DERS 36 – Cezalar

Cezalar

Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır.
TCK MADDE 45 gerekçesi :
Kabahatlerin ceza kanunundan çıkarılmasının kabul edilmesi, Tasarıda benimsenen yaptırım sistem ve türlerinin değişmesini sonuçlamıştır.
Suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar, ceza ve gü­venlik tedbirleri olarak belirlenmiştir.
Ceza olarak ise sadece hapis ve adli para cezası uygulanacaktır.
Böylece cezalar bakımından sade, basit ve uy­gulanması kolay bir sistem oluşturulmuştur.
Bir suç karşılığında kanunda ceza olarak sadece hapis cezası öngörü­lebileceği gibi, hapis cezası adli para cezası ile seçenek olarak veya bu ce­zaların her ikisi birlikte de öngörülebilir.
Bu düzenlemeyle, “asli ceza” ve “fer’i ceza” ayırımı ortadan kaldırılmıştır.
AÇIKLAMA:
Sosyal hayatı mümkün kılmak, toplumsal hayatı disipline etmek ve insanların düzen içinde, kargaşa olmadan rahat bir hayat sürmelerini temin etmek Devletin temel görevidir.
Hukuk devleti ilkesi esaslarına uygun bir şekilde oluşmuş, demokratik bir otorite olmadan hürriyetlerin top yekûn olarak kullanılması mümkün olmaz.
Bu nedenlerle, suç karşılığı olarak yaptırım öngörülmesi kaçınılmazdır.
Ceza, toplumca değer verilen yararların önemli derecede ihlaline karşı Devletin öngördüğü yaptırım olarak tanımlanabilir.
5237 sayılı kanunda cürüm-kabahat ayrımının kaldırılmasının sonucu olarak, uygulamada pratik bir yarar sağlamayan ağır ve hafif hapis ve para cezası kavramlarına yer verilmemiş ,”hapis” ve “adli para cezası” olarak iki ceza türü öngörülerek sade, basit ve uygulanması kolay bir sistem oluşturulmuştur. Bir suç karşılığında kanunda ceza olarak sadece hapis cezası öngörü­lebileceği gibi, hapis cezası adli para cezası ile seçenek olarak veya bu ce­zaların her ikisi birlikte de öngörülebilir.
____________________

Hapis cezaları

Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
b) Müebbet hapis cezası.
c) Süreli hapis cezası.
TCK MADDE 46 gerekçesi ;
Tasarıdaki hapis cezasıyla ilgili ayırım korunmuştur. Ancak, dil ve ifade bütünlüğünü sağlayabilmek için, madde metni yeniden formüle edilmiştir.
Kabahatlerin Tasarıdan çıkarılması nedeniyle “hafif ha­pis cezası”na metinde yer verilmemiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.
TCK MADDE 47 gerekçesi ;
Hukuk sistemimizde ölüm cezası kaldırılmıştır. Bunun yerine, sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir.
Sıkı güvenlik rejiminin içeriğinin neler olacağı cezaların infazına iliş­kin kanun ve tüzükte gösterilecektir.
Bir cezanın ne suretle infaz edileceğinin ilgili kanun ve tüzükte dü­zenlenmesi gerektiği düşüncesiyle, tasarının bu hükme karşılık gelen 60 ıncı maddesindeki bu cezanın infazına ilişkin hükümler metinden çıkarıl­mıştır.

Müebbet hapis cezası

Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
TCK MADDE 48 gerekçesi ;
Ömür boyu hapis cezası ile ilgili olan bu maddeyle, müebbet hapis cezası ayrı bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlanmaktadır.
Hapis cezasının bir infaz rejimi olan koşullu salıvermenin ilgili kanun ve tüzükte düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle, Tasarının bu hükme karşı­lık gelen 61 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki koşullu salıvermeye ilişkin hü­küm metinden çıkarılmıştır.

Süreli hapis cezası

Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.
(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.
TCK MADDE 49 gerekçesi ;
Madde metninde süreli hapis cezasının alt ve üst sınır­ları belirtilmiştir. Ancak, bir suç tanımına ilişkin kanuni düzenlemede bunun aksi kabul edilebilecektir.
Buna göre, üst sınır kural olarak 20 yıl olmakla birlikte, bir suç tanımına ilişkin kanuni düzenlemede bu sınırın üzerine çıkı­labilmektedir.
Diğer yandan, maddede hapis cezasının, kanunda ayrıca belli edilmeyen durumlarda alt sınırının 1 ay olarak kabulü uygun görülmüştür.
Tasarının bu maddeye tekabül eden 62 nci maddesi hükmüne eklenen ikinci fıkrada, kısa süreli hapis cezası tanımı yapılmıştır. Ancak, kısa süreli hapis cezasının süresinin üst sınırı, 2 yıldan 1 yıla indirilmiştir.

Yazar Hakkında