KKTC – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI

KKTC

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI
İÇDÜZENİ
Madde 1. Kısa İsim
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Madde 2. Tefsir
Madde 3. Amaç
Madde 4. Kapsam
İKİNCİ KISIM
Kişisel Verinin İşlenmesi
Madde 5. Kişisel Veriler İşlenirken Uygulanacak İlkeler
Madde 6. Yasal İşleme
Madde 7. Hassas Verinin İşlenmesi
Madde 8. Başkana Bildirim
Madde 9. Kişisel Veri Dosya Sistemlerinin Birleştirilmesi
Madde 10. Veri Koruma Görevlisi

ÜÇÜNCÜ KISIM
Veri Transferi ve Gizlilik
Madde 11. Diğer Ülkelere Veri Transferi
Madde 12. İşlemenin Gizliliği ve Güvenliği
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bilgiye Konu Kişinin Hakları
Madde 13. Bilgilendirme Yükümlülüğü
Madde 14. Erişim Hakkı
Madde 15. İtiraz Hakkı
Madde 16. Erişim ve İtiraz Haklarının Kullanılması
2
2
Madde 17. Doğrudan veya Dolaylı Pazarlama İçin İşleme
Madde 18. Tazmin Hakkı
Madde 19. Kontrolör ve İşlemcinin Gizlilik Yükümlülüğü
BEŞİNCİ KISIM
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Oluşumu, Yetki ve Görevleri
Madde 20. Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Madde 21. Kurulun Oluşumu
Madde 22. Kurul Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri
Madde 23. Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 24. Kurul Başkan ve Üyelerinin Görev Süresi ve Yeniden Atanabilmesi
Madde 25. Kurul Başkan ve Üyelerinin Siyasal Parti Organlarında Görev Alamayacakları
Madde 26. Kurul Başkanlığı veya Üyeliğinin Boşalması
Madde 27. Kurulun Toplantıları
Madde 28. Kurulun Görevleri
Madde 29. Kurulun Gelirleri, Bütçesi, Kesin Hesapları ve Denetim
Madde 30. Kurul Başkanının Tam Zamanlı Çalışması ve Kurul Başkan ve Üyelerinin
Ödenekleri
Madde 31. Kurul Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Kurul Personelinin Statüsü
Madde 32. Personele İlişkin Kurallar
Madde 33. Kurul Başkanının, Üyelerinin ve Personelinin Sır Saklama Yükümlülüğü
Madde 34. Şikayet Başvurusu
ALTINCI KISIM
Suç ve Cezalar
Madde 35. İdari Para Cezaları
Madde 36. Suç ve Cezalar
3
3
YEDİNCİ KISIM
Geçici ve Son Kurallar
Madde 37. Ruhsat ve Ücretlerle İlgili Tüzük Yapma Yetkisi
Geçici Madde 1. Mevcut Durumun Yasaya Uydurulması
Madde 38. Yürütme Yetkisi
Madde 39. Yürürlüğe Giriş
89/2007
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı
yapar:
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kişisel Verilerin Korunması Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Başbakan”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanını anlatır.
“Başkan”, Bu Yasanın 20’nci maddesi ile kurulan Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun Başkanını anlatır.
“Bilgiye konu kişi”, bilgilerin ait olduğu ve kimliği bilinen veya dolaylı
veya dolaysız olarak, özellikle kimlik numarası veya fiziksel, fizyolojik,
zihinsel, ekonomik, kültürel, siyasal veya sosyal kimliğine dair bir veya
birden fazla faktör esas alınarak tesbit edilebilen gerçek kişiyi anlatır.
“Birleştirme”, bir dosyalama sistemindeki verilerin diğer bir kontrolör veya
kontrolörler tarafından tutulan veya aynı kontrolör tarafından başka bir
amaçla tutulan verilerle bir araya getirilmesine imkan verecek şekilde
işleme bağlı tutulmasını anlatır.
“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
“Hassas veri”, ırksal veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dinsel veya diğer
inançları ortaya koyan veya cinsel yönelim, sağlık veya cinsel hayatla veya
cezai soruşturmayla ilgili konuları açığa çıkaran kişisel verileri anlatır.
“İşlemci”, şahsi veriyi kontrolör adına işleyen kişiyi anlatır.
“İşleme” veya “Kişisel verilerin işlenmesi”, Kişiye ilişkin tüm verilerin,
toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması, silinmesi,
değerlendirilmesi, kullanılması, uyarlanması veya değiştirilmesi,
durdurulması, yokedilmesi gibi işlevlerden herhangi birisinin, birkaçının
veya hepsinin, herhangi bir yöntem ve araç kullanılarak uygulanmasını
anlatır.
“Kişisel veri”, kimliği belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin
tüm bilgileri anlatır.
“Kişisel veri dosya sistemi”, işlevsel veya coğrafi esaslara göre merkezi
veya dağınık olarak bir sistemde muhafaza edilen ve belirli yöntemlerle
ulaşılabilen kişisel veri topluluğunu anlatır.
“Kontrolör”, kendi başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel verilerin
işleme tabi tutulmasının amaç ve yöntemlerini belirleyen, kişisel veri dosya
sistemini oluşturma, işletme, denetim hak ve yetkisine sahip olan Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri anlatır.
“Kurul”, bu Yasanın 20’nci maddesi ile kurulan Kişisel Verileri Koruma
Kurulunu anlatır.
“Kurum ve Kuruluş”, genel ve katma bütçeli daireler ile Bakanlıkları,
yerel yönetimleri, üniversiteleri ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli
kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüslerini, kamu ve özel bankaları, yüksek
2
2
kurulları, özerk, tarafsız kurum ve kuruluşları, bağımsız düzenleyici
kurum ve kurulları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,
birlikleri, dernekleri ve vakıfları anlatır.
“Üçüncü taraf”, bilgiye konu kişi, kontrolör ve işlemci haricindeki her
türlü kişiyi anlatır.
Amaç 3. Bu Yasanın amacı, kişisel verilerin işleme bağlı tutulmasında kişiliğin,
temel hak ve özgürlüklerin korunması ve bir dosyalama sisteminin bir
bölümünü oluşturan veya oluşturması planlanan kişisel verilerin otomatik
veya otomatik olmayan yöntem ve araçlarla, tamamen veya kısmen
işlenmesine ve transferine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam 4. Bu Yasa kuralları, kişisel verileri işleme tâbi tutulan kişiler ile bu
verileri işleme tâbi tutan kurum veya kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere
uygulanır.
Ancak gerçek kişilerce ticari, mesleki kazanç amacı olmaksızın
başkalarına aktarmamak kaydıyla ve sadece kendileri tarafından
kullanılmak üzere işlenen kişisel veriler bu Yasa kapsamı dışındadır.
