu olmuştur[21]. Davalı avukatlar, “www.rechtsanwaelte.de” (avukatlar) ismini alan ismi olarak almışlardır. Davacılar, bu isim altında faaliyet gösteren avukatların internet kullanıcılarını kendi sitelerine haksız olarak kanalize ettiklerini, kullanıcılar üzerinde bu sitede çok sayıda avukat olduğu izlenimini verdiklerini; bu yanıltıcı ve engelleyici durumun UWG.m.3 (Haksız Rekabet Yasası)’e ve MarkenG (Markalar Yasası) m. 8’e aykırı olduğu iddiasıyla terkini talep etmişlerdir. Bu ismin kullanılmasıyla birlikte de alan isminin tekelleştirici özelliği dolayısıyla başkalarının kullanımını da engellemektedirler. Mahkeme öncelikle bu ismin kullanımının ayırıcı bir unsur olmadığı için Haksız Rekabet Yasası’nın 3. maddesine aykırılığını tespit etmiştir. Kullanılan isim, meslek ismi olduğundan müşteriler haksız olarak bu web sayfasına yönelmektedir. İnternette kullanılan alan isimlerinin cins ve meslek isimleri olması halinde haksız rekabetin varlığının kabul edildiği eski tarihli kararları da mahkeme emsal karar olarak almıştır. İnternette arama yapılmasına yarayan arama motorları da, meslek isminin yazılmasıyla birlikte kullanıcıların karşısına hemen bu sayfayı çıkarmaktadır.. Sayfaya girildiğinde ise sadece bu avukatların ismi görülmektedir.[53]
1.9.3.4 Bir başka kararda da avukatların mesleklerini, “www.rechtsanwaelte-koeln.de” (avukatlar-köln) alan ismi altında icra etmesi, benzeri gerekçelerle mahkemece reddedilmiş; bu gibi isimlerin alan ismi olarak alınması durumunun haksız rekabetin bir görünümünü oluşturduğu vurgulanmıştır. Bu tür alan isimlerini kullanan kimseler, hem müşteri kitlesini kendi web sayfalarına haksız olarak kanalize etmekte hem de rakiplerinin bu isimler altında internette sunum yapmasını engellemektedirler. Mahkemeye göre burada “first come, first served” (önce gelen önce alır) kuralı bir hak sağlamamaktadır.[54]
1.9.3.5 Nürnberg-Fürth Mahkemesinde görülen bir uyuşmazlıkta son derece ilginçtir. Uyuşmazlığın her iki tarafını da avukatlar oluşturmaktadır. Taraflardan davalı avukatın web sayfasında oluşturulan bir ziyaretçi defteri uyuşmazlığın odak noktası olmuştur. Davalı taraf, web sayfasında bir ziyaretçi defteri açmış ve sitesini gezenlere ziyaretçi defterine not yazabilmelerine imkan sağlamıştır. Davalı avukat, bu defterin oluşumuna herhangi bir katkıda bulunmamaktadır. Bu deftere yazılanlar, web sayfasını sonradan ziyaret eden kimselerce de okunabilmektedir. Davacı avukat, bu sitenin müşteri ve onların adreslerini toplamaya yönelik yapıldığını ve bunun da avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu iddia ederek, web sayfasının kapatılmasını talep etmiştir. Davalı avukat ise, söz konusu defterin sadece elektronik bir ortam oluşturduğunu, içeriğine kendisinin müdahale etmediğini, burada bir reklam yapmadığını, kaldı ki, böyle bir reklamın bu defterde varlığı kabul edilse bile bu durumun BRAO m. 43 ve şimdiye kadar ortaya konan içtihatlara aykırı olmadığını ileri sürmektedir. Bir müvekkilin, kendisi hakkında övücü düşüncesini açıklama imkanından bir yasak çıkarılmaması gerektiğini; ziyaretçi defterine konulan açıklamalar, avukatın kendisinin veya kendisi tarafından yönlendirilen kimselerce yazılmadığını ileri sürmüştür.
