ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27463

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı verilecek işletmecilerin belirlenmesine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı verilecek işletmecilerin belirlenmesine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak ihalelerde izlenecek usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslarla kullanım haklarının istekliler arasından seçilecekler üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip tamamlanan işlemleri,

c) İhale kararı: İhale komisyonu tarafından alınan ihale sonucuna ilişkin kararı,

ç) İhale şartnamesi: İhaleye ilişkin genel, özel, teknik ve idari usul ve esasları gösteren belge veya belgeleri,

d) İhale yetkilisi: Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yaptırmaya yetkili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu veya Kurulun usulüne uygun yetki devrettiği kişiyi,

e) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

g) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

h) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

ı) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Kuruma sunduğu fiyat teklifi ve/veya değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; rekabet, nesnellik, ayrım gözetmeme, orantılılık, şeffaflık, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ile hizmet kalitesi artırımının teşvik edilmesi ilkelerinin gözetilmesi esastır.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılmak isteyenlerde, 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde yer alan yetkilendirme başvuru şartları aranır. Kurumca öngörülebilecek ilave koşullar ihale şartnamesinde ayrıca belirtilir.

(2) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Kurul Başkanı ve üyeleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ile bu şahısların hissedarı olduğu şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları, kontrol unsuruna sahip olmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

d) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

(3) Bir ihale için Kuruma danışmanlık hizmetleri verenler o ihaleye katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketler ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de geçerlidir.

(4) Her ne amaçla kurulmuş olursa olsun Kurumla ilgili vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler ihalelere katılamazlar.

(5) Yukarıdaki şartlara uymamalarına rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Kuruma gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale bırakılmışsa, teminatı Kuruma gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale şartnamesi

MADDE 7 – (1) İhale şartnamesi ve varsa eklerinin Kurumca hazırlanması esastır. Ancak, Kurumca gerek görülmesi halinde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlatılabilir.

(2) Şartname ve ekleri Kurumda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin Kurul tarafından takdir edilecek bir bedel karşılığında şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

(3) Şartnamede, verilecek kullanım hakkının mahiyetine göre belirlenecek şartlardan başka asgari olarak aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Kullanım hakkının tanımı, kapsamı, miktarı ve süresi,

b) Kullanım hakkı ücretlerinin asgari değerleri, geçici teminat miktarı ve kesin teminat oranı ile teminata ait şartlar,

c) İhale usulü, ihale tarihi, saati ve yeri ile tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği,

ç) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

d) Kurumun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

e) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

f) İhale kararının alınmasından kullanım hakkı verilmesine kadar uygulanması gereken usul ve esaslar,

g) Vergi, resim ve harçlar ile kullanım hakkı verilmesi ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

h) İhale şartnamesine ilişkin açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi,

i) İhtilafların çözüm şekli.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Asgari değer

MADDE 8 – (1) Verilecek kullanım hakkına ilişkin olarak, Kanunun 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca belirlenen asgari değer üzerinden ihaleye çıkılır.

Şartname hazırlık komisyonu

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere ilişkin şartnamelerin hazırlık çalışmaları, ihale yetkilisi tarafından Kurum bünyesinde oluşturulacak şartname hazırlık komisyonlarınca yürütülür. Şartname hazırlık komisyonu, Kurumun ilgili birimlerde görevli en az beş personelden oluşur.

(2) Şartname hazırlık komisyonunca talep edilmesi ve ihale yetkilisince onaylanması halinde, şartname hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yerli ve/veya yabancı danışmanlar görevlendirilebilir.

(3) Komisyonca hazırlanan şartname ve onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Onay belgesi

MADDE 10 – (1) Her ihale için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu kullanım hakkının tanımı, kapsamı, miktarı, asgari değeri, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi, geçici teminat miktarı ile şartname ve eklerinin bedeli ile ilgili diğer hususlar belirtilir.

İhale komisyonu

MADDE 11 – (1) İhale yetkilisi; biri komisyon başkanı olmak üzere, Kurum personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda üyeler çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 12 – (1) Her ihale için bir işlem dosyası düzenlenir. İhale için hazırlanacak işlem dosyasında; ihale yetkilisi tarafından onaylanan onay belgesi ve ekleri, ihale şartnamesi ve ekleri, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İhalenin ilanı

MADDE 13 – (1) İhale aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

a) İhale, ihale tarihinden en az kırk beş gün önce bir defa Resmi Gazete’de ilan edilir.

b) İhale, Türkiye çapında basılıp dağıtılan yüksek tirajlı bir gazetede bir gün ara ile iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre kırk beş günden az olamaz.

c) Kurum, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya İnternet yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

ç) İhale yetkilisi tarafından yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az kırk beş gün önce yapılır.

d) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

e) Aynı türden birden fazla ihalenin ilanı bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir ilanla yapılabilir.

