İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine, faaliyet göstermelerine ve “.tr” uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Güvence bedeli: Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zararlar gibi durumlara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda alınan bedeli,
b) İnternet alan adı (İAA): “.tr” uzantılı internet alan adını,
c) İnternet alan adı dondurma: İnternet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşuna transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,
ç) İnternet alan adı sahibi (İAAS): “.tr” uzantılı internet alan adı sahibini,
d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,
e) Kayıt kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden tarafı,
f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
ğ) Rehber: Alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren veri tabanını,
h) Test izni: KK’ların ilgili sistemlerinin TRABİS ile teknik açıdan uyumlu çalışabilirliğinin test edilmesi için verilen izni,
ı) .tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,
i) TRABİS-KK: İnternet Alan Adları Yönetmeliği veya Kurum tarafından belirlenen hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurum tarafından belirlenen şartlarda, TRABİS bünyesinde faaliyet yürüten Kayıt Kuruluşunu,
j) Yetki kodu: KK tarafından her İAA için ayrı ayrı tanımlanan en az altı, en fazla on altı karakter uzunluğunda olan ve transfer işlemlerinde kullanılan şifreyi,
k) Yönetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnternet Alan Adları Yönetmeliği”ni,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt Kuruluşlarının Belirlenmesi
Ön yeterlilik şartları
MADDE 4 – (1) KK olmak için başvuruda bulunan taraflar Ekte belirtilen formu doldurarak ön yeterlilik şartlarını taşıdıklarını belgelendirirler.
(2) Sunulan belgelerde KK adayının açık ve tam adı yer alır.
(3) Ön yeterlilik şartlarını taşımayan başvurular Kurum tarafından reddedilir.
Başvuru
MADDE 5 – (1) KK olarak faaliyet göstermek isteyen ve Ekte belirtilen ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu başvuruda yetmiş beş bin Türk Lirası güvence bedelini, ülkemiz bankacılık mevzuatına göre kurulmuş bir bankadan alınmış ve başvuru tarihi itibariyle en az dört yıl süre ile geçerli kesin teminat mektubu olarak Kuruma sunar.
(2) Başvuru Kurum tarafından incelemeye alınır ve başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kurum gerekli görmesi halinde yerinde inceleme yapar.
(3) Başvurusu uygun bulunan taraflara test izni verilir. Başvurusu uygun bulunmayan taraflara gerekçesiyle birlikte Kurum tarafından bilgilendirme yapılır. Uygun bulunmayan hususların giderilmesi halinde tekrar başvuru yapılabilir.
Test süreci
MADDE 6 – (1) Test izni verilen KK adayı;
a) Test sürecinde edineceği bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz,
b) Test sürecinde, gerçek sistemden farklı bir test sistemi üzerinde işlem yapar,
c) Test izni verildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde test sürecini tamamlar.
(2) Kurum, KK adayının kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmayan sorunlar bulunması halinde ek süre verebilir.
(3) Kurum test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayamayan adayın KK olmak için yapmış olduğu başvuruyu reddeder, bu durumu KK’ya gerekçesi ile birlikte bildirir ve teminat mektubunu iade eder.
Faaliyete başlama ve başvurunun yenilenmesi
MADDE 7 – (1) KK adayına, test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığının tespit edilmesini müteakip Kurum tarafından KK faaliyet belgesi verilir ve KK’nın adı Kurumun internet sayfasında KK listesi altında yayımlanır.
(2) KK bu yayımlanma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde faaliyete başlar.
(3) KK faaliyet belgesi, KK adının Kurumun internet sayfasında yayımlanmasından itibaren otuz altı ay süreyle geçerlidir.
(4) Geçerlilik süresinin dolmasına asgari beş ay kala KK yeniden başvuru yapabilir. Bu başvuruda Kurum tarafından uygun görülmesi halinde test süreci işletilmeyebilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde KK teminat mektubunu yenileyerek Kuruma sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Kuruluşlarının Yükümlülükleri
Teknik altyapıya ilişkin kurallar
MADDE 8 – (1) Kurum tarafındaki teknik altyapının unsurlarında ve TRABİS’e ilişkin teknik hususlarda değişiklik yapılması halinde KK, Kurum tarafından belirtilen süre içinde bu değişikliğin gereğini kendi altyapısında uygular.
(2) KK yazılım geliştirirken gerçek sistemden farklı bir test sistemi üzerinde işlem yapar.