İKİNCİ KISIM
Kişisel Verinin İşlenmesi
Kişisel
Veriler

 1. (1) Kişisel veriler işlenirken kontrolörün aşağıdaki ilkelere uyması
  zorunludur:
  İşlenirken
  Uygulanacak
  (A) Kişisel verilerin yasal ve adil yoldan elde edilmesi ve
  işlenmesi,
  İlkeler (B) Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla
  derlenmesi ve bu amaçlara uygun olarak işlenmesi ve bu
  amaçlarla uyumlu olmayan şekillerde işlem görmemesi,
  (C) Kişisel verilerin doğru ve gerektiği takdirde güncel olması,
  (Ç) Kişisel verilerin derlenme ve işlenme amaçlarının yerine
  getirilmesi sağlanırken, Başkanın takdiriyle, verinin,
  sahibinin kimliğinin belirlenmesine izin verecek bir
  formda gereğinden uzun bir süre tutulmaması.
  Ancak bu sürenin bitiminde, Başkan, bilgiye konu
  kişinin veya üçüncü tarafların haklarının etkilenmediğine
  kanaat getirmesi halinde, gerekçeli bir kararla kişisel
  verinin tarihsel, bilimsel veya istatistiki amaçlarla
  muhafazasına izin verebilir.

15/1990
22/1994
84/2007
(2) Kontrolör, yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına aykırı şekilde
derlenmiş veya işlenmeye devam edilmiş kişisel verileri imha
etmekle mükelleftir. Başkan, resen veya bir şikayet üzerine,
(1)’inci fıkra kurallarına aykırı hareket edildiğini belirlemesi
halinde, derleme veya işlemenin durdurulması ve derlenmiş veya
işlenmiş bulunan kişisel verilerin imha edilmesi talimatını verir.
Ancak bu tür verilerin tarihsel veya bilimsel amaçlı
muhafazasının Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları) Yasası ile oluşturulan Milli Arşiv Kurulu
Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde Başkan, bunların
Milli Arşivde muhafazasına izin verebilir.
3
3
Yasal İşleme 6. Kişisel veriler, bilgiye konu kişinin şüpheye sebebiyet vermeyecek
şekilde onay vermesi halinde işlenebilir.
Ancak, kişisel veriler, aşağıdaki durumlarda bilgiye konu kişinin
onayı olmadan da işlenebilir:
(1) İşlemenin, kontrolörün tabi olduğu yasal yükümlülüğü yerine
getirmek için gerekli olması,
(2) İşlemenin, bilgiye konu kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin
yerine getirilmesi için gerekli olması veya bilgiye konu kişinin
talebi üzerine, sözleşmeye taraf olmadan önce önlem alınması
amacıyla yapılması,
(3) İşlemenin, bilgiye konu kişinin hayati çıkarlarının korunması
için gerekli olması,
(4) İşlemenin, kamu çıkarı adına bir görevin yerine getirilmesi veya
kontrolöre veya verinin iletildiği üçüncü bir tarafa verilmiş olan
kamu yetkisinin ifası için gerekli olması,
(5) İşlemenin, bilgiye konu kişinin hakları, çıkarları ve temel
özgürlüklerinin üstün geldiği durumlar hariç, kontrolör veya
verinin iletildiği üçüncü tarafça izlenen yasal çıkarlar amacıyla
gerekli olması.
Hassas
Verinin
İşlenmesi

 1. (1) Hassas verinin derlenmesi ve işlenmesi yasaktır.
  Ancak bilgiye konu kişinin açık onayının olması veya bilgiye
  konu kişinin fiziksel veya yasal olarak onay vermediği
  durumlarda, kendisinin veya bir başka kişinin hayati çıkarlarının
  korunması için gerekli olması veya yasal bir yükümlülükten
  kaynaklanması halinde hassas veriler derlenebilir ve işlenebilir.
  (2) Sağlık ile ilgili hassas veriler yukarıdaki (1)’inci fıkradaki yasak
  kapsamı dışındadır. Bu tür veriler, meslek olarak sağlık hizmeti
  veren ve gizlilik yükümlülüğü bulunan veya ilgili davranış
  ilkelerine tabi olan kişi veya kurumlarca derlenebilir veya
  işlenebilir.
  (3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkra kuralları uyarınca derlenip
  işlenen hassas veriler, yalnızca bilgiye konu kişinin onayı ile
  üçüncü taraflara iletebilir.
  (4) Bakanlar Kurulu, Kurulun oybirliği ile alacağı bir karar
  doğrultusunda yapacağı tavsiye üzerine, kamu çıkarını
  ilgilendiren konularda hassas verilerin işlenmesine dair
  düzenlemeler içeren kararlar alabilir.
  Başkana
  Bildirim
 2. (1) Kontrolör, bir kişisel veri dosyalama sisteminin kurulması ve
  işletilmesi veya işlemenin başlatılması konusunda Başkana yazılı
  olarak bildirimde bulunmak zorundadır.
  (2) Kontrolör, yukarıdaki (1)’inci fıkrada bahse konu bildirimde
  aşağıdaki hususları belirtmek zorundadır:
  (A) Açık adını, mesleki adını veya unvanını ve adresini.
  Kontrolör Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik
  değilse, bunlara ilave olarak, Kuzey Kıbrıs Türk
  Cumhuriyetindeki temsilcisinin açık adını, mesleki adını
  veya unvanı ile adresini belirtmek zorundadır.
  4
  4
  (B) Kişisel veri dosyalama sisteminin bulunduğu veya işleme
  için gerekli temel teçhizatın yerleştirildiği adres,
  (C) İşlenen veya işlenmesi planlanan veya kişisel veri dosyalama
  sistemine dahil edilen veya dahil edilmesi planlanan
  verilerin işlenme amacının izahı,
  (Ç) Bilgiye konu kişilerin kategori veya kategorilerinin izahı,
  (D) İşlenen veya işlenmesi planlanan veya kişisel veri dosyalama
  sistemine dahil edilen veya dahil edilmesi planlanan veri
  kategorileri,
  (E) Kontrolörün işlemeyi yürüteceği veya dosyalama sistemini
  muhafaza edeceği süre,
  (F) Kontrolörün veriyi ilettiği veya iletebileceği alıcılar veya
  alıcı kategorileri,
  (G) Üçüncü ülkeler için önerilen veri transmisyonu ve bunun
  amacı,
  (Ğ) Sistemin temel özellikleri ve dosyalama sisteminin veya
  işlemenin güvenliğine yönelik önlemler.
  (3) İşleme veya dosyalama sisteminin, Başkan tarafından işleme
  konusunda belirlenen özel kuralların bulunduğu kategorilerden
  birinde yer alması halinde, kontrolör Başkana, işlemenin
  sözkonusu özel kurallara göre yürütüleceğini veya dosyalama
  sisteminin bu kurallara göre tutulacağını teyid eden bir bildirimde
  bulunur. Bu özel kurallar, aynı zamanda bildirimin özellikle
  şeklini ve içeriğini de belirler.