İhale ilanında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 14 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu kullanım hakkının tanımı, kapsamı, miktarı ve süresi,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulle yapılacağı,

ç) Asgari değer ve geçici teminat miktarı,

d) İhaleye katılabilme şartları ve isteklilerde aranılan belgeler,

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye teslim edileceği.

İhale ilanının uygun olmaması

MADDE 15 – (1) 13 üncü ve 14 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) Ancak, yapılan ilanların 14 üncü madde hükümlerine uygun olmaması durumunda, Kurumca ilanların yayımlanmasını takip eden yirmi gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

İhale şartnamesinde değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 16 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale şartnamesinde değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar ihale komisyonunca bir tutanakla tespit edilerek ihale yetkilisinin onayı ile önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca tespit edilmesi halinde, ihale şartnamesinde değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale şartnamesinin bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale şartnamesi alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, İhale Yetkilisince ihale tarihi ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. Zeyilname için yeterli süre bulunmayan durumlarda ihale tarihi ertelenmek suretiyle de zeyilname yapılabilir.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale şartnamesinde açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen koşullar çerçevesinde açıklama talep edebilir. İhale komisyonu uygun gördüğü açıklamaları, ihale şartnamesi alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde yazılı olarak gönderir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 17 – (1) İhale yetkilisi gerekli gördüğü hallerde ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilir. Bu aşamaya kadar şartname alanlara ve teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın teminatlarla birlikte isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlara İlişkin Esaslar

Geçici teminat

MADDE 18 – (1) İsteklilerden, her bir kullanım hakkına ilişkin ücretin asgari değerinin %3’ü oranında geçici teminat alınması esastır. Ancak, ihale yetkilisi gerek görmesi halinde farklı oran veya miktarlarda geçici teminat belirleyebilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 19 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

(2) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların ihale şartnamesinde belirtilen yere yatırılması zorunludur.

(4) Her ne suretle olursa olsun, alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 20 – (1) Kurum bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsamını, şeklini, süresini ve diğer hususları tespite yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenen teminat mektupları kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıda gösterilen usuller uygulanabilir:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Yarışma usulü

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde bu maddede belirtilen usullerden biri veya birkaçı birlikte uygulanabilir. Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı ihale yetkilisince tespit edilir.

(3) İşletmecilere, ilgili yetkilendirmeleri kapsamında sundukları hizmetlerde kullanılmak üzere ilave olarak verilecek sayısı sınırlandırılmış kullanım haklarına ilişkin yapılacak ihaleler, belirli istekliler arasında bu maddedeki ihale usulleri ile yapılabilir.

(4) İhalenin belirli istekliler arasında yapılması halinde ilan yapılması zorunlu değildir. İhaleye davet edilecek isteklilerin belirlenmesine yönelik hususlar ihale şartnamesinde belirtilir.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde Kurumca verilecek kullanım hakkı kapsamında bulunan kaynaklar bir ihalede bütün olarak ya da bölümlere ayrılarak ihale edilebilir.

(6) Bir kaynak farklı zamanda, kapsamda, yetkilendirme alanında veya farklı usulle ihale edilebilir.

(7) Bir ihalede, istekli çıkmadığı veya teklifler komisyonca uygun görülmediği takdirde, Kurum bu Yönetmelikte öngörülen usullerle yeniden ihaleye çıkmakta serbesttir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 22 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır.

(2) Tekliflerin ihale tarih ve saatinde açılması sonucu, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(3) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun veya tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(4) İç zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler ihale şartnamesi hükümleri çerçevesinde tutanak altına alınır. Bu tutanak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ihale şartnamesinde belirtilen şekilde ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür.

(7) İhaleye, ihale şartnamesinde belirtilen şekilde diğer ihale usulleri ile de devam edilebilir.

Açık teklif usulü

MADDE 23 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve ihale şartnamesinde belirtilen ihaleye katılabilmek için gerekli şartları yerine getirmiş oldukları ihale komisyonunca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler.

(2) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini asgari değerden az olmamak kaydıyla, ihale şartnamesinde belirtilen usule uygun olarak sırayla ve sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

(3) Verilecek ilk teklifler bir tutanakla belirlenir ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(4) Açık teklif usulüyle yapılacak ihalenin her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar veya oran ihale şartnamesinde belirlenir.