Personel
MADDE 9 – (1) KK yürütmekte olduğu faaliyete uygun nitelik ve nicelikte idari ve teknik personel çalıştırır.
Güvenlik
MADDE 10 – (1) KK kendi sistemlerinin ve TRABİS ile yaptığı ağ bağlantısının güvenli olması için gerekli tedbirleri alır.
(2) Bu güvenliğe ilişkin herhangi bir ihlal veya ihlal şüphesi olması durumunda KK derhal tedbir alır ve TRABİS’i bilgilendirir.
(3) KK’nın TRABİS’in bütünlüğüne, gizliliğine, güvenliğine, erişilebilirliğine zarar verdiği ya da verme ihtimali bulunduğu hallerde, Kurum KK’nın TRABİS’e erişimini geçici bir süre için veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda TRABİS, KK’yı bilgilendirir.
(4) KK internetin istikrarını veya operasyonel bütünlüğünü bozacak işlemler yapmaz.
(5) KK kendi yetkili personeli dışında hiçbir tarafın TRABİS’e erişimine izin vermez.
(6) KK İAAS’ye ve İAA başvuru sahiplerine hizmetlerini 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınmış sertifika marifetiyle ve uluslararası geçerliliği olan güvenli teknolojiler kullanan internet sayfasından sunar.
(7) KK kullandığı cihaz ve sistemler ile sunduğu hizmetlerin bütünlüğünü, gizliliğini, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlar.
(8) KK kullandığı ödeme sistemlerinde ilgili mevzuatta yer alan ve diğer tüm güvenlik tedbirlerini alır.
Verilerin saklanması ve paylaşılması
MADDE 11 – (1) KK tahsisine aracılık ettiği İAA’lara ilişkin bilgi ve belgeler ile bu İAA’lar için bünyesinde yürütülen tüm iş ve işlemlerin kayıtlarını (log) günlük olarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun zaman damgası ile korumak suretiyle faaliyeti boyunca saklar. KK İAA’nın kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra en az on yıl süre ile bu bilgi ve belgelerin saklanmasını sağlar.
(2) KK bu bilgileri ve elektronik belgeleri en az saatte bir olacak şekilde yedekler. KK bu yedekleri farklı bir yerleşkede ve en az asıl veriler kadar güvenli şartlarda saklar. KK kendi yerleşkesindeki verilerin yanında farklı yerleşkedeki verilerin de güvenliğinden sorumludur.
(3) İAA’ya ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince bilgi ve belge isteme hakkına sahip devlet kurumları tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge KK tarafından ilgili kuruma sağlanır.
Bayi
MADDE 12 – (1) KK İAA’lara ilişkin işlemleri üçüncü taraf olan bayiler aracılığıyla yürütebilir. Ancak Kurum sadece KK’nın TRABİS’e erişimine izin verir.
(2) Bir bayi ile çalışılması ve bayi tarafından mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlalin KK tarafından yapıldığı kabul edilir.
(3) KK, bayisinin internet sayfasında, kendi adı ve iletişim bilgileri ile Kurum tarafından onaylı KK olduğu bilgisine yer verilmesini sağlar. KK kendi internet sayfasında bayilerini ilan eder.
Diğer yükümlülükler
MADDE 13 – (1) KK;
a) İAAS’nin İAA’ya sahip olmak için gerekli şartları kaybetmesi, İAAS’nin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi, İAAS’nin ilgili mevzuatı ihlal ettiğine ilişkin bilgi olması, İAA’nın tahsisinin iptaline yönelik mahkeme veya UÇHS kararı bulunması hallerinde TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle,
b) İAA’ya ilişkin bir adli süreç veya uyuşmazlık çözüm süreci başlatıldığı yönünde bir bilgi aldığında TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle,
c) İAA ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hükümleri dışında üçüncü taraflarla paylaşmamakla ve İAA işlemlerinin gereğini yerine getirmek dışında hiçbir amaç için kullanmamakla,
ç) Kurumun talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri Kuruma derhal sunmakla,
d) Uyuşmazlık çözümü mekanizmasında KK’nın yapması gereken tüm yükümlülükleri titizlikle ve ivedilikle yerine getirmekle,
e) Kötü niyetli İAA tahsisine karşı tedbir almakla,
f) Transfer işlemleri için gereken süreci İAAS’nin kolaylıkla tamamlamasını sağlamakla,
g) Faaliyete geçmek için Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri yedi (7) gün içinde Kuruma bildirmekle,
ğ) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,
h) Devletin İAA strateji ve politikalarına uyum sağlamakla,
ı) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uymakla
yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İnternet Alan Adı Yaşam Çevrimi
İnternet alan adı başvurusu
MADDE 14 – (1) İAA başvuruları KK internet sayfasında yer alan elektronik başvuru formunun başvuru sahibi tarafından doldurulması suretiyle yapılır.