Tarafların savunmasından sonra mahkeme, davalının ziyaretçi defterini mahkeme reklam yasağı getiren BRAO m.43 ve UWG m.1 (Haksız Rekabet Yasası) ile bağdaşmadığı kanaatine varmıştır. Bu davalıya yasaklanan haksız rekabetin de tipik bir görünümünü arz eder. Avukatın web sayfasında yer alan ziyaretçi defteri muhtemel bir haksız rekabet tehlikesini oluşturmaktadır. Çünkü hayatın normal akışına göre ziyaretçi defterine not düşenler, daha ziyade övücü düşüncelerini dile getirmektedirler. Bu içeriğin haksız rekabeti engelleyebilmesi için davalı avukat tarafından sürekli kontrolü de mümkün değildir ve ziyaretçilerin bu düşüncelerinin silinme imkanının uygulaması da son derece zordur. Burada davalının övülmesi, hatta başka meslektaşları ile karşılaştırılması, yani haksız rekabetin icra tehlikesi çok yakındır ve söz konusu web sayfasında ziyaretçi defterinin sunulması engellenmelidir. Davalının aleyhine verilen karar, temyiz merciinde incelenmiş ve benzer gerekçelerle reddedilmiştir. [55]
1.9.3.6 Browserlerin hazırlanan sayfaya yöneltilebilmesi için arama mekanizmalarının meta-taging denilen bir yöntemle maniple edilmesi gerekmektedir. Bu maniple, web sayfasının esas başlığında (header) bulunmayan kelimelerin bir liste halinde arama motorlarına verilmesiyle yapılmaktadır[34]. Bu konuda Danimarka’da verilmiş güzel bir karardan bahsetmek gerekmektedir. Karara söz konusu olan olayda Melitta Grubu’nu arayan internet kullanıcıları, meta-taging usulüyle bir kahve filtre torbaları imal eden firma tarafından “Melitta” ismi ile kendi sitelerine çekilmektedir. Burada dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde bu grubu arayan kimselerin firmanın sayfasına çekildiğine karar verilmiştir[35]. Bir başka olayda ise Mannheim’da oturan ve tescilli markasını arama motorlarına veren davacının karşısına 10 adet web sayfası çıkmıştır. Davacı ile aynı işi yapan ve davacıya ait tescilli markayı kullanan davalının Markalar Kanunu ve Haksız rekabet Yasası’na aykırı hareket ettiğine karar verilmiştir. Meta-taging’e doktrinde verilen güzel bir örneğin buraya aktarılması gerekmektedir: “Bir işyeri sahibi “Biz Canon ürünlerini satıyoruz. Siemens ürünleri de iyi olmasına karşın bunları satmıyoruz” şeklinde bir ibareyi web sayfasında kullanmıştır. Arama motorlarına “siemens” kelimesi verildiğinde otomatik olarak söz konusu işyeri sahibinin web sayfası da sonuç listesi içinde yer almaktadır. Diğer yayın araçlarında bu şekilde bir ibarenin kullanılması rekabete aykırı değildir. Ancak internette bu şekildeki bir ibare Siemens müşterilerini yanlış yönlendirebilmekte ve uyuşmazlıklara sebep olabilmektedir.[56]
1.9.3.7 BGH, 30.4. 1997 (www.raekoeve.de). İnternet üzerinde avukatlık mesleğini yapmadığı halde mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü izlenimini veren kimselerin bu davranışları da bir haksız rekabet halidir. Ayrıca web sayfalarında ziyaretçilere belirli avukatların isimlerinin verilmesi ve tavsiye edilmesi de haksız rekabet halini teşkil etmektedir. Aynı şekilde bir avukatın karalanması halinde de haksız rekabet hali mevcuttur. Bir mahkeme kararında belirli kriterlere göre “En iyi 500 avukat” şeklinde bir isim listesi verilmesi haksız rekabet olarak kabul edilmiştir[38].[57]
1.10 İŞBİRLİĞİ
Madde 10- Bu yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde işbirliği yaptıklan ve başka kentlerdeki avukatları, Ortak Avukat Bürolarını ve Avukatlık Ortaklıklarını; “İrtibat Bürosu” ve benzeri tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar.
1.11 Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafindan resen soruşturma açılır.
1.12 YÜRÜRLÜK
Madde 12- Bu yönetmelik hükünıleri Resnıi Gazetede yayınılandığı tarihte yürürlüğe girer ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülür.