  (4) Yukarıdaki (2)’nci fıkrada bahse konu bilgi, Başkan tarafından
  tutulan “Dosyalama Sistemleri ve İşlemleri Sicili”nde kaydedilir.
  (5) Yukarıdaki (2)’nci fıkrada atıfta bulunulan bilgide olabilecek her
  türlü değişiklik, kontrolör tarafından yazılı olarak ve
  gecikmeksizin Başkana bildirilir.
  (6) Kontrolör, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen bildirim
  yükümlülüğünden aşağıdaki durumlarda muaf sayılır:
  (A) İşlemenin sadece yapılacak çalışmayla ilgili amaçlar için
  yapılması ve veri konusunun önceden bildirilmesi kaydıyla,
  yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya bir
  sözleşmenin ifası için gerekli olması,
  (B) İşlemenin, verilerin üçüncü taraflara transfer edilmemesi
  veya iletilmemesi kaydıyla, kontrolörün müşterilerini veya
  tedarikçilerini ilgilendirmesi durumunda,
  (a) Bu bendin uygulanmasında, transmisyon veya
  haberleşmenin herhangi bir yasa veya mahkeme
  kararıyla yapılmış olması kaydıyla, mahkemeler ve
  kamu makamları üçüncü taraf olarak görülmezler.
  (b) Sigorta şirketleri tüm sigorta çeşitleri için, eczacılık
  şirketleri, veri tedarik şirketleri ve bankalar ve kredi
  kartı veren şirketler gibi mali kurumlar bildirim
  yükümlülüğünden muaf değillerdir.
  (C) İşlemenin bir topluluk, dernek, şirket veya siyasi parti
  tarafından yapılması ve üyelerin onay vermiş olmaları ve
  verilerin üçüncü taraflara transfer edilmemesi veya
  5
  5
  iletilmemesi kaydıyla, bunların üyelerine dair veriler
  içermesi durumunda yukarıda bahse konu topluluk, dernek,
  şirket veya siyasi partilerin amaçları doğrultusunda
  üyelerine bildirimde bulunulduğu takdirde üyeler;
  bildirimin ilgili mevzuat veya mahkeme kararıyla yapılması
  halinde mahkemeler ve kamu makamları, üçüncü taraf
  olarak addedilmezler.
  (Ç) İşlemenin, kontrolörün tıbbi gizliliğe veya ilgili mevzuatın
  veya davranış kurallarının gerektirdiği diğer gizliliğe bağlı
  olması ve verilerin üçüncü taraflara transfer edilmemesi
  veya iletilmemesi kaydıyla, doktorlar veya sağlık hizmeti
  veren diğer kişiler tarafından yapılması ve tıbbi bilgiler
  içermesi durumunda; işleme, tele-tıp operasyonlarıyla ilgili
  programlar veya tıbbi hizmetlerin bir şebeke aracılığıyla
  sağlanması çerçevesinde gerçekleştiriliyor ise, klinikler,
  hastaneler, sağlık merkezleri, nekahat ve zehirli
  maddelerden arınma merkezleri, sigorta fonları ve sigorta
  şirketleri ile kişisel verilerin kontrolörleri bildirim
  yükümlülüğünden muaf değillerdir.
  (D) Kontrolörün ilgili yasanın gerektirdiği gizliliğe bağlı
  kalması ve verilerin, gerekli ve müvekkillerinin talepleriyle
  doğrudan bağlantılı olması halinde, üçüncü taraflara
  gönderilmemesi veya iletilmemesi kaydıyla, işlemenin
  avukatlar tarafından yapılması ve müvekkillerine yasal
  hizmetlerin sağlanmasını ilgilendirmesi durumunda.
  Kişisel
  Veri Dosya
  Sistemlerinin
 3. (1) Kişisel veri dosya sistemlerinin birleştirilmesine yalnızca, bu
  birleştirme önemli bir kamu çıkarı için olduğu takdirde, bu
  Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen koşullar altında izin verilir.
  Birleştirilmesi (2) Her birleştirme, iki veya daha fazla kişisel veri dosya sistemini
  birleştirecek kontrolör veya kontrolörler tarafından ortaklaşa
  yapılacak bir başvuru ile Başkana bildirilir.
  (3) (A) Birleştirilecek dosya sistemlerinden birisinin dahi hassas
  veri içermesi, veya birleştirme sonucu hassas verinin açığa
  çıkması veya yapılacak birleştirme için tek bir kod
  numarası kullanılması halinde ise birleştirme sadece
  Kurulun ücret karşılığında vereceği “Birleştirme Ruhsatı”
  ile mümkündür.
  (B) Birleştirme ruhsatı, kontrolörlerin dosyalama sistemleri
  hakkındaki görüşleri alındıktan sonra verilir ve aşağıdaki
  hususları içerir:
  (a) Birleştirmenin neden gerekli olduğu,
  (b) Birleştirmenin ilgili olduğu kişisel verinin kategorisi,
  (c) Birleştirmeye izin verilen zaman dilimi ve
  (ç) Bilgiye konu kişinin ve üçüncü tarafların başta
  mahremiyet hakları olmak üzere, hak ve
  özgürlüklerini korumak amacıyla ileri sürülen her
  türlü şart ve koşul.
  (C) Birleştirme ruhsatı, kontrolörlerin başvurusunu müteakip
  yenilenebilir.
  6
  6
  (4) Yukarıdaki (2)’nci fıkrada sözü edilen başvurular ile “Birleştirme
  Ruhsatı” suretleri, Başkan tarafından tutulan Birleştirme
  Sicilinde yer alır.
  Veri Koruma
  Görevlisi
 4. (1) Kişisel veri işleyen her kurum ve kuruluş, işlediği veriyi
  koruyacak en az bir personel görevlendirmekle yükümlüdür.
  (2) Veri Koruma Görevlisi, bu Yasa çerçevesinde, kontrolörün
  isteyebileceği bilgiler doğrultusunda, kurumdaki kişisel verilerin
  işlenmesini ve korunmasını izler ve gözetir.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Veri Transferi ve Gizlilik
  Diğer
  Ülkelere Veri
  Transferi
 5. (1) Bu Yasa kurallarına bağlı olarak işlenmiş veya işlenmeye niyet
  edilmiş verinin diğer ülkelere transferi, Kurulun ücret
  karşılığında vereceği “Transfer Ruhsatı” ile mümkündür. Kurul,
  ancak ilgili ülkenin yeterli seviyede koruma sağlaması halinde
  sözkonusu ruhsatı verir. “Transfer Ruhsatı” verilirken, verinin
  niteliği, işleme amaç ve süresi, hukukun genel ve özel ilkeleri,
  davranış ilkeleri ve verinin korunması için güvenlik önlemleri ile
  menşe ülkesindeki koruma seviyesi, verinin iletilme şekli ve
  nihai hedefi gözönünde bulundurulur.