(2) KK, elektronik başvuru formunun başvuru sahibinden alınması sırasında;
a) Başvuru sahibinin;
1) KK’ya tam ve doğru bilgiler vereceğini, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal KK’ya bildireceğini,
2) Üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini,
3) İAA’yı hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacağını,
4) İAA’ya ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna katılacağını,
5) KK’lar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlemleri yapacağını,
6) Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta geçen iptal hallerinde İAA’nın iptal edileceğini,
7) İptal veya feragat durumunda bu işlemlerin İAAS lehine bir hak doğurmayacağını,
8) Başvuru esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılan bildirimlerin kendisine yapıldığını,
9) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uyacağını,
kabul, beyan ve taahhüt etmesini sağlar.
b) Başvuru sahibine;
1) KK kimliği,
2) Kişisel bilgilerinin;
i. Hangi amaçlarla işleneceği,
ii. Yetkili kamu kurumlarına ve adli makamlara aktarılabileceği,
3) Veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve muhtemel sonuçları,
4) Kişisel verilerini öğrenme hakkı olduğu,
5) Verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya güncel olmaması durumunda düzeltme hakkı olduğu,
6) Alınması zorunlu ve ihtiyari olan bilgiler,
konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
c) Başvuru sahibinden rehberde yer alacak bilgileri talep eder.
(3) KK, aldığı İAA başvurularını derhal TRABİS’e iletir.
(4) TRABİS gerekli görmesi halinde kontroller yapabilir ve başvuruyu reddedebilir. KK, başvuru sahibini başvurusunun ret gerekçesi konusunda derhal bilgilendirir.
(5) TRABİS tarafından onaylanan başvuru sonrasında İAA kaydı veri tabanına girilir ve İAAS KK tarafından derhal bilgilendirilir.
(6) KK, İAA tahsisi yaparken başvuru sahibini İAA tahsisi dışında başka bir hizmeti almak zorunda bırakmaz.
(7) Belgeli tahsis gerektiren başvurularda uygulanacak usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. KK belirlenen belgelerin doğruluğunu kontrol eder ve elektronik ortamda TRABİS’e iletir. Bu iletim belge kontrolü yapan KK yetkililerinin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imzaları ile imzalanarak yapılır.
(8) KK, İAA tahsisine ilişkin ödeme sürecinde, İAAS ödeme yetkilisi alanında beyan edilen bilgilerin ödemede kullanılan kredi kartı, havale gibi mekanizmalarda yer alan bilgiler ile aynı olmasını sağlamakla yükümlüdür. İAAS’nin ödeme yetkilisi değişikliği taleplerinde KK aynı doğrulamayı yapar.
(9) KK İAA tahsisi sürecinde İAAS’nin beyan ettiği e-posta adreslerini doğrular.
(10) Başvuru sırasında İAA yazımında yapılan maddi hatalar İAA’nın tahsisine kadar düzeltilebilir. Başvuru süreci sonunda TRABİS’e iletilen ve tahsisi yapılan İAA için maddi hata düzeltmesi yapılmaz.
TRABİS’e gönderilecek veriler
MADDE 15 – (1) KK başvuruların mevzuata uygun olduğunu kontrol ettikten sonra TRABİS’e iletir. KK başvuru ile birlikte rehberde yer alacak verileri ve Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve elektronik belgeleri de TRABİS’e gönderir. Bu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde KK bunların güncel hallerini derhal TRABİS’e iletir.
(2) KK transferi gibi işlemlerde kullanılacak İAA’ya ilişkin yetki kodu İAA tahsisi esnasında KK tarafından TRABİS’e iletilir.
İnternet alan adı sahiplerinin şikâyetlerinin değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) KK, İAA başvuru sahibinin veya İAAS’nin UÇHS kapsamındaki hususlar hariç olmak üzere şikâyetlerini kabul eder. KK şikâyetin elektronik ortamda kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır ve gelen şikâyetleri en geç bir ay içinde sonuçlandırır. Bu süre sonunda cevap alamayan kişiler şikâyetlerini Kuruma bildirir.