2 İNTERNETTEKİ AVUKATLIK SİTELERİ
Bu bölümde internetteki avukatlık sitelerinin incelenmesine yer verilmiş, mevcut sitelerde TBB reklam yönetmeliğine aykırı düzenlemeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu sitelerin çoğu daha doğrusu hepsi TBB reklam yönetmeliğinin çıkarılmasından evvel kuruldukları için bu yönetmeliğe uygun bir görünüm arz etmemektedirler. Her şeyden önce TBB reklam yönetmeliği. Md.9’da belirtilen “Avukatın açacağı internet sayfasının adresi sadece avukatlara özgü bir adres türü tesis edilene kadar (http ://www.isimsoyisim.gen.tr) ya da (http ://www.ortaklıkunvanı.gen.tr) şeklinde olmak zorundadır ve Avukat, bir başka internet uzantısı ile (com., net., org., vb) internet sayfası açamaz.” ibareleri birlikte düşünüldüğünde bu tanıma uyan bir avukatlık sitesinin bulunması mümkün değildir. Bu çalışmanın kaynakça bölümünde belirtilen sitelerin alan adları incelendiğinde bu yönetmelikten sonra belirtilen avukatlık sitelerinin kapatılması gerekecek ve yeniden alan adları alınmaya başlanması gerektiği görülecektir..
2.1 İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukatın hazırlamış olduğu sitede, site sahibi avukatın fotoğrafın üzerinde büyük puntolarla yazılmış olarak “WELCOME” yazılı durumda. Avukatlık sitelerinin ingilizce olarak hazırlanan sayfalarının bulunması doğal karşılanabilir ancak tamamen Türkçe olarak hazırlanmış bir sitenin girişinde İngilizce olarak “Hoş geldiniz” denilmesi her ne kadar samimi ve içten gözükse de avukatlık sitelerinde yer almaması gereken bir uygulamadır.
2.2 İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukatın sitesinde, avukatın resimlerinin yanında İstanbul Barosu ve İstanbul Hukuk Fakültesi’nin amblemleri de yer almaktadır. TBB Reklam Yönetmeliği md.6’da Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya Avukatlık Ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu Baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz denilmiştir. Genişletici yorum vasıtasıyla avukatlık sitelerinde avukatın mensubu bulunduğu Baro veya Türkiye Barolar Birliği’nin amblemi yer almasında bir sakınca yoktur. Ancak yönetmelikte avukatın mezun olduğu fakültenin ambleminin koyulabileceği hususu belirtilmemiştir. TBB Reklam Yönetmeliği’nin md.8/g bendinde avukatların mezun oldukları fakülteleri internetteki sitelerinde belirtebilecekleri öngörüldüğünden kanımca avukatların mezun oldukları fakültelerin amblemlerine sitelerinde yer vermesinde hukuki bir sakınca görünmemektedir.
2.3 İstanbuldaki bir hukuk bürosunun sitesinde ise “avukatlık siteleri kapatılmalı mı?” “af genişletilmeli mi” tarzında anketlere yer verilmiştir. TBB yönetmeliğinde avukatlık sitelerinde bu tür anketlerin yer alabileceğinde dair bir düzenleme yoktur. Demokratik yönetimlerin vazgeçilmez araçlarından biri olan halk oylamalarının bir görünümü olan bu tür anketlerin, sayısız faydalarının yanında internet ortamında sabote edilebilirlik katsayıları da düşünüldüğünde avukatlık sitelerinde değil de genel amaçlı olarak hazırlanmış hukuk sitelerinde yer alması daha uygun görünmektedir.
2.4 İstanbuldaki bir hukuk bürosunun sitesinde günlük dolar-mark paritelerine yer veren bir bölüm yer almaktadır. TBB yönetmeliğinde avukatlık sitelerinde bu tür bilgilerin yer alabileceğinde dair bir düzenleme yoktur. Bu tür bilgilerin genel amaçlı hukuk sitelerinde yer verilmesi daha uygun olacaktır.
2.5 İstanbuldaki bir hukuk bürosunun sitesinde çalışan avukatların tatilde nereye gittiklerini anlatan ve kaldıkları otelden çok memnun kaldıklarından bahisle bu otelin linkiyle beraber avukatların tatildeki fotoğraflarına yer verilmektedir. TBB Reklam Yönetmeliği md 8/h de belirtilen fotoğrafları ibaresinden bu tür bir sayfanın hazırlanabileceği sonucunu çıkarmak güçtür. Bu tür bilgiler avukatların resmi değil kişisel olarak hazırlanıp avukatlık titrinin hissettirilmediği sitelerde yer alması daha uygun olacaktır.