  (2) Kişisel verinin yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkeye
  transferine, aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlasının yerine
  getirilmesi halinde izin verilir:
  (A) Bilgiye konu kişinin, herhangi bir kuşkuya yer
  bırakmayacak şekilde ve hukuka veya kabul edilmiş ahlak
  değerlerine aykırı olmayacak şekilde alınmış olmak
  kaydıyla transfere onay vermesi.
  (B) Aşağıdaki koşullar altında transfer gereklidir:
  (a) Bilgiye konu kişinin hayati çıkarlarının korunması
  veya
  (b) Bilgiye konu kişi ile kontrolör veya kontrolörle
  üçüncü taraf arasında, bilgiye konu kişinin çıkarı için
  yapılmış olan bir sözleşmenin tamamlanması veya
  kurallarının yerine getirilmesi için veya
  (c) Bilgiye konu kişinin talebi üzerine alınan, bilgiye
  konu kişi ile kontrolör arasında yapılacak sözleşme
  öncesi önlemlerin uygulanması için.
  (C) Transferin önemli kamu çıkarı, özellikle diğer ülkenin
  kamu makamlarıyla işbirliğine ilişkin sözleşmenin
  kurallarının yerine getirilmesi nedeniyle gerekli olması
  veya bu nedenlerle transfere hukuken ihtiyaç duyulması.
  (Ç) Transferin bir mahkemeye yöneltilecek hukuki iddiaların
  oluşturulması, öne sürülmesi ve savunulması için gerekli
  olması.
  7
  7
  (D) Transferin, ilgili yasa uyarınca kamuya bilgi veren ve
  kamuya veya meşru çıkarı olan herkese açık olan bir kamu
  kayıt merkezinden, kayıt merkezine erişimin yasal olarak
  mümkün olması halinde, yapılması.
  (3) Kurul, yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkeye,
  kontrolörün özel ve temel hakların korunmasına ilişkin yeterli
  teminat vermesi ve bu hakların ve teminatın uygun sözleşme
  kurallarından kaynaklanması halinde, veri transferine izin
  verebilir.
  İşlemenin
  Gizliliği ve
  Güvenliği
 6. (1) Verinin işlenmesi gizlidir. Bu işlem yalnızca kontrolör, işlemci
  veya işlemcinin yetkisi altında görev yapan kişilerce ve yalnızca
  kontrolörden alınan talimat uyarınca yapılır.
  (2) İşlemenin yapılması için, kontrolörün uygun nitelikleri haiz,
  teknik bilgi açısından yeterli teminatı sağlayan ve gizliliğe riayet
  açısından şahsi güvenilirliği olan kişileri seçmesi gerekir.
  (3) Kontrolör, verinin istemdışı veya yasadışı zarara uğraması,
  istemdışı kaybı, değiştirilmesi, yetkisiz kişilere iletilmesi veya
  erişim imkanı sağlanması ve her türlü diğer yasadışı işleme tabi
  tutulmasına karşı gizliliğinin ve korunmasının sağlanması için
  uygun kurumsal ve teknik önlemleri almalıdır. Bu önlemler,
  işleme sürecindeki ve veri işlemenin doğasına uygun düşecek
  riskleri karşılamada güvenliği temin etmelidir.
  (4) Başkan, teknolojik gelişmeleri de gözönünde bulundurarak,
  verinin güvenliğine ve her kategoride veri için gerekli koruma
  önlemlerine ilişkin olarak zaman zaman talimat verebilir.
  (5) İşleme, kontrolör adına kendi denetimi altında olmayan bir
  işlemci tarafından icra edilmekteyse, işleme görevinin
  verilmesinin yazılı olarak yapılması gerekir. Görevlendirme,
  işlemcinin işlemeyi yalnızca kontrolörden aldığı talimat üzerine
  yapmasını ve bu kısımda yeralan diğer yükümlülükleri de
  üstlenmesini sağlamalıdır.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Bilgiye Konu Kişinin Hakları
  Bilgilendirme
  Yükümlülüğü
 7. (1) Kontrolör, bilgiye konu kişiden kişisel verilerin toplanması
  aşamasında, bilgiye konu kişi eğer halihazırda sahip değilse,
  kendisine uygun ve açık bir şekilde, en azından aşağıdaki
  bilgileri vermekle yükümlüdür:
  (A) Kendisinin ve varsa temsilcisinin kimliği,
  (B) İşlemenin amacı.
  (2) Kontrolör, bilgiye konu kişiyi aşağıdaki konularda da ayrıca
  bilgilendirmekle yükümlüdür:
  (A) Verinin alıcıları veya alıcı kategorileri,
  (B) Veriye erişim ve verinin düzeltilmesi hakkının varlığı, ve
  (C) Bu verinin gerekli olması halinde, verinin güvenlik
  içerisinde işlenmesinin sağlanması koşuluyla, bilgiye konu
  kişinin yasal olarak yardım etmek mecburiyetinde olup
  8
  8
  olmadığı, mecbursa bunu reddetmesinin sonuçları.
  (3) (A) Bilginin üçüncü taraflardan alınması halinde, bilgiye konu
  kişi, yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca, bilginin kaydı
  sırasında veya bilginin üçüncü taraflara iletilmesinin
  beklendiği aşamada, henüz bilgilendirilmemişse,
  bilgilendirilecektir.
  (B) İşlemenin özellikle istatistiki ve tarihi amaçlarla, veya
  bilimsel araştırma amacıyla yapılması halinde, bilgiye konu
  kişiyi haberdar etmek imkansız ise veya onu haberdar
  etmek için orantısız bir çaba gerekliyse veya bilginin
  iletilmesi başka bir yasayla mümkünse, her koşulda
  Başkanın izni alınmak kaydıyla, yukarıdaki (A) bendi
  kuralları uygulanmaz.
  (4) Kontrolörün başvurusu ve Başkanın kararı üzerine, kişisel verinin
  toplanması konusunda yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü
  fıkralar uyarınca haberdar etme yükümlülüğü, Devletin
  savunması, ulusal ihtiyaçları veya ulusal güvenliği veya cezai
  suçların önlenmesi, tespiti, soruşturulması ve kovuşturulması
  amacıyla, kısmen veya tamamen gözardı edilebilir.
  (5) Bilgiye konu kişinin bu Yasanın 14’üncü ve 15’inci
  maddelerinde de atıfta bulunulan haklarına halel gelmeksizin ve
  mahremiyet hakkı ve aile yaşamının ihlal edilmemesi koşuluyla,
  derlemenin yalnızca gazetecilik amacıyla yapılması halinde,
  haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  Erişim Hakkı 14. (1) Herkesin kendisine ait kişisel verinin işlenip işlenmediğini
  bilmeye hakkı vardır. Bu nedenle, kontrolör kendisine yazılı
  olarak yanıt vermelidir.