(2) KK, hakkında iletilen şikâyetlerin tahsisine aracılık ettiği toplam İAA sayısının yüzde 2’sini geçmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(3) KK şikâyetleri almak ve analiz etmek için uygun sistemleri kurar. Bu sistemler vasıtasıyla asgari her altı ayda bir şikâyetlere ilişkin verileri analiz ederek sistematik problemleri tanımlar ve bu problemleri giderir.
(4) Bir şikâyete ilişkin her türlü bilgi ve belge 11 inci maddede yer alan verilerin saklanması yükümlülüğü çerçevesinde saklanır.
(5) Şikâyetlerin bildirilmesi ve çözümü ile ilgili ücret talep edilmez.
İnternet alan adı sahiplerinin bilgilendirilmesi
MADDE 17 – (1) KK İAAS’lere aşağıdaki bilgileri İAA’ya ilişkin hizmetleri sunduğu internet sayfası üzerinden sağlamakla yükümlüdür;
a) Kurumun internet sayfasında göründüğü şekliyle KK’nın yasal/açık adı,
b) Açık adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası,
c) İAA tahsislerinin ne kadar sürede tamamlanabileceği,
ç) İAA tahsisi, iptali, yenilemesi, transferi gibi süreçler,
d) İAAS’lere ve başvuru sahiplerine müşteri desteği verilmesi için KK çağrı merkezi bilgileri,
e) İAAS’nin hakları,
f) İAAS’leri etkileyen mevzuat, politika değişiklikleri veya KK’nın işleyişi ve süreçleri,
g) Kurum tarafından talep edilmesi halinde İAAS’yi ilgilendiren konularda mevzuatta yapılan değişiklikler,
ğ) İAA’lar ile ilgili işlem ücretleri,
h) İAAS’nin talebi üzerine İAA hizmetlerini başka hizmetlerle bütünleşik olarak sunması halinde, İAA’ya ilişkin hizmetlerin yalın ücretleri.
(2) KK, İAAS’lere aşağıdaki bilgileri asgari e-posta ile sağlamakla yükümlüdür;
a) İAAS’nin talebi üzerine kişinin kendi İAA kayıtları ile ilgili güncel ve doğru bilgiler,
b) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde geçen bilgiler.
Uyuşmazlık çözüm mekanizması
MADDE 18 – (1) KK Kurumun belirlediği uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alır.
(2) Uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık çözüm süreci boyunca dondurulur.
Rehber
MADDE 19 – (1) KK rehberdeki bilgilerin ve İAAS’den talep ettiği diğer bilgilerin doğru olmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) KK rehberdeki bilgilerin doğru olmadığı ya da değiştiği hakkında bir bilgi veya şikâyet alması durumunda, bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve rehberde gerekli güncellemeleri derhal yapar. Bu doğrulamanın yapılamadığı durumlarda ilgili İAA’nın dondurulmasını teminen TRABİS’e bilgi verir.
(3) KK İAAS’lerden rehberdeki bilgilerini kontrol etmelerini ve değişiklik varsa güncellemelerini talep eder. Bu talebi her yılın ocak ve haziran ayları içerisinde kendisinden hizmet alan tüm İAAS’lere iletir. KK, İAA’ya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespiti halinde İAA’nın iptal edileceğini ilgili talep içerisinde İAAS’ye bildirir. Söz konusu talep asgari e-posta yoluyla yapılır.
(4) KK bilgi değişiklikleri halinde derhal kendi kayıtlarında güncelleme yapar ve bunu TRABİS’e iletir.
(5) KK rehberde yer alan bilgilerin istek dışı e-posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.
(6) Rehberde aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Tahsisli İAA,
b) Birincil ve ikincil ad sunucuların isimleri,
c) İlgili KK bilgileri,
ç) İAA’nın tahsis edildiği tarih,
d) İAA’nın tahsis süresinin bitiş tarihi,
e) İAAS’nin, idari, teknik ve ödeme sorumlularının adı ve e-posta adresleri,
f) Varsa İAA’ya ilişkin uyuşmazlık durumu ve İAA’nın dondurulma durumuna ilişkin bilgi,
g) Rehber bilgisinin güncellenme tarihi.