2.6 Ankaradaki bir hukuk bürosunun sitesinde ise ilginç olan Türkçe bir kelimenin dahi yer almaması. Tamamen İngilizce ibarelere yer verilen sitede yur dışındaki irtibat bürolarının adresleri yer almaktadır. TBB reklam yönetmeliği md 10’da yasaklanmış “irtibat bürosu” tanımı her ne kadar globalleşen yeni dünya düzeni için zorunlu bir oluşum ve şirketleşmenin en önemli unsurlarından biri gözükse de mevzuatımız açısından mümkün bir uygulama değildir. Dolayısıyla kurulmaları kanunen yasak olan birimlere avukatlık bürolarının sitelerinde yer verilmesi evleviyetle mümkün değildir.
2.7 Ankaradaki bir hukuk bürosuna ait sitede uzmanlık alanlarına ve “…Müşavirlik Ltd.” şeklinde bir tabire yer verilmiştir. Anayasa hukuku, borçlar hukuku,idare hukuku gibi alanlar uzmanlık dalları olarak verilmekte ve site arama motorlarına kaydedilirken anahtar kelime olarak bu hukuk dalları kaydedilmekte ve örneğin borçlar hukuku ile ilgili bir araştırma yapılırken arama sonuçlarında bu avukatlık sitelerine ulaşılmaktadır. TBB Reklam yönetmeliğinin md 9 da arma motorlarına kaydedilirken bazı kelimelerin kullanılabileceği öngörüldüğünden borçlar, idare, ceza hukuku vb. gibi tabirlerin uzmanlık alanı olarak kullanılarak bunların arama motorlarına kaydedilirken kullanılan anahtar kelimeler olarak kullanılmaları mümkün değildir.
2.8 Yurtdışında avukatlık yapan Türk avukatlar çalıştıkları ülkelerin mevzuatına göre sitelerini düzenleyebilmektedirler. Örneğin Almanca ifadelere de yer verilen, Almanyadaki iş adresinin verildiği bir avukatlık sitesi arama motorlarında Türkçe “avukat” olarak kaydedildiğinden yapılan aramalar sonucunda bu siteye ulaşılmaktadır. Bu sitede Türk hukukuyla ilgili bilgiler de yer almaktadır. TBB reklam yönetmeliğinde bu husus düzenlenmediğinden ve her avukat doğal olarak çalıştığı ülkenin mevzuatına uygun olarak hareket etmek zorunda olduğundan kanımca ortada bir kanuni boşluk bulunmaktadır.
2.9 Bir avukatlık sitesinde avukata ait makalelerin ve bilimsel çalışmaların yer alabileceği TBB reklam yön. Md.9’da yer almaktadır. Ancak yayınlanan bu yazıların hukuki mi yoksa genel amaçlı olarak mı yazılmış olması gerektiği hususunda bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla hukuki nitelikte olmayan örneğin siyasi konulu makaleler avukatlık sitelerinde yer alabilecektir.TBB rek.yön md.6’da avukatların siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevlerinden bahsedilmez hükmü göz önünde tutulursa bu tür makalelerle avukatların siyasi görüşlerini açıkça belirtmeleri yerinde bir uygulama olmayacaktır.Bir çok avukatlık sitesinde bu türden makalelere yer almaktadır. Sorunun bir başka bir boyutu avukatlık sitelerinde avukat dahi olsa başkalarına ait makalelere ve bilimsel çalışmalara yer verilip verilemeyeceği hususudur. TBB Reklam Yönetmeliği md. 9’dan bu husus açık olarak ifade edilmediğinden kanımca konu tartışmalıdır. Avukat önemine inandığı makale ve bilimsel çalışmalara bilgi verme kuralları içerisinde kalmak kaydıyla yer verebilmelidir.
2.10 Bir hukuk bürosuna ait sitede çalışanlar bölümünde “danışmanlar” şeklinde bir bölüm yer almaktadır. TBB Reklam yönetmeliğinde bu tür danışmanlardan bahsedilemediğinden ve avukatın sorumluluğu altında çalışan kişiler olup olmadıkları belli olmadığından pek de yasal dayanaklara dayanmayan “danışmanlık” kavramının sitelerde yer alması yerinde değildir.
2.11 Bir avukatlık sitesinin giriş sayfasında büyük harflerle “Almanca konuşan avukat” tabirinin yer aldığı görülmüştür. Her ne kadar TBB Reklam Yönetmeliği md. 9’da avukatların bildikleri dillerin sitede yer alabileceği öngörülmekteyse de bu özelliğin ön plana çıkarılması yerinde bir uygulama değildir.
2.12 Bursa barosuna kayıtlı bir avukatın internet sitesinde ise “Bursa’da en kaliteli hizmeti, yıllardır oluşan tecrübemizle biz sunuyoruz” ibaresi yer almaktadır. Avukatlık sitelerinde amacı aşar nitelikteki bu tip sözlerin yer almaması gerektiği açıkça ortadadır.