  (2) Bilgiye konu kişi, aşağıdaki hususlarda, kontrolöre, soru sorma
  ve yanıt alma hakkına sahiptir:
  (A) (a) İşlemeye tabi tutulmuş, kendisine ait tüm kişisel veri
  ve aynı zamanda bunların kaynağı,
  (b) İşlemenin amacı, bu bilgiyi alanlar veya alan
  kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi tutulmakta
  olan verinin kategorileri,
  (c) Bir önceki bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen
  ilerleme.
  (B) Verinin düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesi,
  özellikle yanlışlıklar ve eksiklikler nedeniyle bu Yasanın
  kuralları uyarınca icra edilmemiş olan işleme.
  (C) İmkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece,
  verinin iletildiği üçüncü taraflara (B) bendi uyarınca
  yapılmış olan her türlü düzeltme, silme ve bloke etme
  hakkında bildirim yapılması.
  (3) Kontrolör, başvurunun sunulmasından itibaren otuz gün içinde
  yanıt vermediği veya yanıtı tatmin edici olmadığı takdirde,
  bilgiye konu kişi Kurula başvuru hakkına sahiptir. Kurul bu
  konudaki kararı verir.
  (4) Bilgiye konu kişi, erişim hakkını bir uzmanın yardımıyla
  kullanabilir.
  9
  9
  (5) Sağlığa ilişkin veri, bilgiye konu kişiye doktor aracılığıyla
  bildirilir.
  (6) Kontrolör, Kurulun kararı ile bilgiye konu kişiye, bilgi
  verilmesini;
  (A) Özel yasada açıkça öngörülmüş olması,
  (B) Üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve dış
  güvenliğinin korunması açısından gerekli olması,
  (C) Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir soruşturmanın
  amacının gerçekleşmesini güçleştirmesi durumlarında
  sınırlayabilir, erteleyebilir veya reddedebilir, ayrıca
  bunların sebebini ilgili kişiye yazılı olarak bildirir.
  İtiraz Hakkı 15. (1) Bilgiye konu kişinin, herhangi bir zamanda, içinde bulunduğu
  özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, kendisine ait işlenmiş,
  işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlenmesine
  itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz yazılı olarak, kontrolöre yapılır
  ve düzeltme, kullanımdan geçici olarak imtina, bloke etme,
  iletilmesinden veya silinmeden imtina, işlenmeme ve silinme gibi
  belirli bir işlemin yapılması veya yapılmaması talebini
  içermelidir. Kontrolör, bu itirazlara, talebin iletilmesini takiben
  onbeş iş günü içinde yazılı olarak yanıt vermelidir. Yanıtında,
  yaptığı işlem veya gerekli hallerde talebin yerine getirilmemesine
  ilişkin nedenlere yer vermelidir. İtirazların reddedilmesi halinde,
  yanıtın Kurula iletilmesi gerekmektedir.
  (2) Kontrolör, kendisine tanınan zaman dilimi içinde yanıt vermezse,
  veya yanıtı tatmin edici bulunmazsa, bilgiye konu kişi Kurula
  başvurma ve itirazının incelenmesini talep etme hakkına sahiptir.
  Kurul bu konudaki kararı verir. Başkan, bilgiye konu kişinin
  mağduriyet riskinin yüksek olması ve itirazları mantıklı bulması
  ve işlemenin devam etmesi halinde, itirazlar hakkında nihai karar
  verilene kadar işlemeyi derhal askıya alma talimatı verebilir.
  Erişim ve
  İtiraz
  Haklarının
  Kullanılması
 8. Erişim ve itiraz hakları, kontrolöre başvurunun sunulması suretiyle
  kullanılır. Kişinin erişim hakkını kullanarak veriye ulaşması, bu Yasanın
  37’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen ücret karşılığında olur.
  Kontrolör veya Kurulun, verinin düzeltilmesi veya silinmesi talebini
  yerinde bulması halinde, kontrolör başvuru sahibine, gecikmeksizin ve
  hiçbir ücret almaksızın, anlaşılabilir bir dille kendisini ilgilendiren
  işlemenin düzeltilmiş halini vermekle yükümlüdür.
  Doğrudan
  veya Dolaylı
  Pazarlama
 9. (1) Bilgiye konu kişi kontrolöre yazılı onay vermeden, kişisel veri,
  doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmetin pazarlanması
  amacıyla kimse tarafından kullanılamaz.
  İçin İşleme (2) Kontrolörün, yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen amaçlar
  nedeniyle kişisel veriyi kullanma isteği devam ediyorsa konu
  kişinin onayını almak için, bilginin kamuya açık kaynaklardan
  temin edilmesi kaydıyla, bilgiye konu kişinin adını ve adresini
  kullanabilir.
  10
  10
  Tazmin
  Hakkı
 10. Kontrolör, zararı doğuran olaydan dolayı sorumlu olmadığını
  kanıtlamadıkça, bu Yasanın herhangi bir kuralının ihlalinden ötürü zarar
  gören bilgiye konu kişinin zararını tazmin eder.
  Kontrolör ve
  İşlemcinin
  Gizlilik
  Yükümlülüğü
 11. Kontrolör ve işlemciler, bu Yasa kuralları çerçevesinde öğrendikleri
  kişilere ait verileri, yasal olarak iletebilecekleri kişi veya mercilerden
  başkasına iletemezler veya açıklayamazlar. Sözkonusu kişilerin bu
  yükümlülükleri görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder.
  BEŞİNCİ KISIM
  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
  Oluşumu, Yetki ve Görevleri
  Kişisel Verileri
  Koruma
  Kurulu
 12. Kişisel verinin korunması ve kişisel verinin işlenmesi çerçevesinde
  bireylerin korunmasına ilişkin kuralların uygulanmasını denetlemek ve
  izlemekten sorumlu, tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali özerkliğe sahip bir
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulur.
  Kurulun 21. (1) Kurul, bir başkan ve on üye olmak üzere onbir kişiden oluşur;
  Oluşumu (2) (A) Kurul Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve atama
  işlemi Cumhuriyet Meclisince onaylanır.
  (B) Cumhurbaşkanınca, bir kişi Kurul Başkanı olarak
  atandıktan sonra, konu Cumhuriyet Meclisinin onayını
  almak üzere Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulur.
  (C) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, atama işlemini
  değerlendirmek üzere konuyu, Hukuk ve Siyasi İşler
  Komitesine iletir. Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Kurul
  Başkanı olarak atanan kişinin, bu Yasanın 22’nci
  maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadığını
  inceler ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir Rapor
  hazırlayarak Genel Kurula sunar.