(7) İAAS’nin talep etmesi halinde e-posta adresi alanında örnekalanadı@kayitkurulusu.com.tr gibi bir adres yer alır ve bu adrese gelen e-postalar KK tarafından İAAS’ye ait e-posta adresine iletilir.
(8) İAAS’nin e-posta adresi istek dışı e-postalara karşı korunur.
(9) İAAS’nin talep etmesi halinde telefon numarası, faks numarası ve açık adresi de rehberde yayımlanır.
(10) KK bu maddede belirtilen hizmetler için ücret almaz.
Ücretler
MADDE 20 – (1) İAA işlemlerine ilişkin ücretler Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde Kurul tarafından düzenlenir.
Ücretlerin Kuruma ödenmesi
MADDE 21 – (1) Kurum, İAA ücretlerini KK’dan ön ödemeli olarak alır. Bu ön ödemeler on bin Türk Lirası ve katları miktarında yapılır.
(2) İAA tahsis etme, yenileme gibi işlemlere ait ücretler yapılan ön ödeme miktarından düşülür. Bu miktarın beş bin Türk Lirasına düşmesi halinde TRABİS, KK’ya elektronik ortamda uyarı gönderir. Miktarın sıfır Türk Lirasına düşmesi halinde KK’nın ücrete tabi bir İAA işlemi yapmasına ve İAA transferinde alıcı olmasına izin verilmez.
(3) KK tarafından yapılan ön ödemeler Kuruma gelir olarak kaydedilir ve geri ödeme yapılmaz.
(4) KK’nın faaliyetine son vermesi veya verilmesi durumunda ilgili KK tarafından işlem yapılan tüm İAA’ların diğer KK’lara transferi gibi işlemlerin gerçekleşmesi akabinde bu işlemler için oluşan maliyet KK’dan tahsil edilir.
Satış, devir ve feragat
MADDE 22 – (1) İAA satış işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra gerçekleştirilebilir.
(2) Devir işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu durumda KK aşağıdaki belgeleri başvuru sahibinden talep eder;
a) İAAS olan gerçek kişilerin ölümü, gaipliği veya gaiplik karinesi gibi durumlarında, başvuru sahibinin İAA’nın yasal mirasçısı olduğunu gösterir yetkili makamlardan alınmış belge,
b) İAAS olan tüzel kişilerin, bu İAA’yı birleşme, devralma gibi sebeplerle devredecek olması halinde birleşme veya devralmayı ispat eden belgeler,
c) İAAS ve marka/patent sahibi gerçek/tüzel kişilerin bu marka/patente ilişkin İAA’larını devredecek olması halinde marka/patent ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler,
ç) İAAS olan fikir/sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış gerçek/tüzel kişilerin bu fikir/sanat eserlerine ilişkin İAA’larını devredecek olması halinde fikir/sanat eserleri ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler.
(3) Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK’nın internet sayfasında yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK bilgi ve belgeleri kontrol eder, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlar ve İAA’nın satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili İAAS değişikliğini gerçekleştirir. KK, eski ve yeni İAAS’lere asgari e-posta yoluyla bilgi verir.
(4) Satılan veya devredilen İAA’nın tahsis süresi değişmez.
(5) İAAS İAA’dan feragat etme hakkına sahiptir. Feragat edilen günden itibaren İAA’nın kullanımı iki ay süreyle durdurulur. Bu süre içinde İAAS başvurusu üzerine İAA tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde İAA yeniden tahsise açılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt kuruluşları arası transfer
Genel hükümler
MADDE 23 – (1) İAAS’ler, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları KK’yı değiştirebilirler.
(2) Mevcut durumda hizmet vermekte olan KK verici KK, İAA’nın transfer edilmek istendiği yeni KK ise alıcı KK olarak isimlendirilir.
(3) Transfer ücreti İAA’ya ilişkin Kurumun belirlediği bir yıllık tahsis ücretidir.
(4) Transfer neticesinde İAA tahsis süresine bir yıl eklenir. TRABİS, alıcı KK’nın TRABİS hesabından transfer ücretini düşer.
(5) Verici KK transfer işlemi için İAAS’den ücret talep etmez.
(6) Alıcı ve verici KK birden çok İAA’ya sahip İAAS’nin tek bir seferde tüm İAA’larını transfer edebilmesi imkânını sağlar.