2.13 İzmr barosuna kayıtlı olan bir avukatın sitesinde her şey normal gözükmesine rağmen fonda kullanılan şehir görüntüsünün neden koyulduğu anlaşılamamıştır. Muhtemelen New York şehrinin gece görüntüsünü yansıtan bir fotoğrafın fon olarak kullanılması avukatlık sitesine görsel açıdan zengin kılsa da TBB tarafından yapılan düzenlemelerle avukatlık sitelerine verilmesi gereken ciddi havayı zedeleyeceği muhakkaktır.
2.14 Bir başka sorun da TBB ve baroların avukatlık sitelerine mi yoksa avukatların her türden internet sitesinde avukatlık titrini kullanıldığı ifadelerin denetlenebileceği sorunudur. Örneğin bir sitede “kaptan avukat” deyimine yer verilmiş ve denizcilik hakkında çok doyurucu bilgilere yer verilmiştir. Bu tip makalelerin yer alabileceği TBB rek. Yön md.9la açığa kavuşturulmasına rağmen kaptan ve avukat unvanının yana yana kullanılması pek mümkün gözükmemektedir.
2.15 Alan adı tartışmalarının haklılığı, hukukla ilgili alan adlarının satışa sunulduğu internet sitesi incelendiğinde bir kez daha anlaşılacaktır. Bu internet sitesinde Muhtemelen site yöneticileri tarafından talep edilirliği yüksek olarak düşünülen adresler önceden satın alınmış ve ilgililerin dikkatine sunulmuştur. Sitede toplu alımlarda indirim yapılacağı da belirtilmekteidir. Ayrıca bu siteleri satın almayıp kiralayabilir olmanız da büyük bir avantaj olarak sunulmaktadır. Sitede yer alan satılık hukuk site adlarından bazıları şu şekildedir; adanaavukatlari.com, afyonavukatlari.com, afyonnoterleri.com, alanyaavukatlari.com, alanyanoterleri.com, ankaraavukatlari.com, ankaraavukatlari.net, ankaranoterleri.com, ankaranoterleri.net, antalyaavukatlari.com, antalyanoterleri.com, avukat.biz, avukat.law.pro, avukatdirekt.com, avukatlarbarosu.com. Kanımca en ilginç olanı ise avukatlarbarosu.com. Satılık veya kiralık olarak sunulan bu sitenin ismi yapılan yanlış uygulamayı adeta tamamen özetler niteliktedir.
2.16 Bir avukatlık sitesinde yer alan “ Sitemize ücretsiz üye olun; avukatlara sorun bölümünde soru sorma hakkı kazanın!!” ibaresinin halkı bilgilendirme kavramlarının dışında, amacı aşar bir nitelikte olduğu açıktır.
2.17 Bir avukatlık sitesinde “Bursa ilinde davanıza bakacak avukat bulmak için Lütfen Semt ve dava türünü seçiniz.” denilerek bir menü konulmuş. Bu menü vasıtasıyla tıpkı şehirdeki lokantaları ararmış gibi avukat aranma imkanı verilmiş. Başka bir ifadeyle “Bir miras davam var ve şu semtte bu davama bakabilecek bir avukat var mı” tarzında bir sorunun cevabı bu sitedeki menüde yer almaktadır. Bu tür bir uygulamanın avukatlık mesleğinin niteliğiyle bağdaşmadığı açıktır.
2.18 Bir hukuk bürosuna ait sitede o hukuk bürosund açalışan bir avukata ait oalrak verilen bilgiler şu şekildedir; “Ceza hukuku dışındaki diğer hukuk dallarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. …. tarihten beri sivil havacılık sektörünün önde gelen bir firmasında part-time olarak müşavirlik yapmaktadır. Turizm ve inşaat firmalarında müşavir avukat olarak hizmet vermiştir.” Bu tür tanımlamaların internet sitesinde yer alması TBB reklam yönetmeliği açısından mümkün gözükmemektedir.
2.19 Bir avukatlık sitesinde aynen şu ifadelere yer verilmektedir; “Hukuk yanıtı, ücretimin gönderildiğini belgeleyen banka beyanının bana Telefaxla ulaşmasından sonra verilecektir.
Online-Sualini göndermenizle beraber umumi ticari şartları tanımış oluyorsunuz.” Bu tarz bir uygulama, TBB reklam yönetmeliği açısından mümkün gözükmemektedir.