  R.G.Ek IV
  Bölüm II
  Tarih:11.12.1985
  Sayı:107
  A.E.11
  R.G Ek IV
  Bölüm II
  Tarih:7.2.1986
  Sayı: 13
  A.E.2
  R.G Ek IV
  Bölüm II
  Tarih:19.10.1993
  Sayı: 109
  A.E.21
  R.G Ek IV
  Bölüm II
  Tarih:17.10.2006
  Sayı: 171
  (Ç) Raporun Genel Kurulda kabul edilmesi halinde oylamaya
  geçilir. Oylama Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 163’üncü
  maddesi kuralları çerçevesinde yapılır.
  11
  11
  A.E.32
  (D) Onay için üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Gerekli
  çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci tur bir
  oylama yapılır ve bu turda onay için, toplantıya katılan
  üyelerin salt çoğunluğu yeterli olur.
  (3) (A) Kurulun diğer üyeleri aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
  (a) Cumhuriyet Meclisince atanacak iki üye,
  (b) Biri, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan Kamu Net
  Üst Kurulunda görev yapan üyeler arasından olmak
  üzere Başbakanın önerisi ile Bakanlar Kurulunca
  atanacak iki üye,
  (c) Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk
  Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
  Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin
  kendi üyeleri arasından atayacakları birer üye ve
  (ç) Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon
  ve Koordinasyon Kurulunun akademisyenler arasından
  atayacağı bir üye.
  (B) (a) Cumhuriyet Meclisi tarafından Kurula yapılacak atama
  için, Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan her siyasal
  parti ve milletvekilleri aday gösterebilir. Ayrıca,
  doğrudan doğruya aday olmak isteyenler de adaylık
  başvurusunda bulunabilirler.
  (b) Kurula, Cumhuriyet Meclisince atanacak üyeleri
  belirlemekle ilgili kurallar Cumhuriyet Meclisi
  İçtüzüğü çerçevesinde yapılır.
  (c) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, siyasal parti
  gruplarınca veya milletvekillerince aday gösterilen
  veya doğrudan doğruya aday olmak isteyenlere ilişkin
  dosyaları, adayların aşağıdaki 22’nci maddede
  öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına ilişkin
  değerlendirmeyi yapmak üzere Hukuk ve Siyasi İşler
  Komitesine iletir. Komite, değerlendirme sonuçlarını
  içeren bir Rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar.
  (ç) Seçim, birleşik oy pusulası üzerinde ve Cumhuriyet
  Meclisi İçtüzüğünün 163’üncü maddesi kuralları
  çerçevesinde yapılır ve seçim sonucu atama işlemleri
  gerçekleşir.
  Kurul Başkan
  ve Üyelerinin
 13. (1) Kurul Başkan ve üyesi olarak atanacak kişilerde aşağıdaki
  nitelikler aranır:
  Nitelikleri (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı olmak,
  (B) Üniversite veya dengi bir yüksekokuldan mezun olmak,
  (C) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
  (Ç) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya
  affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
  sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz
  kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,
  (D) Disiplin suçundan ötürü Kamu hizmetinden azledilmemiş
  12
  12
  olmak.
  (2) Kurul Başkanı olarak atanacak kişide yukarıdaki (1)’inci fıkrada
  öngörülen nitelikler yanında aşağıdaki nitelikler aranır:
  (A) Kamu görevinde veya kamu görevi dışında sorumluluk
  taşıyan bir görevde en az on yıl çalışmış olmak veya
  (B) Doktora seviyesinde lisans üstü eğitim yapmış ve kamu
  görevinde veya kamu görevi dışında sorumluluk taşıyan bir
  görevde en az beş yıl çalışmış olmak.
  Kurul 23. Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
  Başkanının
  Görev ve
  (1) Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek ve Kurul
  toplantılarını yönetmek,
  Yetkileri (2) Kurula bu Yasa ile verilen yetkilerin kullanılmasını ve
  görevlerin gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
  (3) Kurul personelinin çalışmalarını gözetmek, denetlemek ve
  onların verimliliklerini artırma yönünde gerekli önlemleri almak,
  (4) Kurul bütçesinin ve kesin hesaplarının hazırlanmasını ve
  uygulanmasını sağlamak ve Kurul bütçesinin ita amirliğini
  yapmak,
  (5) Hizmet için gerekli araç, gereç ve aygıtların Kurul kararlarına
  uygun olarak satın alınmasını sağlamak,
  (6) Bu Yasa ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek ve
  yetkileri kullanmak.
  Kurul Başkan 24. (1) Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi dört yıldır.
  ve Üyelerinin
  Görev Süresi
  ve Yeniden
  Atanabilmesi
  (2) Kurul Başkan veya üyeliğinde bu Yasanın 26’ncı maddesi
  uyarınca boşalma olması halinde, boşalan Başkanlık veya üyelik
  boşalma tarihinden başlayarak bir ay içinde bu Yasanın 21’inci
  maddesi kuralları çerçevesinde doldurulur. Boşalan üyelik hangi
  kontenjandan olmuşsa yeni üyenin atanması da o kontenjandan
  olur. Kurul Başkanlığında veya Cumhuriyet Meclisince atanan
  üyeliklerde, Cumhuriyet Meclisinin tatilde olduğu bir tarihte
  boşalma olması halinde, tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde
  onaylama veya atama işlemi gerçekleştirilir.
  (3) Boşalan Kurul Başkanlığına veya üyeliğine seçilen kimse, yerine
  seçildiği Kurul Başkanı veya üyenin süresini tamamlar.
  (4) Yeni Kurul Başkanı ve üyeleri atanıncaya kadar eski Kurul
  Başkanı ve üyelerinin görevi devam eder.
  Ancak bu Yasanın 26’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (Ç)
  bendi uyarınca görevden alınan Başkan ve üyelerin görevleri
  devam etmez.
  (5) Görev süresi dolan Kurul Başkanı veya üyesi yeniden atanabilir.
  Kurul Başkan
  ve Üyelerinin
  Siyasal Parti
  Organlarında
  Görev
  Alamayacakları
 14. Kurul Başkanı veya üyesi olarak atananlar, atandıkları tarihten
  başlayarak siyasal partilerin organlarında görev alamazlar.
  13
  13
  Kurul 26. (1) Aşağıdaki hallerde Kurul Başkanlığı veya üyeliği boşalır:
  Başkanlığı veya
  Üyeliğinin
  (A) Kurul Başkanı veya üyesinin ölümü veya istifa etmesi
  halinde,
  Boşalması (B) Bu Yasanın 22’nci maddesinde öngörülen niteliklerden
  bir veya daha fazlasının yitirmesi halinde,
  (C) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması
  halinde,
  (Ç) Atayan makam veya kurumca görevden alınması halinde;
  Kurul Başkanının Cumhurbaşkanınca görevden alınması
  halinde bu işlemi Meclis Genel Kurulunun onaylaması
  gerekir. Bu durumda işlemin onayı için toplantıya katılan
  üyelerin salt çoğunluğu aranır.