Transfer
MADDE 24 – (1) Transfer işleminde aşağıdaki süreç izlenir;
a) Hizmet aldığı KK’yı değiştirmek isteyen İAAS verici KK’nın internet sayfasından yetki kodunu talep eder.
b) Talebi müteakip verici KK yetki kodunu derhal İAAS’ye sunar.
c) İAAS bu kodu kullanarak alıcı KK’nın internet sayfasından başvuru yapar.
ç) Alıcı KK kendisine gelen başvuruyu TRABİS’e iletir.
d) Transfer şartlarının uygun olması halinde TRABİS talebi verici KK’ya iletir.
e) Verici KK yirmi dört saat içerisinde transfer talebine cevap verir. Bu süre içerisinde cevap verilmeyen talepler kabul edilmiş sayılır. Verici KK ancak Yönetmelik ve Tebliğle belirlenen durumlarda transferi reddedebilir. Bu cevapta reddin gerekçesi de bildirilir.
f) Durum hakkında TRABİS alıcı KK’yı, alıcı KK’da İAAS’yi bilgilendirir.
(2) Tüm KK’lar yetki koduna İAAS tarafından en az başvuru işlemi kadar kolay bir şekilde erişilmesi için internet sayfalarında gerekli tedbirleri alır. KK, İAAS’nin borcu bulunma ve benzeri gerekçelerle bu koda erişimini engelleyemez ve transfer talebini reddedemez.
Transferin reddi
MADDE 25 – (1) TRABİS, alıcı ve verici KK’lar tarafından kendisine doğrulanmak üzere gönderilen kodun eşleşmemesi halinde transferi gerçekleştirmez.
(2) TRABİS;
a) İAA’nın ilk tahsisinin üzerinden altmış gün geçmemiş olması,
b) İAA’nın verici KK’ya transfer edilmesinin üzerinden altmış gün geçmemiş olması,
c) İAA tahsis süresinin bitmesine on beş günden az süre kalmış olması,
ç) İAA’nın dondurulmuş olması,
durumlarında alıcı KK tarafından gelen transfer talebini reddeder.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ret gerekçeleri verici KK’nın faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda uygulanmaz.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ret gerekçeleri Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki geçişler için uygulanmaz.
Zorunlu transfer
MADDE 26 – (1) Bir KK’nın faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda zorunlu transfer süreci başlatılır.
(2) Faaliyetine son veren veya verilen KK, İAA’lara ait bilgileri ve kendisine ait İAA’ları Kurumca belirlenen çerçevede TRABİS-KK’ya aktarır.
(3) TRABİS-KK İAAS’leri asgari e-posta yoluyla;
a) Yeni bir KK seçmeleri ve transfer işlemini başlatmaları,
b) TRABİS-KK’dan hizmet aldıkları süre boyunca transfer işlemi dışında herhangi bir işlem yapamayacakları,
konularında bilgilendirir.
(4) TRABİS-KK İAA’nın yeni bir KK’ya transferinde verici KK olarak işlem yapar ancak yenileme işlemi yapmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Yeni Seviye İnternet Alan Adı Açılması
“a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi
MADDE 27 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsis işlemlerinden önce “a.tr” için
a) “a.gov.tr” adresine,
b) “a.edu.tr” adresine,
c) “a.tsk.tr” adresine,
ç) “a.bel.tr” adresine,
d) “a.pol.tr” adresine,
e) “a.k12.tr” adresine,
f) “a.org.tr” adresine,
ücretsiz olarak yönlendirme yapılır.
(2) Birinci fıkranın (f) bendinde geçen “a.org.tr” başvurusunun değerlendirmeye alınması için İAAS’nin talep etmesi ve
a) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşu,
b) Kamuya yararlı dernek veya vakıf,
c) İşçi veya işveren meslek kuruluşu,
niteliklerinden birini haiz olduğunu belgelendirmesi gerekir.
(3) Birinci fıkranın farklı bentlerinde geçen adların “a” alanının aynı olması durumunda ilgili fıkranın üst bendinde geçen tarafa öncelik tanınır.
(4) Birinci fıkra hükmüne göre yönlendirilen İAA’lar satılamaz ve devredilemez. Bu İAA’lar yalnızca yönlendirilir. Bu İAA’lar kullanılarak internet yayımcılığı yapılamaz.
(5) Birinci fıkra hükmüne göre yapılan tahsis sonrasında marka sahipleri önceliği hükmü işletilir.
(6) Marka sahipleri önceliğinden sonra açık artırma yapılır.