2.20 Bir internet sitesinde sadece kadınlar ait şirketlerin linklerine yer verilmektedir. Bu sitede kadın şirketleri listesi altında hukuk büroları linkine yer verilmiştir. Burada belirtilen hukuk bürolarının tamamı bayan avukatlara ait bürolardır. Bu tür bir uygulama TBB Reklam Yönetmeliği md.9’a aykırı olduğu gibi cinsiyet ayrımlarına dayalı bir anlayışı da ifade ettiğinden yerinde bir uygulama değildir.
2.21 İstanbul Defterdarlığına ait sitede, Vergi rekortmeni avukatlar başlığı altında en çok vergi veren avukatların isimlerine yer verilmiştir. Her ne kadar vergi ödenmesi kutsal bir olgu ve de vergi rekortmeni olmak bir onur olarak kabul edilse dahi vergi rekortmeni avukatların ilan edilmesi mesleğin ticari boyutunu ön plana çıkaran ve TBB Reklam Yönetmeliğine uygun olmayan bir tutumun sonucudur.
2.22 Bir avukatlık sitesinde “Tüm sorunlarınız için yılların verdiği bilgi birikimi ve binlerce davanın getirdiği adli deneyim seferber edilir.” ibaresi yer almaktadır. Bu tür ifadelerin avukatlık sitelerinde yer alması TBB Reklam Yönetmeliği açısından mümkün değildir.
2.23 İstanbuldaki bir hukuk bürosuna ait bir sitede “Firma profili” başlığı altında hukuk bürosuna ilişkin bilgilere yer verilmiş, hukuk bürosuna ait logo gösterilmiş, hukuk bürosuna ait binanın üzerinde bu amblemin yer aldığı bir fotoğrafa yer verilmiştir. Ayrıca bu sitede “referanslar” başlığı altında müvekkil firmaların isimleri belirtilmiştir. Sitede hukuk bürosunun merkez ofis, ….ilçesi ofisi olduğu ibarelerine yer verilerek bu ofislerin adresleri de belirtilmiştir. Tüm bu anlatılan olguların bir avukatlık sitesinde yer almamaması gerektiği TBB Reklam Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.
——————————————————————————–
[1] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM (s. 165)
[2] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[3] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[4] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[5] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[6] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[7] Avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla ilgili açıklama yapmaları- Av.Adil Giray Çelik
[8] Avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla ilgili açıklama yapmaları- Av.Adil Giray Çelik
[9] İzmir Barosu Dergisi – Avukatlık Mesleğinde Reklam Yasağı Ve Etik Av. Haluk İNANICI
[10] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[11] Hukuk Kurultayı 2000 – 2000li yıllara girerken Avukatlık Mesleği ve Geleceği – Av. Haluk İNANICI
[12] Hukuk Kurultayı 2000 – 2000li yıllara girerken Avukatlık Mesleği ve Geleceği – Av. Haluk İNANICI
[13] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[14] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[15] İnternette hukuk siteleri – Av.Adil Giray Çelik
[16] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[17] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM (s. 162)
[18] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[19] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[20] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[21] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[22] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[23] İnternette hukuk siteleri – Av.Adil Giray Çelik
[24] www.ankarabarosu.org – TBB İlke Kararları
[25] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[26] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[27] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[28] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[29] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[30] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[31] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[32] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[33] İzmir Barosu Dergisi – Avukatlık Mesleğinde Reklam Yasağı Ve Etik Av. Haluk İNANICI
[34] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[35] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[36] Avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla ilgili açıklama yapmaları- Av.Adil Giray Çelik
[37] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[38] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[39] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[40] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[41] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[42] Avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla ilgili açıklama yapmaları- Av.Adil Giray Çelik
[43] Avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla ilgili açıklama yapmaları- Av.Adil Giray Çelik
[44] Avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla ilgili açıklama yapmaları- Av.Adil Giray Çelik
[45] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[46] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[47] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[48] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[49] Ankara Barosu Yayınları – Meslek Kuralları – Av. Faruk EREM
[50] www.metu.edu.tr
[51] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
[52] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
[53] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
[54] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
[55] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
[56] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
[57] Haksız Rekabet Açısından İnternet ortamında avukatlık Mesleğinin icrası – Yrd.Doç.Dr.Tekin MEMİŞ
 
Av.Özgür Eralp
www.ozgureralp.av.tr
Kasım 2001 – Ankara

Yazar Hakkında