  (2) Kurul Başkanı, bu madde uyarınca boşalan üyeliği yazılı olarak
  Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına, Bakanlar
  Kuruluna, Barolar Birliğine, Kıbrıs Türk Ticaret Odasına, Kıbrıs
  Türk Sanayi Odasına, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
  Birliğine, Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine ve Yükseköğretim
  Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kuruluna
  bildirir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı konuyu Genel Kurulun
  bilgisine sunar. Yukarıda belirtilen bildirim, Kurul
  Başkanlığının boşalması halinde, Kurulun en yaşlı üyesi
  tarafından yapılır.
  Kurulun
  Toplantıları
 15. (1) Kurul toplantılarına Başkan, yokluğunda ise en yaşlı üye
  başkanlık eder.
  (2) Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt
  çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt
  çoğunluğudur. Kabul ve ret oylarının eşit olması halinde oya
  konan husus reddedilmiş olur. Çekimser oylar toplantı yeter
  sayısına dahil olup, karar yetersayısı açısından dikkate alınmaz.
  (3) Kurul kararları açık oyla alınır.
  (4) Sürekli çalışan Kurul, ayda en az bir kez toplanır. Gerektiği
  takdirde Başkanın veya en az dört üyenin istemi ile Kurul
  olağanüstü toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantıların
  günü, saati ve gündemi Başkan tarafından saptanır ve üyelere
  yazılı olarak duyurulur.
  (5) Kurul üyeleri, kendileri veya temsil ettikleri kurumların taraf
  olduğu şikayet konularına ilişkin kararlara katılamazlar.
  Kurulun 28. Kurulun görevleri şunlardır:
  Görevleri (1) Kişisel verilerin işleme tabi tutulmasına ilişkin konularda
  tavsiye ve önerilerde bulunmak ve bunları kendi takdirine bağlı
  olarak kamuoyunun dikkatine getirmek, gerekmesi halinde bu
  konularda tüzük taslakları hazırlayıp Bakanlar Kurulunun
  onayına sunmak; standartları belirlemek ve bunlara ilişkin
  bildirim yayımlamak.
  (2) Kişisel veri işlenmesiyle bağlantılı olarak kişileri koruyucu
  kuralların uygulanmasına yönelik talimatlar vermek.
  (3) Bu Yasada öngörülen ruhsatları vermek.
  14
  14
  (4) Kişisel verilerin kontrolörler tarafından işlenmesi dolayısıyla
  kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia edenlerin şikayetleri
  hakkında karar vermek, bunu yaparken de bu tür veri
  işlenmesinin yasallığını soruşturmak, denetlemek, tüm bunlarla
  ilgili işlemlerden başvuru sahiplerini haberdar etmek.
  (5) Diğer ülkelere veri aktarımı konusunda diğer ülkede yasal
  bakımdan eşdeğer korunmanın bulunduğu hususunda onay
  vermek.
  (6) Kendi yetkisine veya bir şikayete dayanarak herhangi bir
  dosyayı denetlemek. Bu bağlamda avukat ile müvekkili
  arasındaki mahremiyete tabi verinin dışındaki her türlü mahrem
  de dahil olmak üzere, kişisel verilere ulaşma ve her türlü veriyi
  toplama hakkında sahiptir. İstisnai olarak, ulusal güvenlik veya
  özellikli ciddi suçların ortaya çıkarılması gerekçesiyle tutulan
  dosyalarda isimleri kayıtlı olanlara ilişkin ayrıntılara erişemez.
  Denetleme, Kurul tarafından bu amaçla görevlendirilmiş çalışan
  tarafından yürütülür. Kurul Başkanı, ulusal güvenlik nedeniyle
  tutulmuş bir dosyaya bağlı bir denetlemede şahsen hazır
  bulunur. Denetlemeye ilişkin usul, Kurul tarafından hazırlanıp,
  Başbakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak
  bir tüzükle belirlenir.
  (7) Bir önceki takvim yılına ait yıllık görev raporunu hazırlamak.
  Sözkonusu rapor, gerekli olması halinde ilgili mevzuatta
  yapılması gerekli değişiklik önerilerini de kapsar.
  (8) Bu Yasa kurallarına aykırılık taşıyan herhangi bir hususu yetkili
  makamların dikkatine getirmek.
  (9) Bu Yasa uyarınca verilen yetki ve görevlerin gerektirdiği
  hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli personeli bu Yasa
  kuralları çerçevesinde istihdam etmek.
  (10) Görevlerini yerine getirmesi bağlamında diğer ülkelerde
  kurulmuş olan muadil kurul veya kurumlarla işbirliği içinde
  olmak.
  Kurulun 29. (1) Kurulun gelirleri şunlardır:
  Gelirleri,
  Bütçesi, Kesin
  Hesapları ve
  Denetim
  (A) Kurul tarafından verilecek “Birleştirme Ruhsatı” ve
  “Transfer Ruhsatı” karşılığında alınacak, bu Yasanın
  37’nci maddesi uyarınca yapılacak tüzükte öngörülen
  ücret,
  (B) Genel Bütçeye konulacak ödenek,
  (C) Kurula yapılacak her türlü yardım ve bağışlar,
  (Ç) Diğer gelirler.
  (2) Cumhuriyet Meclisince onaylanıp yürürlüğe girmedikçe Kurul
  bütçesinden harcama yapılamaz.
  Ancak, herhangi bir nedenle yeni mali yıl bütçe yasasının
  yürürlüğe girmemesi halinde, yeni mali yıl bütçe yasasının
  yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçmiş yıl bütçe yasasına bağlı
  gider cetvellerinde öngörülen ödeneklerin 1/12’sinin aylık
  olarak uygulanmasına ve gelirlerin tahsiline devam edilebilir.
  15
  15
  (3) Kurulun mali yılı 1 Ocakta başlayıp 31 Aralıkta sona eren
  takvim yılıdır.
  (4) (A) Kurulun gelir ve giderleri, Kurul bütçesinde gösterilir.
  (B) Kurulun bütçesi, her mali yılın başlangıcından en az üç ay
  önce Kurul tarından hazırlanarak Başbakanlıkça Bakanlar
  Kuruluna gönderilir ve Bakanlar Kurulunca Cumhuriyet
  Meclisine sunulur.
  (5) (A) Kurul bütçesi, Sayıştayın denetimine bağlıdır.
  (B) Bütçe kesin hesapları, Sayıştayın uygunluk bildirimi ile
  birlikte, her mali yılın sona ermesinden başlayarak en geç
  altı ay içinde Cumhuriyet Meclisinin onayına sunulur.
  Kurul
  Başkanının
  Tam Zamanlı
 16. (1) (A) Kurul Başkanı, tam zamanlı olarak görev yapar ve
  Başkanlığı süresince başka herhangi bir işle iştigal
  edemez.
  Çalışması ve
  Kurul Başkan
  ve Üyelerinin
  (B) Kurul Başkanına, Bakanlar Kurulunca 18A bareminin en
  üst basamağından az olmamak kaydıyla saptanan aylık
  ödenek ödenir.