(7) Açık artırma sonrasında müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır. Bu İAA’lara ilişkin işlemlerin ücretleri Kurul tarafından belirlenir.
Yeni ikinci seviye internet alan adı açılması
MADDE 28 – (1) İhtiyaç olması halinde “a.yeni.tr” yapısındaki yeni ikinci seviye alan adları Kurum tarafından tahsise açılır.
(2) Bu adların belgesiz olarak tahsis edilmesi halinde;
a) İlk olarak marka sahipleri önceliği hükmü işletilir,
b) Sonrasında açık artırma yapılır,
c) Açık artırma sonrasında müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır.
(3) “a.yeni.tr” yapısı için “yeni” ibaresi tahsise kapalı adlar listesine alınır.
(4) Bu adlara ilişkin usul ve esaslar ile işlem ücretleri Kurul tarafından belirlenir.
Marka sahipleri önceliği
MADDE 29 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsisi ve yeni ikinci seviye İAA açılması hallerinde açık artırmadan önce marka sahiplerine ilgili adı tahsis etmeleri için öncelik tanınır. Bu önceliğe ve öncelik başvurusu ücretine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
Açık artırma
MADDE 30 – (1) Açık artırmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.
(2) Açık artırmada aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Açık artırma başvuru ücreti her bir İAA için ayrı ödenir. Bu ücret açık artırmanın kaybedilmesi hali de dâhil iade edilmez. Açık artırma başvuru ücreti Kurul tarafından belirlenir ve Kuruma ödenir.
b) Açık artırma bir ay boyunca devam eder. Teklif sahiplerinin kimlikleri gizli, en yüksek teklif açık tutulur.
c) Fiyat artırımı mevcut en yüksek teklifin yüzde onu kadar olur, küsurat bir üste yuvarlanır. Fiyat artırımını ilgili İAA açık artırmasına katılanlar yapabilir, en yüksek teklif sahibi fiyat artırımı yapamaz.
ç) Açık artırmanın sonlanmasını müteakip en yüksek fiyatı teklif eden kişi iki iş günü içerisinde teklif ettiği fiyatı öder ve İAA bu kişiye tahsis edilir.
d) İki iş günü içerisinde teklif edilen fiyatın ödenmemesi durumunda sırasıyla diğer teklifler değerlendirilir.
e) İAA tahsisatı açık artırma bitiş gününden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
f) İAAS altı ay içerisinde bir KK seçerek transfer yapar. Bu transferde 25 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler uygulanmaz. Alıcı KK İAAS’den transfer ücreti talep etmez. Transferi gerçekleştirilmeyen İAA’lar yeniden tahsise açılır.
(3) Açık artırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
İnternet alan adı depolama
MADDE 31 – (1) Sadece son kullanıcıların talebi üzerine İAA tahsisi yapılır. KK, TRABİS’e olan elektronik bağlantısının otomatize imkânlarını kullanarak satış, devir ve benzeri amaçlarla kendi ve/veya ilişkisi bulunan üçüncü taraflar adına İAA başvurusu ve/veya tahsisi yapmak suretiyle İAA depolayamaz. KK, çalışanlarının İAA depolama yapmaması için gerekli tedbirleri alır.
(2) İAA depolandığı tespit edilen durumlarda depolanan tüm İAA’lar iptal edilir. KK’nın faaliyetine son verilir. Bu durumda KK’ya herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
(3) KK’nın ve/veya KK ile ilişkisi bulunan üçüncü tarafların bizzat kendilerinin kullanacağı İAA’lar için başvurular diğer tüm başvuru sahiplerinin imkânları çerçevesinde yapılır.
Bilgi ve belge talepleri
MADDE 32 – (1) KK;
a) İAAS erişim bilgilerini (IP adresi, zaman),
b) İşlem bilgilerini (tahsis, yenileme, güncelleme, transfer ve benzeri),
c) Ödeme bilgilerini
ve ilgili diğer bilgi, belge ve talepleri gerektiğinde karşılamak üzere ilgili mevzuatta geçen süreler boyunca saklar.
(2) KK, mevzuatları gereği bir İAA’ya veya İAAS’ye ait bilgilere ulaşma yetkisine sahip kamu kurumlarının ve adli makamların taleplerini karşılar.
Belgeli tahsis edilen alt alan adları
MADDE 33 – (1) Yönetmeliğin Ekinde belirtilen belgeli tahsis edilecek alt alan adları, başvuruların ilgili mercii tarafından onaylanması halinde tahsis edilir.