(5) Teklif sahipleri bir önceki teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde artırmaya son verilir. Artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

(6) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

(7) İhaleye, ihale şartnamesinde belirtilen şekilde diğer ihale usulleri ile de devam edilebilir.

Yarışma usulü

MADDE 24 – (1) Yarışma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve ihale şartnamesinde belirtilen ihaleye katılabilmek için gerekli şartları yerine getirmiş oldukları ihale komisyonunca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler.

(2) Yarışma usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale şartnamesinde belirtilen ölçütlere göre hazırlanmış tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Yarışma usulü ile yapılacak ihalelerde isteklilerin teklifleri;

a) Yeterlilik ve deneyim,

b) Altyapı kurulum planı,

c) Teknik planın niteliği,

ç) Mali planın güvenilirliği,

d) Personelin niteliği,

e) Hizmet planının niteliği,

f) Politika hedeflerine katkısı,

g) Rekabete etkisi,

gibi ihale şartnamesinde belirtilecek hususlardaki ölçütlere göre ihale komisyonu tarafından değerlendirilmek suretiyle ihale gerçekleştirilir.

(4) İhaleye, ihale şartnamesinde belirtilen şekilde diğer ihale usulleri ile de devam edilebilir.

İhale başvurularının hazırlanması ve sunulması

MADDE 25 – (1) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve ihale şartnamesinde belirtilen diğer belgeler bir zarfa konularak kapatılır. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve başvurunun hangi ihaleye ait olduğu yazılır.

(2) Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelere yapılacak başvurularda, teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. Bu zarf, birinci fıkrada belirtilen zarfa konularak kapatılır.

(3) Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde; teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme gibi herhangi bir tahrifat bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İhalede verilecek yazılı tekliflere ilişkin hususlar ile diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilir.

(4) İhale başvuruları belirlenen tarih ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonuna yapılır.

(5) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(6) Tekliflerin verilme ve açılma zamanı için, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

(7) Başvurulara ilişkin ilave hususlar ihale şartnamesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

İhale komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

MADDE 26 – (1) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhalenin yapılmaması halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. Kurum bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Kurum isteklilerin yazılı talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhale kararında belirtilmesi gereken hususlar

MADDE 27 – (1) İhale kararında isteklilerin ad ve soyadları veya ticari unvanları, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte, hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 28 – (1) İhale komisyonu gerekçeli ihale kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale kararı, ihale yetkilisi tarafından karar tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.

(2) İhale; ihale kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 29 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş işgünü içinde, ihale üzerine bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

(2) İhale üzerine bırakılan istekliye, ihale sonucunun tebliğ tarihini izleyen, on günden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen süre içinde kesin teminatı vermesi ve ihale şartnamesinde belirtilen şekilde ihale bedeli ile katma değer vergisini ihale şartnamesinde belirtilen usule göre yatırması suretiyle kullanım hakkı alması hususu Kurumca imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(3) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Kurum bu nedenle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Kurum isteklilerin yazılı talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Kesin teminat

MADDE 30 – (1) Kullanım hakkı verilmesinden önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

İhalede hazır bulunmayan istekliler

MADDE 31 – (1) İhalede hazır bulunmayan istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 32 – (1) İhale yetkilisi tarafından ihtiyaç duyulması halinde tekliflerin geçerlilik süresi, teklif koşulları değiştirilmemek ve tüm isteklilerin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

İsteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 33 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı ve ihale bedeli ile katma değer vergisini ihale şartnamesinde belirtilen usule göre yatırmak zorundadır. Kullanım hakkının verilmesini müteakip geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı Kuruma gelir kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 34 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) İhale şartnamesinde belirtilen haller dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 6 ncı maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.

İhalelere katılmaktan yasaklama

MADDE 36 – (1) 34 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(2) Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Kurumca o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararı alınıncaya kadar Kurum tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

İsteklilerin ceza sorumluluğu

MADDE 37 – (1) Kullanım hakkı verildikten sonra tespit edilmiş olsa dahi, 34 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kurum görevlilerinin ceza sorumluluğu

MADDE 38 – (1) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden kullanım hakkı verilmesine kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 34 üncü ve 35 inci maddelerde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında yasal işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin hususlar

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüt oluşan hususlar için tebliğ veya Kurul kararı ile düzenleme yapılır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

Yazar Hakkında