  Ödenekleri (C) Kurul Başkanı kamu görevlileri arasından atanmışsa, kamu
  görevlisinin asli kadrosunda çekmekte olduğu maaşı,
  Bakanlar Kurulunun bu fıkranın (B) bendi uyarınca
  saptayacağı miktara tamamlanır. Ancak bu ödenek
  emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz. Görev
  süresinin dolması veya görevden alınması halinde Başkan,
  eski baremi ile birlikte eski görevine iade edilir. Bu gibi
  hallerde Başkan olarak geçirdiği süre, barem içi artışında
  ve emeklilik amaçları açısından fiili hizmet süresi olarak
  dikkate alınır. Kamu görevi dışından atanan Kurul
  Başkanının görev süresinin sona ermesi veya görev süresi
  içinde görevine son verilmesi halinde bu kişinin Kurul ile
  ilişiği kesilir.
  (2) Kurul üyelerine, görev yaptıkları her toplantı günü için Bakanlar
  Kurulunca saptanacak miktarda huzur hakkı ödenir.
  Kurul
  Hizmetlerinin
 17. (1) Başkan ve Kurula, bu Yasa ile verilen yetki ve görevlerin
  gerektirdiği hizmetleri yürütmek üzere bir büro kurulur.
  Yürütülmesi ve
  Kurul
  Personelinin
  Statüsü
  22/1992
  30/1993
  25/2000
  51/2002
  15/2004
  (2) Büroda istihdam edilecek personelin İş Yasası kuralları
  çerçevesinde istihdam edilmesi ve sözleşmeli olması esastır.
  Personel sayısı, 1 Koordinatör, 1 Hukukçu, 3 Bilgi/ Belge
  Yöneticisi, 2 Denetleme Memuru, 1 Mali İşler Memuru, 1
  Sekreter, 1 Odacı/şöför olmak üzere 10 kişiyi geçemez.
  16
  16
  Personele
  İlişkin
 18. (1) Personel, Kurul tarafından istihdam edilir ve hizmet koşulları
  sözleşmelerinde belirtilir.
  Kurallar (2) Personele verilecek ücretler, Bakanlar Kurulunca saptanmış olan
  kademe ve derecelere göre verilir ve her yıl Kurul Bütçesinde
  gösterilir.
  Kurul
  Başkanının,
  Üyelerinin ve
  Personelinin
  Sır Saklama
 19. Kurul Başkanı, üyeleri ve kurulda çalışan her türlü personel, çalışmaları
  ve denetlemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri
  sırları, bu konuda yasal olarak yetkili kılınan mercilerden başkasına
  açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.
  Bu yükümlülük, görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
  Yükümlülüğü
  Şikayet
  Başvurusu
 20. Bu Yasa kurallarının uygulanmasından kaynaklanan şikayetler bir
  başvuru ile Kurula yapılır. Kurul, şikayetleri inceleyip 30 gün içerisinde
  ilgiliye yazılı cevap vermekle yükümlüdür.
  ALTINCI KISIM
  Suç ve Cezalar
  İdari Para 35. (1) Bu Yasanın:
  Cezaları (A) 5’inci, 6’ncı ve 8’inci, 13’üncü, 14’üncü ve 15’inci
  maddelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere
  1,000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası);
  (B) 9’uncu, 11’inci ve 17’nci maddelerdeki yükümlülükleri
  yerine getirmeyenlere 2,000 YTL (İki Bin Yeni Türk
  Lirası);
  (C) 7’nci ve 12’nci maddelerdeki yükümlülükleri yerine
  getirmeyenlere 3,000 YTL (Üç Bin Yeni Türk Lirası);
  idari para cezası verilir.
  (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen idari para cezaları Kurul
  tarafından verilir ve tebliğ edilir. Kurulun bu kararlarına karşı
  Yüksek İdare Mahkemesine başvurulabilir. İdari para cezaları,
  Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmadığı takdirde başvurma
  süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde; Yüksek
  İdare Mahkemesine başvurulduğu takdirde ise karar kişi
  aleyhine ise kesin kararın ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren
  bir ay içinde ödenir.
  48/1977
  28/1985
  31/1988
  31/1991
  23/1997
  54/1999
  35/2005
  (3) Kurul tarafından bu madde uyarınca verilen para cezaları Kamu
  Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına göre tahsil edilir.
  17
  17
  Suç ve
  Cezalar
 21. (1) Yetkili olmadığı halde, kişisel veri içeren bir dosyaya müdahale
  eden veya buradaki veriye sahip olan veya veriyi silen,
  değiştiren, bozan, tahrip eden, işleyen, ileten ve nakleden veya
  verinin yetkisiz ellere geçmesine sebep olan veya bu tür
  kimselerin veriye sahip olmalarına izin veren veya bu veriyi bir
  şekilde kullanan bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde
  15,000 YTL (On Beş Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para
  cezasına veya beş yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya
  birden çarptırılabilir.
  (2) Bu Yasanın 19’uncu ve 33’üncü maddeleri kurallarına aykırı
  hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde
  10,000 YTL (Yirmi Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para
  cezasına çarptırılabilirler.
  (3) Bu Yasanın 28’inci maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca Kurul
  veya görevlendireceği personel tarafından yapılacak
  denetlemeye yasal gerekçesi olmadan engel olan veya izin
  vermeyenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde
  10,000 YTL (On Bin Yeni Türk Lirası)’na kadar para cezasına
  çarptırılabilirler.
  YEDİNCİ KISIM
  Geçici ve Son Kurallar
  Ruhsat ve
  Ücretlerle İlgili
  Tüzük Yapma
 22. (1) “Birleştirme Ruhsatı” ve “Transfer Ruhsatı” için ödenecek ücret
  ve ruhsat verilirken uygulanacak şekil ve usule ilişkin kurallar
  ve
  Yetkisi (2) Bu Yasanın 16’ncı maddesinde öngörülen bilgiye erişim için
  ödenecek ücret,
  Kurul tarafından hazırlanıp, Başbakanlıkça önerilecek ve Bakanlar
  Kurulunca onaylanacak bir tüzükte düzenlenir. Belirlenecek ücret,
  aylık asgari ücretin binde beşinden az ve aylık asgari ücret
  miktarından fazla olamaz.
  Geçici Madde
  Mevcut
  Durumun
  Yasaya
  Uydurulması
 23. Kişisel verileri işleme tabi tutan kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek
  ve tüzel kişiler, Kurulun ilan edeceği tarihten itibaren altı ay içinde,
  durumlarını bu Yasa kurallarına uygun hale getirmek zorundadırlar.
  Yürütme
  Yetkisi
 24. Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına Başbakan yürütür.
  Yürürlüğe
  Giriş
 25. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
  girer.

Yazar Hakkında