(2) Kurum gerekli görmesi halinde belgeli alt alan adlarına ilişkin Kurul Kararı ile düzenleme yapar.
Tahsise kapalı ve tahsise kısıtlı adlar listesi
MADDE 34 – (1) Mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen adlar ile dünyadaki tüm üst seviye alan adları ve “.tr” altındaki ikinci seviye alan adları Tahsise Kapalı Adlar Listesine alınır.
(2) Tahsise Kısıtlı Adlar Listesi;
a) Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan,
b) Şehir isimlerinden,
c) İnternet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları ve devlet kurumları adlarını içeren sahte İAA’ların tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, finans, bakanlık gibi adlardan,
oluşur.
Denetim ve yaptırımlar
MADDE 35 – (1) Kurum KK’ları re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir. Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren KK’lar için Kurum gerekli tedbirleri alır.
(2) Kurum, ihlalin niteliği, zararın büyüklüğü, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi ve bu kazancın büyüklüğü, tekrarlanan veya devam eden ihlalin varlığı, geçmişte kurallara uyum, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi durumları dikkate alarak aykırılığın etkisini belirler.
(3) Aykırılığın etkisinin küçük olması durumunda uyarı yapılır, bu durum Kurum internet sayfasında yayımlanır.
(4) Aykırılığın etkisinin büyük olması durumunda;
a) Kurum gerekli görmesi halinde KK’nın faaliyetini askıya alır. Faaliyeti askıya alınan KK, İAA tahsisi ve yenilemesi yapamaz ve transferde alıcı KK olamaz ancak diğer işlemleri devam ettirir. Bu durum Kurum internet sayfasında yayımlanır.
b) Kurum gerekli görmesi halinde KK’nın faaliyetine son verir. Faaliyetine son verilen KK;
1) Kurum internet sayfasında duyurulur ve KK listesinden çıkarılır,
2) Yeni İAA başvurusu kabul edemez, transferde alıcı KK olamaz ve
3) İşlem yaptığı İAA’lar için gerekli transfer işlemlerini derhal başlatır.
Zaman bilgisi
MADDE 36 – (1) Bir İAA’ya ilişkin herhangi bir uyuşmazlıkta, TRABİS sisteminde kayıtlı bulunan zaman bilgisi esas alınır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile düzenleme yapılır.
Belgeli olarak tahsis edilmekteyken belgesiz tahsise geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TRABİS’in faaliyeti öncesinde belgeli olarak tahsis edilen “.com.tr”, “.net.tr” ve “.org.tr” alt alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz olarak tahsis edilmeye başlamadan bir ay önce İAAS adayları elektronik ortamda TRABİS’e talepte bulunur.
(2) Bu talepler içinden TRABİS’in faaliyete geçtiği an itibariyle müsait olan İAA’lar ön değerlendirmeye alınır.
(3) Ön değerlendirmede aynı İAA için birden fazla talep olması halinde ilgili İAA tahsise kapatılır ve bu İAA için daha sonra açık artırma yöntemi uygulanır.
(4) Tek talep gelen İAA ve hiçbir talep gelmeyen İAA’lar TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte “ilk gelen ilk alır” kuralı çerçevesinde tahsis edilir.
KK’sı olmayan İAAS’ler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) TRABİS’in faaliyete geçtiği tarih itibariyle herhangi bir KK’sı bulunmayan İAAS’ler TRABİS üzerinden kendilerine bir KK seçerek ilgili İAA’yı transfer eder. Transferi gerçekleştirilmeyen İAA tahsis süresi sonuna kadar kullanımda kalır ancak KK vasıtası ile gerçekleştirilen işlemler yapılamaz. Tahsis süresinin sonunda İAA yeniden tahsise açılır.
Mevcut işleyişteki internet alan adlarının yetki kodu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından ve
b) Nic.tr’nin kayıt operatörleri tarafından
tahsis edilmiş İAA’lara ait diğer bilgilerin yanında yetki kodu da TRABİS’e iletilir.
TRABİS’in faaliyete geçmesi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) TRABİS’in faaliyete geçebilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu durum Kurum tarafından internet sayfasında ilan edilir ve TRABİS faaliyete geçer.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğin;
a) 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 13 üncü, 20 nci ve 37 nci maddeleri ile Geçici 1 inci, Geçici 3 üncü ve Geçici 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Yazar Hakkında